הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 76610-01-19

ניתנה ביום 10 פברואר 2019

ארגון העיתונאים בישראל – ההסתדרות החדשה
ועד עיתונאי ידיעות תקשורת
המבקשים
-
ידיעות תקשורת בע"מ
המשיבה

בשם המבקשים – עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה
בשם המשיבה – עו"ד אריאל שמר ועו"ד ליזה הנדרוקר

החלטה

הנשיאה ורדה וירט-ליבנה
לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב-יפו (השופט תומר סילורה; ס"ק 53739-11-18) מיום 27.1.19.
בהחלטת בית הדין האזורי, מושא בקשת רשות הערעור, נקבע כי לאחר שפרוטוקול הדיון המוקלט, מיום 27.1.19, יעלה ל"נט המשפט", יוגשו תוך 6 ימים סיכומי הצדדים (3 ימים לכל צד), וכי עד לקבלת החלטה בבקשה לסעדים זמניים שהגישו המבקשים, אין מקום ליתן צו ארעי למניעת שימועים, בכפוף לכך שהמשיבה לא תקבל כל החלטה בעניין העובדים שהוזמנו לשימוע עד למתן החלטה בבקשה לסעדים זמניים. בית הדין האזורי נימק את האיזון שנעשה במסגרת ההחלטה, כך: "אני סבור שיש בכך כדי לאזן בין זכות המשיבה להתקדם בהליך הצמצומים אותה היא מבקשת לעשות להבראת המשיבה מחד גיסא, כאשר, כאמור, עד למתן החלטה בבקשה לא יפוטר אף אחד מהעובדים המוזמנים לשימועים מאידך גיסא". בית הדין האזורי הוסיף וציין כי אם לבסוף תתקבל הבקשה למתן סעדים זמניים, יבוטלו ממילא כל השימועים שבוצעו.
אציין כי החלטת בית הדין האזורי ניתנה על רקע כוונת המשיבה לקיים שימוע לעובדים במסגרת פיטורי צמצום, וכאשר נודע למבקשים על כך הוגשה על ידם בקשה למתן צו ארעי, אשר נדונה בפני בית הדין האזורי ביום 27.1.19. לאחר הדיון, קצב בית הדין האזורי מועד להגשת סיכומי הצדדים, כאמור לעיל, ולצד זאת אפשר את עצם קיום השימועים, ואכן ביום 28.1.19 התקיימו השימועים.
בבקשת רשות הערעור טוענת המבקשת כי החלטה זו של בית הדין האזורי התעלמה מכך שאחד העובדים ברשימת המועמדים לפיטורים הוא יו"ר ועד העיתונאים בהתארגנות ראשונית, מר דני טנקל, וכי עצם קיומו של השימוע עלול לפגוע אנושות בהתארגנות הראשונית במקום העבודה.
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת המשיבה, בתשובה לתגובת המשיבה ובכלל חומר התיק, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.
ההחלטה אם ליתן סעד זמני אם לאו, מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בהליך. ככלל, אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בכל הנוגע למתן או לאי מתן סעדים זמניים אלא אם שיקול הדעת הופעל שלא כהלכה ( דב"ע נה/247-3 המרכז הרפואי שערי צדק - ד"ר אורלי פרט, פד"ע כט 244 (1995)). לא מצאתי כי המקרה דנן מצדיק חריגה מן הכלל ושמיעת ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי, ובפרט שעסקינן בהחלטה שהיא " צו ארעי" של בית הדין האזורי, לתקופה קצרה מאד, ומשניתנה הדעת על איזון בין האינטרסים של הצדדים.
זאת ועוד, כפי שפורט לעיל, כבר התקיימו השימועים, לרבות בעניינו של מר דני טנקל, כך שלכאורה מדובר בהליך תיאורטי, שאין מקום להידרש אליו בנסיבות העניין.
סבורני, כי בנסיבות העניין, אין בטענת המבקשים כי ישנה פגיעה בהתארגנות בעצם קיומו של הליך שימוע שכבר נעשה כשלעצמה, הצדקה לקבלת בקשת רשות הערעור, ובפרט לאור המועד הקרוב שבו תדון הבקשה לסעדים זמניים, אשר יתכן שבמסגרתו יבוטלו השימועים שנערכו.
אשר על כן, אין מקום להתערב בהחלטת בית הדין האזורי וליתן רשות ערעור עליה.

סוף דבר - הבקשה נדחית. משעסקינן בהליך קיבוצי, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ה' אדר א' תשע"ט (10 פברואר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .