הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 38188-04-20

ניתנה ביום 06 מאי 2020

טיפול רפואי מידי (טר"מ) בע"מ
המבקשת בבר"ע 38188-04-20 והמשיבה בעס"ק 5349-05-20
-
הסתדרות העובדים הלאומית

ההסתדרות הרפואית בישראל
המשיבה בבר"ע 38188-04-20 והמערערת בעס"ק 5349-05-20

המשיבה בבר"ע 38188-04-20 ובעס"ק 5349-05-20

בשם טיפול רפואי מידי (טר"מ) בע"מ – עו"ד יעל דולב, עו"ד עידן פפר
בשם הסתדרות העובדים הלאומית – עו"ד רוית קרן, עו"ד בטי מצר-לוי ועו"ד ליאת אלזנר
בשם ההסתדרות הרפואית בישראל- עו"ד מיכל הראל

החלטה

הרשמת אפרת קוקה

  1. לפני בקשתה של טיפול רפואי מיידי (טר"מ ) בע"מ (להלן: טר"מ), להארכת מועד להגשת ערעור או בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב מיום 21.4.2020, אשר הכירה ביציגותה ּ של הסתדרות העובדים הלאומית (להלן: ההסתדרות הלאומית) בקרב עובדי טר"מ, וקבעה כי הרופאים המועסקים בטר"מ מהווים יחידת מיקוח נפרדת ( כבוד השופטת רוית צדיק ונציגי הציבור מר ברוך הראל ומר יוסי אביבי; ס"ק 60746-07-19, ס"ק 62050-01-20, ס"ק 59698-01-20). מונחת לפני גם בקשתה של ההסתדרות הלאומית במסגרת עס"ק 5349-05-20 , להארכת מועד להגשת ערעור או בקשת רשות ערעור מטעמה על ההחלטה מיום 21.4.2020 .
  2. בפתח הדברים יוטעם, כי הערעור על 'החלטתו' של בית הדין האזורי מיום 21.4.2020 הוא ערעור בזכות . זאת מן הטעם, שמדובר בהכרעה אשר סיימה את הדיון בחלק מהסעדים להם עתרה ההסתדרות הלאומית בבקשת הצד בס כסוך קיבוצי בס"ק 60746-07-19 , שעניינם הכרה ביציגותהּ של ההסתדרות הלאומית בקרב עובדי טר"ם וקביעת יחידת המיקוח הרלוונטית ( ראו לעניין סיווג החלטה כ'פסק דין' או כ'החלטה אחרת': חמי בן-נון וטל חבקין, הערעור האזרחי, מהדורה שלישית, 2012; עב"ל 1227/04 יוסף בן צבי – המוסד לביטוח לאומי, 28.12.2004; ע"א 8481/14 אפרידר החברה לפיתוח ישראל בע"מ נ' עו"ד אביב פריצקי, 26.2.2016). בהתאם, ונוכח הוראת תקנה 20 (א) ל תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), תשכ"ט-1969, עומדים לצדדים ארבעה עשר יום להגשת ערעורים על ההחלטה.
  3. תקנה 4 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 (להלן: תקנות החירום), קובעת, כי "תקופת תוקפה של ההודעה לא תבוא במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג שנקבע בחיקוק או שקבע בית דין או רשם". על פני הדברים, הוראת התקנה היא כללית וגורפת, ועל פיה, אין למנות את ימי ת וקפה של ההודעה על מצב החירום המיוחד לצורך עשיית כל דבר שבסדרי דין, ללא תלות בסוג ההליך בו מדובר. זאת, במוב חן למשל מהוראת תקנה 126 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 הק ובעת, כי תקופת הפגרה לא תבוא במניין הימים " שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית הדין או הרשם".

מובהר עם זאת, כי בכל הנוגע לתקנות החירום נקבע בפסיקה כדלקמן: "מ קום בו קבע בית המשפט בהחלטה שיפוטית כי יש להגיש כתב בי-דין מסוים במועד מדויק, כי אז יש לקיים את החלטת בית המשפט אלא אם ניתנה הארכת מועד (אף בדיעבד(" (ראו: בש"א (עליון) 1223/20 British Airways PLC נ' עמותת הצלחה לקידום חברה הוגנת , 16.3.2020).

4. תקנה 3(א)(1) ל תקנות החירום קובעת, כי בתקופת תוקפה של ההודעה על מצב החירום המיוחד, יקו יימו דיונים רק בסוגי העניינים עליהם הודיע נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדרך האמורה ב תקנה 2(ג) לתקנות החירום. בהתאם להודעתה המעודכנת של נשיאת בית הדין הארצי לעבודה מיום 27.4.2020, אשר מועד תחילתה 3.5.2020 , ידונו בבית הדין הארצי לעבודה בתקופת החירום המיוחד, בין היתר, הליכים מסוג "סכסוך קיבוצי דחוף". לטעמי, סכסוך קיבוצי שעניינו הכרה ביציגות ארגון עובדים בקרב עובדי המעסיק, בא בגדר "סכסוך קיבוצי דחוף" כאמור בהודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה , ולפיכך, ידון בתקופת מצב החירום המיוחד.
לאור האמור מתעוררת השאלה, האם בנסיבות בהן עסקינן בהליך אשר נשמע בתקופת מצב החירום המיוחד מתוקף הודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה , יבואו ימי תוקפה של ההודעה על מצב החירום המיוחד במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין ביחס לאותו הליך, ובכלל זה נקיטת הליך ערעורי. שאלה זו תוכרע בבוא העת, משום שהכרעה בה אינה נצרכת בעניין שלפני. זאת מן הטעם, שבקשותיהם של הצדדים להארכת מועד להגשת ערעורים מטעמם הוגשו במסגרת המועדים הקבועים בדין להגשת הערעורים (גם בהנחה שימי ההודעה על מצב החירום באים במניין הימים להגשת הערעור) ו הצדדים הודיעו על הסכמה ההדדית להארכת מועד להגשת הערעורים.
לאור האמור, מוארך המועד להגשת ערעורים מטעם הצדדים על החלטת בית הדין האזורי מיום 21.4.2020, עד ליום 14.5.2020.
5. למען הסדר הטוב, ולנוכח העובדה שבהחלטתו מיום 21.4.2020 הורה בית הדין האזורי על קבלת הסעדים להם עתרה ההסתדרות הלאומית, תבהיר ההסתדרות הלאומית בהודעה שתגיש לבית הדין עד ליום 11.5.2020, מהם העניינים שהיא מבקשת לכלול בערעורה.
6. מזכירות בית הדין תשנה את סיווג ההליך בבר"ע 38188-04-20 לעס"ק.

מזכירות בית הדין תסרוק החלטה זו גם לעס"ק 5349-05-20.

ניתנה היום, י"ב אייר תש"פ (06 מאי 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .