הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 50394-03-19

ניתנה ביום 28 מרץ 2019

1.עידו סרוסי
2.יוסי סיוון
3.ברוך סרוסי
4.MUST GARMENT CO. LTD
5.MAY GROUP HOLDINGS CO.LTD
6.LAURA GROUP LTD
המבקשים
-
שניר מייזליק
המשיב

בשם המבקשים – עו"ד אסתי עוקב, עו"ד רועי שפריר

החלטה

השופטת חני אופק גנדלר
לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי תל אביב ( השופטת מיכל נעים דיבנר; סע"ש 8398-01-19) בגדרה נדחתה בקשתם של המבקשים לסילוק התובענה על הסף.
ברקע הדברים עומדת תביעתו של המשיב כנגד המבקשים בעילות ממשפט העבודה. על פי הנטען בכתב התביעה, המבקשים 1- 3 הינם בעלי המניות והמנהלים של המבקשות 4- 6, חברות המאוגדות באיי הבתולה הבריטיים והעוסקות בענף הטקסטיל. לטענתו בכתב התביעה, על אף שבאופן פורמאלי כיהן כמנכ"ל במבקשת 4, המבקשים כולם היו מעסיקיו " הישירים והאמתיים", ולמצער טוען כי יש להרים את מסך ההתאגדות כנגד המבקשים, היות שהשתמשו לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה. על פי האמור בכתב התביעה, המשיב הועסק בחצרי המבקשים שבסין.
המבקשים הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף, וזאת ממספר טעמים: העדר יריבות ביחס למבקשים 1- 3 ו 5- 6, שכן לטענתם לא התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, וכן לא מתקיימות עילות להרמת מסך ההתאגדות; התביעה הינה קנטרנית וטורדנית, ומהווה שימוש לרעה בהליכי משפט; התביעה הוגשה בשיהוי ובחוסר תום לב, שכן המבקש מעולם לא הלין על אי תשלום זכויות כאלו ואחרות; בית הדין אינו הפורום הנאות לדון בתובענה, היות וביצוע ה"עוולות" המתוארות בכתב התביעה ( והמוכחשות על ידי המבקשים) היה בסין. לטענתם, לאור מבחן מירב הזיקות, ציפיות הצדדים ומבחן נוחות הצדדים, ראויה התביעה להתנהל בסין, ואין באזרחותם הישראלית של המבקשים 1- 3 כדי להקנות סמכות שיפוט אוטומטית לבית הדין בישראל.
בית הדין האזורי קבע בהחלטתו כי:

"כל טענות המבקשים בבקשתם דנן הינן טענות המבוססות על תשתית עובדתית שיש להוכיח ועל כן אינן מתאימות לסילוק על הסף, אלא ידונו כפלוגתאות ראשונות בתיק.
לפיכך- הבקשה נדחית".

המבקשים בבקשה שלפני שבים על טענתם בדבר פורום לא נאות וטוענים כנגד ההחלטה- שניתנה " בהעדר נימוק ודיון". לטענתם, "לא ברור לאיזה טענות בבקשה מכוונת הבקשה [ נראה שצ"ל ההכרעה בבקשה- ח.א.ג.] שכן כמפורט לעיל, הרוב המוחלט של טענות המבקשים בעניין פורום לא נאות אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים" (הדגשה במקור) וכי " אין כל בירור עובדתי נוסף שיש לערוך בעניין זה". כמו כן, לטענתם, "ניהול התיק ובירורו ללא הכרעה בעניין הפורום הנאות והדין החל בתיק אינה יעילה, תגרור עלויות עצומות ולמעשה תשים את ההחלטה בעניין הפורום הנאות פלסתר, שכן הדיון כבר ינוהל בפועל בפורום הישראלי". המבקשים לא טענו בבקשה שלפני את שאר טענותיהם אשר טענו בבקשה לסילוק התביעה על הסף.
לאחר שעיינתי בבקשה וצרופותיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לעמדת הצד שכנגד.
אקדים ואציין כי טענת פורום לא נאות מניחה קיומה של סמכות בינלאומית לבית המשפט בישראל, אלא טוענת לקיומה של ערכאה זרה הראויה יותר לדון בסכסוך נוכח זיקותיו אליה ( ראו ע"א 4025/13 נייגל וויליאם נ' deutsche telekon ag ( 6.11.14), סעיף ח'). בהקשר זה נפסק כי " לבית המשפט שיקול דעת, ועל הטוען לפורום בלתי נאות להוכיח כי בנסיבות המקרה, מירב הזיקות מצביעות על פורום אחר כפורום טבעי יותר" (שם). בחינת נאותות הפורום אינה איפוא בחינה טכנית אלא מצריכה בחינת מכלול שיקולים ( ראו רע"א 9810/05 Martin J. Hecke נ' Pimcapco Limited (30. 8.09); ע"ע ( ארצי) 18728-10-16 מוסא אבו ראס - S.C.C. NIGERIA LTD (10. 6.18)).
החלטות בבקשה לסילוק על הסף מסורות לשיקול דעתה של הערכאה המבררת, והפעלת ביקורת ערעורית עליהן תיעשה במקרים חריגים בהם קיים חשש שניהול ההליך ישפיע באופן בלתי הפיך על זכויות הצדדים או שההכרעה בבקשה תמנע ניהולו של הליך שגוי או מורכב במיוחד (רע"א 661/17 אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדוק ( הקרן) אלפלסטיני לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (16.2.17) ; ראו גם בר"ע ( ארצי) 3337-02-19 מדינת ישראל- משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - ורד רוטפוגל (10.2.19), סעיף 14). לא מצאתי כי מקרה זה בא בגדרי אלו. בית הדין האזורי קבע כי הטענה תתברר בין הפלוגתאות הראשונות בהליך, ובכך נתן ביטוי לחשיבות ההכרעה בה בפתח ההליך היות והיא עשויה להביא למחיקת ההליך אם תתקבל ( מבלי להביע עמדה במקרה דנן). לא מצאתי כי ההחלטה לדון בטענת הפורום הנאות כטענה מקדמית, ולא במסגרת בקשה לסילוק על הסף, מצדיקה מתן רשות ערעור מיידית.
החלטה בדבר עיתוי הדיון – בשים לב לטיבה של ההחלטה – הינה החלטה דיונית מובהקת וכלל הוא שבית דין זה כערכאת ערעור ימעט להתערב בהחלטות דיוניות של הערכאה הדיונית הדנה בסכסוך, אלא מקום בו ההחלטה מופרכת על פניה ( ראו בר"ע ( ארצי) 7331-01-13 עיריית תל-אביב, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - ד"ר שלמה ברק (27.1.13)). החלטת בית הדין קמא מושא בקשה זו אינה באה בגדרי אלו.
יובהר כי אין באמור בכדי להביע עמדה, לכאן או לכאן, בגוף הטענה בדבר " פורום לא נאות" - ועניין זה מסור להכרעתה של הערכאה הדיונית – והחלטה זו ממוקדת אך ורק לעניין עיתוי ההכרעה בטענה.
סוף דבר- דין הבקשה להידחות. משלא נתבקשה עמדת הצד שכנגד, אין צו להוצאות.
ניתנה היום, כ"א אדר ב' תשע"ט (28 מרץ 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .