הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 52025-06-21

ניתנה ביום 12 יולי 2021

רפאל יחיא
המבקש

-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד ענת (כהן) קאופמן

החלטה

השופט מיכאל שפיצר

לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי תל אביב (השופטת הבכירה חנה טרכטינגוט; ב"ל 66950-12-20) אשר דחה את ערעורו של המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 9.11.2020 (להלן – הוועדה) שקבעה כי לא נותרה למבקש נכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה מיום 23.8.2017.

רקע והחלטת הוועדה

הוועדה התכנסה בעקבות פסק דין (ב"ל 44042-04-19), אשר ניתן על יסוד הסכמת הצדדים, ולפיו:

"...יוחזר עניינו של המערער אל הוועדה, בהרכבה הנוכחי, על מנת שתשקול בשנית את עמדתה לעניין הפגיעה בכתף ימין תוך התייחסות מפורטת לחוות דעת ד"ר עופר זקס מיום 4.3.2018.
תשומת לב הוועדה כי העובדה שכתף ימין לא הוכרה ע"י המשיב במסגרת מכתב ההכרה, אין משמעה שלילת קשר סיבתי בין הפגיעה בכתף לבין התאונה ועל הוועדה לבחון את הנזק שנגרם לכתף כתוצאה מן התאונה".
(להלן – פסק הדין המחזיר);

ביום 17.8.2020 התכנסה לראשונה הוועדה, הקשיבה לתלונות המבקש ולטיעוני באת כוחו, עיינה במסמכים הרפואיים ופירטה את ממצאי בדיקתה שביצעה , אולם לא סיכמה את דיוניה עד לקבלת צילום של שתי הכתפיים שנעשה לבקשתה. עם השלמת המבוקש, שבה והתכנסה הוועדה ביום 9.11.2020 ללא נוכחות המבקש, וסיכמה את מסקנותיה כדלקמן:

"הוועדה בוחרת לציין כי רוב הקרעים בגידים המסובבים של הכתף הם תוצאה של שחיקת הגיד ומתפתחת באופן הדרגתי וגדלה עם עליית הגיל, הקרעים שכיחים יותר ביד הדומיננטית. הסיבות לקרעים הם ירידה באספקת הדם לגיד, ורובם על רקע ניווני. יש לציין כי קיימים גם קרעים בגידי השרוול המסובב אצל אנשים האסימפטומטיים ללא כל טראומה. אשר לא חוו טראומה. אצל מחצית הנבדקים בגילאים 55-85 נמצאו קרעים ויותר בקבוצות הקרובות לגילאי ה -70. יש לציין כי ידוע בספרות כי קיימת החמרה בקרעים של הגיד עם הזמן והעובדה שאצל הנ"ל מ-2018 בדיקת MRI לא הראתה קרע ואילו בבדיקת US של 2020 הודגם קרע מלא בדרגה שניה של 16 מ"מ. דבר התומך בספרות הרפואית ואין לקשור ממצא זה לאירוע הנפילה שהיה על הצד שמאלי של גופו ואילו הטענה כי ביד ימין ניסה לאחוז באוגר.
לאור כל האמור לעיל הבדיקה הקלינית בפעם השנייה הייתה טובה לאין שיעור מבדיקתו בפעם הראשונה וטווחי התנועות המפורטים רשומים בפרוטוקול. ד"ר זקס עופר רשם חוו"ד ב-4.3.2018. הוועדה בדקה את הנ"ל ב-8.2020, כשנתיים לאחר בדיקתו, הממצאים שמצאה הוועדה אינם דומים לאלה שמצא ד"ר זקס. כמו כן, הוועדה אינה מקבלת כי הקרע שהתפתח במשך השנים עד ל- US חדש מ -2020 קשור לתאונה הנידונה ועל כך דנה כבר הוועדה. גם העובדה כי היקף השרירים ביד (הפגועה) נהיה גדול ב-2 ס"מ מאשר ביד שמאל. דבר שאינו סביר ליד פגועה ואינה מתפקדת מה גם שצילומי הרנטגן לא הראו אוסטאופורוזיס מחוסר שימוש. לאור זאת דוחה הוועדה את הערר. "

על החלטת הוועדה ערער המבקש לבית הדין האזורי.

פסק דינו של בית הדין האזורי

בית הדין קמא דחה את ערעורו של המבקש וקבע שלא נפל פגם בהחלטת הוועדה. נקבע כי הוועדה ערכה למבקש בדיקה קלינית ופירטה את ממצאיה. בנוסף, התייחסה הוועדה לבדיקות ההדמיה השונות שביצע המבקש ופירטה את הממצאים העולים מהם, כאשר בישיבתה מיום 9.11.2020 הבהירה כי מדובר בקרע שהתפתח במשך השנים עד לממצא ב-U.S מ שנת 2020 אשר אינו קשור לתאונה. הוועדה קבעה שאין לקשור בין הפגיעה לעובדה שהמבקש ניסה להיאחז ביד ימין באוגר הכביסה, אך לא הצליח ונפל על צד שמאל.
באשר לחוות דעתו של ד"ר זקס אליו התבקשה הוועדה להתייחס , ציינה הוועדה כי הממצאים שמצאה אינם דומים לאלה שמצא ד"ר זקס.
מסקנת הוועדה הינה קביעה רפואית מנומקת תוך שה ייתה ערה למנגנון הפגיעה ולהוראות פסק הדין המחזיר אותן קיימה, ו בהיעדר פגם אין מקום לטענות המבקש המכוונות כנגד שיקול דעתה הרפואי של הוועדה .

מכאן הבקשה שלפני.

טענות המבקש בבקשת רשות הערעור

לטענת המבקש יש להיעתר לבקשתו מהנימוקים הבאים:

הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין המחזיר.
הוועדה התעלמה מבדיקות הדמיה קודמות לבדיקת ה-MRI שביצע. לטענתו, אזכור או כל תיאור בדיקה בפרוטוקול , כפי שעשתה הוועדה, עולה כדי פגם בהתנהלותה ואינה מהווה התייחסות. כך גם באשר להתנהלות הוועדה ב התייחסותה לבדיקות ספציפיות התומכות בגישתה, לעומת בדיקות אחרות שאינן תומכות בגישתה ואשר מהן התעלמה. (למשל, הוועדה לא ערכה השוואה בין ממצאי בדיקות ה-U.S משנ ים 2018-2019 לבין ממצאי בדיקת ה-U.S משנת 2020 . לכל הפחות, היה על הוועדה ליתן הסבר להתנהלותה זו).
כך גם שגתה הוועדה שעה שהסתמכה על בדיקת מיפוי העצמות משנת 2017 אשר הדגימה היעדר קיומו של קרע, שכן בדיקת מיפוי עצמות יכולה להדגים קליטה בלבד (ולא קרע). מכאן שבית הדין האזורי חרג מידיעתו ומסמכותו בקביע תו זו .
הוועדה לא התייחסה למלוא התיעוד הרפואי שהונח בפניה. לחלופין, הוועדה לא סיפקה הסבר מדוע לא עשתה כן, ביתר שאת כאשר הוצגו לה מסמכים רבים המעידים על כאב בכתף ימין , ובין היתר הפניה לפיזיותרפיה. כך גם לא התייחס בית הדין קמא לטענות המבקש, ולפיהן קיימת אינדיקציה לתלונות סמוכות לתאונה כגון: טופס ב ל/250 שהוגש לקופת החולים 4 ימים לאחר האירוע , ואשר מפורטים בו כאבים בכתפיים.
כך גם התעלמה הוועדה ממנגנון התאונה. לטענת המבקש, שגתה הוועדה שעה שקבעה כי הממצאים בדבר עדות להמט ומות ושפשופים בצד שמאל מלמדים כי הנפילה הייתה על צד זה, שהר י כלל לא צוין באף מקום כי המבקש נפל על צד ימין, אלא שידו הימנית נמשכה .
הוועדה דנה רבות בנושא שחיקת הגיד באופן הדרגתי עם עליית הגיל, תוך מתן הסבר ל גורמים להיווצרותם של קרעים אלו. אולם , לטענת המבקש, אין הדבר רלבנטי בעניינו הואיל ותחילתו של הקרע נוצר בסמוך למועד קרות התאונה.
המבקש לא טען כי יד ימין אינה בשימוש לאחר קרות התאונה. על כן לטענתו, לא ברור מדוע בחנה או ציינה זאת הוועדה במסקנותיה.
כך גם, המבקש לא טען לאוסטאופורוזיס, וגם בהקשר זה לא ברור מדוע בחנה הוועדה לעסוק בעניין.
שגה בית הדין קמא עת דחה את טענות המבקש, ולפיהן היה על הוועדה לדון האם הנזק נגרם כתוצאה מהתאונה, במידה ונשלל קשר סיבתי.
הוועדה לא דנה בחוות הדעת של ד"ר זקס לגופה והתעלמה מבדיקות ההדמיה אותן ציין בחוות דעתו.
בשלהי בקשתו, טוען המבקש כי יש להיעתר לבקשתו מהנימוקים שפורטו לעיל ולהורות על החלפת הרכב הוועדה.

דיון והכרעה

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, בתיק בית הדין קמא ובכלל החומר שבתיק, מצאתי כי יש לדחות את הבקשה. משמוחזר עניינו של מבוטח על ידי בית הדין לוועדה הרפואית בפסק דין עם הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק להוראות שניתנו לה בפסק הדין ולקיימן ( נא/29-01 פרנקל – המוסד לביטוח לאומי כד(1) 160 , 1992). עיון בפרוטוקול הוועדה מגלה כי הוועדה מילאה אחר הוראותיו של פסק הדין המחזיר . הוועדה ביצעה בדיקה קלינית למבקש, עיינה בחומר הרפואי, וקבעה את שקבעה. קביעותיה אלו של הוועדה הינן קביעות רפואיות מובהקות, המבוססות על שיקול דעתה המקצועי ובהיעדר פגם, אין בית הדין מוסמך להתערב בהן. הוועדה גם נימקה את מסקנותיה באשר למנגנון הפגיעה, ודרך נפילתו של המבקש, וקביעתה שאין קשר. בנוסף לכך וכמצוות פסק הדין המחזיר, הסבירה הוועדה כי בשל שוני בממצאים אין היא מקבלת את חוות דעתו של ד"ר זקס, וגם באשר לקביעה זו לא מצאתי פגם המצדיק התערבות בהחלטת הוועדה.

בית הדין התחקה בפסק דינו אחר דרך עבודתה והלוך מחשבתה של הוועדה, ואף אני סבור שהוועדה לא התעלמה מחומרים שהיו בפניה, ומסקנותיה ברורות ומפורטות.

סוף דבר – הבקשה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ג' אב תשפ"א (12 יולי 2021) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .