הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 50667-08-19

ניתנה ביום 26 אוגוסט 2019

מרדכי גצב
המבקש
-

  1. מ.נ. חדרי ילדים בע"מ
  2. משה לוי

המשיבים

בשם המבקש – עו"ד עמליה בן חמו

החלטה

השופטת חני אופק גנדלר
בפני בקשת רשות ערעור על החלטות בית הדין האזורי תל- אביב ( השופטת שגית דרוקר; פ"ה 72715-07-19), בגדרם הורה בית הדין האזורי על עיכוב ביצוע פסק דין כנגד המשיב 2 " עד למועד דיון שייקבע בתיק זה".
ברקע הדברים עומד פסק דין בהסכמה שניתן לצדדים ביום 26.3.19 בהליך סע"ש 32960-07-17 ( להלן – פסק הדין), בתביעתו של המבקש כנגד המשיבים.
ביום 30.7.19 עתרו המשיבים לבית הדין האזורי בתביעה לביטול פסק הדין, זאת " נוכח ניסיונו של הנתבע [ המבקש כאן – ח.א.ג.] ליצוק להסכם הפשרה ולפסק הדין המאשר אותו, פרשנות שגויה", כטענתם, לפיה פסק הדין חל גם המשיב 2, ולא רק על המשיבה 1 אשר בבעלותו. בד בבד עם הגשת התביעה, הגישו המשיבים גם בקשה להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין כלפי המשיב 2.
ביום 31.7.19 נתן בית הדין האזורי החלטה לפיה " עד למועד דיון שייקבע בתיק זה יעוכב ביצוע פס"ד שניתן ביום 26.3.19 במסגרת תיק 32960-07-17 כנגד המבקש 2". יצוין כי דיון במעמד הצדדים נקבע ליום 15.1.20. לאחר שאלת הבהרה מטעם המשיב, ניתנה ביום 7.8.19 החלטה נוספת לפיה " ההחלטה מיום 31.7.19 בעניין עיכוב ביצוע פסה"ד שניתן כנגד הנתבע 2- עומדת בעינה". על החלטות אלו ( להלן – ההחלטות) הוגשה הבקשה שבפני.
לטענת המבקש בבקשה שבפני, שגויות ההחלטות היות שלא ניתנה למבקש זכות למתן תשובה; ההחלטות אינן מנומקות. לא נשקלו סיכויי התביעה שהגישו המשיבים מחד, והנזק למבקש אשר הוציא הוצאות רבות למימוש זכויותיו שבפסק הדין מאידך; לא נשקל חוסר תום לבו של המשיב 2, אשר רוקן את המשיבה 1 והקים חברה זהה חדשה; לכל היותר, טעה המשיב 2 בהסכמתו להסכם הפשרה בכדאיות העסקה, אך אין בכך בכדי לבטל את פסק הדין שאישר אותו.
מבלי להביע עמדה לגוף העניין, מוצע לצדדים הסדר דיוני לפיו:

"בקשת המשיבים למתן סעד זמני מיום 30.7.19 , תוחזר לבית הדין האזורי למתן החלטה מנומקת, לאחר שתינתן למבקש זכות למתן תשובה ותינתן למשיבים זכות תגובה, וזאת במועדים שייקבע בית הדין האזורי. זאת, תוך שכל צד שומר על מלוא טענותיו ואין בהסכמה להסדר זה משום הודאת מי מהצדדים בטענה מטענות חברו".

הצדדים יודיעו עמדתם להצעה זו עד ליום 3.9.19.

ככל שלא תינתן הסכמת כל הצדדים להצעה זו, יגישו המשיב ים עד ליום 9.9.19 תשובתם לבקשת רשות ערעור. למבקש תהא זכות להגיב לתשובה עד ליום 15.9.19. מטעמי יעילות ומבלי לחוות דעה, יודיעו הצדדים במסגרת תגובתם עמדתם למתן פסק דין בבקשת רשות הערעור על יסוד תקנה 82 לתקנות בית הדין לע בודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
המזכירות תמציא החלטה זו לידי ב"כ הצדדים ותוודא טלפונית קבלתה.
לעיון ביום 4.9.19.
ניתנה היום, כ"ה אב תשע"ט (26 אוגוסט 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .