הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 27872-10-19

ניתנה ביום 23 אוקטובר 2019

ריא שמא
המבקשת
-
1.מועצה מקומית יאנוח-ג'ת
2.מועדאד סעד-ראש מ.מ. יאנוח ג'ת
המשיבים

בשם המבקשת – עו"ד חנא ס. ג'רייס

החלטה

השופטת חני אופק גנדלר
לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי חיפה ( השופטת סאוסן אלקאסם; סע"ש 27777-02-19), בגדרה התקבלה חלקית בקשת המבקשת לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים ( להלן- ההחלטה). הבקשה מוגשת כנגד מספר רכיבים בבקשה שנדחו, כפי שיפורט להלן, וכנגד " סכום הוצאות המשפט הזעום" אשר נקבע לזכותה של המבקשת.
המבקשת הגישה כנגד המשיבים בקשה למתן צו למניעת פיטוריה ולהשבתה לתפקיד כקב"סית ויועצת לקידום מעמד האשה במשיבה 1 ( להלן – המועצה). בין יתר טענותיה לאי חוקיות פיטוריה, טענה כי הרכב וועדת השימוע והפיטורין היה פגום, בשל נוכחותו של מר ג'ון מועלם ( להלן – מר מועלם), מזכיר ומנהל כוח אדם במועצה, היות ש"הינו עובד לא חוקי שאין לו כתב מינוי ואין לו נחיצות משרה מאושרת ע"י משרד הפנים" (סעיף 25 לכתב התביעה המתוקן). כמו כן, טענה כנגד טענת המשיבים שסיבת פיטוריה הינם בשל מעמסה תקציבית של המועצה.
בין הצדדים התקיים הליך גילוי מסמכים וביום 22.9.19 הגישה המבקשת בקשה נוספת לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים ( להלן- הבקשה לגילוי). בין היתר ביקשה את גילויים של מסמכים אלו ( סעיף 7 להחלטה):

"7.2 העתק מההסכם האישי שנחתם עם מר מועלם;
7.3 אישור אגף כוח אדם ושכר ברשומ"ק במשרד הפנים להסכם שנחתם עם ג'ון מועלם;
[...]
7.6 העתק מדו"ח התשלומים שבוצעו למועלם עבור השנים 2017, 2018, 2019. ככל שאין כזה, נדרש לציין כיצד שולם השכר למועלם ולהמציא דו"ח לאותן שנים לאופן התשלום;
[...]
7.8 העתק ההסכם שחתם בזמנו בין המועצה יאנוח ג'ת עם רו"ח לואי עלימי;
7.9 העתק מכרטסת מאושרת כדין ו/או מדו"ח התשלומים ו/או העברות הבנקאיות שבוצעו לרו"ח עלימי בשנים 2017, 2018, 2019.
[...]
7.12 פירוט שמות העובדים שנקלטו בשירות המועצה ותפקידיהם מיום 21.11.18 ועד היום, לרבות תאריך קליטתם ותוך השחרת ת.ז. ובצירוף אישור נחיצות משרה לכל עובד ועובד ו/או העתק מכתבי המינוי ו/או החלטת וועדת קבלה ו/או החלטת ראש המועצה ו/או מליאת המועצה;
[...]
7.14 פרוטוקול מלא של ישיבת העבודה מיום 4.12.18;"

רכיבים אלו בבקשה לגילוי נדחו בהחלטת בית הדין האזורי וכנגד דחייתם נטען בבקשה שלפני. משכך, בהחלטה זו אתייחס רק למסמכים אלו.
טענות המבקשת בבקשה לגילוי באשר לנחיצותם של מסמכים אלו ( סעיף 8 להחלטה. הדגשה במקור- ח.א.ג.) הינם כי:

"8.6 מסמכים 7.1-7.9 – מסמכים אלו דרושים למבקשת כדי להוכיח את מעמדו הלא חוקי לכאורה של ג'ון מועלם במועצה כאשר אין בינו לבין המועצה יחסי עובד - מעסיק וכן את העובדה כי שכרו משולם דרך רו"ח עלימי. נפקות העובדה שמועלם אינו עובד המועצה, לכאורה, תביא לכך כי כל ההחלטות שהתקבלו לעניין המבקשת, לרבות הוצאת מכתב פיטורין והחלטות וועדת השימוע, נעשו שלא כדין ולכך ש'חזקת התקינות' הנטענת ע"י המשיבים מרוקנת ממשמעות.
[...]
8.8 מסמכים 7.11-7.12 – לטענת המבקשת, אין בצנעת הפרט כדי למנוע ממנה קבלת רשימת העובדים שפוטרו ונקלטו עם כניסת ראש המועצה החדש כטענת המשיבים. לטענתה, הנתונים דרושים כדי להפריך טענת המשיבים כי תוספות שניתנו לה בוטלו ולבסוף פוטרה בשל מעמסה תקציבית, כביכול. לטענת המבקשת, חשיפת רשימת העובדים כאמור, לרבות אישור נחיצות משרתם ונימוקי פיטוריהם, דרושים כדי להוכיח שאין ולא הייתה מעמסה תקציבית כנטען.
[...]
8.10 מסמך 7.14 – לטענתה פרוטוקול הישיבה מיום 4.12.18 הוצג באופן חלקי – המבקשת דורשת לקבל את כולו מאחר והישיבה נערכה שבועיים לאחר כניסתו של המשיב 2 לתפקידו כראש המועצה עם חלק מהפונקציות של המועצה, כלשון המבקשת".

המשיבים התנגדו לבקשה וטענו כי הליך גילוי המסמכים הסתיים זה מכבר, וכן כי בקשה זו מרחיבה את בקשותיה הקודמות של המבקשת בעניין גילוי מסמכים. בית הדין האזורי דחה טענה זו ודן לגופו של עניין במסמכים המבוקשים, "לאור המבחנים שנקבעו בפסיקה" (סעיף 20 לבקשה), וכך הכריע ביחס למסמכים הנזכרים לעיל ( שם. הדגשה במקור- ח.א.ג.):

"20.1 מסמכים הקשורים להוכחת מעמדו ' הלא חוקי' כטענת המבקשת של ג'ון מועלם
[...]
7.2, 7.3, 7.6, 7.8, 7.9- לגבי דרישות המבקשת למסמכים אלו, מצאנו כי הן פוגעות בצנעת הפרט של מר מועלם או רואה החשבון מר לואי עלימי. נזכיר כי הליך גילוי מסמכים מתקיים בין בעלי הדין ולא צדדים שלישיים. למסמכים אין רלוונטיות למחלוקות בין הצדדים.
באיזון בין הפגיעה בפרטיות צדדים שלישיים שאינם בעלי דין לבין זכות המבקשת להוכיח את טענותיה לעניין מעמדו של מר מועלם אני מורה למשיבה לגלות למבקשת אישור ממחלקת משאבי אנוש בדבר העסקת מר מועלם כעובד שכיר ושהוא מקבל משכורת. המשיבה תמציא העתק תלוש שכר מהתקופה הרלוונטית עם השחרת פירוט השכר וסכומו.
[...]
20.4 מסמך 7.12 פירוט שמות עובדים שנקלטו מיום 21.11.18 – בכפוף לקביעה בסעיף הקודם [ קבלה חלקית של הבקשה לפירוט שמות העובדים שפוטרו לאחר 21.11.18- ח.א.ג.] אין רלוונטיות לרשימת עובדים אחרים שנקלטו. אני סבורה כי היענות לדרישה לגלות נתוני עובדים שנקלטו עד כה, תכביד על ניהול ההליך ותגרור את הצדדים להתעסקות מיותרת בפרטים שאינם רלוונטיים. אשר על כן, אני דוחה הבקשה לגילוי מסמך 7.12.
[...]
20.6 מסמך 7.14 לגבי פרוטוקול מלא של ישיבת העבודה מיום 4.12.18 – לא ברור מנימוקי המבקשת מדוע היא סבורה כי הפרוטוקול שהומצא לה אינו מלא וכי הוא סתמי. המבקשת לא צירפה העתק הפרוטוקול לבקשתה ולא המציאה ראשית ראיה לטענתה. לפיכך, אני דוחה בקשה זו".

למען שלמות התמונה אציין, כי להוכחת מעמדו " הלא חוקי" של מר מועלם, כטענת המבקשת, ביקשה המבקשת לקבל גם את מסמכים אלו ( סעיף 7 להחלטה)- "7.1 אישור משרד הפנים ו/או ממונה הרשות שניתן לאיוש תפקיד מזכיר המועצה ומנהל כוח האדם באמצעות מילוי מקום ע"י ג'ון מועלם מחודש 04/2018 ו/או בסמוך לכך; ... 7.4 האם ניתן כתב מינוי כדין ממשרד הפנים להמשך תפקידו של מועלם כממלא מקום מזכיר המועצה ומנהל כוח אדם לאחר הבחירות והאם העניין הובא לאישור מליאת המועצה החדשה; ... 7.7 האם מינויו של מועלם אושר אי פעם על ידי מליאת המועצה היוצאת והנוכחית, אם כן, דורשת המבקשת גילוי העתק האישור / פרוטוקול ישיבת המועצה". ביחס למסמכים אלו קבע בית הדין האזורי ( סעיף 20):

"7.1, 7.4, 7.7– בסעיפים 3( א) ו- 3(ב) לתצהיר המשיב מיום 4.9.19, הצהיר המשיב בתשובה לבקשת המבקשת לגילוי אישור נחיצות משרה וכתב מינוי לתפקיד מר מועלם כי אין אישור נחיצות משרה ממשרד הפנים וכי קיימת התכתבות מיילים עם ממונה הרשות. ככל שיש אישור ממונה רשות לאיוש תפקיד מר מועלם אני מורה למשיבים לגלות אותו. לגבי אישור משרד הפנים, המשיב התייחס בתצהירו להעדר אישור לכן אני דוחה בקשה זו.
המבקשת מעלה שתי שאלות בסעיפים 7.4, 7.7, מאחר ומדובר בסוגיה רלוונטית יתייחסו המשיבים בתצהירי עדות ראשית מטעמם לשאלות המבקשת ב- 7.4 ו- 7.7 לעיל ויצורפו מסמכים בהתאם לתשובתם".

קביעות אלו אינן עומדות לדיון בבקשה שלפני, אולם הן נדרשות לשם שלמות התמונה.
המבקשת טוענת בבקשה שלפני, לעניין מסמכים 7.2, 7.3, 7.6, 7.8 ו- 7.9, כי האיזון שעשה בית הדין האזורי בין צנעת הפרט של מר מועלם לבין חובת הגילוי אינו נכון בנסיבות העניין, משום הנזק הבלתי הפיך שנגרם למבקשת בשל כך. לטענתה, הנזק אשר יגרם למר מועלם בחשיפת מסמכים אלו אינו נאמד לנזק אשר יגרם לה במידה ומסמכים אלו לא ייחשפו. זאת ועוד, לא נהיר לשיטת המבקשת איזו פגיעה בפרטיות תגרם למר מועלם, כאשר הוא עצמו נותן תצהירים מטעם המשיבים ויש לראותו כאורגן מטעם המועצה ולא כ"צד שלישי".
לעניין מסמך 7.12, שעניינו פירוט שמות עובדים שנקלטו מיום 21.11.18, טוענת המבקשת כי אין המידע דרוש בכדי " להרחיב את היריעה", כפי שסבר בית הדין האזורי, כי אם לצורך בחינת " חזקת התקינות" של התנהלות המשיבים. לעניין מסמך 7.14, אשר עניינו פרוטוקול מלא של ישיבת העבודה מיום 3.12.18 ( ולא 4.12.18, כפי שצוין בטעות בבקשה לגילוי ובהחלטת בית הדין האזורי), טוענת המבקשת כי הפרוטוקול החלקי ו"המעוות" (כלשונה) אשר העבירה לידיה המשיבה, צורף זה מכבר לתיק בית הדין ועל כן לא צורף שנית לבקשה לגילוי. כן טוענת כנגד גובה הוצאות המשפט ה"זעום", לשיטתה, שנקבעו לזכותה.
לאחר שעיינתי בבקשה ובצרופותיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות וזאת אף ללא צורך בקבלת תשובת הצד שכנגד.
מתן או סירוב ליתן צו לגילוי מסמכים, וכן היקפו של צו גילוי מסמכים שניתן, הן החלטות בעניין שבסדרי דין, אשר לגביהן מסור לערכאה הדיונית שיקול דעת רחב. רק במקרים חריגים תתערב ערכאת הערעור בהחלטות כגון אלה, כגון כאשר החלטה נוגדת את הדין או גורמת לעיוות דין ( רע"א 7802/10 עמירם גרופ והשקעות נ' קרל אופנת גברים איכותית (15.7.12) ; בר"ע ( ארצי) 24447-12-17‏ דהן - ידיעות אחרונות בע"מ (7.1.18)). החלטת בית הדין האזורי מושא בקשה זו אינה באה בגדרי אלה.
אשר למסמכים הקשורים להוכחת מעמדו " הלא חוקי" של מר מועלם, כטענת המבקשת, הרי שהמבקשת לא הסבירה מדוע אין די בקביעות החלטת בית הדין האזורי ביחס למסמכים 7.1, 7.4 ו-7.7, כמצוטט לעיל, כמו גם ההחלטה כי המועצה תמציא " אישור ממחלקת משאבי אנוש בדבר העסקת מר מועלם כעובד שכיר ושהוא מקבל משכורת. המשיבה תמציא העתק תלוש שכר מהתקופה הרלוונטית עם השחרת פירוט השכר וסכומו". מכל מקום, לנוכח קביעות אלו, המסייעים למבקשת לצורך הוכחת טענתה, מחד; ולאור הפגיעה בפרטיותו של מר מועלם, אשר בין אם הינו אורגן של המועצה ובין אם לאו, הינו " צד שלישי" להליך, מאידך; כמו גם קביעת בית הדין האזורי כי למסמכים אלו " אין רלוונטיות למחלוקות בין הצדדים"- הרי שלא מצאתי מקום ליתן רשות ערעור מיידית על החלטת בית הדין האזורי ביחס למסמכים 7.2, 7.3, 7.6, 7.8 ו-7.9.
ביחס למסמך 7.12, שעניינו פירוט שמות העובדים שנקלטו במועצה מיום 21.11.18, לא מצאתי מקום להתערב בקביעת בית הדין האזורי כי " אין רלוונטיות לרשימת עובדים אחרים שנקלטו. אני סבורה כי היענות לדרישה לגלות נתוני עובדים שנקלטו עד כה, תכביד על ניהול ההליך ותגרור את הצדדים להתעסקות מיותרת בפרטים שאינם רלוונטיים". טענת המבקשת כי מסמך זה דרוש לצורך בחינת " חזקת התקינות" של המועצה נטענה בסתמיות ובכלליות, ולכן לא מצאתי מקום ליתן רשות ערעור מיידית על רכיב זה. יוער, כי בקשת הגילוי ברכיב זה אינה ממוקדת במשרתה של המבקשת, אלא באופן כללי וגורף.
ביחס למסמך 7.14, שעניינו פרוטוקול מלא של ישיבת העבודה מיום 3.12.18, המבקשת אכן לא צרפה לבקשה לגילוי את הפרוטוקול החלקי המצוי בידה ואף לא הפנתה או ציינה כי פרוטוקול זה הוגש בעבר. בכך, אין לה להלין אלא על עצמה. רק בבקשה שלפני הפנתה המבקשת לפרוטוקול החלקי אשר צרפה לבקשתה הראשונה בהליך בבית הדין האזורי מיום 12.2.19, למתן צו מניעה זמני. אולם גם לגופו של עניין, ולאחר שעיינתי בפרוטוקול החלקי, לא מצאתי כי ביססה המבקשת קיומה של עילה להורות על גילויו המלא של הפרוטוקול. בפרוטוקול החלקי אליו הפנתה המבקשת, חלקים ממנו נמחקו ועל גביהם נכתב " לא רלוונטי- הוסתר", ואילו החלקים שגולו בפרוטוקול הינם שמות המשתתפים בישיבה וכן תוכן בן חמש שורות שזהו תוכנו:

"קב"סית
יש גרעון של תשלום יתר, בסך 7000 ₪ שעיקרו מתפקיד מעמד האישה ועוד שעות נוספות, אחזקת רכב ותוספת פיצול.
החלטה: תישאר רק בתפקיד קב"סית מורידים כל התוספות כיתר העובדים לפי 50% בחודש 11/2018 ו-100% החל מחודש 12/2018".

על פני הדברים, אלו הם החלקים הרלבנטיים בפרוטוקול לתפקידה של המבקשת, ומהצמידות של כותרת הנושא וההחלטה בעקבותיה, לא נראה כי הושמטו חלקים מהפרוטוקול בנוגע לתפקיד " קב"סית", ואף לא נטען כך ( הן בבקשה לגילוי שהוגשה בבית הדין האזורי והן בבקשה שלפני). אשר לנושאים האחרים שנדונו בישיבה, הרי שהליך הגילוי מצריך ביסוס הרלבנטיות התוכנית שלהם לתובענה. המבקשת טענה בכלליות כי פרוטוקול הישיבה שהומצא לה " סתמי חלקי ולא מלא" וכן התייחסה לעיתוי הישיבה . העובדה שהמדובר בישיבה ראשונה לאחר מינויו של המשיב 2 כראש המועצה, אינה מבססת כשלעצמה רלבנטיות תוכנית כזו. מטעמים אלה, לא מצאתי מקום ליתן רשות ערעור מיידית אף ברכיב זה.
דין הבקשה ביחס להוצאות המשפט להימחק על הסף, נוכח סעיף 1(7) לצו בית הדין לעבודה ( סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשע"ח-2017, הקובע כי לא תינתן רשות ערעור על " החלטה בעניין הטלת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין ושיעורם, למעט אם ניתנה לאחר מתן פסק הדין ואינה נבלעת בו".
סוף דבר- דין בקשת רשות הערעור להידחות, וממילא מתייתר הצורך להכריע בבקשה לקביעת מועד דיון בה . משלא נתבקשה תשובת הצד שכנגד, אין צו להוצאות.
ניתנה היום, כ"ד תשרי תש"פ (23 אוקטובר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .