הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ת"צ 3637-01-17

לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

נציגת ציבור (עובדים) גב' אסתר קופרברג
נציג ציבור (מעסיקים) מר יעקב אורנשטיין

המבקשים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית :

  1. טל טיומקין
  2. ישראל הרצברג

ע"י ב"כ: עו"ד שירה פורר ויעקב אביעד ואח'
3. מיכאל נגלר
ע"י ב"כ עוה"ד איתי גזית, משרד עורכי דין
-
המשיבות בבקשה לאישור התובענה כייצוגית:
1. מכבי שירותי בריאות בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ד"ר אסף רנצלר ממשרד ש. הורוביץ ושות', עורכי דין
2. שירותי בריאות כללית בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שי תמר ממשרד ליפא מאיר ושות', עורכי דין

פסק דין

רקע כללי
לפנינו בקשת הסתלקות מוסכמת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית מתוקנת ומאוחדת שהוגשה ביום 21.12.2017 על ידי המבקשים – מר טל טיומקין, ישראל הרצברג ומיכאל נגלר (להלן: " המבקשים") (בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום 31.10.2017, לפיה שלושת המבקשים יגישו בקשה אחת מאוחדת) (להלן: " הבקשה לאישור"). נוסף על כך הם מבקשים לדחות את תביעתם האישית.

מכבי שירותי בריאות בע"מ (להלן: "מכבי") ושירותי בריאות כללית בע"מ (להלן: " כללית") ( יכונו להלן: "המשיבות בבקשה לאישור התובענה כייצוגית" או "המשיבות") מעניקות במסגרת תכניות שירותי בריאות נוספים (להלן:"השב"ן") שירותים והטבות לתקופת ההיריון ולתקופה שלאחר הלידה , לנשים בלבד .

בכלל זה, החזר או השתתפות בגין בדיקות העוסקות ונוגעות לבריאות העובר או בגין השתתפות בסדנאות או בגין רכישת אביזרים רפואיים או בגין שירות רפואי או בגין ייעוץ כזה או אחר שנועד עבור העובר או הילד המשותף (יכונו להלן: "השירותים").

עניינה של בקשת האישור בטענה כי התנהלות המשיבות בקשר עם מתן שירותים אלה במסגרת השב"ן המוצע על ידן, תמורת תשלום, לוקה בהפליה מגדרית, עת השירותים ניתנים אך ורק לנשים, זאת בשעה שדמי החבר נגבים בשיעור זהה מכלל המבוטחים ללא קשר למינם .

לטענת המבקשים, מדובר באפליה המהווה, בין היתר, הפרת חובה חקוקה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי , התשנ"ד-1994 האוסר על קופות החולים להפלות בין המבוטחים בין בעת הצטרפות לתכנית ובין במתן שירותים המוענקים במסגרתה, הפרה של חוק קופת חולים (איס ור הגבלות ואפליה), התשנ"ג-1973 ו הפרה של חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים, ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000.

משכך ביקשו המבקשים לתקופת העבר, להשיב לחברי הקבוצה את הכספים שלהם הם זכאים מתוקף חברותם בתכניות השב"ן בגין השירותים שנועדו עבור עוברם או ילדם, שנשללו מהם רק על רקע מינם. לחלופין, יש להשיב לחברי הקבוצה את הפרמיה העודפת שנגבתה מהם. באשר לעתיד טענו המבקשים, שיש לתת שירותים אלה גם לעמיתים הגברים. לחלופין, יש להוזיל את הפרמיה באופן יחסי. לחלופי חלופין, להורות למשיבות להוסיף שירותים והטבות רק לחברי הקבוצה, כך שיהיה שוויון בין שני המינים מבחינת היקף השירותים וההטבות הניתנים במסגרת תכניות השב"ן .

ביום 21.4.21 וביום 2.5.21 הגישו המשיבות תשובות מטעמן לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. במסגרת התשובות נטען, בין השאר, ששירותי ההיריון הניתנים בשב"ן הם רק הרחבה של השירותים במסגרת סל הבריאות המוענקים אך ורק לנשים ועל כן, מתן השירותים אך ורק לנשים הרות נעוצה בחקיקה ראשית ולא בתקנון השב"ן ומשכך מדובר בתקיפה עקיפה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ושל החלטת משרד הבריאות . לשיטתן, קיימת הצדקה למתן השירותים לנשים הרות בלבד והמשיבות מתנהלות כדין ללא הפליה פסולה . הבקשה לאישור אינה נכללת בפרטים 1,2 ו-7 לתוספת השנייה של חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006. מכבי אף ציינה כי היא חידדה את נוהליה וכיום היא מאפשרת השתתפות בסדנאות הכנה ללידה לגברים ולנשים בתנאים שווים.

ביום 8.6.21 הוגשה הבקשה מושא החלטה זו. בה צוין כי הגם שכל צד בטוח בצדקת טענותיו, המבקשים הגיעו לכלל מסקנה, כי בבקשת האישור (כמו גם בתביעות האישיות) טמונים קשיים לא מבוטלים, זאת בשים לב, לטענות המשיבות בתשובות מטעמן כי בשנים שחלפו מאז הגשת בקשת האישור, נפסקו מספר פסיקות, אשר הביאו לשינוי במצב המשפטי הנוהג.

על כן, ולנוכח מכלול הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניהול ההליך הגיעו המבקשים להחלטה שלא לנהלו והם מבקשים לחזור בהם על דרך הסתלקות בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 הן מהבקשה לאישור והן מהתביעות האישיות, ללא צו להוצאות .

המבקשים ובאי כוחם הודיעו כי הם מתחייבים שלא לקחת כל חלק, במישרין או בעקיפין, בהגשת הליך נוסף העוסק בעניינים העולים בבקשות האישור או בתביעות האישיות כנגד המשיבות או גורם קשור אליהן. הבקשה נתמכה בתצהירים של המבקשים ובאי כוחם.

המשיבות מסכימות להסתלקות המבקשים ללא צו להוצאות.

דיון והכרעה

לאחר ששקלנו את האמור בבקשת ההסתלקות המוסכמת הגענו לכלל מסקנה כי יש להיעתר לה.

הסתלקות מהליך ייצוגי, כחלק מהסכמה בין המבקשים למשיבות, נבדלת מהסכם פשרה רגיל, בכך שאינה יוצרת מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה אלא רק כלפי המבקשים המייצג ים המסוימים. על כן, הדרישות לאישור הסתלקות, כאשר זו היא תוצר של הסכמה, קלות יותר בהשוואה לדרישות לאישור הסכם פשרה (כאמור בע"א 9585-11 אליהו יערי נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (ניתן ביום 1.10.2013), סעיף 3 לפסק הדין (להלן: "פסק הדין בעניין יערי") וכן ראו סעיף 16(ג) לחוק תובענות ייצוגיות).

עם זאת, המחוקק עדיין מצא טעם לקבוע תנאים לאישור הסתלקות מתובענה ייצוגית – כאמור בסעיפים 16(א) – 16 (ד) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס" ו-2006 ותקנה 11 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010. זאת על מנת, כך נראה, שלא לעודד הגשת בקשות סרק לאישור תובענה ייצוגית (כאמור בסעיף 3 לפסק הדין בעניין יערי).

במקרה דנא, המבקשים והמשיבות הגיעו להסכמה שהוגשה לבית הדין אשר ייתרה את הצורך בבירור ההליך כנגד המשיבות.

בבקשה המוסכמת להסתלקות הוסכם ע"י הצדדים כי המבקשים יסתלקו מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית ללא צו להוצאות ותביעותיהם האישיות כנגד המשיבות תדחנה ללא צו להוצאות.

המבקשים לא ביקשו גמול או שכר טרחה לבא י כוחם והם לא קיבלו טובת הנאה כלשהי בקשר לבקשת ההסתלקות, כאמור בבקשה המוסכמת של הצדדים . המבקשים הודיעו כי הם אף מסכימים כי בית הדין ידחה את תביע ותיהם האישיות.

בנסיבות אלו, איננו רואים טעם בהחלפת המבקשים או ב"כ מייצג ים, ואף לא בפרסום דבר ההסתלקות או בקבלת תגובות נוספות לבקשה, לרבות תגובת היועץ המשפטי לממשלה (ראו לענין זה ע"א 1362/12 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ (ניתן ביום 3.5.2013) וכן ת"צ 6771-06-13 שאולי נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ (ניתן ביום 31.3.2016) .

לאור זאת אנו נעתרים לבקשה לאשר את הסתלקות המבקש ים מבקשת האישור בת"צ 3637-01-17 , ללא צו להוצאות (ביחס לת"צ 53258-12-16 אליו מתייחסים הצדדים בבקשה דנן – הרי שתיק זה נפתח בבית המשפט המחוזי ולפי הרישום בנט המשפט התיק "סגור – טכנית" ). נוסף על כך, התביעות האישיות שהוגשו במסגרת אותם תיקים, יידחו ללא צו להוצאות.

לתשומת לב המזכירות כי ההליכים בת"צ 54626-09-17 ות"צ 11201-04-17 ימשיכו כסדרם ואין לסגור תיקים אלו.

ניתן היום, י' תמוז תשפ"א, (20 יוני 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג ציבור (עובדים),
גב' אסתר קופרברג

אריאלה גילצר-כץ, שופטת
סגנית נשיאה

נציג ציבור (מעסיקים),
מר יעקב אורנשטיין