הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 59271-11-19

02 אוקטובר 2020

לפני:

כב' השופטת אירית הרמל

התובעת
שושי חכים
ע"י ב"כ: עו"ד אוהד אור
-
הנתבעת
ד"ר או.קיי שרותי רפואה
ע"י ב"כ: עו"ד עמרי קאופמן

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו את ביה"ד לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.

2. א. לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפני ולטענות הצדדים אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת, סכום של 41,000 ₪ ברוטו וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל הטענות והתביעות ההדדיות של הצדדים מכל מין וסוג שהוא בגין תקופת העבודה וסיומה.
בנוסף, הנתבעת תשלם לתובעת סכום של 2,350 ₪ בגין חסר בהפרשה לקרן פנסיה.

ב. מתוך הסכום הנקוב בסעיף א' ישולם סכום של 12,000 ₪ בתוספת מע"מ למשרד בא כוח התובעת , בגין השתתפות בשכ"ט ב"כ התובעת וזאת כנגד חשבונית מס כדין. הסכום ישולם בהמחאה לפקודת עו"ד אריק שלו וישלח למשרדו. זמן פירעון תשלום זה הוא ביום 2.1.2021.

ג. יתרת הסכום תשולם לפקודת התובעת בהמחאות, בשלושה תשלומים חודשיים, שווים ועוקבים. ההמחאות תשלחנה במרוכז למשרד ב"כ התובעת בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין ועצם העברתן למשרד ב"כ התובעת יהווה ראיה לעמידת הנתבעת בפסה"ד, בכפוף לפירעון ההמחאות. ההמחאות תירשמנה למועדים 2.11.20, 2.12.20, 2.2.21.

3. התובעת תמציא לנתבעת אישור פקיד שומה בתוך 15 ימים ממועד קבלת פסק-הדין.
ככל שלא יומצא אישור פקיד שומה, הנתבעת רשאית לנכות מס כדין.

4. אגרה תושב לידי ב"כ התובעת, בהתאם לתקנות.

ניתן היום, י"ד תשרי תשפ"א, (02 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .