הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 56647-06-19

ניתנה ביום 30 דצמבר 2019

דניאל צברי
המבקש

-
מדינת ישראל – משרד החינוך
המשיבה

בשם המבקש – בעצמו
בשם המשיבה – עו"ד שלומי ירדן

החלטה

הרשמת אפרת קוקה

המבקש הגיש לבית דין זה ביום 26.6.2019 , בקשת רשות ערעור על החלטותיו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב מיום 31.5.2019 ומיום 9.6.2019 (כבוד השופטת שרון אלקיים; סע"ש 4157-03-15).
בהחלטה מיום 25.7.2019 הובא לידיעת המבקש, כי בקשת רשות הערעור הוגשה באיחור בהתייחס להחלטה מיום 31.5.2019 , תוך שהוצע למבקש ל יתן הסכמתו לכך, שבקשת רשות הערעור תידון בהתייחס להחלט ת בית הדין האזורי מיום 9.6.2019 בלבד.
בתשובתו הודיע המבקש לבית הדין, כי לטעמו בקשת רשות הערעור הוגשה במועד , הן בהתייחס להחלטה מיום 31.5.2019 והן בהתייחס להחלטה מיום 9.6.2019. משכך, ביקש לקבל אותה לרישו ם. המשיבה הותירה את ההחלטה לשיקול דעת בית הדין.
לאחר בחינת טיעוני הצדדים ועיון בחומר המצוי בתיק בית הדין, באתי לכלל מסקנה כי בקשת רשות הערעור הוגשה באיחור בהתייחס להחלטת בית הדין האזורי מיום 31.5.2019, ו יש לדון בה בהתייחס להחלטה מיום 9.6.2019 בלבד.
בהתאם לנתונים המתועדים במערכת נט המשפט, החלטת בית הדין האזורי מיום 31.5.2019 נשלחה למבקש ביום 7.6.2019 בשעה 13:39 באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לבית המשפט. זאת, בהתאם לתקנה 497ג(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 החלה בבית הדין לעבודה על פי תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.
המבקש הכחיש בהודעתו, באופן סתמי, קבלת דואר אלקטרוני אודות ההחלטה ביום 7.6.2019, מבלי שהכחש תו נתמכה בתצהיר או בראיה אובייקטיבית כלשהי. בכך אין די על מנת לסתור את שליחת הודעת הדואר האלקטרוני למבקש כפי שהיא מתועדת במערכת נט המשפט (השוו: ע"א 2393/19 ראובן פלד עבודות בניין בע"מ נ' מרז'ין דידיה ואח', 25.7.2019).
יתר טענותיו של המבקש (כאמור בסעיפים 5-9 לתגובה מטעמו מיום 6.8.2019), בדבר תקלה במערכת נט המשפט, אינן מתייחסות להודעת הדואר האלקטרוני שנשלחה אליו ביום 7.6.2019, אלא לנ יסיון קודם לשליחת ההחלטה לידיו באמצעות 'הודעה באתר'. ניסיון שליחת ההחלטה למבקש באמצעות 'הודעה באתר' מתועד אף הוא במערכת נט המשפט, כניסיון שלא צלח. מכל מקום, לאחר שניסיון שליחת ההחלטה למבקש באמצעות 'הודעה באתר' לא צלח, נשלחה אליו ההחלטה פעם נוספת ביום 7.6.2019 בשעה 13:39 , באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני שמסר לבית המשפט .
כאמור, לא עלה בידי המבקש לסתור קבלת ההחלטה בדרך זו.
אוסיף, אף שהדבר לא נצרך להכרעה, כי טענותיו של המבקש אודות תקלה במערכת נט המשפט לא נתמכו בתצהיר או בראיה אחרת.
מסקנת הדברים היא, שלא ניתן לקבוע שהחלטתו של בית הדין האזורי מיום 31.5.2019 לא הומצאה למבקש כדין ביום 7.6.2019. בהתאם, יש לקבוע שבקשת רשות הערעור בהתייחס להחלטה מיום 31.5.2019 הוגשה באיחור של שלושה ימים.
המבקש לא הגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות הערעור בהתייחס לאיחור האמור בהגשתה. המבקש צירף אמנם לבקשת רשות הערעור בקשה להארכת מועד קצרה , אולם עיון בה מעלה, שהיא מתייחסת לניסיונותיו להגיש את בקשת רשות הערעור ביום 25.6.2019 ולכך בלבד, ולא לאיחור בהגשת בקשת רשות הערעור שקדם ליום 25.6.2019.
מכל מקום, למעלה מן הנדרש אציין, כי ככל שניתן היה לראות בבקשה האמורה בקשה להארכת מועד להגשת בקשה רשות הערעור, ממילא המבקש לא העלה במסגרתה 'טעם מיוחד' להצדקת האיחור. מה גם, שעל פני הדברים, סיכויי בקשת הערעור בהתייחס להחלטה מיום 31.5.2019 נמוכים מאוד . מדובר בהחלטה שהורתה על דחיית בקשתו של המבקש למתן פסק דין חלקי, עניין המסור לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. הלכה היא, כי בית המשפט מוסמך ליתן פסק דין חלקי במצב דברים בו "מקצת המשפט הגיע לשלב כזה שאין צידוק להשהות לגביו את מתן פסק הדין עד אשר יהא בידי השופט לפסוק במחלוקת כולה" [י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, 525]. במקרה שלפני, קבע בית הדין האזורי, שפסק הדין החלקי התבקש לגבי סעדים שהם חלק מהתביעה העיקרית (תשלום שכר ופיצויי הלנת שכר) אשר קיימת מחלוקת בין הצדדים בשאלת הזכאות להם, ואשר מתנהל לגביהם הליך המצוי בסיום שמיעת ההוכחות. בנסיבות אלה, נראה על פני הדברים, כי נמוכים סיכוייה של בקשת רשות הערעור בהתייחס להחלטת בית הדין האזורי מיום 31.5.2019.
אוסיף, כי לא ניתן להגיש בקשת רשות ערעור 'מאוחדת' על החלטות ביניים שונות, ויש להגיש בקשת רשות ערעור על כל החלטה בנפרד במסגרת המועדים הקבועים לכך בדין, תוך תשלום האגרה בגין אחד מההליכים (ראו: רע"א 3154/17 אפרהימי נ' פקיד שומה גוש דן, 20.6.2017 בסעיף 8 להחלטה).
כללם של דברים: בקשת רשות הערעור בהתייחס להחלט ת בית הדין האזורי מיום 31.5.2019 הוגשה באיחור ולא מתקיימים טעמים המצדיקים הארכת מועד להגשתה. לאור האמור, תידון בקשת רשות הערעור בהתייחס להחלטה מיום 9.6.2019 בלבד.
אשר לבקשה לפטור מאגרת בקשת רשות הערעור - עיון בכתב התביעה כפי שהוגש על ידי המבקש בבית הדין האזורי מעלה, כי המבקש ע ותר במסגרתו לסעדים שונים, אשר חלקם חייבים ב תשלום אגרה על פי התקנות , לרבות סעדים הצהרתיים שונים (ר' סעיפים 67-68, 70-72, 77, 79 לכתב התביעה) וצו עשה (ר' סעיף 69 לכתב התביעה). בהתאם, תביעתו של המבקש לפני בית הדין האזורי חויבה בתשלום אגרה. בנסיבות אלה, לא מצאנו בטיעוניו של המבקש הצדקה למתן פטור מתשלום אגרת בקשת רשות הערעור.
המבקש יסדיר את תשלום האגרה בבקשת רשות הערעור עד ליום 9.1.2020, לא יעשה כן, תמחק הבקשה לרשות ערעור.
ככל שתשולם האגרה, תועבר להכרעת שופט/ת בקשת רשות הערעור בהתייחס להחלטת בית הדין האזורי מיום 9.6.2019.
הוצאות הבקשה יובאו בכלל חשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בבקשת רשות הערעור, בהתאם לתוצאתה.

בית הדין מתנצל על העיכוב במתן ההחלטה.

ניתנה היום, ב' טבת תש"פ (30 דצמבר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .