הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 41853-08-18

31 מאי 2021

לפני:
כב' השופט הבכיר כאמל אבו קאעוד
גב' שלומית לוי – נציגת ציבור (מעסיקים)

התובע
אור שדה
ע"י ב"כ: עוה"ד מיכאל כהן ואמיר ביתן
-
הנתבעים

  1. ילינו מיה בע"מ
  2. מנחם מיה

ע"י ב"כ: עו"ד ניר הראל

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק ביניהם לפשרה, ללא הנמקה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969. הסכמת הצדדים מצאה ביטויה בפרוטוקול ישיבת בית הדין מהיום. על פי המוסכם ובין היתר, הסכום שייפסק יהיה בין 100,000 ₪ ל- 160,000 ₪ בתשלומים שלא יעלו על 15,000 ₪ כל תשלום . כמו כן הוסכם כי מתוך הסכום שייפסק ייגזר סך של 20% בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס כשכר טרחת עו"ד .

לאחר שנתנו דעת נו לכלל החומר שהובא לפני נו ולטענות הצדדים בכתב ובעל פה, לרבות במסגרת ישיבת בית הדין מ היום, הגענו לכלל הכרעה כמפורט מטה.

הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובע סכום כולל של 125,000 ₪ בגין רכיבי התביעה. כמו כן, ישאו הנתבעים, ביחד ולחוד, בשכ"ט ב"כ התובע בסך 25,000 ₪ בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס כחוק.

הסכומים הנ"ל ישולמו ב- 10 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 1.7.2021 ואילך, בהמחאות אשר ישלחו בצוותא עד למועד התשלום הראשון, למשרד ב"כ התובע בכתובת שנמסרה על ידו במעמד הדיון. שכר הטרחה יהיה בהמחאות לפקודת ב"כ התובע ויתרת הסכום בהמחאות לפקודת התובע.

לא ישולם הסכום הנ"ל או כל חלק ממנו במועדו, או בתוך 7 ימים מהמועד בו התריע התובע על אי פרעון בהודעה בכתב, תעמוד מלוא היתרה לפרעון מיידי ויתווספו עליה הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 19.8.18 (מועד הגשת התביעה) ועד למועד התשלום המלא בפועל.

פסק דין זה ניתן לשם סילוק סופי ומלא של כל התביעות ההדדיות.

האגרה ששולמה על ידי התובע תושב לו בניכוי אגרת המינימום.

ניתן היום, כ' סיוון תשפ"א, (31 מאי 2021), בהעדר הצדדים.

גב' שלומית לוי
נציגת ציבור (מעסיקים)

כאמל אבו קאעוד,
שופט בכיר