הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 13371-05-21

ניתנה ביום 27 מאי 2021

דמיטרי ממציס
המבקש

-
קניון עמיחי בע"מ
המשיבה

בשם המבקש – עו"ד גבי שמואלי
בשם המשיבה – עו"ד הראל אשוואל

החלטה

הנשיאה ורדה וירט-ליבנה
לפני בקשה לאיחוד הדיון ולקביעת מקום השיפוט בשתי תביעות: האחת, סע"ש 66523-01-20 המתנהלת בשעה זו בבית הדין האזורי לעבודה תל אביב; והשנייה, סע"ש 36868-04-21 המתנהלת בשעה זו בבית הדין האזורי לעבודה חיפה. בבקשת האיחוד מבוקש כי שתי התביעות יאוחדו בפני אותו מותב בבית הדין האזורי תל אביב.
מעיון בכתבי התביעה בשני ההליכים עולה כי המבקש והמשיבה הם עובד ומעסיקתו לשעבר, בהתאמה. ביום 28.1.2020 הגישה המשיבה תביעה כנגד המבקש בבית הדין האזורי תל אביב, במסגרתה טענה בין היתר כנגד המבקש כי במשך תקופת העסקתו אצלה כנהג עשה שימוש לרעה בכרטיס התדלוק שקיבל לצורך עבודתו. ביום 19.4.2021 הגיש המבקש כנגד המשיבה תביעה בבית הדין האזורי בחיפה, שעניינה בתשלום זכויות על רקע סיום העסקתו.
לטענת המבקש בבקשה לאיחוד הדיון , הן בעלי הדין והן המסכת העובדתית בשני ההליכים זהים. משכך, ועל מנת לקדם את היעילות הדיונית ולהימנע מקבלת החלטות סותרות, מן הראוי להורות על איחוד ההליכים בבית הדין האזורי לעבודה תל אביב.
בהתאם להחלטתי, ביום 20.5.2021 הודיעה המשיבה כי היא מסכימה לאיחוד ההליכים כאמור בבקשה.
עוד יש לציין כי ההליך המאוחר, דהיינו התביעה מטעם המבקש שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה חיפה, מצויה בשלב מתקדם. כך, טרם הוגש כתב הגנה ומטבע הדברים טרם התקיים כל דיון בתיק זה.
אשר על כן, לאחר שעיינתי בשתי התביעות במערכת "נט המשפט" ונוכח כל האמור לעיל, נחה דעתי כי מן הדין להורות על איחוד הדיון בתביעות מושא הבקשה שלפניי, שכן מדובר בתובענות "בנושא אחד" כלשון תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב- 1991 (להלן: התקנות). זאת, מאחר שלשתי התביעות יסוד עובדתי משותף ובשתיהן מתעוררות שאלות משפטיות דומות. נוסף על האמור, למערך השיקולים מתווספת העובדה כי הצדדים ובאי הכוח בשתי התובענות זהים, וכן כי שניהם מסכימים לאיחוד הדיון.
אשר למקום השיפוט - תקנה 6 לתקנות, מותירה לנשיאת  בית הדין הארצי שיקול הדעת בקביעת מקום השיפוט במסגרת הליכי איחוד דיון. במסגרת זו, יש לתת את הדעת לנסיבות העניין הנדון ולכללי הסמכות המקומית בבתי הדין לעבודה.  בענייננו,  הצדדים מסכימים על כך שהתיק המאוחד ידון בבית הדין האזורי לעבודה תל אביב. יתר על כן, לאור העובדה כי ההליך המתנהל כיום בבית הדין האזורי תל אביב נמצא בשלב מתקדם יותר, הכף נוטה לכך שהתובענות יתבררו במאוחד בבית הדין האזורי תל אביב, בפני הרכב אחד.
סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ובהתאם לסמכותי לפי תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991, אני מורה כי תיק סע"ש 36868-04-21 המתנהל בבית הדין האזורי לעבודה חיפה , יועבר לבית הדין האזורי לעבודה תל אביב ויתברר בו במאוחד עם תיק סע"ש 66523-01-20, בפני אותו מותב. 
הנשיאה הדס יהלום תקבע בהנחיותיה את אופן המשך ניהול ההליך המאוחד.
ניתנה היום, ט"ז סיוון תשפ"א (27 מאי 2021) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה