הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 68240-09-16

ניתן ביום 25 דצמבר 2016

זלמן עזר

המבקש

-

מדינת ישראל – פקיד שומה – משרד האוצר
המשיבה

בשם המבקש – עו"ד מיכאל לנג
בשם המשיבה – עו"ד אודליה גליק

פסק דין
סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה

לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב-יפו (על"ח 17045-03-15; השופטת עידית איצקוביץ), בו התקבל בחלקו ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לפי פקודת מס הכנסה מיום 24.12.14 (להלן - הוועדה), אשר קבעה למבקש דרגת נכות בשיעור 81.70% החל מיום 1.8.14.
בהחלטתי מיום 22.11.16 הצעתי לצדדים ההצעה הבאה:
"מאחר שעסקינן במקרה הנדון בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, בנוסחן טרם תיקון מס' 2 אשר נכנס לתוקפו ביום 1.12.14, ובמסגרתו תוקן פרט 4 בחלק א' בתוספת לתקנות לעניין סוכרת, מוצע כי עניינו של המבקש יוחזר לוועדה על מנת שתבחן אם יש מקום לקביעת נכות בגין "סוכרת עם סיבוכים" בהתייחס לפגיעה בתפקוד המיני, ובשים לב למכתבה של ד"ר רובינשטיין מיום 17.8.14. ככל שהוועדה תסבור כי דרושה לה בדיקת NPT לצורך קבלת החלטה בעניין זה, תפנה את המבקש לביצוע בדיקה זו, ולאחריה תקבע את ממצאיה בהתאם.
כמו כן, משמוחזר עניינו של המבקש לוועדה בהתאם לפסק דינו של בית הדין האזורי, תידרש הוועדה אף לכך שבבדיקת תפקודי הריאות צוין כי המבקש סובל מהפרעה חסימתית. הוועדה תנמק אם יש בנתון זה כדי לשנות מקביעתה הנוכחית. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת."
הצדדים הודיעו כי הם מסכימים להצעה. נוכח הסכמת הצדדים, נדונה הבקשה לרשות ערעור כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991.
אשר על כן, ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, לפיה יוחזר עניינו של המבקש אל הוועדה הרפואית לעררים לפי פקודת מס הכנסה, אשר תפעל לפי המפורט בסעיף 2 לעיל.
משהסתיים העניין בהסכמה - אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ה כסלו תשע"ז (25 דצמבר 2016) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.