הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 2225-04-17

ניתנה ביום 01 יולי 2017

המוסד לביטוח לאומי
המבקש
-
יצחק קקון
המשיב

בשם המבקש
-
עו"ד כפיר אמון

בשם המשיב
-
עו"ד מואנס פרח

החלטה

השופטת סיגל דוידוב-מוטולה
1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (הנשיא אלכסנדר קוגן; בל' 41709-09-16). בפסק הדין קיבל בית הדין האזורי את הערעור שהגיש המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (ניידות) מיום 30.6.16 (להלן: הוועדה). בית הדין האזורי קבע כי יש להחזיר את הדיון בעניינו של המשיב לוועדה בהרכב אחר על מנת שתדון בערר שהגיש על החלטת הוועדה המחוזית מיום 23.3.15, תוך שהפנה את תשומת לב הוועדה לכך שהיא אינה רשאית לשנות החלטה חלוטה קודמת.

2. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בפסק הדין של בית הדין האזורי, בפרוטוקולי הוועדות שבתיקו של המשיב ובפרוטוקול הוועדה מושא הבקשה, בהסכמת הצדדים לה ניתן תוקף של פסק דין ביום 18.2.16 ובכלל המסמכים שבתיק, הגעתי לכלל מסקנה כי מתבקשת תגובת שני הצדדים לשאלה מדוע לא יוחזר הדיון בעניינו של המשיב לוועדה רפואית לעררים (ניידות) בהרכב אחר. הוועדה תדון מלכתחילה בערר שהגיש המשיב על החלטת הוועדה המחוזית מיום 23.3.15. הוועדה בהרכבה החדש תבדוק את המשיב, תפרט את ממצאי בדיקתה הקלינית ותידרש למצבו הרפואי של המשיב ברגליו כפי שעולה מהחלטות הוועדות שהתכנסו בעניינו לפני יום 23.3.15. לאחר זאת תבחן הוועדה האם יש מקום ליישם בעניינו של המשיב סעיף מרשימת סעיפי הליקויים המזכים לעניין גמלת ניידות.
יובהר לוועדה כי ביכולתה לבחון אפשרות להתאים סעיף ליקוי למצבו של המשיב, אך זאת, כל עוד נשמרת המשמעות התפקודית של הליקוי בהסכם הניידות (ראו הנחיות הפסיקה בנוגע ליכולתה של הוועדה להתאים סעיף ליקוי למבוטח תוך סטייה קלה מרשימת סעיפי הליקוי המזכים שבהסכם הניידות בבר"ע (ארצי) 155/10 סמיון סלנסקי - המוסד לביטוח לאומי (19.4.10), וכן ראו את בר"ע ( ארצי) 33226-02-12 אליהו חמאמיאן - המוסד לביטוח לאומי (24.4.12) ). הוועדה תנמק עמדתה כך שגם מי שאין מקצועו בתחום הרפואה יוכל לרדת לסוף דעתה.

3. יובהר לצדדים, כי הצעה זו היא חלף האמור בפסק דינו של בית הדין האזורי מושא הבקשה. בכלל זאת, לא תהא הוועדה כבולה להחלטות קודמות שניתנו בענף הניידות בעניינו של המשיב, למעט הצורך לנמק את החלטתה לאורן כמפורט בסעיף 2 לעיל.

4. הצדדים ישיבו להצעת בית הדין כפי שפורטה לעיל עד ולא יאוחר מיום 16.7.17.
לעיוני בהתאם.

ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ז (01 יולי 2017) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .