הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 44728-10-18

ניתנה ביום 21 נובמבר 2018

מנשה שירי
המבקש

-

1.אסתרה זלצר
2.אליה וינוקורוב
המשיבות

המבקש – בעצמו

החלטה

השופט רועי פוליאק

בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת אירית הרמל; סע"ש 39951-04-17 ו – סע"ש 42329-04-17) מיום 7.10.2018, אשר דחתה את בקשת המבקש למתן צו נוסף לפירוט שיחות טלפוניות ממכשירי טלפון שבידי המשיבות.

רקע

המשיבות הגישו נגד המבקש תביעה בבית הדין האזורי בגין לשון הרע ובגין פיטורים שלא כדין ואי תשלום זכויות סוציאליות נוספות במהלך עבודתן ובסיומה, כמטפלות בגן "חדוה שירי" שבעיר רחובות (להלן – הגן). המבקש, שירש את הגן מאמו המנוחה שנפטרה כשלושה חודשים טרם הפיטורים הנטענים, טען כי שתי המשיבות הפסיקו להגיע לגן מיוזמתן ביום 2.6.2016. המשיבות, לעומת זאת, טענו כי פוטרו. המשיבה 1 טענה כי פוטרה בשיחה טלפונית ביום 31.5.2016 שנערכה בין השעות 16:00 ל – 17:00 והמשיבה 2 טענה כי ביום 2.6.2016 יצאה לחופשת מחלה ופוטרה ביום 6.6.2016 בעיצומה של תקופת המחלה.

ביום 10.4.2018 התקיים דיון, במהלכו הצהיר ב"כ המשיבות כי "אין בעיה שנגיש פרוט שיחות יוצאות מיום 2.6.16 של שתי התובעות". לאחר הליכים לא מעטים באשר להמצאת הנתונים המבוקשים שאינם נדרשים להחלטתי זו, הומצא על ידי המשיבות פירוט השיחות שנערכו ביניהן (בלבד) במועדים המבוקשים, תוך השחרת שאר פרטי השיחות בימים אלו. המבקש הגיש בקשה חוזרת להגשת פירוט כלל השיחות של המשיבות באותם מועדים.

בית הדין האזורי הורה, כי המשיבות ישלימו את פירוט השיחות עם המבקש עד ליום 18.10.2018 (והמשיבות הגישו פירוט זה עוד באותו היום), וכן קבע בית הדין האזורי כי "המסמכים שיוגשו עד למועד זה (18.10.18) יהוו פירוט השי(ח)ות בתיק. כל טענה נוספת בעניין פירוט השיחות, תתברר במסגרת דיון ההוכחות שיתקיים בתיק" (להלן – ההחלטה).

המבקש, שאינו מיוצג, הגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה. המבקש טוען כי ההחלטה נוגדת את האמור בפרוטוקול הדיון מיום 10.4.2018 ואת תגובת המשיבות עצמן. אם המשיבות התכוונו לפרט את פירוט השיחות ביניהן בלבד הרי שהדבר היה צריך להשתקף מפרוטוקול הדיון; המשיבות הגישו את פירוט השיחות כחצי שנה לאחר שנתבקשו לעשות כן, מבלי לתת הסבר מניח את הדעת; הגשת פירוט השיחות המחוק נעשה בניגוד לתקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991; מניעת פירוט השיחות המלא ודיון בבקשת פירוט השיחות במהלך דיון ההוכחות יפגעו במבקש; החלטת בית הדין האזורי, בו הוא מקבל את צעדן החד צדדי של המבקשות ללא כל הנמקה, מהווה גושפנקא להתנהלותן, ויש בו פגיעה קשה במראית פני הצדק.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות אף ללא קבלת עמדת הצד שכנגד. להלן אנמק, בתמצית, החלטתי.

הכלל הוא כי אין ערכאת הערעור מתערבת בהחלטות דיוניות של הערכאה הדיונית האמונה על ניהול הדיון (י' לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה, פרק 21 עמ' 22 (מהדורה חמישית, 2016); ח' בן נון – ט' חבקין, הערעור האזרחי, 203 -204 (מהדורה שלישית, התשע"ג-2012)) ואין היא מחליפה את שיקול דעתה של הערכאה הדיונית, כך שההתערבות מוגבלת למקרים בהם "שיקול הדעת היה מופרך במידה כזו המצדיקה התערבות" (בר"ע (ארצי) 233/99 קמפינסקי – המוסד לביטוח לאומי (1.6.1999)). לפיכך, "גם כאשר מתבקשת המסקנה, שראוי היה לנהוג דרך דיונית אחרת, אין בכך עדיין כדי להצדיק את התערבותה של ערכאת הערעור בהליך הדיוני המתואר" (ר"ע 457/83 Ohio Medical Products Division of Reduction Company, Inc נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית , פ"ד לז(4) 309, 312).

בענייננו, בית הדין האזורי בחן את הבקשה ואת הרלוונטיות של פרטי כל השיחות שהתבקשו על ידי המבקש והגיע למסקנה כי בשלב זה ניתן להסתפק בשיחות שערכו המשיבות ביניהן ובשיחות שנוהלו בין המבקש למשיבות. יתר על כן, בית הדין האזורי לא "סגר את הדלת" בפני המבקש וקבע כי כל טענה נוספת בעניין פירוט השיחות תתברר בדיון ההוכחות, כך שככל שבית הדין האזורי יסבור כי ראיה כלשהי הכרחית לשם הוכחת טענות ההגנה של המבקש, אף במהלך מועד ההוכחות או בסיומן, חזקה על בית הדין האזורי כי יורה למשיבות לחשוף בפניו את פירוט כלל השיחות למועדים הרלוונטיים.

הנה כי כן, החלטת בית הדין האזורי, לאחר התדיינות לא מעטה בסוגיה, היא החלטה דיונית מובהקת, של הערכאה המופקדת על ניהול הדיון, שלא נמצא כל מקום להתערב בה.

בשולי הדברים יצוין, כי יש לזקוף לחובת בעל דין אי הבאת ראיה המצויה בחזקתו, כך שבנסיבות מסוימות הימנעות המשיבות להציג ראיות שברשותן, ככל שבאותן ראיות יש כדי לתמוך בגרסתן – ואיני מתיימר לקבוע אם למידע על שיחות טלפוניות עם צדדים שלישיים יש רלוונטיות כלשהי בנסיבות העניין - עלולה לעמוד להן לרועץ (השוו: רע"א 4868/15 בנק לאומי לישראל בע"מ – גלזר, פסקאות 9א. ו – 9ב. (29.7.2015)).

סוף דבר –בקשת רשות הערעור נדחית. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ג כסלו תשע"ט (21 נובמבר 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

רועי פוליאק, שופט