הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 20317-06-20

לפני:
סגנית הנשיאה, השופט ת אריאלה גילצר – כץ
נציגת ציבור (עובדים) גב' גל טלית
נציגת ציבור (מע סיקים) גב' ברכה ליטבק

התובע:
אייל פלטק
ע"י ב"כ: עו"ד דוד דנינו ואח'

-
הנתבעים:
1. מדינת ישראל
ע"י פרקליטות מחוז תל אביב – אזרחי

2. המוסד לביטוח ולגיהות
ע"י עוה"ד אילן גולדשמידט ו/או טל ינאי צור ואח'

3. נתנאל איזק
4. אלון פל
הנתבעים 3 ו-4 ע"י ב"כ עו"ד סיגל פעיל, עו"ד אדר שוורץ אביטל ואח'

פסק דין
לאחר שעיינו בבקשה למחיקה על הסף של הנתבעים 3 ו-4 מכתב התביעה, בתגובה ובתשובה וכן בבקשה להוצאת התשובה לתגובה מהתיק, להלן החלטתנו:
רקע כללי
ביום 9.6.2020 הוגשו כתב תביעה ובקשה לסעד זמני (וארעי) כנגד שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים וכן כנגד הנתבעים 3 ו-4. בבקשה לסעד זמני נתבקש בית הדין להקפיא כל החלטה שהיא הנוגעת להליכי האיתור והמינוי של מועמד לתפקיד מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות (להלן: "המוס"ל") במסגרת המכרז שפורסם ביום 26.5.2020 .

ביום 11.6.2020 הוגשה תשובה לבקשה לסעד זמני וכן בקשה מטעם הנתבעים 3 ו-4 למחוק אותם מההליך בהיעדר עילה ובהיעדר סעד. הנתבעים 3 ו-4 טענו כי הצד הרלבנטי להליך אשר אותו צריך לצרף ולהותיר הוא המוס"ל. הנטל על התובע להראות שיש להרים את מסך ההתאגדות או להטיל אחריות אישית על נושאי משרה על מנת לתובע אותם - נטל שהתובע לא עמד בו . בית הדין קבע כי הבקשה תידון בדיון בתיק.

ביום 14.6.2020 התקיים דיון וההליך הזמני אוחד עם ההליך העיקרי. בית הדין קבע כי עד למתן פסק הדין לא יפורסמו תוצאות המכרז. עוד נקבע כי הזכות להגיש תביעה כנגד כל אחד מהנתבעים תתברר במסגרת התיק העיקרי. בית הדין צירף את המוס"ל כנתבע בתיק , בהסכמת התובע נקבע כי המדינה תיתבע (תחת השר), והותר לתובע להגיש כתב תביעה מתוקן.

ביום 21.6.2020 הוגש כתב תביעה מתוקן בו נטען, בין השאר, כי הגורמים הרלבנטיים שקיבלו את ההחלטה על פרסום המכרז ( ביניהם, יו"ר המועצה, הנתבע 3) - מונו בזמנו שלא כדין ולכן לא היו מוסמכים כלל בדין לפרסם מכרז או למנות מנכ"ל למוס"ל ומשכך המכרז פסול מעיקרו והוא בטל.

במסגרת כתב התביעה המתוקן בית הדין נתבקש ליתן מספר סעדים הצהרתיים – ביניהם, לקבוע כי כל החברים כיום במועצת המוס"ל ובמנהלת המוס"ל מנועים מלקבל כל החלטה שהיא; להורות על ביטול החלטת המנהלה לקיום מכרז פנימי לתפקיד מנכ"ל המוס"ל; להורות על ביטול החלטת המנהלה למנות את הנתבע מס' 4, אלון פל , לתפקיד מנכ"ל בפועל של המוס"ל וכן לקבוע כי צריך להתקיים מכרז פומבי לתפקיד מנכ"ל המוס"ל או הליך של "ועדת איתור", בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975.

כפי העולה מהבקשה של הנתבעים 3 ו-4 למחיקה על הסף של התביעה נגדם, בעקבות קבלת החלטת הממשלה להעברת האחריות המיניסטריאלית על המוסד לבטיחות ולגיהות לשר הכלכלה והתעשייה (החלטה מיום 7.6.2020) הוח לט לבחון את המינויים למועצה ולמנהלת המוס"ל. במסגרת זו, ביום 9.7.2020, מר אייזק, הנתבע 3, קיבל הודעה מאת רמ"ט שר הכלכלה והתעשייה על סיום תפקידו כיו"ר מועצת ומנהלת המוס"ל.
נוסף על כך, באותו יום (9.7.2020) , מר פל, הנתבע 4, הודיע לשר הכלכלה והתעשייה על סיום תפקידו כמנכ"ל בפועל של המוס"ל.

בנסיבות כאמור, ביום 19.7.2020, הנתבעים 3 ו-4 הגישו בקשה למחיקה על הסף של התביעה כנגדם. בבקשה חזרו על טענתם כי כתב התביעה אינו מגלה עילה כלפיהם ואינו דורש מהם סעד כלשהו וכי הם צורפו לתביעה משיקולים זרים ופסולים. מעבר לכך, לטענתם, נוכח סיום כהונתם הרי שמקל וחומר אין הם רלבנטיים להליך בשלב זה.

בתגובה מטעמו, טען התובע כי מדובר בבקשה חוזרת שנידונה ונדחתה. לטענתו, כתב התביעה מגלה עילה וסעד כנגד הנתבעים 3 ו-4. עם זאת, התובע הותיר לשיקול דעת בית הדין את ההחלטה האם יש למחוק את הנתבעים 3 ו-4. התובע ציין כי משעה שהנתבעים 3 ו-4 הודיעו על סיום כהונתם, הרי שכל מטרת התביעה נגדם הושגה ולכאורה, אין כל הצדקה להמשיך ולנהל את התביעה האישית נגדם.

בתשובה לאמור השיבו הנתבעים 3 ו-4 כי מטרת ההליך היא לנצל את הליכי בית המשפט על מנת להשחיר את שמם וכי התובע מודה בעצמו כי אין הצדקה להמשיך ולנהל את התביעה האישית נגדם ומשכך התביעה התייתרה. התובע מצידו הגיש בקשה להוציא מהתיק תשובה זו, בין השאר, בטענה כי התשובה לתגובה אינה עניינית משום שאין בה התייחסות למי מטענותיו וכל תכליתה להטיל דופי ורפש על צד שלישי.

למען שלמות התמונה יצוין כי ביום 22.7.2020 הודיע המוס"ל כי משהמדינה פועלת לבחינה והסדרה תקינה של המינויים למועצה ולמנהלה של המוס"ל, המינוי של מנכ"ל חדש למוס"ל מוקפא עד אז (כאמור בסעיף 22 לכתב ההגנה של המוס"ל).

דיון והכרעה

לאחר שעיינו בטענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי אכן יש לקבל את הבקשה למחיקה על הסף של הנתבעים 3 ו-4 ולהלן ננמק.

הואיל ובבקשת הנתבעים 3 ו-4 נטענה טענה חדשה נוספת כי ה הליך התייתר עקב סיום כהונתם, הרי שהבקשה דנן, אינה "בקשה חוזרת" שנידונה ונדחתה (כטענת התובע) ולו מטעם זה.

כאמור בתגובה מטעמו, התובע הותיר לשיקול דעת בית הדין את ההחלטה האם יש למחוק על הסף את הנתבעים 3 ו-4 מכתב התביעה. התובע ציין כי משעה שהנתבעים 3 ו-4 הודיעו על סיום כהונתם, הרי שכל מטרת התביעה נגדם הושגה ולכאורה, אין כל הצדקה להמשיך ולנהל את התביעה האישית נגדם.

משזו עמדתו של התובע והואיל והנתבעים 3 ו-4 סיימו כהונתם במוס"ל הרי שהסעדים ההצהרתיים הנתבעים בכתב התביעה המתוקן – ובכלל זה הבקשה לקבוע כי חברי מועצת ומ נהלת המוס"ל מנועים מלקבל כל החלטה למינוי מנכ"ל למוס"ל (ביניהם הנתבע 3) וכן להורות על ביטול מינוי הנתבע 4 לתפקיד מנכ"ל בפועל - אינם רלבנטיים עוד ביחס אליהם או התייתרו. משכך, אף מבלי לנעוץ מסמרות לגופו של עניין בשאלה האם כתב התביעה מגלה עי לת תביעה אישית נגד הנתבעים 3 ו-4 כנושאי משרה, נראה כי יש למחוק אותם על הסף מכתב התביעה המתוקן.

למותר לציין כי אכן בתשובת הנתבעים 3 ו-4 לתגובת התובע אין התייחסות עניינית לטענות התובע (והיא חורגת גם מההיקף שנקבע לה), ומשכך היה מקום להוציא אותה מהתיק. אולם נוכח התוצאה אליה הגענו כאמור לעיל, התייתר הצורך ליתן החלטה בעניין.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, (31 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציגת ציבור (עובדים)
גב' גל טלית

אריאלה גילצר-כץ, שופטת
סגנית נשיאה

נציגת ציבור (מעסיקים)
גב' ברכה ליטבק