הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב 27

לפני כב' השופטת הבכירה עידית איצקוביץ

התובע
רונן גרונדשטיין

נגד

הנתבעת
ויה ארקדיה לעיצוב הבית בע"מ

החלטה

ביום 27.12.20 ניתן פסק דין על ידי מותב בית דין זה אשר הורה:

"הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים כדלקמן:
א. הפרשי שכר בסך של 6,888 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.16 ועד למועד התשלום בפועל.

ב. פיצויי פיטורים בסך של 372,607 ₪. סכום זה כולל את הסכום שנצבר לזכות התובע בקופת הפיצויים. על הנתבעת לשלם לתובע רק את ההפרש שבין סכום זה ובין הסכום ששוחרר מהקופה, ככל ששוחרר. זאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.16 ועד למועד התשלום בפועל ".

ביום 21.4.21 הגיש ב"כ התובע "בקשה מטעם התובע לתיקון פסק דין" שלפיה הוא מבקש להוסיף לאחר החיוב בפיצויי פיטורים:
"הנתבעת תשלם את סכום הפיצויים בהתאם לבחירת התובע, באופן הבא:
תשלום במזומן ישירות לידי התובע ו/או בא כוחו.
תשלום רכיב הפיצויים, בתנאים ברוטו, לקופת גמל ו/או קרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים לבחירת התובע".

נימוקי הבקשה הם כי בית הדין השמיט מפסק דינו את הסדרי תיאום המס והאפ שרויות לבחון ולהסדיר פטור ממס . זאת כמקובל בפסקי דין הניתנים על ידי בית הדין לאחר דיוני הוכחות או במסגרת הסדרי טיעון. כן, נטען כי על פי דין, לעובד נתונה הזכות להפקיד את סכום הברוטו של פיצויי הפיטורים בקרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל, ולדחות את החיוב במס, או אף לבטלו אם הכספים יישמרו שם עד לגיל הפרישה. התובע פתח לצורך כך קופת גמל ייעודית, כדי לקלוט את כספי הפיצויים ולזכות בהטבת מס, אשר מגיעה לו בהתאם לכל דין.
זאת, כאשר הנתבעת מבקשת לשלם את סכום פסק הדין, בהמחאה לאחר ניכוי במקור של מס שולי של 35%, בשווי של עשרות אלפי שקלים.

הנתבעת הגישה תגובה לבקשה, שבה נאמר כי לפני הגשת הבקשה לתיקון, לאחר שהנתבעת ביקשה לשלוח לתובע את תשלום הסכום שנפסק, פנה התובע לב"כ הנתבעת בבקשה להפקיד את הכספים בקופת פיצויים. מבירור שערכה הנתבעת, לפנים משורת הדין, עלה כי הדבר אינו אפשרי נוכח ניתוק יחסי העסקה בין הצדדים. מדובר בסעד שלא התבקש במסגרת כתב התביעה ובמהלך ניהול התיק ועל כן פעולות הנתבעת נעשו לפנים משורת הדין בלבד.
עם הגשת הבקשה לתיקון בוצעה פניה מטעם הנתבעת לסוכנות הביטוח על מנת לקבל עמדה בבקשת התובע. נמסר לנתבעת כי בקשת התובע מעוררת קשיים רבים ודרושה לה שהות נוספת ליתן התייחסות ועמדה באופן מלא. מאחר שתגובת הנתבעת תלויה במידה רבה בעמדת חברת הביטוח, אשר טרם נתנה תשובה חיובית אשר לאפשרות הפקדת הסכום בקופה על שם התובע. יחד עם זאת, אין מניעה מבחינת הנתבעת להפקיד את כספי השלמת פיצויי הפיטורים שנפסקו עבור התובע בקופה עליה יורה התובע. זאת בלבד שכלל הסידו רים והעלויות ככל שקיימות, יבוצעו על ידי התובע ועל חשבונו, וככל שהדבר עומד בקנה אחד עם הדין לרבות לעניין דיני המס.

לאחר עיון בפסק הדין, בבקשה ובתגובה, אני סבורה כי דין הבקשה להידחות, ממספר סיבות:
מדובר בסעד שלא התבקש במהלך ניהול התיק, ונולד רק לאחר שניתן פסק הדין;
אין כל טעות או אי בהירות בפסק הדין אשר מצדיק ים את תיקונו;
בית הדין קובע זכאות בסכומי "ברוטו" (אלא אם נאמר אחרת) ולא עוסק בדיני מיסים, שכן תחום זה אינו בסמכותו או במומחיותו.
פסק הדין הורה לנתבעת לשלם לתובע את הסכומים המפורטים בו. עם זאת, אני רושמת לפניי את הצהרת הנתבעת שלפיה "אין מניעה מבחינת הנתבעת להפקיד את כספי השלמת פיצויי הפיטורים שנפסקו עבור התובע בקופה עליה יורה התובע ובלבד שכלל הסידורים והעלויות ככל שקיימות, יבוצעו על ידי התובע ועל חשבונו, וככל שהדבר עומד בקנה אחד עם הדין לרבות לעניין דיני המס".

נוכח הנסיבות, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ז ט"ז סיוון תשפ"א, 27 מאי 2021, בהעדר הצדדים.