הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 31565-03-20

ניתנה ביום 05 מאי 2020

כוכבי אבנר
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד אליהו אוזנה

החלטה
סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי תל אביב (השופטת שרה מאירי; ב"ל 16404-04-19) בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) (להלן – הוועדה) מיום 12.9.17 בה נקבע כי מועד תחולת הנכות של המבקש הינו מיום 1.1.2002.
לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שבתיק מוצע לצדדים להסכים כי עניינו של המבקש יוחזר לוועדה על מנת שזו תדון ותנמק באופן מפורט את החלטתה ביחס למועד תחולת הנכות, וזאת נוכח השינוי המשמעותי בקביעותיה. הוועדה תסביר על סמך איזה מסמכים ונתונים רפואיים מבוססת קביעתה לגבי תחילת הנכות (להבדיל מעצם איבחון מחלת האסתמה).
הצעה זו מוצעת בשים לב לכלל נסיבות התיק ובכלל זה לנקודות הבאות:
מחד גיסא על פני הדברים לא ברור הבסיס המשפטי לטענת המבקש לפיה הוועדה הייתה צריכה להזהיר את המבקש בדבר השלכת שינוי מועד התחולה. הוועדה הינה ועדה רפואית אשר החלטותיה מבוססת על מצבו הרפואי של המבקש ושיקולים הנוגעים להשלכות הכספיות של החלטתה אינם רלבנטיים לוועדה והיא אינה צריכה לשקול אותם. יוצא מהאמור כי יש קושי לקבל את הטענה כי הוועדה הייתה צריכה להזהיר את המבקש בטרם מתן החלטתה. יוזכר כי הוועדה לא הפחיתה את אחוזי הנכות שנקבעו למבקש בדרג הראשון.
מאידך גיסא, החלטת הוועדה אינה מנומקת ברמה המאפשרת להבין כיצד קבעה את תחילת הנכות לפי פריט הליקוי הספציפי. לכאורה לא ברור מדוע הנתון לפיו המבקש עבר מעבודתו כעובד תברואה לעבודה כנהג משאית די בו כדי לבסס נכות כאמור.
לעניין ההתיישנות – נוכח האיחור הקצר, אם בכלל, ונוכח ההשלכות המשמעותיות על המבקש – טוב יעשה המוסד אם לא יעמוד על הטענה.
הצדדים יודיעו עמדתם להצעת בית הדין עד ליום 2.6.2020 בהעדר הסכמה המשיב יגיש תשובתו לבקשת רשות הערעור עד למועד האמור. המבקש יהא רשאי להגיב לתשובה עד ליום 9.6.2020.
מטעמי יעילות הדיון בהליך, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, הצדדים מתבקשים להתייחס במסגרת תגובותיהם לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

ניתנה היום, י"א אייר תש"פ (05 מאי 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .