הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ת"צ 50397-07-18

01 יוני 2021
לפני:
כב' השופטת אופירה דגן-טוכמכר
נציג ציבור (עובדים) מר איתן סלע
נציג ציבור (מעסיקים) מר אליחי אל יגון

המבקשים:
1. fumei cheng
2. xingyin gao
3. wei gao
4. dongshi yu
5. xinfa lin
6. zhenming wang
7. guosheng yang
8. haipeng shao
ע"י ב"כ: עו"ד ש. תקן ועו"ד ע. בכלר

-
המשיביםמעמד/כינוי צד ב:
1. הסתדרות העובדים הלאומית
ב"כ עו"ד פ. מוזר

2. טובה שירותי כוח אדם בע"מ
3. דקל עובדים זרים בע"מ
4. בוני התיכון (כח אדם) בע"מ
5. עוז פאור בע"מ
6. עינת (כוח אדם לבניה) 2005 בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ד. טאובמן וא. מילר

החלטה

המבקשים הם אזרחי סין, אשר שהו/שוהים בישראל על פי אשרת עבודה בענף הבניין [להלן : "המבקשים"].
המשיבים 2-6 הם תאגידי כ"א אשר פועלים להעסקת אזרחים זרים בענף הבניה בישראל על פי היתר שניתן להם כדין, ואשר העסיקו את המבקשים במועדים הרלוונטים לתביעה או בחלק מהם [להלן : "המשיבים"].
אין חולק כי במהלך תקופת ההעסקה המשיבים ניכו משכרם של המבקשים "דמי טיפול ארגוני" אותם העבירו להסתדרות הלאומית, היא המשיבה 1 [להלן: "הלאומית"] וכי ניכוי כאמור ממשיך ומתבצע ביחס לעובדי המשיבים גם כיום.
בהליך דנן המבקשים טענו כי עומדת להם, כמו גם ליתר העובדים הזרים שהועסקו על ידי המשיבים, תביעת "השבה" של דמי הטיפול הארגוני שהמשיבים ניכו משכרם והעבירו ללאומית, באשר לטענתם אין מדובר בנסיבות העניין בארגון עובדים אשר חתם על הסכם קיבוצי אותנטי.
מנגד טענו המשיבים כי ניכוי דמי הטיפול הארגוני משכרם של המבקשים בוצע כדין, בהתאם להראות חוק הגנת השכר, שכן לטענתם ההסתדרות הלאומית חתומה על הסכם קיבוצי שחל על המבקשים.
במרכז המחלוקת שבין הצדדים בהליך דנן, עומד הסכם קיבוצי מיום 23.9.2012 אשר לא אושר לרישום על ידי הממונה על יחסי עבודה וכן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בתיק סב"א 62655-11-14 הסתדרות העובדים הלאומית נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, במסגרתו נדונה עתירה של ההסתדרות הלאומית כנגד הממונה על יחסי העבודה בגין סירובו לרשום את ההסכם. יאמר מיד, כי כל צד אימץ לעצמו פרשנות שונה של פסק הדין, ושל אמירות בית הדין הארצי לעבודה במהלך הדיון שם.
נקדים ונבהיר כי הגם שהסתדרות העובדים הלאומית רשומה כמשיבה 1 בהליך דנן, במהלך הדיון שהתקיים בפני 4.7.2019 הוסכם בין הצדדים כי הלאומית איננה כשירה להיות משיבה בהליך לפי חוק תובענות ייצוגיות תשס"ו- 2006 (להלן:"חוק תובענות ייצוגיות), וכי בית הדין איננו מוסמך ליתן כנגדה סעד במסגרת ההליך הייצוגי, על אף האמור הוסכם כי תשאר כ"צד נדרש" בהליך.
בראשית הדיון הגישו המשיבים בקשה לסילוק התביעה על הסף. במרכז הבקשה לסילוק על הסף עמדה טענת המשיבים לפיה אין מדובר בתביעה אותנטית של מי מהמבקשים, אלא שההליך דנן מהווה כסות לסכסוך בין הסתדרות העובדים הכללית ללאומית, לעניין דמי הטיפול הארגוני של עובדים הזרים בענף הבניין. לטענתם, לעובד אשר איננו חבר באיזה מהארגונים, לא נגרם כל נזק מכך שדמי הטיפול שנוכו משכרו הועברו להסתדרות הלאומית ולא לכללית, מה גם שהלאומית, ולא הכללית, היא שמספקת כי ום, בפועל, שירותים לעובדי המשיבות. בנוסף הועלו טענות משפטיות שונות, שאין זה המקום לפרטן.
בהחלטת בית הדין מיום 2/12/19 נדחתה הבקשה לסילוק על הסף, ואולם זאת לאחר התלבטות, ותוך שצויינו הדברים הבאים:

"ראשית אציין כי בנסיבות דנן, בשים לב לשיהוי בו נגועה התביעה ולשינויים שחלו בענף מאז פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה (לרבות העובדה שלמיטב הבנתי ברבות השנים הסכמים קיבוציים שנחתמו בין הלאומית למי מהמשיבים נרשמו על ידי הממונה על יחסי עבודה), קיימת אפשרות, שהשאלות שבמחלוקת לא יוכרעו לטובת כל חברי הקבוצה.
זאת ועוד, מעיון בכתבי הטענות הרושם המתקבל לכאורה הוא כי אין מדובר בהתארגנות ספונטנית של עובדים להגשת התובענה אלא בהליך שיזם צד ג', אשר פעל לאיתור העובדים ולהחתמתם על תצהיר בנוסח אחיד (ראה תשובת המשיבה 1 שנסרקה לתיק ביום 10.2.2019).
ספק רב אם מי מהמבקשים מבין את תוכן הבקשה, ואם למי מהם משנה אם דמי הטיפול הארגוני שמנוכים משכרו יועברו לארגון זה או אחר, מה גם שלא ברור כלל כי המבקשים (או מי מהם) עומדים כיום מאחורי התביעה וכי ייתיצבו לדיון בבקשה (ר' תצהירי המבקשים שהוגשו לתיק ביום 10.2.2019, במסגרת תשובת המשיבות 2-6 לבקשה לאישור התובענה כייצוגית).
בת"צ (מרכז) 34564-05-15 עמותת אזרחים למען הסביבה נ' קומפוסט שלוחות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ קבע כב' השופט ע. גרוסקופף כדלקמן:
....
הגם שמוקדם להכריע בעניין, אין לכחד כי הראיות הנסיבותיות הרבות, עשויות להצביע על כך שההליך דנן ננקט ביזמת הסתדרות העובדים הכללית, ומטעמים שאינם בהכרח עניינים. דא עקא שבשלב זה של ההליך, בטרם נשמעו העדויות יש קושי לקבוע מסקנה נחרצת בעניין. "
לנוכח החלטתי, התיק נקבע לשמיעת העדים ביום 27/2/21.
ערב המועד שנקבע לדיון הוכחות התברר כי לב"כ המבקשים אבד הקשר עימם , ולפיכך הדיון בוטל וב"כ המבקשים התבקשו להודיע כיצד הם מבקשים להמשיך בבירור ההליך.
ביום 29/4/21 הגישו ב"כ המבקשים בקשה לקביעת התיק לדיון תזכורת, במסגרתה טענו כי המשיבות הפעילו על המבקשים לחצים על מנת שיסגו מהתביעה דנן וביצעו מעשים הגובלים בהדחת עדים . לפיכך , המבקשים טוענים כי יש מקום למינוי תובעים ייצוגיים חלופיים , ולחילופין הודיעו כי אינם שוללים הסתלקות מהתביעה, בכפוף לפסיקת גמול הולם בגין ההישגים שהביא הבקשה להסדרת עניינם של העובדים בענף הבניה.
המשיבים טוענים כי ב"כ המבקשים לא פעלו לאיתור תובע חלופי, וכי בנסיבות דנן, לא מתקמיים התנאים החריגים אשר יצדיקו פעילות של בית הדין לאיתור תובע חליף. לטענתם, יש לסלק את התביעה ולחייב את המבקשים בהוצאות המשיבים. ומכל מקום אין לפסוק גמול למבקשים שכן לא היה בהליך כדי להביא תועלת כלשהי למי מחברי הקבוצה.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים החלטתי היא כדלקמן:
סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלמן:
16.(א)מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:
(תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

(1)אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;
(תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

(2)התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה.

(ב)מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, המבקש להסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, יצרף לבקשת ההסתלקות המוגשת לבית המשפט, תצהיר ובו יגלה, בגילוי נאות, את כל הפרטים המהותיים הנוגעים להסתלקות.
(ג)הסתלק מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית או שבית המשפט מצא שנבצר מאחד מאלה להמשיך בתפקידו בבקשה או בתובענה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על המשך ניהול הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית בידי מבקש אחר, תובע מייצג אחר או בא כוח מייצג אחר, לפי הענין.

