הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 15674-08-20

ניתן ביום 14 ספטמבר 2020
רומן פטרוב
מוסה אלעביד
רוני ברקוביץ
יאסר אלגויני
חאמד קרעאן
נצר אבו רביעה

המבקשים
-

סודה סטרים תעשיות בע"מ
המשיבה

בפני סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופט רועי פוליאק
נציגת ציבור (עובדים) גב' שרה זילברשטיין-היפש, נציג ציבור (מעסיקים) מר עצמון ליפשיץ

ב"כ המבקשים עו"ד אלי לנדאו
ב"כ המשיבה עו"ד דפנה שמואלביץ ועו"ד דנה כהן

פסק דין

השופטת סיגל דוידוב-מוטולה
לפנינו בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי באר-שבע (השופטת יעל אנגלברג שהם; סע"ש 46553-02-19) מיום 23.7.20, במסגרתה נדחתה בקשת המבקשים לזימון עד מטעמם לדיון ההוכחות.

ברקע הדברים תביעה שהגישו המבקשים כנגד המשיבה לקבלת מענק חד-פעמי בסך 18,000 ₪ לכל אחד מהם. המענק הובטח לטענתם בהודעה שנשלחה לכלל העובדים על ידי מנכ"ל המשיבה בחודש אוגוסט 2018, ובה הובטח תשלום המענק "לכל עובד עם שנת ותק אחת לפחות" (ובאופן יחסי למי שעובד פחות מכך), בשל מכירת מניות חברת האם של המשיבה לחברת פפסיקו העולמית. טענת הגנה מרכזית של המשיבה היא כי ההודעה האמורה היוותה הצהרת כוונות כללית, ולאחריה פורסמו התנאים הספציפיים לקבלת המענק (בהם המבקשים אינם עומדים). המבקשים ביקשו לזמן לעדות את מנכ"ל המשיבה דאז מר דניאל בירנבאום, ששלח את ההודעה עליה מבוססת התביעה, וזאת ככל שלא יעיד מטעמה של המשיבה. בית הדין האזורי דחה את הבקשה (על אף שמר בירנבאום אינו מעיד מטעם המשיבה), וזאת מהטעמים הבאים -

"משאין התובעים טוענים למצג שהוצג בפניהם על ידי מר בירנבאום באופן אישי או פרטני מעבר להודעה בדוא"ל, ומשלא ניתן הסבר כיצד יהא בעדותו כדי להועיל לבירור המחלוקת בתיק זה, ולהיפך, דומה כי יהא בה אך לגרור את המחלוקת למחוזות לא ענייניים, לא מצאתי מקום להתיר את הזמנתו למתן העדות".

על כך הוגשה בקשת רשות הערעור שלפנינו.

בהחלטתי מיום 25.8.20 - שניתנה לאחר עיון בבקשה כמו גם בתגובת המשיבה - ציינתי כי "על פני הדברים, ומבלי להביע עמדה לגוף המחלוקת, נראה כי עדותו של מנכ"ל החברה בתקופה מושא ההליך עשויה להיות רלוונטית לסוגיה שעל בית הדין להכריע בה, ודאי כאשר המנכ"ל עצמו הוא שנתן את ההתחייבות הנטענת. משכך, ועל פני הדברים, נראה כי אין מדובר בחוסר רלוונטיות המצדיק לדחות בקשה לזימון עד שהוגשה במועד, וגם שאר הטעמים שצוינו על ידי בית הדין האזורי אינם מסבירים באופן ברור דיו מדוע נדחתה הבקשה. לאור זאת, ותוך לקיחה בחשבון גם של עמדת המשיבה כפי שהובאה בפני בית הדין האזורי והותירה את הבקשה לשיקול דעת בית הדין, מוצע לצדדים להגיע להסדר דיוני - מטעמים פרקטיים ותוך שמירה על כל טענותיהם - לפיו בקשת רשות הערעור תתקבל ללא צו להוצאות".

המשיבה הודיעה במענה להצעה כי היא מותירה את ההחלטה בדבר זימון העד לשיקול דעת בית הדין; כי אין הצדקה לחייבה בהוצאות (הגם שלא הוצע לעשות כן) כיוון שמלכתחילה הותירה את זימון העד לשיקול דעת בית הדין האזורי (אם כי יש לציין שעשתה כן במקביל להבהרה כי לטעמה אין כל צורך בעדותו); כי יש מקום לחיוב המבקשים בהוצאות שכן העלימו מהבקשה את עמדת המשיבה כפי שהוגשה לבית הדין האזורי (אך יצוין כי הדבר אינו נכון, וכי תגובת המשיבה כפי שהוגשה לבית הדין האזורי - ועל גביה החלטת בית הדין מיום 23.7.20 - צורפה כנספח א' לבקשת רשות הערעור); כי אין לה התנגדות כי בקשת רשות הערעור תידון כערעור; וכי "המשיבה אינה עומדת על בקשתה להוצאות, ומותירה את ההחלטה, גם בעניין זה, לשיקול דעתו של בית הדין הנכבד".

המבקשים הודיעו כי "חפצו להסתפק בהבעת הסכמה להצעת בית הדין הנכבד", אך נוכח סירוב המשיבה לה - ביקשו כי יינתן פסק דין. לטענתם, הותרת המחלוקת להכרעת בית הדין אינה הסכמה, ודאי כאשר מתלווה לכך הבעת עמדה ברורה ונחרצת. עוד הוסיפו טענות לגוף העניין; נתנו הסכמה לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור; וביקשו להשית את הוצאות הבקשה על המשיבה.
המשיבה הגישה תשובה מטעמה לעמדה זו (ללא קבלת רשות מבית הדין), והבהירה במסגרתה בין היתר כי אין זה נכון שסירבה למסירת הודעה בדבר הסכמה להצעת בית הדין, ולמעשה ביקשה להותיר לשיקול דעת "את ההכרעה בעניין ההוצאות בלבד".
 
לאחר בחינת טענות הצדדים וכלל חומר התיק; מהטעמים הנקובים בהחלטה מיום 25.8.20; וכיוון ששני הצדדים למעשה נתנו הסכמתם להצעת ההסדר מיום 25.8.20 - אין לנו אלא לתת לה תוקף של פסק דין ואין צורך כי נרחיב בהנמקתנו. אשר להוצאות - לא מצאנו הצדקה לפסיקת הוצאות לחובת מי מהצדדים בשלב זה.

סוף דבר - בהסכמת הצדדים, בקשת רשות הערעור נדונה כערעור. הערעור מתקבל והבקשה לזימונו של מר דניאל בירנבאום לעדות מתקבלת. בית הדין האזורי יתן את ההחלטה האופרטיבית הדרושה לצורך זימונו לעדות לישיבת ההוכחות. אין צו להוצאות.  

ניתן היום, כ"ה אלול תש"פ (14 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

רועי פוליאק,
שופט

גברת שרה זילברשטיין-היפש,
נציגת ציבור (עובדים)

מר עצמון ליפשיץ,
נציג ציבור (מעסיקים)