הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 48668-02-17

ניתנה ביום 28 אפריל 2017

יוחנן שמואל
המבקש

-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש
-
עו"ד יואב גפני

החלטה

השופטת סיגל דוידוב-מוטולה
1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (השופטת דפנה חסון זכריה; בל' 20492-05-16). בפסק הדין, דחה בית הדין האזורי את ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 7.4.16 (להלן גם: הוועדה). בהחלטתה קבעה הוועדה כי למבקש דרגת נכות בשיעור 0% בגין ליקוי השמיעה בו לקה, וכן דרגת נכות בשיעור 10% בגין טנטון.

2. המבקש הוא מלטש יהלומים במקצועו, וליקוי השמיעה בו לקה הוכר כפגיעה בעבודה. לפי העולה מן המסמכים שבתיק, הפסיק המבקש לעבוד בעבודתו בשלהי שנת 2015.

3. ביום 6.1.16 קבעה ועדה רפואית מדרג ראשון כי "ע"פ סך הממצאים בבדיקת מכון קולות", שבוצעה למבקש ביום 30.11.15, "אין נכות שמיעתית", ובהתאם לא קבעה למבקש דרגת נכות. על כך הגיש המבקש ערר לוועדה.
ביום 7.4.16 התכנסה הוועדה ושמעה את נימוקי הערעור מפי המבקש, כדלקמן:
"צפצופים באוזניים מרגיש כאילו יושב ליד רמקול ויש ירידה חזקה בשמיעה, עכשיו צריכים להתאים לו מכשירי שמיעה. מציג מסמכים בנכות כללית קיבל 10% טנטון ו-15% עבור ליקוי שמיעה.
התלונן על ליקוי שמיעה וטנטון בשנת 2011."

בסעיף 'ממצאים בבדיקת הוועדה' ציינה הוועדה כך:
"בעיון בתיק הרפואי נמצאו רישומים אחדים על כך שסבל מתחושת טנטון. רישום מ-12/96 וכך בבדיקת שמיעה שבוצעה ב-2012.
הציג כמו כן פרוטוקול נכות כללית שהוענקה לו נכות בגין תחושת טנטון 10%.
הגיש בדיקת שמיעה מ-3.3.16 לפיה נראית החמרה בשמיעה לעומת בדיקת השמיעה הקודמת שבוצעה ב-30.11.15.
לדעת הוועדה ההחמרה בשמיעה וההבדל בין 2 בדיקות אלו אינו נובע מחשיפה לרעש אלא ממחלה כללית.
סובל מיתר לחץ דם ונוטל תרופות בבדיקת דם שומנים בדם".

לאור האמור קבעה הוועדה כי דרגת נכותו של המבקש היא 10% בגין טנטון לפי סעיף 72(4)(ד)(II); 0% בגין ליקוי השמיעה, לפי סעיף ליקוי 72(1)(א)(1) שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956. כמו כן קבעה הוועדה כי אין להפעיל את תקנה 15 בעניינו של המבקש.
על כך הגיש המבקש ערעור לבית הדין האזורי.

4. בפסק הדין קבע בית הדין האזורי כי הוועדה התייחסה לשתי בדיקות השמיעה האחרונות שביצע המבקש. על פי קביעתה, ההחמרה שחלה בין הבדיקה משנת 2015 ובין הבדיקה משנת 2016 נובעת ממחלה כללית, ולא מחשיפה לרעש. קביעת הוועדה בנוגע למקור ההחמרה היא קביעה רפואית מובהקת, בה אין להתערב. כמו כן, אין הוועדה חייבת להסביר את קביעתה מעבר לציון העובדה שהמבקש לוקה ביתר לחץ דם ושומנים בדם, מאחר ש"ברור לכל שהוועדה ציינה מחלות אלה בזיקה לקביעה שהחמרה בליקוי השמיעה קשורה לגורמי תחלואה טבעית - היינו, יתר לחץ דם ושומנים בדם ". מחלות אלה אף הופיעו בפרק האנמנזה בבדיקות השמיעה שביצע המבקש במסגרת קופת חולים בשנים 2011 ובשנים 2016. בית הדין ציין עוד שאין מקום להרחיב בנוגע לתוצאות בדיקות השמיעה, מאחר שהדיון בנוגע לסוג הבדיקות שעל יסודן יש לקבוע ממצאים, הוא דיון רפואי מובהק. אשר להחלטת הוועדה שלא להפעיל את תקנה 15 ציין בית הדין כי המבקש לוקה בטנטון מזה שנים, אך בפועל הפסיק לעבוד בשלב מאוחר הרבה יותר עקב פציעה, ולא עקב הטנטון. על כן החלטת הוועדה מדוע אין להפעיל את תקנה 15 מנומקת דיה. לאור האמור לא מצא בית הדין האזורי טעות משפטית בהחלטת הוועדה, ודחה את הערעור.

5. בבקשתו טוען המבקש כי בתיקו הרפואי קיימות בדיקות שמיעה מן המועדים הבאים: בדיקת שמיעה מיום 21.12.11, שנערכה במרפאת רמז בקופת חולים כללית; בדיקה שמיעה מיום 4.5.14 שנערכה במכון א.א.ג בבית חולים וולפסון, המלמדת לגישתו על החמרה ביחס לבדיקה משנת 2011; בדיקת שמיעה מיום 2.11.14 ממכון קולות, אליה הופנה על ידי המוסד; בדיקה נוספת ממכון קולות מיום 30.11.15, שנערכה אף היא בהתאם להפניית המוסד; בדיקה מיום 3.3.16 שנערכה במרפאת רמז בקופת חולים כללית. הוועדה התייחסה רק לחלק מבדיקות השמיעה שבתיקו הרפואי של המערער, ולא לכולן, ובהתאם, מסקנתה אינה מתבססת על מלוא התיעוד שעמד לפניה. כמו כן, הוועדה אינה מסבירה מהי בדיוק אותה "מחלה כללית" בה לוקה המבקש בהקשר של ליקוי השמיעה, ומהו הקשר בין מחלות הרקע שפירטה הוועדה ובין ליקוי השמיעה. נוכח האמור מבקש המבקש כי עניינו יוחזר לוועדה על מנת שתתייחס לכלל בדיקות השמיעה שבתיקו.

6. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בפסק דינו של בית הדין האזורי, בפרוטוקול הוועדה הרפואית לעררים ובכלל המסמכים שבתיק, הגעתי לכלל החלטה כי מתבקשת תגובתו של המוסד לביטוח לאומי לשאלה מדוע לא יוחזר הדיון בעניינו של המבקש לוועדה, על מנת שתשוב ותשקול את דרגת נכותו בגין ליקוי השמיעה בו לקה. בקשר לכך, תדון הוועדה בכלל בדיקות השמיעה שנערכו למבקש, ותבהיר איזו בדיקה משקפת נאמנה את מצבו הרפואי באוזניו. כמו כן תתייחס הוועדה לטענות המבקש שהועלו לפניה, לפיהן ועדה רפואית בענף נכות כללית קבעה לו ביום 24.10.13 דרגת נכות בשיעור 15% בגין ליקוי השמיעה בו לקה, וזאת, על יסוד הבדיקה מיום 21.12.11.
לאחר מכן, ובשים לב לכך שליקוי השמיעה בו לקה המבקש הוכר כפגיעה בעבודה, תתבקש הוועדה לקבוע את דרגת נכותו של המבקש. בקשר לכך יוער לוועדה, כי עליה לקבוע באיזו מידה נובעת נכותו של המבקש מן העבודה. משמע, על הוועדה לבחון עד כמה נובע ליקוי השמיעה מתנאי עבודתו של המבקש, וככל שהיא סבורה שהשפעת העבודה על נכותו הכוללת היא אך השפעה חלקית, חובה עליה לקבוע איזה חלק מן הנכות אין לייחס לעבודה, ולנמק החלטתה בנוגע לכך. הוועדה תתבקש עוד להבהיר מה כוונתה ב" מחלה כללית". בקשר לכך תבהיר הוועדה האם יתר לחץ דם ושומנים בדם הקיימים במבקש הינם גורמי סיכון לליקוי שמיעה, והאם הם התממשו כדי נכות בעניינו (ראו והשוו: בר"ע 25840-10-14 המוסד לביטוח לאומי – פנחס כהן (24.3.15)).
עוד יצוין כי מפרוטוקול הוועדה עולה כי המבקש אינו עובד "בגלל פציעה". אין זה ברור לאיזו פציעה מתכוונת הוועדה, והאם זו קשורה לליקוי השמיעה שהוכר כפגיעה בעבודה, או לפציעה אחרת. על כן מתבקשת הבהרת הוועדה גם לעניין זה. לאחר מכן, תתבקש הוועדה לדון בשאלת הפעלת תקנה 15.
הוועדה תנמק עמדתה, באופן שגם מי שאין מקצועו בתחום הרפואה יוכל לרדת לסוף דעתה.

7. תשובת המוסד לביטוח לאומי כאמור מתבקשת מאחר שעל פניו, מסעיף המסמכים שעמדו בפני הוועדה עולה כי הונחו לפניה בדיקות שמיעה מיום 2.11.14, 30.11.15 ו-11.12.15. בהנמקתה מציינת הוועדה בדיקה נוספת, משנת 2012, וכן בדיקה עדכנית מיום 3.3.16. הוועדה אינה מפרטת את תוצאות הבדיקות, ועל כן, לא ניתן להבין מהו מצב שמיעתו של המבקש. כמו כן, וכפי שעולה מן הנספחים שצירף המבקש לבקשתו, בתיקו הרפואי ישנן בדיקות שמיעה נוספות. על פניו, אין זה ברור מדוע הוועדה לא מתייחסת אליהן בהחלטתה והאם אלה עמדו לפניה. לכך יש להוסיף, כי בפרוטוקול הוועדה הרפואית (נכות כללית) נקבעה למבקש דרגת נכות בשיעור 15% בגין ליקוי השמיעה על יסוד בדיקת השמיעה משנת 2011, שלכאורה נערכה עוד בזמן שהמבקש היה חשוף לרעש בעבודתו, ואליה לא מתייחסת הוועדה בהחלטתה.
לכך יש להוסיף, כי על פניו, ההחמרה עליה עומדת הוועדה בהחלטתה בין הבדיקה משנת 2015 ובין הבדיקה משנת 2016, אינה קשורה לפגיעתו של המבקש בעבודתו, אלא ל"מחלה כללית". מלבד הקושי האמור שאין זה ברור מה מצב שמיעתו של המבקש לפי כל אחת מבדיקות השמיעה ומהי הבדיקה שמשקפת נאמנה את מצבו, אין זה ברור מקביעה זו האם לכל הפחות חלק מליקוי השמיעה בו לקה המבקש קשור לעבודתו, ובאיזה שיעור. זאת, בשים לב לכך שעל פי טענתו, הפסיק המבקש לעבוד בעבודתו בשלהי שנת 2015. מכאן, דרושה הבהרת הוועדה בנוגע לקשר בין תנאי עבודתו של המבקש ובין ליקוי השמיעה בו לקה, וכן בשאלה האם ישנו קשר בין ליקוי השמיעה שהוכר כפגיעה בעבודה, ובין הסיבה בגינה המבקש אינו עובד.

8. המוסד לביטוח לאומי יגיש את תשובתו לשאלה המפורטת לעיל עד ולא יאוחר מיום 23.5.17.

ניתנה היום, ב' אייר תשע"ז (28 אפריל 2017) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .