הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 64442-01-19

ניתנה ביום 19 מרץ 2019

מתילדא נסאר
המבקשת
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקשת – עו"ד מג'יד אברהים

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי נצרת (השופטת לובנא תלחמי סוידן; ב"ל 17929-06-18), שבו נדחה ערעור המבקשת על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) (להלן – הוועדה) מיום 19.3.18.
לאחר עיון בכלל החומר המצוי בתיק ובטענות המבקשת נחה דעתי כי דין חלק מבקשת רשות הערעור להידחות כבר בשלב זה, גם מבלי להידרש לתשובת המשיב (להלן – המוסד). להלן טעמיי בנוגע לחלק שאותו מצאתי לנכון לדחות כבר עתה:
הנכויות הזמניות – מקובלת עלי קביעת בית הדין האזורי שלפיה בפסק הדין המחזיר (ב"ל 37150-03-17 שניתן בהסכמת הצדדים ביום 13.6.17) לא התבקשה הוועדה לשקול מחדש את הנכויות הזמניות, אלא אך להסביר את הנדרש לאור התיקון בכתב יד של מועד תחילת הנכות היציבה. משבחינת ההחלטה בעקבות פסק הדין המחזיר מוגבלת למילוי אחר הוראותיו, הרי שבדין דחה בית הדין האזורי את טענות המבקשת בעניין זה.
פריט ליקוי 35 ו- 37 – הטענות בעניין זה (סעיף 8 לבקשת רשות הערעור) כלל לא עלו לפני בית הדין האזורי ודי בכך כדי לדחותן. מעבר לדרוש לא מצאתי מדוע פריטי ליקוי אלה רלוונטיים לעניינה של המבקשת.
אשר לחלק האחר של בקשת רשות הערעור – טענת המבקשת בנוגע ליישום פריט ליקוי 31 (סעיף 9 לבקשת רשות הערעור וכן עמ' 2 לפרוטוקול הדיון בבית הדין האזורי), נדרשת תשובת המוסד.
תשובת המוסד נדרשת בשים לכך שלכאורה לפי תקנה 2(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון מס' 2), התשע"ו – 2015, מי שנדון עניינו "ערב יום התחילה" (קרי, 1.7.16) והגיש ערר לוועדה – לכאורה, כך אירע במקרה של המבקשת - "תיקבע דרגת הנכות בהתאם לתקנות העיקריות כנוסחן ערב יום התחילה".
תשובת המוסד כאמור בסעיף 3 לעיל תוגש עד ליום 18.4.19. המבקשת תהא רשאית להגיב לתשובה תוך 7 ימים.
מטעמי יעילות הדיון בהליך ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, יתייחסו הצדדים במסגרת התשובה והתגובה לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור, בהתאם לתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
לעיוני בהתאם.

ניתנה היום, י"ב אדר ב' תשע"ט (19 מרץ 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .