הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ת"צ 60901-01-16

לפני:

כב' הנשיאה הדס יהלום
נציגת ציבור עובדים גב' שושנה סמק
נציג ציבור מעסיקים מר יעקב חמצני

התובע
שניר סימן טוב
ע"י ב"כ: עו"ד פשדצקי
-
הנתבעת
אוניברסיטת בר אילן
ע"י ב"כ: עו"ד ברנזון

פסק דין

1. ביום 12/3/2019 ניתנה החלטה על ידי מותב בראשות הח"מ המאשרת באופן חלקי את בקשת התובע להכיר בתביעתו נגד הנתבעת - אוניברסיטת בר אילן, כתובענה ייצוגית.

2. עילת התביעה בבקשה לאישור התובענה כייצוגית היתה – איחור בתשלום השכר לעובדים השעתיים באוניברסיטה, מכח חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
הסעד שנתבע - תשלום פיצוי שווה ערך לריבית ו/או ריבית והפרשי הצמדה, בגין האיחור בתשלום שכר עבודה לעובדים שעתיים באוניברסיטה לתקופה מיום 1/1/2009 ואילך.

3. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה, אך ורק בהתייחס לתקופה שחלה עליה התיישנות של התביעה להלנת שכר. דהיינו, בהתייחס לתקופה מחודש ינואר 2009 עד ינואר 2013.

4. הגדרת הקבוצה כפי שנקבעה בהחלטה מיום 12/3/2019:
"עובדים שעבדו במשיבה כעובדים שעתיים ואשר קיבלו תשלום בפועל עבור שכר עבודה, במהלך התקופה החל מיום 1/1/09 ועד 1/1/13, בגין עבודה שביצעו בחודשים קודם לכן".

השאלה המשותפת כפי שנקבעה בהחלטה מיום 12/3/2019:
"האם זכאים חברי הקבוצה לפיצוי בגין תשלום שכרם באיחור, וכיצד יש לחשב את הפיצוי".

5. הנתבעת והתובע הייצוגי הגישו ערעור ובקשת רשות ערעור על ההחלטה לבית הדין הארצי. הדיון בערעור ובבקשת רשות הערעור אוחד (ע"ע 45399-03-19).

6. במסגרת ההליך בבית הדין הארצי הגיעו הצדדים להסכם פשרה והגישו את ההסכם לאישור. בהתאם לפסק הדין שניתן בבית הדין הארצי ביום 3/6/2020, התיק הוחזר לבית הדין האזורי לצורך המשך הטיפול ובדיקת הסכם הפשרה.

7. ביום 9/7/2020 הוגש נוסח בקשה לאישור הסכם הפשרה . בנוסף, הגישו הצדדים עמדותיהם בנוגע לשכר טרחת ב"כ התובע המייצג ותגמול לתובע המייצג.

8. בהחלטה מיום 17/8/2020 ניתנו לצדדים הוראות בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, בדבר פרסום מודעה ומשלוח הודעות ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט , בצירוף עמדות הצדדים בסוגיית גובה שכר הטרחה ותגמול לתובע.

9. על פי הודעת ב"כ התובע המייצג, ההודעות פורסמו ביום 11/11/2020 ולא הוגשה כל התנגדות.
לאור הודעת ב"כ התובע המייצג ובחלוף המועד להגשת התנגדויות, ניתן פסק דין זה להלן.

10. אישור הסדר הפשרה
הכללים הפרוצדורליים להגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נקבעו בסעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות. הסעיף קובע כי בקשה לאישור הסדר פשרה תוגש בצירוף תצהירים מטעם באי כח הצדדים אשר בהם יגלו בגילוי נאות את הפרטים המהותיים הנוגעים להסדר, פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה והעברתה ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט ולכל גורם כפי שיורה בית המשפט. כן קובע הסעיף את המועדים להגשת התנגדויות והטיפול בהן.

11. בהליך שבפניי התקיימו התנאים הפרוצדורליים המפורטים בחוק.

12. סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות קובע את הכללים לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית.

סעיף 19 (א) לחוק קובע:

"בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה."

סעיף 19 (ב) קובע כי הסדר פשרה יאושר לאחר קבלת חוות דעת מגורם בעל מומחיות בתחום שבו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית וזאת -
"אלא אם כן סבר בית המשפט שחוות הדעת אינה נדרשת, מטעמים מיוחדים שיירשמו".

סעיף 19(ג) לחוק קובע:

"החלטת בית המשפט אם לאשר הסכם פשרה או לדחותו תהיה מנומקת ותכלול, בין השאר, את הגדרת הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה, עילות התובענה, השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, הסעדים הנתבעים ועיקריו של הסדר הפשרה".

13. להלן עיקרי הסכם הפשרה, עליו חתומים הצדדים, באי כוחם וכן הסתדרות הפועל המזרחי:

א. מועד תשלום השכר לעובדים השעתיים
לאור כניסת מערכת שכר חדשה לאוניברסיטה, אשר ייעלה את לוחות הזמנים והבקרה והביאה לשינויי מועד תשלום השכר לעובדים שעתיים, החל ממשכורת חודש פברואר 2019, חודש העבודה בגינו משולם השכר לפי דיווחי השעות של העובדים, נמנה מיום 19 לחודש פלוני והוא מסתיים ביום 18 לחודש העוקב, כאשר תשלום השכר בגין התקופה האמורה נעשה ב – 1 לחודש לאחר אותו חודש פלוני (לדוגמא: השכר בגין התקופה 19.1.20 ועד 18.2.2020 ישולם ביום 1.3.2020).

ב. הגדרת הקבוצה
מוסכם על הצדדים כי בקשת האישור מתוקנת בזאת, כך שחברי הקבוצה יהיו כל העובדים השעתיים אשר עבדו ו/או עובדים באוניברסיטה בתקופה 1.1.2009 ואילך.

ג. פיצוי לפנים משורת הדין לעובדים השעתיים ביחס לתקופה עד וכולל 1.2.2019
האוניברסיטה תעמיד סך של 500,000 ₪ לטובת חלוקת מלגות לסטודנטים, אשר הועסקו ו/או מועסקים ו/או אשר יועסקו באוניברסיטה כעובדים שעתיים.
הקצאת המלגות תיעשה על ידי מערך המלגות של האוניברסיטה, בהתחשב במצב סוציו אקונומי, תוך מתן עדיפות לתלמידי מחקר אשר הועסקו או המועסקים כעובדים שעתיים באוניברסיטה.

הסכום המינימלי לכל מלגה יהיה 1,500 ₪ וסכום המקסימום 3,000 ₪ ברוטו לסטודנט. מוסכם ומובהר כי ככל שתחול חבות במס על המלגה, יופחת בהתאמה גובה המלגה.
משך ביצוע הענקת המלגות, עד לסיום הסכום שהוקצה לכך בהסכם, לא יותר מ – 50 אלף בשנה.
האוניברסיטה תמסור דיווח שנתי לארגון העובדים על סכום המלגות שחולק בכל שנה קלנדרית. מחמת צנעת הפרט, האוניברסיטה לא תמסור שמות מקבלי המלגה, אלא אם אלה יאשרו זאת מראש.
בנוסף, האוניברסיטה תקצה במהלך 5 שנים סכום כולל של 100,000 ₪ לטובת שיפור תכנת השכר ומערכת הדיווח לשכר באמצעותה מדווחים העובדים השעתיים.

ד. מעשה בית דין
בכפוף לאישורו של הסכם הפשרה על ידי בית הדין, התובע המייצג וכל חברי הקבוצה בהתאם להגדרה המורחבת לפי הסכם פשרה זה, מודיעים על ויתור וסילוק כל תביעה ו/או דרישה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בכל הנוגע לנושאי התובענה הייצוגית, לעילותיה ולסעדים שנתבעו בה.
פסק דין המאשר הסכם פשרה זה יהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה (מבלי להודות בשאר הטענות העולות בערעור) ב קשר עם כל הטענות והעילות שעלו בתובענה ובבקשת האישור.

14. כפי שפורט לעיל, כעולה מהסכם הפשרה, עלה בידי האוניברסיטה לתת פתרון סביר לנושא האיחור בתשלום לעובדים השעתיים . בנוסף האוניברסיטה נכונה לפצות את חברי הקבוצה, באמצעות חלוקת מלגות.

15. הסכום המירבי שנתבע במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, עמד על 846,713 ₪ , כאשר הבקשה אושרה רק לגבי חלק מהסכום הנתבע.
הנזק האישי הנטען לכל עובד שעתי הינו בסך 140 ₪ בגין כל שנה בה עבד באוניברסיטה.
סכום הפיצוי עליו הסכימו הצדדים, ואשר ישולם על ידי הנתבעת באמצעות חלוקת מלגות לסטודנטים, הינו בסך של 500,000 ₪ . בנוסף הוסכם על הקצאת סך 100,000 ₪ לשיפור תכנת השכר ומערכת דיווח הנוכחות לעובדים שעתיים.

16. סכום הפיצוי והסעד עליהם הסכימו הצדדים הינם בפער סביר מסכום הפיצוי הכולל שחברי הקבוצה היו עשויים לזכות בו אילו היתה התובענה הייצוגית מוכרעת לטובת הקבוצה.
אנו סבור ים כי הפיצוי המוסכם משקף נכונה את הסיכונים והסיכויים בהמשך ניהול התובענה הייצוגית, אשר אושרה כאמור, באופן חלקי.
אופן חלוקת המלגות, עליו הסכימו הצדדים, כמפורט בהסכם הפשרה, מהווה הסדר ראוי והוא מגלם תועלת ממשית לחברי הקבוצה.

17. שוכנענו כי לאור ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בדבר אופן חלוקת המלגות, ודיווח שנתי לארגון העובדים על סכום המלגות שחולק בכל שנה קלנדרית, לא נדרשת חוות מגורם בעל מומחיות.

18. לאור כל אלה, נחה דעתנו כי הסכם הפשרה הינו הסדר יעיל, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה ויש לאשרו.

19. שכר טרחת ב"כ הקבוצה וגמול לתובע המייצג
הצדדים פירטו את עמדותיהם בסוגיית שכר טרחת ב"כ התובע המייצג והתגמול, כדלקמן.

20. עמדת התובע המייצג
בנסיבות העניין, אין לסטות מהלכת רייכרט לפיה שכר טרחה לתובע המייצג ישולם בשיעור של 25% + מע"מ על כל סכום שנגבה עד ל – 5 מיליון ₪ ובגין סכומים גבוהים יותר יופחת שכר הטרחה באופן מדורג.
נטען כי התביעה השיגה את מטרתה, כולל ביחס לתועלת העתידית של הקבוצה הנובעת מהגשת התובענה הייצוגית.
הגשת התביעה היתה כרוכה בסיכונים משפטיים לא פשוטים ואף על פי כן החליטו התובע המייצג ובא כוחו לנהל את התביעה בשל כך שסברו כי אין להשלים עם העוול שנגרם לסטודנטים.
אלמלא הגשת הבקשה לאישור, לא היו חברי הקבוצה זוכים לפיצוי ושינוי שיטת התשלום היה מתרחש רק בעוד שנים רבות.
התובע המייצג ובא כוחו פעלו במשך 4 שנים לייצוג הקבוצה בהליכי התובענה והשקיעו זמן רב בכתבי טענות, בדיקת מסמכים רבים ועריכת נתונים, לימוד והכנת חקירות, לרבות כלכליות.
במסגרת בקשת האישור הוגשו בקשות שונות, תגובות ותשובות לתגובות וכן חוות דעת מומחה, התקיימו שלוש ישיבות והוגשו סיכומים וכן הוגש ערעור ותשובה לערעור שכנגד.
עוד נטען כי כתוצאה מהתביעה, לקבוצה צמחו שתי תועלות:
הראשונה - במקום לקבל שכר באיחור של 30 יום, מקבלים הסטודנטים החל מחודש פברואר 2019 את שכרם במועדים סבירים.
השניה - לסכומים שישולמו תהיה השפעה של ממש על מצבם של עובדים שעתיים רבים שיקבלו מלגה.

21. בהתחשב בכל האמור ובהתאם להלכת רייכרט, ביקש ב"כ הקבוצה לקבוע שכר טרחה בסך 120,000 ₪ בצירוף מע"מ.
בשל המעורבות הרבה של התובע המייצג בהכנת החלק העובדתי של הבקשה ובשל נכונותו לקחת על עצמו סיכון אישי של חיוב בהוצאות במקרה של דחיית הבקשה, הגמול המבוקש לתובע המייצג הינו בסך 30,000 ₪.

22. עמדת האוניברסיטה
בפסק הדין בעניין רייכרט נקבע כי שיעור שכר הטרחה נקבע על פי שיקול דעתו של בית המשפט לפי נסיבות כל מקרה ובתי הדין לעבודה נוקטים במדיניות המחילה שיעורים נמוכים באופן ניכר מהאחוזים שנקבעו בעניין רייכרט. האוניברסיטה הפנתה בעניין זה לשורת פסקי דין.
הנסיבות הקונקרטיות של ההליך שבכותרת מצדיקות תשלום שכר טרחה בשיעור שאינו עולה על 5% מהסכום שהועמד לטובת מלגות לסטודנטים, דהיינו – שכר טרחה בסך כולל של 25,000 ₪ וגמול לתובע המייצג שלא יעלה על 2,500 ₪.

23. במסגרת התצהיר המשלים שהגישה האוניברסיטה הובהר כי האוניברסיטה פנתה לחברת תוכנה רלוונטית למתן מענה מיחשובי שיקדים את תשלום השכר לעובדים השעתיים.
מהראיות עולה שתהליך שיפור מערכת השכר והדיווח, החל עוד טרם הוגשה הבקשה לאישו ר התובענה כייצוגית וללא קשר עמה, וכי המניעות התקציבית של האוניברסיטה גרמה לעיכוב בשיפור המערכת.

24. נטען כי הסתדרות הפועל המזרחי, היא שהביאה בסופו של דבר להסדרת מועד תשלום השכר לעובדים השעתיים וזאת בהסכם קיבוצי מיוחד מיום 7.5.2020 בו אף אומץ הסדר מיטיב נוסף לעניין חודש העבודה ובכלל זה תשלום מקדמה בעד הימים ב – 19 ל – 22 לחודש.
נטען כי לב"כ התובע המייצג אין מעורבות ביישום הסכם הפשרה ביחס לתשלום הפיצוי לחברי הקבוצה.
ההליך לא הצריך הוצאות ייחודיות אלא עסק במחלוקת משפטית הנוגעת לפרשנות חוק הגנת השכר וכי הטיפול בתיק לא דרש מידת מאמץ מיוחדת.
התובע המייצג לא היה מעורב בבקשת האישור וכי עולה מחקירתו כי הוא לא ערך בירור מעבר לעניינו האישי.

25. סעיף 18(ז) לחוק תובענות ייצוגיות קובע:

"(ז) הסדר פשרה לא יכלול –
(1) ...
(2) הוראה בדבר תשלום גמול למבקש או לתובע המייצג, או שכר טרחה לבא כוח מייצג, ואולם הצדדים רשאים להגיש לבית המשפט המלצה מוסכמת לענין תשלום גמול ושכר טרחה כאמור, לרבות שיעורו ותנאיו; הוגשה המלצה מוסכמת כאמור, ייכללו פרטיה בהודעה כאמור בסעיף קטן (ג)."

סעיף 19 (ו) לחוק תובענות ייצוגיות קובע:

"אישר בית המשפט הסדר פשרה, יקבע גמול למבקש או לתובע המייצג, לפי הענין, בהתאם להוראות סעיף 22, ושכר טרחה לבא כוח המייצג בהתאם להוראות סעיף 23, ורשאי בית המשפט להתחשב בהמלצה מוסכמת שהוגשה לו על ידי הצדדים לענין זה; בית המשפט רשאי לקבוע כי תשלום שכר הטרחה לבא כוח המייצג יהיה מותנה, כולו או חלקו, במימוש הסדר הפשרה ובהשלמת ביצועו."

26. השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לפסוק גמול לתובע המייצג ושכ"ט של בא כח מייצג נקבעו בסעיפים 22 ו-23 לחוק תובענות ייצוגיות כדלקמן:

"22.(א) הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית, כולה או חלקה, לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, לרבות בדרך של אישור הסדר פשרה, יורה על תשלום גמול לתובע המייצג, בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן מצא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שהדבר אינו מוצדק בנסיבות הענין.

(ב) בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:
(1) הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי;
(2) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
(3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית.
....

23. (א) בית המשפט יקבע את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול בתובענה הייצוגית, לרבות בבקשה לאישור; בא הכוח המייצג לא יקבל שכר טרחה בסכום העולה על הסכום שקבע בית המשפט כאמור.
(ב) בקביעת שיעור שכר הטרחה של בא כוח מייצג לפי סעיף קטן (א), יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:
(1) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
(2) מורכבות ההליך, הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, וכן ההוצאות שהוציא לשם כך;
(3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית;
(4) האופן שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך;
(5) הפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית.
..... ".

27. בעא 2046/10 עזבון המנוח משה שמש נ' דן רייכרט, מיום 23/05/12 סיכם בית המשפט העליון את העקרונות המנחים לקביעת שיעור שכ"ט בתובענות ייצוגיות כדלקמן:
"בפסיקת בית המשפט הוכרו שלושה סוגים עיקריים של שיקולים אותם יש להביא בחשבון במסגרת ההחלטה בעניין שכר טרחה וגמול בתובענה ייצוגית.
סוג ראשון של שיקולים עוסק במערכת התמריצים הנוגעת להגשת התביעה ייצוגית. על בית המשפט לאזן בין הרצון לעודד הגשת תביעות ראויות לבין הרצון למנוע הגשת תביעות סרק...
סוג שיקולים שני עליו הצביעה הפסיקה נוגע להתנהלותו של בא-כוח התובע המייצג. שכר הטרחה משמש תמריץ לניהול ההליך בצורה יעילה והגונה... בהליך הייצוגי, בא-הכוח המייצג הינו בעל השפעה מהותית על האופן בו יתנהל ההליך. לפיכך, ישנה חשיבות מיוחדת למתן דגש למהלכיו של הפרקליט לעניין שכרו.
סוג נוסף של שיקולים מתייחס ליחס בין שכר הטרחה לבין התביעה הייצוגית בכללותה. על בית המשפט להימנע מפסיקת שכר טרחה שיפחית באופן בלתי סביר מהתועלת הצומחת לקבוצה".

ובהמשך הדברים שם נקבע:
"סיכומם של דברים עד כה הוא, כי אנו סבורים שבתביעות ייצוגיות שעניינן בסעד כספי יש לאמץ את שיטת האחוזים כשיטה המקובלת לקביעת שכר הטרחה של עורך הדין המייצג. שיעור האחוזים שייפסק יושפע הן מנסיבותיו הספציפיות של ההליך, הן מהאופן בו הסתיים ההליך והן מגובה הסכום שנפסק. כמו כן, יחושב שיעור שכר הטרחה מתוך הסכום שנגבה על ידי הקבוצה בפועל. כמו כן, מן הראוי לפסוק את שכר הטרחה בשיעור מדורג, במובן זה שככל שסכום הזכייה גדל, אחוז שכר הטרחה קטן."

28. לצורך קביעת שיעור שכר הטרחה לב"כ המייצג לקחנו בחשבון את הטרחה שנדרש להשקיע בניהול ההליך בבית הדין האזורי עד לקבלת החלטה המקבלת את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, אף אם באופן חלקי.

אף אם נקבל את טענת האוניברסיטה כי פעלה להקדמת התשלומים לעובדים השעתיים גם לפני הגשת הבקשה לאישור וללא קשר אליה, הרי שיישום הדברים תוך כדי ניהול ההליך, מעיד על כך שלכל הפחות בקשת האישור תרמה להחשת התהליך.

מנגד, נלקחה בחשבון העובדה כי תפקידו של ב"כ הקבוצה מסתיים בשלב זה של ההליך והוא לא יידרש לטרחה עתידית נוספת לצורך מימוש פסק הדין, או לצורך איתור חברי הקבוצה וחלוקת כספי הפיצויים, שכן בהתאם להסכם הפשרה, ביצועו והפיקוח על יישומו מוטלים על הנתבעת ועל הסתדרות הפועל המזרחי בלבד.

29. בנסיבות העניין, בשים לב למכלול השיקולים הרלוונטים , אנ ו סבור ים כי שכר הטרחה הראוי שיש לפסוק לב"כ הקבוצה הוא בשיעור של 14% מהסכום המוקצה לחלוקת המלגות ובסך הכל 70,000 ₪ בצירוף מע"מ.

30. לצורך קביעת גמול לתובע המייצג לקחנו בחשבון את התועלת שצמחה לחברי הקבוצה כתוצאה מהגשת התביעה והבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומהסכם הפשרה אשר נחתם בעקבות אלה וכן את הסיכון שנטל עליו התובע המייצג בתשלום הוצאות משפט משמעויות ככל שהבקשה לאישור התובענה כייצוגית, היתה נדחית.
בנסיבות אלא יועמד הגמול לתובע המייצג על סך 10,000 ₪.

31. סוף דבר
א. הסכם הפשרה אשר הגישו הצדדים ואשר עיקריו מובאים לעיל מאושר בזאת וניתן לו תוקף של פסק דין.

ב. האוניברסיטה תשלם את שכר טרחת ב"כ הקבוצה בסך 70,000 ₪ בצירוף מע"מ ואת הגמול לתובע המייצג בסך 10,000 ₪.

ג. בהתאם לסעיף 11 להסכם הפשרה, שכר הטרחה והגמול לתובע המייצג ישולמו על ידי האוניברסיטה בתוך 30 יום מהיום.

ד. על הצדדים לפרסם הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית.
על ההודעה לכלול את הפרטים כפי הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות. הצדדים יגישו את נוסח ההודעה לתיק בית הדין.

ה. ב"כ הצדדים יעבירו עותק מפסק דין זה לב"כ היועץ המשפטי לממשלה וכן למנהל בתי המשפט, בצירוף העתק הסכם הפשרה לשם רישומם בפנקס.

ניתן היום, ז' סיוון תשפ"א, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציגת ציבור עובדים גב' סמק

הדס יהלום, נשיאה

נציג ציבור מעסיקים מר חמצני