הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 18985-11-18

ניתנה ביום 26 נובמבר 2018

קרן לב"י האגודה למען החייל
המבקשת
-
1.ליאור מרקוס בכר
2.נעמי בכר (קטינה)
3.עלמה בכר (קטינה)
4.אגודת ידידי אוניברסיטת חיפ ה בישראל
המשיבים

בשם המבקשת – עוד טל קרת, עו"ד קובי חתן

החלטה

השופטת חני אופק גנדלר
לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ( השופט תומר סילורה; סע"ש 56298-02-17), אשר דחתה בקשה שהגישה קרן לב"י האגודה למען החייל ( להלן: קרן לב"י) לסילוק על הסף של תובענה שהגישו יורשי המנוחה וילציק בכר קרן אור ז"ל ( המשיבים 1- 3. להלן: יורשי המנוחה ) נגדה.
ברקע הדברים מצויה תביעה שהגישו המשיבים כנגד קרן לב"י וכנגד אגודת ידידי אוניברסיטת חיפה בישראל ( להלן: אגודת הידידים). על פי כתב התביעה, המנוחה הועסקה בקרן לב"י בתקופה שבין 16.12.09 ועד ליום 15.9.10, ולאחר מכן הועסקה המנוחה באגודת הידידים החל מיום 1.10.10 ועד ליום פטירתה 23.2.11. במסגרת התביעה מבקשים יורשי המנוחה מבית הדין לקבוע כי הנתבעות, היינו- קרן לב"י ואגודת הידידים, לא כיסו ביטוחית את המנוחה בהתאם לצו ההרחבה במשק לעניין פנסיה, אשר מחייב את המעסיקים בעריכת ביטוח פנסיוני מקיף לכלל עובדי המשק, ומשכך הם זכאים לפיצוי כספי " בין אם כנגד הנתבעת 1 [ קרן לב"י. ח.א.ג.], כנגד הנתבעת 2 [ אגודת הידידים. ח.א.ג.] או כנגד שתיהן ביחד ולחוד". הנתבעות, מאידך, מטילות את האחריות בדבר היעדר הכיסוי הביטוחי הן כלפי המנוחה והן אחת כלפי השניה.
קרן לב"י הגישה לבית הדין האזורי בקשת דחיה על הסף. לטענתה, כתב התביעה ( המתוקן, במסגרתו צורפה אגודת הידידים כנתבעת נוספת) אינו מגלה עילת תביעה כלשהי כנגדה. שכן, גם לו היתה לה חובה לבטח את המנוחה בסוג ביטוח שונה, הרי שעדיין קמה לאגודת הידידים חובה עצמאית לבטח את המנוחה בביטוח פנסיוני החל ממועד תחילת העבודה בה, ולכן הקשר הסיבתי לאחריות קרן לב"י נותק. לפיכך, גם אם כל העובדות בכתב התביעה נכונות, עדיין לא תקום ליורשי המנוחה הזכות לבקש את הסעד המבוקש כנגדה.
בהשלמה מטעמה, הפנתה קרן לב"י לפסק הדין בע"ע ( ארצי) 7243-10-15 ליליאן לנדסברג - גל-רוב יועצים בע"מ (20.8.18) ( להלן: הלכת לנדסברג), אשר ניתן אך לאחרונה בידי בית דין זה, לפיו " עובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה, ועל המעסיק חל איסור להתערב בבחירה זו". לשיטתה, אמנם פסק דין זה עוסק בביטוח פנסיוני ללא אבדן כושר עבודה, ולא על ביטוח פנסיוני ללא פנסיית שאירים כמקרה דנן, ואולם הרציונל בדבר חופש הבחירה המוחלט של העובד הינו זהה. ואם כן, פסק דין זה " סותם את הגולל על תביעת התובעים נגד המבקשת".
בית הדין האזורי דחה את הבקשה לסילוק התביעה על הסף, שכן לפי ההלכה סילוק תביעה על הסף ייעשה במשורה וכי במידה וקיימת אפשרות - ולו קלושה - שהתובע יזכה לקבל מהנתבע הרלבנטי את הסעד שנתבע, אין נועלים בפניו את דלתות בית הדין. בשל כך החליט בית הדין האזורי ( הדגשות במקור) כי:

"29. ...בתיק זה קיימות מספר שאלות, עובדתיות ומשפטיות, המצריכות בירור. בראשם אחריות הצדדים לביטוח המנוחה בביטוח פנסיוני מקיף, הקשר הסיבתי בין מעשיהם של הצדדים לתוצאה העגומה, סוג הביטוח שהיה על הצדדים לעשות והשלכות כל אלו לפיצוי שמבקשים התובעים. טענות אלו דורשות בירור מעמיק, וראוי שיתבררו במלואן במסגרת הליך ההוכחות.
30. הנתבעת 1 חוזרת וטוענת כי גם אם כל עובדות כתב התביעה נכונות, עדיין לא תקום לתובעים הזכות לבקש את הסעד המבוקש לחייב את הנתבעת 1 בפיצוי. טענה זו אין בידי לקבל. בשלב זה של התיק לא ניתן לקבוע קביעה זו, וכפי שקבעה הפסיקה, גם אם ישנו סיכוי קלוש ביותר לקבלת התביעה, אין לדחותה על הסף.
[...]
32. המבקשת הגישה את פסק הדין של בית הדין הארצי בע"ע 7243-10-15 לילי לנדסברג נ' גל-רוב יועצים בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 20.8.2018) שניתן אך לאחרונה ( להלן: "הלכת לנדסברג"). אכן, לפסק דין זה עשויה להיות חשיבות מכרעת לתיק דנן. על מנת לבדוק האם מדובר באותן נסיבות, יש לשמוע את ראיות ועדויות הצדדים. רק לאחר מכן ניתן יהיה לקבוע מסמרות ולהחליט האם יש להחיל את אשר נקבע בהלכת לנסדברג למקרה זה.
32. אם כן, על מנת להכריע ביעילות ובשלמות במחלוקת, יש להעדיף את בירור המחלוקת לגופה ואין לדחות את התביעה על הסף".

בבקשה שלפני מיקדה קרן לב"י את בקשתה בטענה, כי אף אם יוכיחו יורשי המנוחה את כל טענותיהם העובדתיות בכתב התביעה, עדיין לא תקום להם עילת תביעה כלשהי כנגדה לאור קביעות בית דין זה בהלכת לנדסברג. הלכה זו קובעת הלכה המנוגדת לטענתם של יורשי המנוחה שהיה על קרן לב"י להתערב באופן אקטיבי בבחירתה של המנוחה בבחירת המסלול הפנסיוני, והגם ששם המדובר היה בדבר ביטוח פנסיוני ללא אבדן כושר עבודה, ולא על ביטוח פנסיוני ללא פנסיית שאירים כמקרה דנן, הרציונל הינו זהה. לטענתה, "מדובר בטענה משפטית על עובדות שאינן שנויות במחלוקת", ועל כן מאחר והשאלה המשפטית הוכרעה זה מכבר בהלכת לנדסברג, היה על בית הדין האזורי לדחות את התביעה על הסף מחמת היעדר עילה כנטען בבקשתה. עוד מוסיפה וטוענת, כי בניגוד לאמור בהחלטת בית הדין האזורי, אין צורך בבירור עובדתי נוסף, שכן כל העובדות בבקשה לסילוק על הסף אינן שנויות במחלוקת ומובאות בכתב התביעה. סילוק על הסף לא יותיר את יורשי המנוחה ללא גורם להיפרע ממנו, שכן יכולים להמשיך את ההליך כנגד אגודת הידידים. מאידך- במקרים מעין אלה בתי הדין אינם " נדיבים" בפסיקת הוצאות ככל שתידחה התובענה, ועל כן אין זה צודק לגרור את קרן לב"י להליך משפטי מתמשך.
הלכה פסוקה היא כי, ככלל, הסעד של סילוק על הסף יינתן במקרים חריגים בלבד, וכי " סעד זה של מחיקה על הסף מופעל על ידי בתי המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר" (דב"ע ( ארצי) מז/3-15 אפנר יצחק ואח' נ' מפעלי הדסה לחינוך, 18.8.87; דב"ע נא/3-31 חיפה כימיקלים בע"מ נ' אברהם רמי כלפון, פד"ע כב 518 (. בהקשר לדחיית בקשת מתן רשות ערעור על החלטה שלא לסלק תובענה על הסף אפנה לבר"ע ( ארצי) 25974-03-13 החברה המרכזית להפצת משקאות קלים בע"מ נ' מלמוט מקסים, 13.3.13), שם נאמר בין היתר, כך:

"לאחר שנתתי דעתי לבקשה ולכלל חומר התיק, אני מחליט שאין ליתן רשות ערעור בבקשה. בהתאם להלכה הפסוקה, נוהגים בתי הדין לעבודה זהירות יתרה בעניין של סילוק על הסף. הכלל הוא כי למעט מקרים חריגים, יעדיף בית הדין את בירור התובענה לגופה ( ראו, למשל עב"ל 530/07 ורה עבדאללה - המוסד לביטוח לאומי, פסקה 5 ( ניתן ביום 10.12.2008) ; דב"ע נב/217-3 מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי ואח' - הבנק הבינלאומי ואח' ד"ע כז 3, 14 ע"א 693/83 שמעון שמש נ' רשם המקרקעין, פ"ד מ(2) 668, 671. לא מצאתי כי המקרה שלפניי מהווה מקרה חריג המצדיק סטייה מכלל זה".

ההחלטה מושא הבקשה תואמת את הזהירות היתרה בה נוהגים בתי הדין לעבודה בעניין סילוק תובענה על הסף. בהתחשב בזהירות הנדרשת במחיקתה של תביעה על הסף מחמת היעדר עילה, שכן זו - בדומה לטענת התיישנות, ולהבדיל מסילוק תובענה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית ( ראו בר"ע ( ארצי) 49125-06-18 פנחס אוסלרנה - רן מלכה (4.10.18)) - תוביל לכך שהתובענה כלל לא תתברר לגופה בשום ערכאה; בהתחשב בשאלות העולות בהליך, לרבות שאלת אחריות הצדדים - המנוחה, קרן לב"י ואגודת הידידים - לביטוח המנוחה בביטוח פנסיוני מקיף; ובהתחשב בכך שערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטת הערכאה הדיונית בדבר הבירור העובדתי הנדרש- איני סבורה כי ההחלטה שניתנה מצדיקה מתן רשות ערעור.
סוף דבר - דין הבקשה לרשות ערעור להידחות, ומשלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.
ניתנה היום, י"ח כסלו תשע"ט (26 נובמבר 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .