הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ק"ג 45367-10-18

04 יוני 2021
לפני:

כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי
נציגת ציבור (עובדים) גב' שוש ברוך
נציג ציבור (מעסיקים) מר צבי שטרן

התובעת
מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עמוס מוקדי
-
הנתבעת
אביבה אגיבי
ע"י ב"כ: עו"ד קליין

החלטה

לפנינו בקשה מטעם הנתבעת להגיש הודעת צד ג', המופנית נגד חברת ארם טכנולוגיות ישראל בע"מ, אשר העסיקה את הנתבעת (להלן גם: "המעסיקה") .
בתמצית, הליך זה עניינו תביעה שהגישה קופת הגמל, התובעת, נגד הנתבעת, בטענה כי האחרונה קיבלה לידה תגמולים שלא כדין בתקופה בה הוכר לה אובדן כושר עבודה, בעוד שבפועל עבדה והשתכרה באותה עת. התביעה אוחדה עם הליך נוסף שמנהלת הנתבעת נגד המעסיקה לשעבר, במסגרתו היא תובעת זכויות המגיעות לה, לשיטתה, בגין תקופת העבודה וסיומה ופיצויים שונים.
הנתבעת מבקשת לשלוח הודעת צד ג' לחברה שהעסיקה אותה בתקופה הרלוונטית, בטענה כי על המעסיקה לבוא בנעליה באשר היא אילצה את הנתבעת להגיע לעבודה ולעבוד במצב שסיכן את בריאותה. בכך, המעסיקה למעשה פגעה בזכותה של הנתבעת לתשלומי כושר עבודה.
בהתאם להלכה הפסוקה, תנאי להגשת הודעת צד ג' הוא עילת תביעה בגדר סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה. אף אם קיימת עילת תביעה בסמכות בית הדין, לבית הדין שיקול דעת האם לאשר את משלוח הבקשה, לצורך פישוט הדיון ומשפט צדק, כפי שנפסק בבר"ע (ארצי) 58150-04-18 פלוני- אלמוני (6.9.18), בהאי לישנא:
"הליך של מסירת הודעה לצד שלישי אינו מוסדר בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן –תקנות בית הדין), אלא אומץ על ידי בית הדין מכח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (דב"ע נב/3-3 סרברניק – הוכמן, פד"ע כד 188 (1992); להלן – עניין סרברניק), "אם ראה לעשות כן לצורך פישוט הדיון ועשיית משפט צדק" (בר"ע (ארצי) 206/07 קדם הדרכות (2002) בע"מ – שי (7.6.2007;להלן - עניין קדם)...
מתן היתר למשלוח הודעת צד שלישי בבית הדין לעבודה כפוף לקיומה של סמכות עניינית לדון בתביעה כנגד הצד השלישי. כפי שנפסק "המבחן לקיום הסמכות הינו – האם היתה לבית הדין סמכות לדון בתביעה שבין מבקש משלוח ההודעה לבין הצד השלישי, לו הוגשה במישרין כלפי אותו צד שלישי – כנתבע" (עניין קדם. פסקה 6, והאזכורים שם). בענייננו, פסק בית הדין האזורי, בהסתמך על הבקשה אשר התמקדה ביחסי השותפות הנטענים שבין המערער לבין המשיב, כי "אף לגרסת הנתבע, הסכסוך שבין התובע לבין הנתבע אינו סכסוך בין עובד למעבידו וכלל אינו מצוי בסמכותו של בית הדין לעבודה".
...
יצוין, בהקשר זה, כי גם כאשר לבית הדין קיימת סמכות עניינית לדון בהודעת צד שלישי, מוקנה לבית הדין שיקול דעת האם להתיר את הגשת ההודעה לצד שלישי (דב"ע (ארצי) נו/0-301 המוסד לביטוח לאומי – רדאידה, פד"ע לא 402 (1996)) והוא רשאי לדחות את הבקשה אף אם קיימת בידיו הסמכות העניינית (ראו: ע"ע (ארצי) 8715-06-10 עיריית רמלה – חן (11.11.2010); עניין תדיר גן; עניין בן יוסף)".
בענייננו, לאחר שקילת טענות הצדדים מצאנו כי אין מקום להתיר לשלוח הודעת צד ג' בנסיבות העניין, ואלה נימוקינו:
אין חולק, כי ככלל תביעה המופנית על ידי העובד כלפי המעסיק היא בגדר הסמכות העניינית של בית הדין. עם זאת, מעיון בנוסח ההודעה המבוקש לא ברור מה עילת התביעה נגד המעסיקה בהקשר זה, והאם עילה זו היא בגדר הסמכות העניינית של בית הדין.
הנתבעת טוענת בהודעת צד ג', כי המעסיקה דרשה ממנה לשוב לעבודה בתקופה בה לא הייתה כשירה לעבוד. לכן, לשיטתה, אין לראות בה כעובדת בתקופה זו לצורך הפוליסה לאובדן כושר עבודה. בכל הנוגע לתביעה העיקרית, טוענת הנתבעת כי לא חתמה על תנאי הפוליסה, לא הציגה מצג שווא לחברת הביטוח וכל הנתונים היו בידי התובעת כל העת.
אף אם נניח בשלב זה, לכאורה בלבד, כי כל הטענות המופנות נגד צד ג' אמת הן, לא ניתן להבין מהודעה זו מה עילת התביעה מכוחה על צד ג' לשאת בחובתה של הנתבעת כלפי התובעת. לא ברור האם מדובר בעילת תביעה חוזית, או נזיקית, וכיצד נגזר ממנה הסעד המבוקש.
ויובהר, התביעה היא להשבת תגמולים שקיבלה הנתבעת לידיה. אף אם עוולה המעסיקה כלפיה, ואף אם היא חייבת בפיצוי, לא ברור מכוח מה נטען כי על המעסיקה להשיב דווקא תגמולים ששולמו לידי הנתבעת.
מעבר לאמור, ההליכים בתיק זה סבוכים ומתמשכים זמן רב, ועוד טרם החל שלב ההוכחות. בנסיבות בהן כל הגורמים הנוגעים בעניין הם צדדים להליכים שאוחדו, ולכולם יינתן יומם בהליך ממילא, היתר להודעת צד ג' ודאי לא יתרום לפישוט הדיון או לייעולו.

הבקשה למשלוח הודעת צד ג' נדחית.
הנתבעת תישא בשכ"ט עו"ד התובעת בסך 1,500 ₪. שאלת ההוצאות ביחסים שבין הנתבעת למעסיקה תישקל בסיום ההליך.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשפ"א, (04 יוני 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

גב' שוש ברוך,
נציגת ציבור עובדים

חופית גרשון-יזרעאלי, שופטת- אב"ד

מר צבי שטרן,
נציג ציבור מעסיקים