(ד)(1)אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים או כל באי הכוח המייצגים מבקשה לאישור או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם בבקשה לאישור, רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי הענין, בתוך תקופה שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך, והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור; בהודעה יצוין האמור בפסקה (4);
(2)אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל התובעים המייצגים או כל באי הכוח המייצגים מתובענה ייצוגית או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם בתובענה ייצוגית, ולא הוגשה לבית המשפט, בתוך תקופה שקבע, בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי הענין, יורה בית המשפט על פרסום הודעה על כך, בהתאם להוראות סעיף 25; בהודעה יצוין האמור בפסקה (4);
(3)הודעה כאמור בפסקאות (1) או (2) תימסר למנהל בתי המשפט, לשם רישומה בפנקס;
(4)הורה בית המשפט על פרסום הודעה כאמור בפסקאות (1) או (2), לפי הענין, רשאי כל מי שהיה רשאי להגיש בקשה לאישור התובענה הייצוגית לפי הוראות סעיף 4(א), לבקש מבית המשפט, בתוך 45 ימים מיום הפרסום כאמור, למנותו כתובע המייצג בתובענה הייצוגית, וכן רשאי עורך דין, בתוך אותו מועד, לבקש מבית המשפט למנותו כבא כוח המייצג בתובענה; הוגשה בקשה למינוי כאמור לאחר שבית המשפט אישר תובענה ייצוגית, לא יאשר בית המשפט את הבקשה למינוי אלא אם כן מצא כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 8(א)(3) ו-(4);
(5)אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים, כל התובעים המייצגים או כל באי הכוח המייצגים או שמצא כי נבצר מהם להמשיך בתפקידם, כאמור בפסקאות (1) או (2), לפי הענין, ולא הוגשה בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג לפי הוראות סעיף קטן זה, או שהוגשה בקשה כאמור ולא אושרה, יורה בית המשפט על מחיקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית, לפי הענין.

בשעתו, בהחלטת בית הדין מיום 2/12/19, על אף הספקות שהועלו בית הדין נמנע מסילוק על הסף של הבקשה . יחד עם זאת , אין לכחד כי בית הדין לא שוכנע כי יש סיכוי טוב שהבקשה לאישר תאושר, וכי ניהולה ישיא תועלת לחברי הקבוצה, לנוכח האמור איננו סבורים כי בנסיבות העניין יש הצדקה להפעיל את הסמכות שניתנה לבית הדין בסעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות לפרסם מודעה לשם איתור תובע חלופי.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים וכן בהחלטתי מיום 2/12/19 הגעתי לכלל דעה כי בנסיבות העניין יש לאשר לתובעים להסתלק מהתובענה ללא פסיקת גמול / הוצאות.
בהעדר הליך הוכחות, לא התבררה לפנינו המחלוקת באשר לזהות יוזמי ההליך דנן לטוהר כוונותיהם ולאינטרסים שההליך אמור לשרת, ולא בואר האם מדובר הלכה למעשה בסכסוך בין ארגוני, אשר ספק אם היה מקום לגלגל אותו לפתחו של בית הדין בלבוש של תובענה ייצוגית . אף לא בואר האם קידום היחסים הקיבוציים במשיבות הוא תוצאה של ההליך דנן או שהיה מתרחש אף ללא קשר לתיק זה (אציין כי קיומה של תחרות בין ארגוני עובדים לעיתים קרובות מביאה כשלעצמה תועלת לעובדים).
מאידך גיסא, בשים לב לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בתיק סב"א 62655-11-14 ההסתדרות הלאומית נ' ההסתדרות הכללית, לא שוכנעתי כי בנסיבות העניין יש הצדקה לחייב את המבקשים בתשלום הוצאות משפט למי מהמשיבים .
לנוכח האמור לעיל הבקשה תמחק ללא צו להוצאות / גמול .
המזכירות מתבקשת לסגור את התיק ולעדכן פנקס תובענות ייצוגיות בהתאם.

ניתנה היום, כ"א סיוון תשפ"א, (01 יוני 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר איתן סלע
נציג עובדים

אופירה דגן-טוכמכר, שופטת – אב"ד

מא אליחי אליגון
נציג מע סיקים