הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 24426-05-19

09 יוני 2021
לפני:
כב' השופט אלעד שביון
נציג ציבור עובדים מר משה בן דוד
נציג ציבור מעסיקים מר אבי אילון

התובעת:
איילה תומר
ע"י ב"כ עו"ד יאיר דוד ועו"ד יורם ברוק
-
הנתבעים:

  1. בנפיט קד"מ מערכות שיווק בע"מ
  2. שלומי דאובר

ע"י ב"כ עו"ד רם ז'אן

החלטה

בפנינו בקשות הנתבעים למתן הוראות וקביעת מועד דיון לצורך בירור שאלת עצם קיומם של יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים ; מתן החלטה בבקשה להפקדת ערובה ובקשה להורות לתובעת לשלם הוצאות שנפסקו לחובתה ע"י ביה"ד הארצי ולחילופין ככל שההוצאות לא תשולמנה למחיקת ההליך מחמת שימוש לרעה בהליכי משפט.
לאחר שעיינו בבקשות ובתגובות השונות להלן החלטת נו.

הבקשה להפקדת ערובה -
בתאריך 21.11.19 הגישו הנתבעים בקשה להורות לתובעת להפקיד ערובה להוצאות הנתבעים. בתאריך 19.12.19 הוגשה תשובה מטעם התובעת וביום 26.12.19 הוגשה תשובה מטעם הנתבעים.
בתאריך 6.10.20 ניתנה החלטה ע"י ביה"ד במסגרתה עוכבו ההליכים בתיק עקב 'הליך תלוי ועומד'.
התובעת הגישה בקשת רשות ערעור ובתאריך 20.1.21 הורה ביה"ד הארצי לעבודה על החזרת התיק לביה"ד האזורי לצורך בירור שאלת קיומם של יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים.
בתאריך 22.3.21 הוגשה בקשה למתן החלטה בבקשה להפקדת ערובה וביום 23.3.21 ניתנה החלטה לפיה הבקשה תועבר לעיונה של כב' הרשמת מרב חבקין.
מזכירות ביה"ד מתבקשת להעביר את ההחלטה בהקדם לעיונה של כב' הרשמת מרב חבקין.

הבקשה להורות לתובעת לשלם הוצאות שנפסקו לחובתה ע"י ביה"ד הארצי ולחילופין ככל שההוצאות לא תשולמנה למחיקת ההליך מחמת שימוש לרעה בהליכי משפט –
ראשית, איננו סבור ים, כי יש מקום להורות על מחיקת התביעה עקב אי תשלום ההוצאות. מחיקת תביעה הינו סעד קיצוני שאין להשתמש בו במקרה זה. זאת ועוד, בהתאם לתקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, ביה"ד רשאי להורות על מחיקת התביעה אם כתב התביעה אינו מראה עילה (דבר שלא ניתן לקבוע בשלב זה ובטרם שמיעת הראיות); מתוך כתב הטענות נראה שהוא טרדני או קנטרני (טענה שלא נטענה וממילא איננו מוצא ים בשלב זה לקבלה) או שבעל הדין נדרש, מכוח סעיף 18(ד) לחוק, לבצע פעולה בקשר לכתב טענות שהגיש ולא ביצע אותה במועד (דבר שלא ארע בענייננו). די בכך כדי לדחות את הבקשה.

מעבר לאמור אף איננו מוצא ים מקום להתנות את המשך ניהול ההליך בתשלום ההוצאות . בבר"ע (ארצי) 16833-07-20 מארג'י באלנטין – גיטי גנצפריד (ניתן ביום 16.8.20) סוכמה ההלכה כדלקמן:

"בפסיקתו של בית דין זה הובעו עמדות שונות בסוגיה האם בית הדין מוסמך להתנות המשך קיומם של הליכים משפטיים בתשלום הוצאות משפט, "והיא בעלת פנים לכאן ולכאן" (ע"ע (ארצי) 56233-05-19 סגל – תכשיטי כפריס בע"מ (בפירוק) (23.1.2020)), הגם שאין מחלוקת כי "מבחינת מדיניות שיפוטית, הכלל הוא, כי אין להתנות את המשך הדיון בתשלום הוצאות" (הנשיא ס' אדלר בע"ע (ארצי) 248/03 שלמה לומקה אקרון – החברה הכלכלית לפרדס חנה כרכור בע"מ. פסקה 6 (23.11.2003). להלן–עניין אקרון; דב"ע (ארצי) נג/3-174 יוספוף – אלום רם בע"מ, פד"ע כו 418, 421 (1993). להלן - עניין יוספוף).
לגישת הנשיא אדלר בעניין אקרון ובעניין יוספוף, יש להעניק לשופט את שיקול הדעת להתנות את המשך הדיון בתשלום הוצאות משפט, במקרים שבהם המחדל של בעל הדין מעורר ספק באשר לכוונתו להמשיך ולהתדיין או כאשר קיים חשש שיחזור על מחדלו (לקביעה דומה של בית המשפט העליון לפיה ערכאה שיפוטית מוסמכת להתנות המשך הליכים בתשלום הוצאות משפט שנפסקו באותו הליך, ראו בין היתר: רע"א 1772/14 מועצה מקומית ראמה נ' ג.א. מהנדסי הצפון בע"מ (23.3.2014); רע"א 847/16 אבו חצירא נ' פקיד שומה היחידה הארצית לשומה (22.2.2016)) . מנגד, הובעה גם דעה לפיה "בית הדין ככלל אינו מוסמך להתנות דיון בפניו בתשלום הוצאות משפט ... זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסוד ואין לשלול אותה ממתדיין המבקש להגשים את זכותו המהותית לקבלת סעד מבית המשפט בהעמדת תנאי החוסם את דרכו" (סגנית הנשיא א' ברק בע"ע (ארצי) 1044/00 קגן – מלונות החוף השקט בע"מ. פסקה 5 (20.3.2002); השופט ש' צור פסק בעניין אקרון כי הוא "תמים דעים" עם הקביעה לעיל). גישת ביניים הובעה על ידי השופט [כתוארו אז] י' פליטמן ולפיה, בלשונו הציורית, "אין ספק כי בית הדין ככלל, למרות שהוא מוסמך לכך, אינו צריך להתנות את ההתדיינות בפניו בתשלום הוצאות ... יחד עם זאת, אין מקום לקבוע במסמרות הלכה המונעת מראש, כל אפשרות של יציאה מהכלל: שהרי, כלל נוסף הוא – שאין כלל שאין לו יוצא מהכלל. וכלל שאין לו יוצא מהכלל, הוא יוצא מן הכלל לכלל שאין כלל שאין לו יוצא מהכלל" (עניין אקרון. פסקה 2. ההדגשה במקור – ר.פ).

כאמור, אין חולק, כי מבחינת מדיניות שיפוטית הכלל הוא כי אין להתנות את המשך הדיון בתשלום ההוצאות שנפסקו. לא מצאנו לחרוג מכלל זה בנסיבות המקרה שבפני נו ולו לנוכח כך שאינ נו סבור ים כי אי תשלום ההוצאות מעורר ספק באשר לכוונתה של התובעת להמשיך ולהתדיין ולנוכח כך שבמקביל הוגשה בקשה להורות לתובעת להפקיד ערובה לתשלום הוצאות הנתבעים שבמסגרתה יכול שיישקלו ט ענות הנתבעים לרבות בדבר אי תשלום ההוצאות שנפסקו ע"י ביה"ד הארצי.
לא נעלמה מעינינו הטענה לפיה התובעת חויבה מספר פעמים בתשלום הוצאות שלא שולמו, אולם כפי שנפסק זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסוד ואין לשלול אותה ממתדיין המבקש להגשים את זכותו המהותית לקבלת סעד מבית המשפט בהעמדת תנאי החוסם את דרכו עקב אי תשלום הוצאות.

מתן הוראות לגבי המשך ניהול ההליכים בתיק –
לאחר שעיינו בבקשה ובתגובות השונות, לרבות בהסדר הדיוני שקיבל תוקף של החלטה ביום 8.11.20 ועל מנת שבפני ביה"ד יהיו את מלוא הראיות בטרם מתן החלטה, מצאנו להורות כדלקמן:
הצדדים יבצעו הליכי גילוי מסמכים כלליים והדדיים בתצהירים ערוכים כדין עד ליום 20.6.21.
הצדדים יבצעו עיון הדדי במסמכים עד ליום 27.6.21.
ככל שיש למי מהצדדים בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים בעניין קיומם של יחסי עובד ומעסיק בלבד, היא תוגש עד ליום 8.7.21. תשובה תוגש עד ליום 18.7.21 ותגובה עד ליום 25.7.21.
ת צהירי עדות ראשית מטעם התובעת לעניין שאלת קיומם של יחסי עובד ומעסיק יוגשו בתוך 21 ימים ממועד קבלת החלטה בבקש ות לגילוי מסמכים ספציפיים ככל שהבקשות תידחנה או בתוך 21 ימים מהמועד שייקבע להמצאת המסמכים ככל שהבקשות, כולן או חלקן, תתקבלנה. ככל שלא תוגש בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים, תצהירי העדות הראשית יוגשו בתוך 21 ימים מחלוף המועד להגשת הבקשות לגילוי מסמכים ספציפיים . ימי הפגרה יימנו במניין הימים.
תצהירי הנתבעים לעניין שאלת קיומם של יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים יוגשו בתוך 21 ימים ממועד קבלת תצהיר י התובעת. ימי הפגרה יימנו במניין הימים.
לא מצאנו מקום לקיום קדם משפט, הן מאחר והתקיים דיון כאמור ביום 26.2.20 והן מאחר שניתנו הוראות דיוניות כאמור לעיל.
דיון הוכחות נקבע ליום 26.10.21 בשעה 09:00. הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בע"פ.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ט סיוון תשפ"א, (09 יוני 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר משה בן דוד, נציג ציבור עובדים

אלעד שביון, שופט - אב"ד

מר אבי אילון, נציג ציבור מעסיקים