הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ק"ג 12410-09-19

06 ספטמבר 2020
לפני:
כב' השופטת חנה טרכטינגוט – שופטת בכירה
נציג ציבור (עובדים) מר משה כהנא
נציג ציבור (מעסיקים) מר מרדכי מנוביץ

התובעת:
נעמי לוי
ע"י ב"כ עו"ד אסף כהן

-
הנתבעים:
.1 מנורה מבטחים לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רם דורון ו/או עו"ד קרין באבו

.2 התעשייה האווירית לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יונתן פייגין

.3 אגודה שיתופית של עובד י התעשייה האווירית לניהול קופות גמל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גלעד בכר ו/או עו"ד דניאלה ויסמן

.4 אלתא מערכות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יונתן פייגין

.5 טל בקיש
.6 גיא שחר בקיש
.7 עידן בקיש
ע"י ב"כ עו"ד רמי ביאזי ועו"ד מורן לרנר

החלטה

1. לפנינו שתי בקשות, האחת הינה בקשת הנתבעת 1 (להלן: "מנורה") למשלוח הודעה לצד ג', הם הנתבעים 5-7, ילדי המנוח והמוטבים על פי הפוליסה, והשנייה בקשת התובעת למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ומסירת פרטים נוספים.

2. אשר לבקשה למשלוח הודעה לצד שלישי –
לטענת מנורה, היא שילמה לנתבעים 5-7 את כספי הפיצויים שבפוליסה עקב פטירת המנוח, לאור מצג שניתן על ידם כי הם שאיריו של המנוח.
לטענת מנורה ככל שתתקבל טענת התובעת כי היתה בת זוגו של המנוח ולפיכך זכאית לפיצויי הפיטורים בהתאם לסעיף 5(א) לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים"), הרי שהזכאות היא מול הנתבעים 5-7 המחזיקים בכספי פיצויי הפיטורים.
לטענת מנורה יש להתיר את משלוח ההודעה לצד שלישי לנתבעים 5-7 למען היעילות הדיונית ועל מנת להכריע במערכת היחסים המשולשת.
עילת השיפוי בהודעה לצדדים השלישיים מצויה בגדר סמכותו העניינית של בית הדין מכח סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק בית הדין לעבודה").

3. התובעת לא התנגדה לבקשה, הנתבעת 3 התנגדה לבקשה מהטעם כי אין צורך במשלוח הודעה לצד שלישי למי שהם ממילא בעלי דין בהליך, ואילו הנתבעים 5-7 התנגדו לבקשה מהטעם שמשלוח ההודעה יגרום לסרבול ההליך.

ההכרעה –

4. לאחר שבחנו את הבקשה ואת התגובות, דין הבקשה להידחות.

5. הכלי הפרוצדורלי של מסירת הודעה לצד שלישי מוסדר בתקנות 216-233 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. בתי הדין לעבודה אימצו כלי פרוצדורלי זה מכח הוראת סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה. מוסד דיוני זה לא אומץ בבית הדין לעבודה באופן אוטומטי, אלא בשינויים המחויבים מכח הדין החל בהם, בהתאם לשיקול דעתו של בית הדין ובמקרים בהם ראה שיש בכך כדי לפשט את הדיון, להקל ולעשות משפט צדק [ע"ע 23018-05-12 תדיר גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ - רימס אינטרנשיונל בע"מ ואח' (3 .7.14); בר"ע 206/07 קדם הדרכות (2002) בע"מ - יואל שי (7.6.07); ע"ע 1229/01 מכבי שירותי בריאות - וקסלר ואח' (23.10.01 ) ].
כלי דיוני זה יופעל רק במקרים בהם אילו הוגשה תובענה בנפרד היתה התובענה מצויה בסמכותו של בית הדין לעבודה. נפסק כי על בתי הדין לנהוג בזהירות בעת הפעלת כלי פרוצדורלי זה, על מנת שלא יחרגו מתחום סמכותם העניינית.
בהתאם להלכה הפסוקה, בעת בחינת הסמכות העניינית יש לבחון את הליבה הגרעינית של עילת התביעה בהודעת הצד השלישי ואת המסכת העובדתית והעילה בתביעה העיקרית עליהן נסמכת הודעת צד שלישי. כאשר עילתה של ההודעה לצד שלישי עשויה להתפרש על פני הסמכות העניינית של מספר ענפי משפט , נפסק כי יש להעריך את המשקל היחסי בין היסודות הללו, תוך חיפוש אחר המרכיב הדומיננטי המאפיין את המחלוקת. על פי מרכיב זה יש להכריע את שאלת הסמכות [ע"ע (ארצי) 617/07 מדינת ישראל - משרד החינוך - אילנה ליטבק (22 .10.08); בר"ע 46934-11-11 שיב"א ייזום ייעוץ והשקעות בע"מ - דפוס חמד ירושלים (2004) בע"מ (2 .8.12)].

6. מהבקשה עולה כי היא עוסקת במישור היחסים בין מנורה לבין מי שהציגו לטענתה מצג שווא ואף תרמית בדבר היותם שאירי המנוח.
ספק אם מדובר בעילת תביעה הבאה במסגרת סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה ,
אלא, וזה העיקר, הצדדים השלישיים הם נתבעים בתיק ולפיכך במסגרת התובענה יהיה על ב ית הדין לדון האם התובעת היתה בת זוגו של המנוח והאם הנתבעים 5-7 הציגו מצג שווא ונטלו לידיהם את כספי הפיצויים שלא כדין, שאז עליהם להשיבם לתובעת.
לפיכך תידון השאלה המבוקשת במסגרת ההליך ללא צורך במשלוח הודעה לצדדים שלישיים אשר יש בה כדי לסרבל את ההליך.
לפיכך הבקשה נדחית.

7. אשר לבקשת התובעת למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ומסירת פרטים נוספים –
התובעת עתרה למתן צו כנגד מנורה למסירת פרטים נוספים באשר לסכומים אשר נצברו אצלה לזכות המנוח, מקורם של הסכומים, בגין מה ובאלו מועדים נצברו אצלה ואלו סכומים שילמה מנורה לנתבעים 5-7 וניכו יי מס אשר נוכו מתשלומים אלה.
כמו כן נתבקש צו כנגד הנתבעים 5-7 למסירת פרטים נוספים באשר לסכומים אשר התקבלו על ידם מי מהנתבעות 1-4 ו/או מצד ג' כלשהו בעקבות מות המנוח, מקורם של הסכומים, בגין מה ובאלו מועדים נצברו לזכות המנוח ומועד קבלת הסכומים.

8. הבקשה הועברה לתגובת הנתבעים.
מנורה לא הגיבה לבקשה ולפיכך ניתן צו המורה לה להגיש לבית הדין עד ליום 25.9.20 פרטים באשר לסכומים שנצברו אצלה לזכות המנוח, מקורם של הסכומים, בגין מה ובאלו מועדים נצברו הם אצלה, אלו סכומים שילמה לנתבעים 5-7 וניכויי מס אשר נוכו מתשלומים אלה.

9. אשר לנתבעים 5-7, הנתבעים התנגדו לבקשה. לטענתם מדובר ב"מסע דייג" ובכל מקרה יש להיזקק ולדון בבקשה רק לאחר שתוכיח התובעת את הכרתה כידועה בציבור וכי היא זכאית לכספים כלשהם.

10. לאחר שבחנו את התגובה, דינה להידחות.
ראשית, הדיון לא פוצל ולכן ידון בית הדין בכל השאלות המתעוררות בתיק באותו מועד.
שנית, משניתן צו כנגד מנורה ומשקיימת טענה לכספי פיצויים נוספים אשר התקבלו על ידי הנתבעים 5-7, אנו מורים לנתבעים 5-7 להגיש עד ליום 2 5.9.20 פירוט של הסכומים אשר התקבלו על ידם מאת מי מהנתבעות 1-4 בעקבות מות המנוח ומועד קבלת הסכומים.
אין מקום להורות על מסירת פרטים בגין קבלת כספים מאת צדדי ג' אשר אינם צד להליך וכן אין להטיל על נתבעים 5-7 לפרט בגין מה ובאילו מועדים נצברו לזכות המנוח.

11. התיק נקבע להוכחות ליום 19.4.21 שעה 11:00.

12. תצהירי התובעת יוגשו עד ליום 1.11.20 ותצהירי הנתבעים תוך 45 יום מקבלת תצהירי התובעת.

13. הוצאות הבקשות יילקחו בחשבון בסוף ההליך.

14. לעיוני ביום 27.9.20.

ניתנה היום, י"ז אלול תש"פ, (06 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים.

נ.צ.ע. משה כהנא

חנה טרכטינגוט, שופטת

נ.צ.מ. מרדכי מנוביץ