הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 23737-09-20

ניתנה ביום 12 אוקטובר 2020

מכבי שירותי בריאות
המבקשת
-
הסתדרות העובדים הלאומית
המשיבה

בשם המבקשת – עו"ד אורלי ג'רבי, עו"ד נעמה בביש, עו"ד אפרת אפטרגוט
בשם המשיבה – עו"ד רוית קרן-רוזין, עו"ד בטי מצר-לוי, עו"ד רן קונפינו,
עו"ד אפרת גרינברג-יוסף, עו"ד יאיר דוד

החלטה

הנשיאה ורדה וירט ליבנה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי תל אביב (השופטת שגית דרוקר ונציגי הציבור גב' אורנה רזניק ומר נדב חג'בי; ס"ק 9834-02-20, מיום 3.9.2020) במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת (להלן: מכבי) להגיש חוות דעת מומחה מטעמה שעניינה כשלים שנפלו - כך לשיטת מכבי - בחלק מטפסי ההצטרפות למשיבה (להלן: ההסתדרות הלאומית) במערכת הממוחשבת. נוסף על כך, מכוונת בקשת רשות הערעור כנגד החלטתו של בית הדין האזורי שניתנה בדיון שהתקיים ביום 3.9.2020 שלא לאפשר לב"כ מכבי להציג מסמכים מסוימים, כמפורט בהמשך, במסגרת החקירות הנגדיות של העדים מטעם ההסתדרות הלאומית. כל זאת, מהטעם שמדובר בטפסים רבים לגביהם התקיים דיון בהליכים קודמים ומאחר שטענותיה של מכבי ביחס לטפסים אלו הוכרעו באותם הליכים.

הרקע לבקשה
בין הצדדים מסכת התדיינויות קודמות רבות. כך ובקצרה, במסגרת ההליך הראשון ( ס"ק 32346-01-16; עס"ק 8676-02-17) הוכרה ההסתדרות הלאומית כארגון היציג בשתי יחידות מיקוח - מכבי פארם ומכבי דנט. בהמשך הוכרה יציגותה של ההסתדרות הלאומית במכבי בכללותה (ס"ק 39228-06-17) אולם במסגרת הערעור על פסק הדין באותו הליך (עס"ק 15780-09-19) הוחזר ההליך לבית הדין האזורי על מנת שיערוך חישוב אריתמטי חדש. סופו של דבר, ולאחר שהוגשו ראיות נוספות על ידי הצדדים, ניתן ביום 31.5.20 פסק דין נוסף ולפיו ההסתדרות הלאומית אינה עומדת בשליש הנדרש לקביעת יציגות, ועל כן נדחתה הבקשה ונקבע שבמועד הקובע (27.7.17) ההסתדרות הלאומית לא הייתה הארגון היציג במכבי.
לשם שלמות התמונה יצוין כי בענייננו מדובר בהליך במסגרתו ניתנה ההחלטה המפורטת לעיל מושא בקשת רשות ערעור זו , הליך שעניינו בבקשת ההסתדרות הלאומית להכיר ביציגותה במכבי מיום 19.12.19.
כפי העולה מהחלטות בית הדין האזורי, ביום 7.6.2020 הגישה ההסתדרות הלאומית תצהיר שניתן על ידי מומחה מחשוב מטעמה "במסגרתו הוצהר כי לא חל שינוי בתהליכי העבודה של מערכת ההצטרפות מחודש 12/17 ועד להכרזת היציגות ביום 19.12.19".
ביום 30.8.2020 הגישה מכבי חוות דעת מומחה מחשוב מטעמה, שכוונה כנגד מערכת ההצטרפות המקוונת להסתדרות הלאומית. ביום 1.9.2020 הגישה ההסתדרות הלאומית בקשה דחופה להוצאת חוות דעת המומחה מטעם מכבי מתיק בית הדין, מהטעם שחוות הדעת בעיקרה עוסקת בפגמים שנפלו לכאורה בטפסים שהוצגו ונידונו בהליכים קודמים ומאחר שעניינה " בטענות שכבר נדונו, הוכרעו ונדחו - על ידי הרכבים רבים".
ביום 2.9.2020 ניתנו מספר החלטות של בית הדין האזורי ביחס לבקשתה של ההסתדרות הלאומית להוצאת חוות הדעת מהתיק. עיקרו של דבר התרשם בית הדין האזורי, לאחר שבחן את חוות דעת המומחה שהגישה מכבי, כדלקמן: "חוות הדעת של המומחה מטעם המשיבה (מכבי – ו.ו.ל) מעלה כי מרביתה מתייחס ל"כשלים" בטפסים (משנת 2015) שכבר נידונו והוכרעו במסגרת הליכים קודמים ... כאשר רק חלקה הקטן של חוות הדעת מעמ' 15 מתייחס לתצהיר שניתן על ידי מומחה המחשבים מטעם המבקשים (ההסתדרות הלאומית – ו.ו.ל) במסגרת הליך זה ".
בפתח הדיון שהתקיים ביום 3.9.2020 נדרשו הצדדים לסוגיה זו, ובית הדין האזורי הבהיר את עמדתו לפיה "ביה"ד מייחס חשיבות מכרעת לנושא סופיות הדיון ... ככל שהיו למכבי טענות לעניין פגמים באותן טפסים שהוגשו במסגרת ההליך הקודם, היה על מכבי להעלות טענות אלה במסגרת אותו הליך. אשר על כן, הבחינה במסגרת ההליך דנא מתייחסת אך ורק לטפסים החדשים שהוגשו ממועד ההליך הקודם שהתקיים בין הצדדים ועד למועד הכרזת הנציגות במסגרת ההליך דנא למעט טפסים שביה"ד התייחס אליהם כאל טפסים פסולים. לפיכך, טפסים אליהם התייחס המומחה מטעם מכבי במסגרת חוות דעתו, שהוגשו במסגרת ההליך הקודם, אין מקום להתייחס אליהם במסגרת הליך זה וכל התייחסות שניתנה במסגרת חוות הדעת שהוגשה, לא תבחן במסגרת הליך זה".
בהמשך אותו דיון במסגרת חקירתו של מר חי לופטון, נציג ההסתדרות הלאומית (להלן: מר לופטון), ביקשה ב"כ מכבי להציג לו מסמך שהוצג בהליכים הקודמים בין הצדדים, כמפורט לעיל. ב"כ ההסתדרות הלאומית התנגד להצגתו של מסמך זה למר לופטון וביקש כי לא יידרש להשיב על השאלות הנוגעות לו. במענה לשאלת בית הדין השיבה ב"כ מכבי כי אכן מסמך זה הוצג ונידון במסגרתם של ההליכים הקודמים ולפיכך ניתנה ההחלטה כדלקמן: "אין מקום לסרבל הליך זה שלא לצורך ולהגיש מסמכים שכבר נידונו והוכרע לגביהם והעדים אף נחקרו לגבי אלה.
אשר על כן, משהשיבה ב"כ המשיבה לשאלת בית הדין כי המסמך אכן הוגש ונידון במסגרת ההליך הקודם, אין מקום להגישו פעם נוספת ולחקור את העד לגביו".
מכאן בקשת רשות הערעור שלפניי.
בבקשת רשות הערעור טוענת מכבי, בתמצית, כדלקמן:
העובדה כי המסמכים המדוברים הוגשו או הוצגו בהליך קודם אינה רלבנטית ואינה משפיעה על זכותה של מכבי להציג מסמכים או כל ראיה אחרת לעד מטעם ההסתדרות הלאומית במסגרת חקירתו הנגדית;
מכבי ביקשה להציג את המסמכים למר לופטון, להבדיל מהגשתם של המסמכים לתיק, אולם גם זאת מנע ממנה בית הדין האזורי ללא הצדקה. זאת, בעוד כאשר ביקשה ההסתדרות הלאומית להציג מסמכים דומים במהלך החקירות – לא מנע זאת ממנה בית הדין;
כלל סופיות הדיון חל על פלוגתאות ואינו חל על מסמכים או ראיות;
בהליך דנן עולות מכתבי הטענות ומחומר הראיות פלוגתאות חדשות אליהן לא נדרש בית הדין האזורי בהליכים הקודמים ולפיכך לא הוכרעו;
במסגרתם של ההליכים הקודמים לא נבחנו כלל טפסי ההצטרפות על ידי בית הדין האזורי ולא נקבעו פוזיטיבית ממצאים מפורשים ביחס לכל טופס וטופס, באופן המקים השתק פלוגתא ביחס לכלל הטפסים;
אילו בית הדין האזורי היה סבור שאין מקום להידרש טפסים אלו במסגרת ההליך הנוכחי, היה עליו לתת לכך ביטוי במסגרת המשקל שיעניק להם, ולא היה מקום לקבוע באופן גורף כי לא יתייחס לטפסים אלו במסגרת הכרעתו;
החלטת בית הדין האזורי ניתנה עוד בטרם השיבה מכבי לבקשת ההסתדרות הלאומית להוצאת חוות דעת המומחה מטעם מכבי מתיק בית הדין.
החלטת בית הדין האזורי אינה מסוג ההחלטות הכלולות בצו בית הדין לעבודה (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשע"ח-2017 (להלן: צו בית הדין לעבודה), וזאת בהתאם לס"ק 1(4) סיפא לצו, שכן מדובר בהחלטה שעניינה דחיית בקשה להגיש ראיה.

ההסתדרות הלאומית טוענת מנגד, בתמצית, כדלקמן:
החלטת בית הדין האזורי מושא בקשת רשות ערעור היא החלטה דיונית מובהקת, בה לא נוהגת ערכאת הערעור להתערב ולא הוכח במקרה דנן כי מדובר במקרה חריג ויוצא דופן המצדיק התערבותה של ערכאת הערעור;
יתר על כן, מדובר בהחלטה שעניינה אופן הגשת עדויות של אחד מבעלי הדין ובהתאם לס"ק 1(5) לצו בית הדין לעבודה, אין ליתן רשות ערעור על החלטה זו;
ההליך הנוכחי מתנהל ביחס לתקופה שלאחר מועד ההכרזה על יציגות שמיום 17.12.2019, שכן בכל הנוגע למועדים הקודמים לכך - אלו נידונו והוכרעו כאמור בהליכים הקודמים. לגופם של דברים טוענת ההסתדרות הלאומית כי לטענת מכבי ישנם לכאורה 39 טפסים חסרים במידע, וכן 19 טפסים שאינם קריאים. אלא שרק 4 טפסים מכל אלו - הם טפסים חדשים מהתקופה שלאחר הכרזת היציגות האחרונה, בעוד יתר הטפסים הוצגו כבר בהליכים קודמים, כך שההכרעות שניתנו שם תקפות לגביהם גם בהליך זה;
החלטות בית הדין האזורי ניתנו בהתאם לכללים ולהלכה הפסוקה ביחס להשתק עילה, השתק פלוגתא, וסופיות הדיון והאינטרסים העומדים בבסיסם של כללים אלו. זאת, מאחר שמדובר בטפסים ובטענות שנטענו - והוכרעו מפורשת - בהליכים קודמים, הן על ידי בית הדין האזורי והן על ידי בית דין זה;
הלכה למעשה מדובר בניסיון נוסף של מכבי לגרור את ההתדיינות המשפטית בין הצדדים במטרה לסכל את התארגנות עובדיה. יתר על כן זהו ניסיון של מכבי לערער על פסקי דין חלוטים במסגרתם נקבעו קביעות פוזיטיביות ביחס לאותם מסמכים;
במסגרתם של ההליכים הקודמים הרבים בין הצדדים הייתה למכבי הזדמנות מלאה להעלות את כלל הטענות שהיא משמיעה כיום כנגד אותם טפסים במסגרת חוות דעת המומחה מטעמה. אולם משלא עשתה כן אין למכבי אלא להלין על עצמה והיא מושתקת כעת מהעלאת טענות נוספות כנגד אותם מסמכים;
הכלל בדבר השתק עילה חל גם ביחס למסמכים שביקשה ב"כ מכבי להציג למר לופטון, מאחר שהלכה למעשה מדובר בניסיון לעקוף את החלטות בית הדין האזורי ופסקי הדין שניתנו בהליכין הקודמים, ולהגיש בכל זאת את המסמכים האלו להליך הנוכחי.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה , בכלל החומר בתיק שהתנהל בבית הדין האזורי, ובחנתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להידחות. להלן טעמיי בתמצית.
ראשית, החלטת בית הדין האזורי מושא בקשת רשות ערעור זו היא החלטה דיונית מובהקת שעניינה אופן ניהול ההליך. כידוע, הלכה היא כי ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית לפניה פרושה יריעת ההתדיינות בין הצדדים, והיא האמונה על ניהול הדיון, בחינת הראיות, ושמיעת העדים, וזאת למעט במקרים יוצאי דופן (ראו: בר"ע (ארצי) 40863-07-17 קופפרמן נ' אוויה תקשורת ישראל בע"מ (10.8.2017); בר"ע (ארצי) 7331-01-13 עיריית תל-אביב, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - ד"ר שלמה ברק (27.1.13); י' לובוצקי סדר הדין במשפט העבודה פרק 21 (מהדורה חמישית, 2016)). יתר על כן, לכלל זה משקל מיוחד שעה שמדובר בהחלטה שניתנה אגב חקירת עד בהליך הוכחות (ראו למשל: בר"ע (ארצי) 13592-10-11 ידיעות אחרונות – לוי (10.11.2011)). במקרה הנדון לא מצאתי כי מתקיימות נסיבות המצדיקות התערבות בהחלטת בית הדין האזורי תוך חריגה מהכלל שלעיל.
שנית, מהחלטותיו של בית הדין האזורי עולה כי בחן לעומק את חוות דעת המומחה שהוגשה מטעם מכבי ואת הנספחים לה, והתרשם כי רובה המכריע נוגע לטפסים שהוגשו בהליכים הקודמים בין הצדדים. בית הדין האזורי התייחס בהחלטתו המנומקת לאותם מסמכים שביקשה מכבי להגיש באמצעות חוות דעת המומחה מטעמה או במהלך חקירתו הנגדית של מר לופטון, ושוכנע שאין מקום לדון בטענות מכבי ביחס למסמכים אלו במסגרת ההליך המתנהל כעת, משום שטענותיה של מכבי ביחס לפגמים שנפלו לכאורה בחלקם הוכרעו במסגרתם של אותם הליכים קודמים. לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטה דיונית זו. יתר על כן גם מבחינה מהותית לא יכול להיות ספק כי אין מקום להידרש לטפסים אלו פעם נוספת, ודאי שלא מקום בו מדובר בהליך בין אותם צדדים ובאותו עניין: התארגנות עובדיה של מכבי בהסתדרות הלאומית. בנסיבות אלה, החלטתו של בית הדין האזורי היא מאוזנת על פני הדברים, מסתמכת על מכלול השיקולים הנדרשים לעניין, כמפורט בהחלטתו, ונתמכת בחומר הראיות שהובא לפתחו, ועל כן לא שוכנעתי כי קיים טעם המצדיק התערבות בית דין שלערעור בהחלטה זו.
יתר על כן, טענת מכבי לפיה מדובר בטענות חדשות ביחס למסמכים אלו ולפיכך אלו פלוגתאות חדשות שהיא אינה מושתקת מלטעון כעת - אינה יכולה לסייע לה. גם אם מדובר בפגמים "חדשים" באותם מסמכים, שבאו לידיעת מכבי רק במסגרתה של הכנת חוות דעת המומחה עבור ההליך הנוכחי, הרי שהיה למכבי את יומה ביחס לטפסים אלו, וטענותיה הרבות נבחנו לעומק, חלקן אף התקבלו, ו מכל מקום כלל הטענות הוכרעו מפורשות. לפיכך, אין לה למכבי אלא להלין על עצמה.
בהקשר זה יצוין כי מקובלת עלי טענת ההסתדרות הלאומית לפיה במסגרת חובת תם הלב המוגברת החלה על הצדדים במסגרתה של התארגנות ראשונית, על המעסיק לפנות לארגון העובדים ולפרט את כלל הפגמים שנפלו לשיטתו בטפסי ההצטרפות. אכן, אין מקום "לשמור" טענות להליך המשפטי ככל שאכן יהיה בכך צורך. גם בין הצדדים להליך זה התנהל יותר מהליך קודם אחד באותו נושא, אך רק כעת מבקשת מכבי להעלות טענות חדשות ביחס לאותם טפסים. אלא שמדובר במסמכים ש כלל הטענות לגביהם נידונו והוכרעו, הן על ידי בית הדין האזורי והן על ידי בית דין הזה, ולפיכך אין טעם המצדיק התערבות בקביעות בית הדין האזורי בענייננו – דהיינו שלא לשוב ולהידרש לטענות ביחס לאותם מסמכים.
זאת ועוד. כאמור לעיל מכבי טוענת כי שגה בית הדין האזורי שעה שלא קיים דיון ביחס לאותם מסמכים שנדונו בהליכים קודמים בהתבסס על הצורך בסופיות הדיון, שכן לטענת מכבי כלל זה אינו חל לגבי מסמכים או ראיות. אולם בנסיבותיו של הליך זה - ובשים לב להתמשכות ההליכים הקשורים בהתארגנות הראשונית במכבי - לא מצאתי מקום לקבל טענה זו. זאת, מהטעם לפיו "סופיות הדיון איננה 'לעומתית' לצדק. התדיינות שאינה פוסקת, היא-היא היוצרת עיוות, מבוכה ועוול. דרך הכלל היא, כי סופיות הדיון משרתת את הצדק. היוצא מן הכלל הוא, מצב שבו סופיות הדיון גורעת מן הצדק" (ראו: ת"א (מחוזי י-ם) 4582/03 ידיעות תקשורת בע"מ נ' פרופ' משה צימרמן (24.2.2004), בפסקה 24 לפסק דינו של השופט סולברג).
דעתי היא כי כוחם של דברים אלה - בשינויים המחוייבים - יפה ביתר שאת, גם למקרה דנן.
שלישית, על הדיון בסכסוך קיבוצי להיות מהיר, ענייני ונטול כל התחכמויות 'פרוצדורליות' (ראו, למשל: עס"ק (ארצי) 8/17 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מלון כנען ספא קופת חולים מאוחדת (9.2.2011)). בשים לב לכך, מצא בית הדין האזורי שהדרך היעילה ביותר לניהול ההליך, זו "הנראית לו טובה ביותר לעשיית צדק", כמצוות החוק, הי א על ידי מיקוד הדיון רק לטפסי ההצטרפות הרלבנטיים, דהיינו אלו שלאחר הכרזת היציגות מחודש דצמבר 2019. לא מצאתי כי נפלה טעות בהחלטתו של בית הדין האזורי, שיש בה כדי להצדיק את התערבותו של בית דין זה, או כי שיקול דעתו של בית הדין האזורי הופעל שלא כהלכה. יוער כי במסגרתם של הליכי התארגנות אצל מעסיקים בסדר גודל של מכבי, המעסיקים אלפי עובדים ולפיכך יש צורך לבחון אלפי טפסי הצטרפות, יכולות בכל שלב לעלות טענות חדשות ביחס לאותם טפסים. אולם על הצדדים - ועל בית הדין האזורי - לשים לנגד עיניהם את הצורך בניהולו של הסכסוך הקיבוצי באופן ענייני, יעיל, ומהיר ככל האפשר. לפיכך, ובשים לב לרציונלים שבבסיסו של הכלל בדבר סופיות הדיון - לא מצאתי כיצד החלטתו של בית הדין האזורי מקפחת את מי מהצדדים או כי החלטתו חורגת ממתחם הסבירות באופן כזה המצדיק את התערבותו של בית דין זה.
סיכומו של דבר, משלא הובאו בפניי טעמים המצדיקים התערבות בהחלטתו של בית הדין האזורי מושא בקשה זו, ומשלא מצאתי כי נגרם למכבי כל עיוות דין, נחה דעתי כי דין בקשת רשות הערעור להידחות.
סוף דבר – בקשת רשות הערעור נדחית. כמקובל בהליך קיבוצי, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תשפ"א (12 אוקטובר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה