הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 29953-09-20

ניתנה ביום 21 ספטמבר 2020

יאיר יצחקי
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד רן וייס

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי תל אביב (סגנית הנשיאה רוית צדיק; ב"ל 21301-03-18) בה נדחתה בקשת המבקש להעברת שאלות הבהרה למומחה (למעט שאלה אחת).
לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומק שבתיק מוצע לצדדים להסכים להעביר למומחה, בנוסף לשאלה שהותרה על ידי בית הדין, גם את השאלות הבאות:
בפרק הדיון בחוות דעתך מיום 13.7.20 קבעת כי התובע עבד בכריעה על ברכיו במשך כשעה ביום. עם זאת במסגרת רשימת העובדות שנקבעו על ידי בית הדין נקבע כי התובע עבד בכריעה על ברכיו כשעתיים מדי יום (שעה בסוג העבודה בסעיף 3 ושעה בסוג העבודה בסעיף 4). האם יש באמור כדי לשנות את חוות דעתך? אנא נמק את תשובתך תוך התייחסות לאפשרות של גרימה ולאפשרות של החמרה.
הנך מופנה למחקר רפואי OCCUPATIONAL PHYSICAL ACTIVITIES AND OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE. נטען כי על פי מחקר זה עובדים שעבדו ברכינה על ברכיהם במשך שעה אחת בלבד ביום מצויים בסיכון מובהק של פי 2 מהממוצע לפגיעה בברכיהם. האם יש במחקר זה כדי לשנות מקביעתך בדבר הקשר הסיבתי בין תנאי עבודה לבין היווצרות הליקוי בברכיו של התובע? אנא נמק תשובתך.
הצעה זו מוצעת בשים לב למדיניות של בית הדין בשליחת שאלות הבהרה, בהיותה מחליפת חקירה נגדית, וכי לכאורה אין מדובר בשאלות מתריסות או לעומתיות. בנוסף אציין כי העובדה שהמחקר הינו משנת 2010 אינו כשלעצמו מעיד כי אינו עדכני או כי אין אסכולה עדכנית התומכת באמור בו ויש לפנותו למומחה על מנת שיחווה דעתו בקשר לרלבנטיות של אותו מאמר.
הצדדים יודיעו עמדתם להצעת בית הדין עד ליום 20.10.2020. בהעדר הסכמה המשיב יגיש תשובתו לבקשת רשות הערעור עד למועד האמור. המבקש י הא רשאי להגיב לתשובה עד ליום 27.10.2020
מטעמי יעילות הדיון בהליך, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, הצדדים מתבקשים להתייחס במסגרת תגובותיהם לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"א (21 ספטמבר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .