הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 31442-01-20

ניתנה ביום 20 ינואר 2020

1.תומר יערי
2.דותן גלזר
המבקשים
-
חברת נמל חיפה בע"מ
המשיבה

בשם המבקשים – עו"ד זיו אור

החלטה

השופטת חני אופק גנדלר
1. בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי חיפה (השופטת איריס רש ונציגי הציבור מר יהודה פיגורה ומר אליהו נקאר; פ"ה 40987-10-19) (להלן – ההחלטה), בגדרה נדחתה בקשת המבקשים למתן צו מניעה זמני כנגד יישום המכרז הפנימי לתפקיד "סדרן בכיר גוררות" במשיבה עד להכרעה בהליך העיקרי. במקביל לבקשת רשות הערעור על ההחלטה הוגשה בקשה לעיכוב ביצועה.

רקע עובדתי לכאורי
2. העובדות הלכאוריות הובאו בהרחבה בהחלטה, ויובאו כאן בתמצית. על פי העובדות הלכאוריות בהחלטה, המבקשים הם קברניטים המועסקים במדור גוררות באגף ים במשיבה. תפקידם של קברניטי הגוררות הוא לפקד על הגוררת. בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 22.8.01 שנערך בין רשות הנמלים לבין ההסתדרות ונציגי עובדי מדור גוררות בנמל חיפה (להלן - הסכם הגוררות), נקבע, בין היתר, כי אחד מקברניטי הגוררת ישמש כקברניט גוררת בכיר ראשי ויבצע מטלות נוספות מעבר לתפקידו הרגיל כקברניט גוררת ובכלל זה הכנת סידור העבודה לצוות הסיפון בגוררת ומעקב אחר ביצועו, הזמנת ציוד וכיוצא בזה בהתאם לפירוט בנספח ב' להסכם הגוררות. כנגד ביצוע המטלות הנוספות מקבל אותו קברניט גוררת בכיר ראשי תגמול נוסף.
3. מאז שנת 2009 מר יעקב מעוז (להלן – מר מעוז) שימש כקברניט גוררת בכיר ראשי ומילא את המטלות הנוספות, וזאת עד פרישתו לגמלאות בסוף חודש נובמבר 2019. מר משה רביבו (להלן – מר רביבו) שימש כסגן וכממלא מקום קבוע של מר מעוז. המבקש 1 מילא את מקומם. אין מחלוקת כי מר רביבו הינו בעל וותק בעבודה העולה על הוותק של המבקשים.
4. לאור הרפורמה הממשלתית בנמלי הים ובמסגרת ההיערכות להקמת נמלי הים החדשים, נחתם ביום 18.12.18 הסכם עקרונות בין המשיבה, עובדיה והמדינה ולפיו, בין היתר, אגף הים של המשיבה יעבור לחברת בת של חברת נמלי ישראל. ביום 27.8.19 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין המשיבה לבין נציגות העובדים המסדיר את המעבר של עובדי אגף ים (ובהם עובדי מדור גוררות) מהמשיבה לחברת הבת של חברת נמלי ישראל (להלן – הסכם 2019). נמל המפרץ עתיד להיפתח בתחילת שנת 2021, והוא יופעל על ידי חברת ההפעלה הסינית SIPG.
5. כחלק מההיערכות לשינויים הצפויים בפעילות הנמלים, ולנוכח הצפי בהגדלת פעילות הגוררות והיקף העבודה הנדרש מעובד מדור זה, החליטה המשיבה להפריד בין התפקיד של קברניט גוררת לבין תפקידים אדמיניסטרטיביים הקשורים בעבודת מדור גוררות וליצור תפקיד חדש שייקרא "סדרן עבודה בכיר גוררות" לאחר פרישתו של מר מעוז לגמלאות.
6. ביום 12.9.19 החליטה המשיבה בהסכמת מר מיקי שגב, יו"ר ועד הגוררות, לצאת למכרז פנימי לתפקיד "סדרן עבודה בכיר גוררות". ההחלטה על שינוי מערך התפקידים במדור גוררות - היינו, ביטול תפקיד קברניט גוררת בכיר ראשי ויצירת תפקיד חדש של סדרן עבודה בכיר גוררות - נעשתה בידיעה והסכמה של חנ"י ובאישור של משרד האוצר. ביום 22.9.19 פרסמה המשיבה בלוחות המודעות בנמל ובפורטל הארגוני את מכרז פנים נמלי מס' 21/19 לאיוש תפקיד "סדרן עבודה בכיר גוררות". המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז נקבע תחילה ליום 6.10.19 והוארך בהמשך ליום 17.10.19.
7. ביום 28.9.19 פנו המבקשים למשיבה באמצעות בא כוחם בטענה כי יש לפסול את המכרז, הן מטעם פרוצדורלי הנוגע לאופן פרסום המכרז והן מטעם מהותי בהיותו של המכרז מנוגד לדין. לטענתם, ביום 25.9.19 נודע להם, לראשונה, מגורם נטרלי על פרסום המכרז ולא באמצעות הדרכים המקובלות לפרסום המכרז. במישור המהותי נטען כי תיאור התפקיד "סדרן עבודה בכיר גוררות" זהה לתיאור התפקיד קברניט גוררת בכיר ראשי שמאז ומעולם בוצע על ידי רב חובל בכיר שהתמנה בשיטת הסניוריטי, וכי דרישות התפקיד הונמכו בניגוד לדין וגם תנאי ההעסקה של מבצע התפקיד שונו באופן קיצוני וללא סמכות. מכתב בנוסח זהה הופנה על ידי ב"כ המבקשים לוועד הגוררות וליו"ר הוועד.
8. ביום 3.10.19 השיבה המשיבה למבקשים כי המכרז פורסם כנדרש תוך תיאום מלא עם נציגות העובדים והארגון היציג, על רקע הפעלת הנמלים החדשים והגידול הצפוי בפעילות הגוררות. המשיבה הבהירה כי בהסכמת נציגות העובדים ובתיאום מול ההסתדרות הוחלט לשנות את מערך התפקידים בגוררות ולפצל לשניים את תפקיד קברניט גוררות בכיר ראשי, כך שתפקיד סדרן עבודה בכיר גוררות יכלול מטלות אדמיניסטרטיביות, וקברניט גוררת יעסוק רק בעבודת רב חובל. המשיבה הוסיפה כי על בסיס ההסכמות הנ"ל, מקדמים הצדדים הסכם קיבוצי מיוחד שיסדיר את השינוי במערך התפקידים בגוררות וכי השינוי בתפקידים יכנס לתוקף לאחר פרישתו של מר מעוז ובכפוף לחתימה על ההסכם הקיבוצי.
9. ביום 6.10.19 שלח יו"ר וועד הגוררות מסרון למבקשים ולפיו המכרז פורסם כדין והפנה אותם להנהלת החברה ככל שיש להם טענות בעניין.
10. לאחר פניות חוזרות ומשלא נענתה המשיבה לבקשת המבקשים לפסילת המכרז, התכנסה ביום 24.10.19 ועדת מיון וקליטה לבחינת המועמדים שניגשו למכרז. לשלמות התמונה יצוין, כי המבקשים לא הגישו מועמדות למכרז ואף הודיעו בבית הדין האזורי שאינם מעוניינים לגשת למכרז כפי שפורסם. ביום 24.10.2019 התכנסה ועדת מיון וקליטה שבה חברים גב' דלית ביזן, סמנכ"לית משאבים בחברה, מר עודד גול ורדי, מ"מ ראש אגף ים ורב חובל הנמל, ומר מיכאל שגב, נציג ועד גוררות. הוועדה בחנה את קורות החיים ונתוני שני המועמדים שניגשו למכרז והחליטה להפנות אותם למבדקי התאמה.

ההליך בבית הדין האזורי
11. ביום 25.10.19 פנו המבקשים בבקשתם למתן צו מניעה זמני לבית הדין האזורי. לטענתם, החלטת המשיבה לפצל את תפקיד קברניט גוררת בכיר ראשי לשני תפקידים נפרדים מונעת מהם ומיתר הקברניטים במדור אפשרות לקידום מקצועי וכלכלי. המבקשים הסתמכו על אפשרות הקידום המעוגנת בהסכם הגוררות והתנהלות המשיבה מהווה פגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויותיהם האישיות והנורמטיביות; המשיבה לא הביאה ראיות לכך שפעילות מדור הגוררות יגדל בהיקף המחייב את ביטול משרת קברניט גוררת בכיר ראשי; נציגות העובדים אינה מוסמכת להסכים לשינוי מערך התפקידים במדור גוררות ולפרסום המכרז; המשיבה נוהגת בחוסר תום לב כשהיא יוצאת במכרז בטרם נחתם הסכם קיבוצי מיוחד המאפשר את שינוי מערך התפקידים במדור גוררות ואת קיומו של התפקיד נשוא המכרז; המכרז לא פורסם כנדרש, תנאי הסף הונמכו בניגוד לדין ותנאי העסקה שונו באופן קיצוני וללא סמכות; מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המבקשים. שכן החלטת המשיבה לפרסם את המכרז נשוא הבקשה מהווה פגיעה אנושה בזכויותיהם ובתנאי עבודתם של המבקשים העומדים לזכותם במשך עשרות שנים. מתן הצו לא יגרום לפגיעה במשיבה ובעבודה הסדירה של מדור הגוררות, שכן מר רביבו יכול למלא את תפקידו של מר מעוז על דרך של מילוי מקום, וזאת עד להכרעה בתובענה. בפרט, משעה שהצפי לגידול בפעילות הגוררות אינו מיידי אלא מתייחס לתקופה לאחר כניסתו של מפעיל נמל המפרץ בתחילת שנת 2021.
12. המשיבה השיבה שהמכרז פורסם על ידה כדין לאחר שהגיעה למסקנה על בסיס שיקולים עניינים ועל רקע היערכותה לרפורמה בנמלי הים ולגידול הצפוי בתנועת המטענים, כי יהיה זה נכון ומועיל להגדיר תפקיד חדש אשר הנושא אותו יהיה אחראי על עריכת סידור העבודה וביצוע מטלות כלליות נוספות במדור גוררות, שכיום מבוצעות על ידי אחד מקברניטי הגוררות בנוסף לעבודת הקברניט הרגילה, באופן שיאפשר לכל קברניטי הגוררות לעסוק בעבודה הרגילה ולנושא התפקיד להתמקד בביצוע סידור העבודה והמטלות האמורות וזאת ללא הגדלת תקן עובדי סקטור הגוררות ומבלי שהשינוי כרוך בעלויות העסקה נוספות; ההחלטה על הגדרת התפקיד החדש ופרסום מכרז פנימי לאיוש התפקיד התקבלה בתיאום מלא עם ועד העובדים ונציגי הסתדרות העובדים הכללית החדשה באיגוד התחבורה ובהסכמתם, והצדדים מתעתדים לחתום על הסכם קיבוצי שיסדיר את ההסכמה כאמור. איוש התפקיד מותנה בחתימה על הסכם קיבוצי כזה, כפי שהובהר למועמדים שנגשו למכרז; השינוי המיועד במערך התפקידים במדור אינו נוגע לתפקיד אותו מאיישים המבקשים כיום ואין להם זכות קנויה לאייש את תפקיד קברניט גוררת בכיר ראשי. המבקשים אינם יכולים להסתמך על כך, שהצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים לא יבואו בדברים ויסכימו על שינוי של הוראה בהסכם קיבוצי שנעשה בין הצדדים; סדרי עבודה וחלוקת העבודה בין ממלאי תפקידים שונים הינם, ככלל, נושאים הנתונים לפררוגטיבה הניהולית המובהקת של המעסיק. בהתאם להלכה הפסוקה, בית הדין אינו שם עצמו בנעלי המעסיק ומחליף את שיקול דעת המעסיק בשיקול דעתו; המבקשים לא הגישו מועמדות למכרז ואינם מעוניינים לגשת למכרז. לפיכך, אין נפקות לטענות המבקשים בנוגע לאופן פרסום המכרז; מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה זאת משעה שאין למבקשים זכות ולו לכאורית לשימור המצב הקיים במדור גוררות. המבקשים אינם נושאים כיום בתפקיד שעתיד להתבטל, לא עמדה להם ולא עומדת להם זכות קנויה להתמנות לתפקיד וגם לשיטתם ככל שהמצב הקיים יוותר על כנו, הם לא אמורים להתמנות לתפקיד. מנגד, קיים צורך ברור בתפקיד במסגרת ההיערכות לרפורמה בנמלי הים ולגידול הצפוי בתנועת המטענים ויהיה זה נכון ומועיל שהתפקיד נשוא המכרז יאויש עם פרישתו של מר מעוז.
13. ביום 3.11.19 התקיים דיון בבקשת עיכוב הביצוע במעמד הצדדים, במהלכו נחקרו המבקשים מחד, והגב' דלית ביזן, סמנכ"לית משאבי אנוש במשיבה, מאידך.
14. לאחר הגשת הסיכומים מטעמם, ביקשו המבקשים לצרף את הסכם 2019 לחומר הראיות. שכן לטענתם מסמך זה נדרש, היות שהמשיבה הסתמכה על הסכם זה כמקור לזכותה לשנות את תנאיהם, אולם אין לכך כל עיגון בהסכם, אשר אדרבה קובע את שמירת זכויותיהם. המשיבה טענה כי למסמך זה אין כל רלבנטיות להליך זה, באשר היא לא הסתמכה עליו כמקור חוקי לחתימת הסכם קיבוצי חדש כפי שטוענים המבקשים, וכי הוא אינו מונע ממנה לחתום הסכם קיבוצי חדש מזה שנחתם בשנת 2001. מכל מקום, המשיבה לא התנגדה לבקשה, ולאור זאת הסכם 2019 התקבל לתיק כחלק מחומר הראיות.

החלטת בית הדין האזורי
15. בית הדין האזורי דחה בהחלטה מפורטת ומנומקת את בקשת המבקשים, הן מן הטעם שלא הוכחה זכות לכאורה והן מטעם מאזן הנוחות. לעניין קיומה של זכות לכאורה נקבע לכאורה כי:

"28. נקדים ונאמר כי לא מצאנו שהמבקשים הוכיחו זכות ולו ברמה הלכאורית לעצור את הליכי המכרז למשרת סדרן עבודה בכיר גוררות. אין מחלוקת כי המבקשים אינם משמשים בתפקיד של קברניט גוררת בכיר ראשי וכי מעולם לא ניתנה להם התחייבות שהם יתמנו לתפקיד לאחר פרישתו של מר מעוז. יתר על כן, גם אם המצב הקיים יוותר על כנו והתפקיד של קברניט גוררת בכיר ראשי לא יבוטל, אין מחלוקת שהמבקשים לא היו מתמנים לתפקיד. כאמור, לטענת המבקשים, מאז ומעולם מונה לתפקיד זה רב חובל בכיר בשיטת הסניוריטי. כפי שהתברר בחקירה הנגדית של המבקשים, מר רביבו ששמש כסגן וממלא מקום של מר מעוז הינו בעל וותק רב יותר מזה של המבקשים, כך שלפי שיטת הסניוריטי, מר רביבו קודם למבקשים.
29. זאת ועוד. אמנם, התפקיד של קברניט גוררת בכיר ראשי מעוגן בהסכם הגוררות ואולם המשיבה הבהירה לרבות למועמדים שניגשו למכרז כי איוש המשרה כפוף לחתימה על הסכם קיבוצי שיסדיר את שינוי מערך התפקידים כאמור. למותר לציין כי הצדדים ליחסים הקיבוציים רשאים לשנות הוראות שנקבעו בהסכמים קיבוציים קודמים לרבות להרע, לגרוע או לבטל זכויות אישיות...
30. ממכלול הראיות שהובאו בפנינו במסגרת ההליך הזמני עולה כי קיימת הסכמה של ועד עובדי הגוררות וההסתדרות הכללית לשנות את מערך התפקידים במדור גוררות כך שיבוטל התפקיד של קברניט גוררת בכיר ראשי והמטלות הנוספות שהוטלו על ממלא תפקיד זה כגון אחריות על סידור העבודה והזמנת ציוד יועברו לתפקיד חדש של סדרן עבודה בכיר גוררות, אשר לא יכלול מטלות של רב חובל גוררת...
31. כפי שעולה מהראיות שהובאו בפנינו, החלטת החברה התקבלה כדין ומשיקולים ענייניים. ההחלטה התקבלה במסגרת היערכות החברה לרפורמה בנמלי הים והפעלת נמל המפרץ, לאחר שהגורמים המוסמכים בחברה הגיעו למסקנה כי לנוכח הגידול הצפוי בתנועת המטענים וכפועל יוצא הגידול הצפוי בפעילות מדור הגוררות יהיה זה נכון ויעיל כי כל קברניטי הגוררות יעסקו בפעילות ימית בלבד, בעוד שהעבודה האדמיניסטרטיבית תבוצע על ידי גורם אחר. על פני הדברים המדובר בהחלטה סבירה שאושרה על ידי הגורמים המקצועיים בחנ"י ובמשרד האוצר. בהתאם להלכה הפסוקה, בית הדין לא יתערב בשיקול דעתו של המעסיק כל עוד החלטתו מצויה במתחם הסבירות ולא נפל פגם מסוג הפגמים המצדיקים התערבות בהחלטה. לא מצאנו כי במקרה זה קיימות הנסיבות החריגות המצדיקות התערבות בהחלטת החברה לבצע שינוי במערך התפקידים במדור גוררות. המדובר בהחלטה המצויה במובהק במסגרת הסמכות הניהולית של החברה, שאושרה כאמור על ידי הגורמים המוסמכים במדינה ואשר ניתנה לגביה הסכמה של ארגון העובדים.
32. לא מצאנו ממש גם בטענות המבקשים לגבי הנמכת דרישות התפקיד והעדר פרסום של המכרז כדין. התפקיד נשוא המכרז הינו תפקיד חדש ושונה מהתפקיד של קברניט גוררת בכיר ראשי ועל כן אין מקום להשוואה בין דרישות הסף של שני התפקידים... לא מצאנו רלוונטיות לטענות המבקשים בענין אופן פרסום המכרז משעה שבעקבות פנייתם הראשונה, המשיבה האריכה את המועד האחרון להגשת המועמדות למכרז ומשעה שהמבקשים אינם מעוניינים להגיש מועמדות לתפקיד נשוא המכרז".

16. אשר למאזן הנוחות, ולאור האמור בעניין קיומה של זכות לכאורה, קבע בית הדין האזורי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה:

"33. מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובת המשיבה. המבקשים לא הוכיחו קיומה של זכות לשימור מערך התפקידים הקיים במדור גוררות ועל כן ובהתחשב במקבילית הכוחות מאזן הנוחות אינו נוטה לטובתם. יתר ל כן, למבקשים לא יגרם כל נזק כתוצאה מדחיית הבקשה. כאמור לעיל, גם אם החברה לא הייתה מבטלת את תפקיד קברניט גוררות בכיר ראשי, המבקשים לא היו מתמנים לתפקיד היות ומר רביבו קודם להם בתור בהתאם לקריטריון הוותק.
מנגד, היעתרות לבקשה והקפאת ההליך עד להכרעה בתובענה העיקרית עשויה לפגוע בהתייעלות החברה ובהיערכות לרפורמה בנמלי הים".

17. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפניי.

בקשת רשות הערעור
18. המבקשים חוזרים בבקשה שלפני על טענותיהם דלעיל כנגד חוקיות המכרז וכנגד פגמים בפרסומו. לטענתם, נפלה שגגה בהחלטת בית הדין האזורי, באשר עמדו במבחן "הראיות לכאורה", היות שהמשיבה לא הצביעה על הסכם קיבוצי מיוחד המאפשר לה לשנות את מערך התפקידים כפי שנקבע בהסכם הגוררות; מאידך, התעלם בת הדין האזורי מהסכם 2019, אשר קובע שמירה על זכויותיהם. בהקשר זה מפנים לסעיף 8.1 בהסכם, שכותרתו "רציפות ושמירת זכויות העובדים העוברים והחלת המערך ההסכמי בחברה הקולטת"; עוד טוענים, כי אם לא יינתן הסעד הזמני, יתייתר ההליך העיקרי, היות שהזוכה ימלא את התפקיד בפועל; גם מבחן המידתיות נוטה לטובת המבקשים, לאור היקף הפגיעה הצפוי בזכויותיהם. בהקשר זה טוענים, כי שגויה הסתמכותו של בית הדין האזורי בדבר ותקו של מר רביבו ושיטת הסניוריטי, בכדי לקבוע שהמבקשים לא ניזוקו היות ומר רביבו היה מתמנה לקברניט גוררות בכיר ראשי אילולא הגדרת התפקיד החדש, שכן מר רביבו כלל לא הגיש מועמדות לתפקיד "החדש או הישן"; כן טוענים לחוסר תום לב של המשיבה ונציגיה; לטענתם, הותרת המצב הנוכחי לא תביא לפגיעה בתפקוד המחלקה, שכן מר רביבו יכול לאייש את תפקיד קברניט גוררות ראשי כממלא מקום עד לסיום ההליך העיקרי. זאת כפי שממלאי מקום מאיישים תפקידים נוספים במשיבה. חרף טענת המשיבה שהגדרת התפקיד החדש מוסכמת ומתואמת עם ארגון העובדים היציג, המבקשים מדגישים שאינם מוצאים לנכון בשלב זה לצרף את הארגון היציג כמשיב לתובענה, שכן אין חולק שהגדרת התפקיד החדש הוא יוזמה של המשיבה וכי מכל מקום אין לנציגות סמכות להסכים לשינוי מערך התפקידים בגוררת. מכל האמור, לשיטתם, הן סיכוי התובענה בהליך העיקרי והן מאזן הנוחות נוטים במובהק לטובתם.

דיון והכרעה
19. לאחר שעיינתי בבקשה ובצרופותיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות וזאת אף ללא צורך בקבלת תשובת הצד שכנגד.
החלטה אם ליתן סעד זמני אם לאו, מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בהליך. ככלל, אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בכל הנוגע למתן או לאי מתן סעדים זמניים אלא אם שיקול הדעת הופעל שלא כהלכה (דב"ע נה/247-3 המרכז הרפואי שערי צדק - ד"ר אורלי פרט (7.11.95)). לא מצאתי כי המקרה דנן מצדיק חריגה מן הכלל ושמיעת ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי.
20. המבחן להושטת סעד זמני הוא מבחן משולב של סיכוי התובענה ומאזן הנוחות, כשבין שני שיקולים אלו מתקיים יחס של "מקבילית כוחות". היינו, ככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש הסעד לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עימו בדרישת מאזן הנוחות, ולהיפך (ראו בהקשר דומה רע"א 706/09 קופת חולים מאוחדת נ' המרכז הכירורגי ירושלים (10.3.09) אשר אליו הפנה בית הדין בע"ע (ארצי) 30914-04-10 שמחה בוסי - רשת הגנים של אגודת ישראל ( 12.09.10)).
21. אשר למאזן הנוחות, לא שוכנעתי כי זה מצדיק הושטת סעד זמני, וזאת בכפוף לכך שהמשיבה תמסור למתמודדים במכרז, כמו גם לזוכה, כי זכייתו כפופה לתוצאות התובענה.
מאזן הנוחות משמעו בחינת הנזקים בתקופת הביניים, קרי הנזק למבקשים אם תתקבל התובענה העיקרית אל מול הנזק למשיבה אם תידחה התובענה העיקרית. לטעמי, הנזק למבקשים הפיך במובן זה שאם יזכו בתובענה העיקרית – ואיני מביעה עמדה בכך – יהא ניתן להשיב את הגלגל לאחור, וההודעה למתמודדים במכרז או הזוכה הפוטנציאלי נועדה למנוע העלאת טענת הסתמכות. עוד אוסיף כי משעסקינן במכרז כוח אדם שעניינו קידום, הרי שהחלטת המשיבה לא הביאה לגריעה בזכויותיהם הכלכליות של המבקשים ביחס למצב עובר למכרז, אלא שצפייתם לקידום ושיפור מצבם נכזבה. לכך אוסיף כי הנזק שנגרם בתקופת הביניים ניתן לפיצוי כספי. מנגד, הנזק למשיבה, בהתאם לקביעתו העובדתית הלכאורית של בית הדין, הוא בכך שהיערכותה לשינויים הצפויים בפעילות הנמל תעוכב. במאזן הנזקים, ובשים לב לאופייה ההפיך של הפגיעה במבקשים אם וככל שיזכו בתובענה העיקרית – אני סבורה כי לא עלה בידם להוכיח שמאזן הנוחות בתקופת הביניים נוטה לטובתם.
22. לכך אוסיף כי בית הדין האזורי ציין בהחלטתו כי המשיבה הבהירה בתגובתה למועמדים שאיוש התפקיד החדש מותנה בחתימה על הסכם קיבוצי המסדיר אותו. וכך נאמר בתגובת המשיבה בבית הדין האזורי (הדגשה שלי):

"4. החלטה זו, להגדיר תפקיד חדש של סדרן עבודה בכיר גוררות ולפרסם מכרז פנימי לאיוש התפקיד, התקבלה בתיאום מלא עם ועד העובדים ונציגי הסתדרות העובדים הכללית החדשה... ובהתאם הצדדים מנהלים מגעים לתחימת הסכם קיבוצי אשר יסדיר בכתב את העניין. איוש התפקיד מותנה בחתימת הסכם קיבוצי שכזה, כפי שהובהר למועמדים לאיוש התפקיד".

משמע, על פי הודעה זו, צפוי לחול שינוי במערך ההסכמים הקיבוציים, ומימוש תוצאות המכרז בדרך של בחירת זוכה מותנה בשינוי זה. המדובר בפעולה (קידום הליכי מכרז), בתקופה שבין השמשות מבחינת מערך ההסכמים הקיבוציים, מתואמת עם ארגון העובדים היציג, והשתכללותה (איוש המכרז) מותנית בשינוי מערך ההסכמים הקיבוציים, כך שהסתירה הנטענת להסכמים קיבוציים לא תעמוד בעת ההשתכללות. נתון זה מצוי לטעמי על קו התפר שבין הזכות הלכאורית לבין מאזן הנוחות, וגם לאורו אין מקום להושיט סעד זמני.
23. אשר לסיכויי התובענה, בית הדין האזורי קבע כי המבקשים לא הצביעו על זכות לכאורית המצדיקה הושטת סעד זמני. המבקשים משתיתים עילתם על הסכם הגוררות משנת 2001 ביחד עם הסכם 2019. יחד עם זאת, מן התשתית העובדתית הלכאורית שנקבעה עולה כי המהלך נעשה בתיאום עם יו"ר ועד הגוררת ועם ההסתדרות. העובדה שהמבקשים מבקשים להשתית עילתם על הסכם קיבוצי, וארגון העובדים שהוא צד לה לא התייצב לימינם של המבקשים היא בעלת משקל בהערכה אם הוכחה זכות לכאורית המצדיקה הושטת סעד זמני, כשלמעשה המבקשים לא חלקו על כך שההסתדרות נתנה הסכמתה למהלך, אלא חלקו על טעמיה לכך.
נוכח טעמים אלה לא מצאתי מקום להידרש לטענות הנוגעות לסתירה הנטענת להסכם 2001 או הסכם 2019, ומקום בירורן של אלה בנסיבות הענין המיוחדות - לרבות עמדת הארגון היציג ובשים לב להיות האיוש מותנה בעריכת הסכם קיבוצי חדש - בתובענה העיקרית.
24. לאור כל האמור, דין בקשת הערעור להידחות. החלטתי נסמכת על ההלכה לפיה ההחלטה אם ליתן סעד זמני אם לאו, מסורה לשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית וערכאת הערעור לא תתערב בהחלטתה אלא במקרים חריגים ובנסיבות יוצאות, שלא נתקיימו בנסיבות העניין, ועל שיקולי מאזן הנוחות המביאים למסקנה שבמצב הדברים הנתון כפי שהוא בשעה זו יש להותיר את ההחלטה על כנה. יודגש - מבלי להביע דעה, לכאן או לכאן - כי קביעותיו של בית הדין האזורי בהחלטתו היו לכאוריות בלבד, ולא מן הנמנע כי במהלך בירור התובענה יגיע בית הדין האזורי למסקנות שונות. כל טענותיהם של המבקשים לגופו של עניין שמורות להם.
25. סוף דבר - דין הבקשה להידחות. משלא נתבקשה תשובת הצד שכנגד, אין צו להוצאות. נוכח החלטה זו מתייתר הצורך לדון בבקשה לעיכוב הביצוע שהוגשה עד להחלטה בבקשת הערעור.
ניתנה היום, כ"ג טבת תש"פ (20 ינואר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .