הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 2838-10-18

06 פברואר 2020
לפני:
כב' הרשמת ערמונית מעודד
התובע:
הארי רייכמן

-
הנתבע:
בנק מזרחי טפחות בעמ

החלטה
לפני בקשת הנתבע לחייב את הת ובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובתיק בית הדין הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות ואפרט בקצרה נימוקיי.
תקנה 116 א (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 קובעת כי "שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע".
נוסח התקנה זהה לנוסח המופיע בתקנה 519 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 כאשר טרם התיקון לתקנות (אשר נכנס לתוקף ביום 2/9/16) אומצה תקנה 519 על ידי בתי הדין לעבודה מכוח סעיף 33 ל חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט -1969. בפסיקה נקבעו השיקולים המנחים בסוגיית הפקדת ערובה באשר לתושב ישראל תוך שנקבע כי ככלל, לא תוטל על התובע חובת הפקדת ערובה, אלא במקרים חריגים בהם יוכח כי התביעה שהוגשה מופרכת על פניה וכי לא יהיה לנתבע מהיכן לגבות את הוצאותיו (עע (ארצי) 1424/02 פתחי אבו נסאר נ' SAINT PETER IN GALLICANTU (6.7.03)).
ההלכה הפסוקה קבעה כי זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד, אולם אינה זכות מוחלטת ויש לאזנה אל מול הזכות של הצד שכנגד. כך שבמסגרת ההכרעה בבקשה להפקדת ערובה, יש לאזן בין זכות הגישה של התובע לערכאות לבין זכותו של בעל הדין הנתבע לכך שיוכל לגבות את הוצאותיו ככל שהתביעה כנגדו תדחה.
בפסיקתו של בית המשפט העליון ברעא 5868/18 ‏ צבי יעקב נ' עדית הוכהאוזר (23.12.18) ובאסמכתאות שם , נקבע כי ניתן לחייב בהפקדת ערובה כאשר סיכויי התביעה נמוכים או כאשר המדובר בתביעת סרק וכי השיקולים שיש לשקול בהכרעה בבקשה מהסוג דנן הם סיכויי התביעה ומורכבות ההליך, השלב שבו מצוי ההליך, זהות הצדדים, התנהלותם ותום ליבם ומצבו הכלכלי של התובע, בשים לב לכך שאף יכולת כלכלית נמוכה אינה מצדיקה התעלמות מאינטרס הנתבע.
בבקשה שלפניי טוען הנתבע כי יש להורות על חיוב התובע בהפקדת ערובה בשל העובדה שסיכויי התביעה קלושים וכן לאור מצבו הכלכלי.
אשר לסיכויי התביעה אציין, כי התנהלות התובע אשר מתוארת בהרחבה במסגרת בקשת הנתבע, נובעת מהיותו בלתי מיוצג ובלתי בקיא בהוראות הדין. בשל בקשותיו החוזרות והנשנות לתיקון כתב הטענות, חויב התובע בתשלום הוצאות, אשר אין חולק כי אלו שולמו זה מכבר.
לגופו של עניין, בתיק התנהל דיון קדם משפט במסגרתו שיקף בית הדין לצדדים את הסיכויים והסיכונים בתיק, בשים לב לטענות התובע בכתב התביעה המתוקן ולמסד העובדתי עליו הוא מבקש להתבסס וכן למטריה המשפטית הרלוונטית. בשים לב לכך כי עיקר המחלוקת עניינה בטענות עובדתיות להתנכלות ולפיטורים שאינם כדין, אשר בירורן מצריך שמיעת ראיות, אף אם סיכויי תביעה נמוכים אין משמעם כי המדובר בתביעת סרק ועל כן, לא ניתן לקבוע בשלב זה כי המדובר בתביעה המופרכת על פניה המצדיקה את חיובו של התובע בהפקדת ערובה .
אשר למצבו הכלכלי של התובע – הנתבע מבקש להיבנות מבקשתו של התובע למתן פטור מאגרה במסגרתה הצהיר כי מצבו הכלכלי קשה מאד, כי הוא נטל הלוואות וכי הוא "חסר כל". אלא, שבית הדין לא קיבל את בקשתו של התובע לפטור מאגרה ולפיכך הורה לו לשלם אגרה כדין וזו אכן שולמה .
זאת ועוד, במסגרת החלטת בית הדין מיום 28.3.19, חויב התובע בתשלום הוצאות בסך של 750 ₪ אשר שולמו לנתבע.
הנתבע לא הוכיח כי התובע לא עמד בחיוב קודם שהוטל עליו (אשר הוכר על ידי הפסיקה כטעם להורות על הפקדת ערובה) ולפיכך, לא מצאתי כי הונחה תשתית ראייתית נדרשת על מנת לקבוע כי לא ניתן יהיה לגבות מהתובע את הוצאות הנתבע ככל שיפסקו.
אשר לבקשת הנתבע לקיום קדם משפט נוסף – לא מצאתי מקום להיעתר לה משאינ י סבורה כי יש בכך כדי לקדם את ההליך, לצמצם או לייתר את המחלוקת.
בתיק התקיים קדם משפט בנוכחות הצדדים במסגרתו נדונו כלל הטענות שעלו במסגרת כתבי הטענות. בסיום הדיון, ביקש התובע שהות של 7 ימים על מנת להודיע עמדתו אשר להמשך ניהול ההליך ולאחר מספר ימים הודיע כי הוא מעוניין לנהל את ההליך. משהתקיים דיון ממצה בסוגיות שבמחלוקת, הרי שאין טעם בקיום קדם משפט נוסף.
בשולי הדברים אציין, כי בית הדין ער לקושי עליו עומד הנתבע בבקשתו, בניהול הליך על ידי תובע שאינו מיוצג על ידי עו"ד. ואולם, בית הדין פותח שעריו גם לבעלי דין שאינם מיוצגים ועל אף הקושי בניהול ההליך זכות הגישה לערכאות היא זכות ראשונה במעלה אשר ניתנת לה זכות בכורה ואין לחרוג מכך בנסיבות התיק דנן.
למען הסר ספק, אין בכך כדי להוביל למסקנה כי התובע אינו מחויב לעמוד בדרישות הדין, על כל המשתמע מכך.

סוף דבר
הבקשה נדחית. הוצאות תישקלנה בסיום ההליך .
על מנת לקדם את ההליך אני מורה לצדדים להשלים הליכי גילוי ועיון במסמכים עד ליום 20.3.20. עד למועד זה, רשאים הצדדים להגיש בקשות מקדמיות.
לאחר מועד זה לא יתיר בית הדין הגשת בקשות מקדמיות אלא מטעמים חריגים.
התיק יעלה לעיוני ביום 21.3.20 לקביעת המשך ההליך.

ניתנה היום, י"א שבט תש"פ, (06 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.