הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 45633-04-18

21 אפריל 2020
לפני:
כב' השופט אלעד שביון

התובעת:
הנתבעת שכנגד
חומה סוכנות לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מיכל קחלון ויעל קוזמנקו
-
הנתבעת:
התובעת שכנגד
אילנה סוטו
ע"י ב"כ עו"ד גל עין ים

החלטה

בפני בקשות מטעם הצדדים לגילוי מסמכים ספציפיים.

רקע עובדתי:
התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבעת במסגרתה עתר ה לתשלום פיצוי בגין גזל סודות מסחריים, השבת שכר עבודה, פיצוי מוסכם ופיצוי ללא הוכחת נזק כאמור בחוק עוולות מסחריות.

הנתבעת הגישה כתב תביעה שכנגד במסגרתו תבעה פיצוי בגין אי מתן הודעה בדבר תנאי העסקה, הפרשי שכר ועמלות, הפרשות לפנסיה, גמול עבור עבודה בשעות נוספות, דמי הבראה ופיצוי בגין לשון הרע.

המסגרת הנורמטיבית:
תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 מסדירה את נושא הגילוי והעיון במסמכים וקובעת כדלקמן: "בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

תכליתה המרכזית של תקנה 46(א) היא להביא לחשיפת האמת ולעשיית צדק בהליך השיפוטי, כמו גם לייעול הדיון על ידי ניהולו ב"קלפים גלויים" (ע"ע (ארצי) 482/05 שלומי משיח - בנק לאומי לישראל בע"מ (22.12.05)). במסגרת זו, "נקודת המוצא" היא "גילוי מרבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת" (בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה - פרופ' אברהם עוז (14.5.08)).

בעניין אבנצ'יק (ע"ע 494/06 מדינת ישראל, נציבות המים - קלרק אבנצ'יק (28.3.07)) קבע בית הדין הארצי לעבודה כי השאלה הראשונה שיש לברר בעת דיון בבקשה לגילוי מסמכים היא שאלת הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים להליך וזאת בהתבסס על מבחן כפול, צר ורחב.
ההיבט הצר (או תנאי הסף) - במסגרתו בוחן בית הדין אם קיימת זיקה ממשית בפועל בין הטענות שבבסיס הבקשה לגילוי מסמכים לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. ההיבט הרחב - במסגרתו על בית הדין להידרש לאינטרס הגילוי ומשקלו וכן להשלכותיו של גילוי המידע המבוקש או חסיונו, גם על הציבור ועל צדדים שלישיים.

ככל שמתקיים מבחן הרלבנטיות, על שני היבטיו, על ביה"ד להידרש לאיזון הראוי בין זכות הגילוי לבין זכויות ואינטרסים לגיטימיים המוכרים בהלכה כשוללים גילוי. במסגרת זו, יש לשקול האם קיימת דרך חלופית למיצוי זכויות המבקש, שלא על דרך הגילוי. זאת, תוך בחינת נסיבותיו של כל מקרה לגופו (רע"א 9322/07Gerber Products Company - רנדי בע"מ (15.10.08)).

חרף חשיבות הליכי הגילוי והעיון לשם הנעת גלגלי הצדק, אין המדובר בזכות מוחלטת. ככל זכות דיונית או מהותית, גם זכות זו צריכה להיבחן באמצעות מלאכה שיפוטית של איזונים, אל מול ערכים ואינטרסים אחרים ובהתייחס לנסיבות המקרה (בג"ץ אברהם עוז).

מלאכת האיזון נעשית על פי אמת המידה של מידתיות, כאשר שלבי הבדיקה משליכים זה על זה, היינו – ככל שהמסמך המבוקש רלוונטי יותר למחלוקות מושא ההליך וחיוני יותר לצורך גילוי האמת – ייתכן שהאינטרס לגלותו יגבר על אינטרסים אחרים מעורבים, ולהיפך (ע"ע (ארצי) 22749-09-10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ - עיזבון המנוחה טלי אורן בלזר ז"ל (27.1.11)).

משהמדובר במידע החוסה תחת הגנת הפרטיות יש חשיבות מיוחדת למלאכת האיזון שצריכה להיעשות בין הזכות לגילוי ועיון במידע בהליך משפטי לבין הזכות לפרטיות (דב"ע נו/26-3 אלפריח – המוסד לביטוח לאומי פד"ע ל' 543). לעקרון זה משנה חשיבות משהמדובר בזכות לפרטיות של אחר. בית המשפט העליון קבע, כי במקרה בו המידע המבוקש הוא של צד שלישי, שאינו צד להתדיינות, ינתן צו המורה על גילוי מסמכים רק "בנסיבות נדירות ביותר" (ע"א 174/88 גוזלן נ' קומפני פריזיאן דה פרטיסיפסיון פ"ד מב(1) 563).

לסיכום וכאמור בע"ע (ארצי) 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ - יהודה פלצ'י (21.9.10):

"בכל הנוגע לזכות לפרטיות של בעל דין, יש להעדיף, ככלל, את הערך של קיומו של הליך שיפוטי תקין ויעיל, הנערך ב'קלפים פתוחים'; בכל הנוגע לזכות לפרטיות של צדדים שלישיים יש ליתן משקל משמעותי לזכות לפרטיות ...; אם וככל שהמדובר בבקשה לעיון וגילוי במסמכים הפוגעים בפרטיותם של צדדים שלישיים, על בית הדין למצות את השיקול בדבר חלופות אחרות ...; לא נמצאו חלופות אחרות ונדרשת פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים להליך, תצומצם הפגיעה בפרטיות להכרחי ולחיוני ביותר, כנדרש לצרכי המשפט וכעולה במדויק מטענות הצדדים ולא מעבר לכך; על בית הדין לבחון במשורה את הרלוונטיות של החומר הנדרש בהתייחס לצדדים שלישיים".

מן הכלל אל הפרט:
לאחר שנתתי דעתי לבקשות, לתגובות ו לתשובות, להלן החלטתי.

בקשת התובעת לגילוי מסמכים:
דו"ח מעסיקים של הנתבעת מהמוסד לביטוח לאומי לשנים 2016-2018 – משהמסמך נמסר במסגרת הדיון מיום 9.9.19, הבקשה התייתרה.

תלושי שכר מכל מעסיקיה של הנתבעת עבור השנים 2016-2018 – לנוכח העברת דו"ח המעסיקים ומסירת תלוש השכר הראשו ן בחברת "ווי סוכנות לביטוח בע"מ" במסגרת הדיון, הבקשה התייתרה.

פירוט חשבונות עו"ש של התובעת לשנים 2016-2018 – לנוכח הסכמת הצדדים לפיה המסמך לא יגולה (עמ' 1 , שורה 22), הבקשה נמחקת.

בקשת הנתבעת לגילוי מסמכים ספציפיים:
דוחות רווח והפסד של התובעת לשלוש השנים האחרונות – לנוכח הבהרת התובעת לפיה תביעתה אינה כוללת נזקי מוניטין והודעת הנתבעת, כי בנסיבות אלו היא אינה עומדת על בקשתה (עמ' 2, שורות 3-7) , הבקשה נמחקת.

פירוט המסמכים והנתונים לפיהם נערכה הטבלה נספח ט' לכתב התביעה – במסגרת הדיון ציינה ב"כ התובעת, כי המסמכים צורפו לתגובה ולעניין העמלות של התובעת, היא תדאג להמציא את כל המסמכים בתוך 30 ימים (עמ' 2, שורות 9-12). בנסיבות אלו ככל שטרם הומצאו תחשיבי העמלות כמפורט בנספח ט', הם יומצאו בתוך 20 ימים.

עותק מההסכם שנכרת בין התובעת לבין מיכאל בן לולו ודוד דיין –

לטענת הנתבעת, חלק גדול מהלקוחות בגינם הוגשה התביעה הינם לקוחות של בן לולו ודיין ו קיים הסכם בין בן לולו ודיין לבין התובעת לפיו יש להם זכות להפנות לקוחות אלו לכל גורם שיחפצו בו או לכל הפחות לתת לנתבעת הוראות ביחס ללקוחות אלו, כפי שנעשה לאורך כל תקופת עבודתה. התובעת הודתה בשותפות עם בן לולו ודיין אולם לא הציגה את ההסכם עימם.

התובעת טענה, כי עותק מההסכם לא יסייע לנתבעת שכן מנהלי התובעת עבדו עם בן לולו ודיין עוד בטרם עבודתה של הנתבעת אצל התובעת. מעבר לאמור, הנתבעת הועסקה ישירות ע" י התובעת ולא היה לה קשר עם בן לולו ודיין. חשיפת ההסכם תאפשר ניצול המידע והעברתו למתחרים. ככל שביה"ד יתיר את חשיפת ההסכם מבוקש, כי הוא יוצג בפני ביה"ד וב"כ הצדדים בלבד.

במסגרת הדיון שהתקיים ביום 9.9.19 ציין ב"כ הנתבעת, כי ככל שבן לולו ודיין יגיעו עם ההסכם למתן עדות או יצרפו אותו לתצהיר מטעמם, הבקשה תתייתר. בכל מקרה אין מניעה למחיקת כל הנתונים שקשורים לעמלות ונתונים כספיים אחרים (עמ' 2, שורות 15-18). ב"כ התובעת ציינה בדיון, כי אין הסכם חתום (עמ' 3, שורה 18).

לנוכח הודעת התובעת, כי אין הסכם חתום בין התובעת לבן לולו ודיין, אין מקום למתן צו. הצדדים יוכלו לברר סוגיה זו במסגרת דיון ההוכחות אליו יזומנו בן לולו ו דיין בהתאם לבקשת התובעת.

עותק מכל חידושי הביטוח ללקוחות קיימים וביטוחים חדשים שערכה הנתבעת בחודש האחרון לעבודתה לעומת כל החודשים הקודמים לעבודתה –
במסגרת הדיון ציינה ב"כ התובעת, כי "לעניין חידושי הביטוח שנעשו ע"י הנתבעת בחודש האחרון להעסקתה, אני אעביר לחברי טבלה המפרטת את כל חידושי הביטוח, ללא נתונים כספיים ונתונים אחרים לגבי הפוליסות" (עמ' 2, שורות 21-22).
לנוכח הפגיעה שעשויה להיות בסודותיה המסחריים של התובעת ובפרטיות צדדים שלישיים (מבוטחים), לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה, למעט העברת הטבלה המפרטת את חידושי הביטוח ללא נתונים כספיים ונתונים אחרים לגבי הפוליסות לחודש האחרון להעסקת הנתבעת. כמו כן תועבר טבלה הכוללת את פירוט הביטוחים החדשים שערכה הנתבעת בחודש האחרון להעסקתה. הטבלאות תועברנה בתוך 20 ימים.

פירוט כלל המכירות בסניף מאז תחילת עבודתה של הנתבעת ופירוט נפרד של פוליסות בריאות –
לנוכח טענת הנתבעת לפיה שכרה הורכב משכר בסיס, עמלות עבור מחזור מכירות ועמלות עבור ביטוחי בריאות (סעיף 25 לכתב התביעה שכנגד), ברי, כי מדובר בנתונים רלבנטיים. אני ער לטענת התובעת המכחישה את טענותיה כאמור של הנתבעת, ברם בהיעדר הסכם, מצאתי כי לנתונים כאמור קיימת רלבנטיות (זכאות הנתבעת לעמלות תיבחן במסגרת פסק הדין).

לנוכח האמור מצאתי להורות לתובעת להמציא לנתבעת בתוך 20 ימים תצהיר ערוך כדין מטעמה במסגרתו תפרט התובעת את סכום הפרמיות ששולמו לה עבור ביטוחים אלמנטריים בחודשים 2/17-4/18 בפילוח חודשי בגין מכירות סניף נתניה וכן פירוט סכום הפרמיות ששולמו לתובעת עבור ביטוחי בריאות באותה תקופה בגין מכירות סניף נתניה.
לפירוט כאמור יצורף אישור רואה חשבון המאשר את נכונות הנתונים .
ככל שאין ברשות התובעת נתונים לגבי סניף נתניה יוגש על ידה עד לאותו מועד תצהיר התומך בכך.
מעבר לאמור, התובעת תמציא לנתבעת עד לאותו מועד העתק מדו"ח האקסל כאמור בעמ' 4 לפרוטוקול, שורות 17-21.
בנוסף התובעת תמציא לנתבעת בתוך 20 ימים פירוט לגבי תחשיב העמלות ששולם לנתבעת מדי חודש (עמ' 4, שורה 30).

דוחות נוכחות של הנתבעת ומסמך המעיד על קיומו של מעקב נוכחות לגבי שאר העובדות בסניף או הודאה כי לא נוהל כל מעקב נוכחות – בהתחשב בתביעת הנתבעת לגמול עבור עבודה בשעות נוספות קיימת רלבנטיות לגילוי דוחות הנוכחות שלה (אין באמור כדי להביע דעה לגבי זכאות הנתבעת לגמול עבור עבודה בשעות נוספות לנוכח טענת התובעת להעסקתה של הנתבעת במשרת אמון).
במסגרת הדיון ציין נציג התובעת כי עובדות הסניף החתימו דוחות נוכחות במשך 3 חודשים ולאחר מכן לא החתימו (עמ' 5, שורה 17). בנסיבות אלו התובעת תמציא לנתבעת בתוך 20 ימים העתק מדוחות הנוכחות שלה המצויים ברשותה.
ככל שאין ברשות התובעת דוחות נוכחות של הנתבעת היא תפרט בתצהיר עד לאותו מועד האם מסמכים כאמור היו ברשותה וככל שהיו ברשותה, מתי יצאו מידיה ובאילו נסיבות.
לא מצאתי מקום להמצאת דוחות נוכחות של יתר עובדות הסניף הן לנוכח חוסר רלבנטיות המסמכים והן לנוכח הפגיעה בפרטיות אותן עובדות.

הבקשה מתקבלת באופן חלקי.

אין צו להוצאות.

הנחיות לגבי המשך ניהול ההליכים בתיק:
לנוכח רלבנטיות עדותם של בן לולו ודיין, הנני מתיר את זימונם כעדים כאמור בבקשת התובעת שהוגשה עם תצהיריה.

בהתחשב בהחלטתי זו, רשאית התובעת להשלים תצהיריה בתוך 30 ימים.

הנתבעת תגיש תצהיריה בתוך 60 ימים ממועד קבלת תצהירי התובעת.

התובעת תהא רשאית להגיש תצהיר משלים לעניין התביעה שכנגד בלבד בתוך 30 ימים ממועד קבלת תצהירי הנתבעת.

הדיון הקבוע ליום 14.5.20 יידחה ליום 10.12.20 בשעה 09:00.

ניתנה היום, כ"ז ניסן תש"פ, (21 אפריל 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.