הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 1997-07-18

09 מרץ 2020
לפני:
כב' השופטת כרמית פלד

התובע:
יעקב לב
ע"י ב"כ: עו"ד חיים כהן ועו"ד צפנת שובל

-
הנתבעת:
זייד - אורניב בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אביב אברהם שבת

החלטה

בקשת הנתבעת להורות לתובע לגלות מסמכים ספציפיים - הנתבעת הגישה ביום 8.9.19 בקשה לקונית במסגרתה התבקש בית הדין להורות לתובע לגלות מסמכים ספציפיים (להלן –הבקשה). מאחר והבקשה אינה מנומקת כלל ואין כל התייחסות לרלבנטיות של המסמכים המבוקשים ניתנה החלטת בית הדין הקובעת "עיון בבקשת הנתבעת לגילוי מסמכים ספציפיים מעלה כי זו אינה מנומקת כדבעי. על מנת ליתן לנתבעת את יומה באופן שלם ומלא וכדי שבית הדין יוכל לשקול את בקשת הנתבעת לגופה – הנתבעת תגיש בקשה מנומקת כדבעי לגילוי מסמכים ספציפיים עד יום 19.1.20."
ביום 29.1.20 הגישה הנתבעת מסמך שכותרותו "תגובה ובקשה להורות על מסירת מסמכים מאת התובע ואי הצגתם במסגרת תצהיר התובע". גם במסמך זה נמנעה הנתבעת מלפרט ברחל בתך הקטנה את הנחיצות והרלבנטיות של כל מסמך שהתבקש גילויו במסגרת הבקשה.
ביום 3.3.20 הגיש התובע תגובה לבקשה, אשר נתמכה בתצהיר.
על יסוד כתבי הטענות, הבקשה, התגובה ויתר המסמכים שבתיק אפנה לבחון את המסמכים הספציפיים המבוקשים כסדרם.
מסגרת נורמטיבית
תקנה 46 (א)לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, קובעת כדלקמן:
"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".
תכליתה המרכזית של התקנה האמורה הינה להביא לחשיפת האמת ולעשיית צדק בהליך השיפוטי. בהתאם, נטיית בית הדין הינה להתיר הגשת כל מסמך העומד במבחן הרלבנטיות, דהיינו כל מסמך שיש בו כדי לשפוך אור על המחלוקת בין הצדדים ולסייע לחקר האמת ולעשיית הצדק. הכלל המקובל הוא ניהול ההליך ב"קלפים פתוחים" ונקודת המוצא הינה גילוי מירבי ורחב. כל מסמך שיש בו כדי לסייע לצד להליך לקדם את עניינו ואת טענותיו הוא מסמך בעל זיקה להליך ועשוי להיות רלבנטי (ע"ע (ארצי) 22749-09-10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' עיזבון המנוחה טלי אורן בלזר ז"ל (27.01.2011); בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז (14.05.2008); ע"ע (ארצי) 482/05 שלומי משיח נגד בנק לאומי לישראל בע"מ (22.12.2005)).
יחד עם זאת, אין מקום ליתן צווים כלליים ורחבים, מבלי שהובהרה הרלבנטיות של המסמכים הנדרשים להליך ומבלי שקיימת זיקה בין המסמכים הנדרשים לבין השאלות שבמחלוקת. זאת על מנת למנוע "מסע דייג" פסול שתכליתו אך פריצת גדרי המחלוקת תוך הטרחת הצד שכנגד שלא לצורך.
כאשר מדובר בגילוי מידע על צדדים למשפט נוקט בית הדין גישה רחבה וליברלית יותר, בהשוואה למסמכים הנוגעים לצדדים שלישיים (ר' דב"ע (ארצי) נב/ 118-3 עזבון המנוח יצחק וייס ז"ל נגד הוצאת מודיעין בע"מ, פד"ע כה'. בנוסף, נוקט בית הדין גישה רחבה במיוחד שעה שמדובר בפרטיות בעל דין אשר בחר לפתוח בהליך המשפטי. ככלל הנטייה היא להעדיף את ערך גילוי האמת על פני זכות התובע לפרטיות (רע"א 8551/00 אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון, פ''ד נה(2) 102).
מטרת צו לגילוי מסמכים להורות על גילויים של מסמכים המצויים ברשותו של בעל דין או בשליטתו. אין מקום להטיל חובת גילוי ביחס למסמכים שאינם מצויים בידי בעל דין ( רע"א 11126/08 לב לבייב נגד רפאלי (7.5.09)).
מן הכלל אל הפרט
המסמכים המבוקשים בסעיף 3.1 לבקשה – לטענת התובע, הנתמכת בתצהיר, תלושי השכר מה שנים עובר להתקשרותו עם הנתבעת לא נשמרו. בהעדר המסמכים אין מקום להורות על גילויים.
המסמכים המבוקשים בסעיף 3.2 לבקשה – התובע צירף לתגובתו תלושי שכר כשכיר לחודשים מאי-אוגוסט 2019. בהתאם להצהרת התובע הוא לא שימש כעובד שכיר בתקופה הסמוכה למועד סיום התקשרותו עם הנתבעת. בנסיבות אלה אין מקום להורות על גילוי נוסף.
המסמכים המבוקשים בסעיף 3.3 לבקשה– חשבוניות מס שהתובע הנפיק עשויות להצביע על התנהלותו כשכיר או כעצמאי ולהשליך, בין היתר, על שאלת מעמדו בעת ההתקשרות עם הנתבעת. לטענת התובע החשבוניות היחידות שהנפיק בשנים הנזכרות בבקשה היו עבור הנתבעת. בנסיבות אלה אין מקום להורות על גילוי נוסף.
המסמכים המבוקשים בסעיף 3.4 לבקשה– העתק כרטיסי הביקור של התובע – מדובר במסמך רלבנטי שעשוי להצביע, בין השאר, על האופן שבו הצדדים ראו את טיב ההתקשרות ביניהם. ככל שבידי התובע העתק כרטיס ביקור, גם אם לא מהשנים האחרונות, ימציא העתקו לנתבעת בתוך 21 ימים.
המסמכים המבוקשים בסעיף 3.5 לבקשה– מדובר במסמכים רלבנטים העשויים להצביע על התנהלות התובע מול רשויות המס וכן על האופן שבו התובע ראה את עצמו ואת המסגרת בה נתן שירותים או עבד. התובע צרף מסמכים לתגובתו. ככל שיש בידי התובע מסמכים נוספים המתייחסים לתקופות קודמות - ימסור לנתבעת העתקם בתוך 21 ימים .
המסמכים המבוקשים בסעיף 3.6 לבקשה– לא ברורה הרלבנטיות של תעודות בגין אישור תארים אקדמיים ומשכך לא מצאתי מקום להורות לתובע לאתר את התעודות הנוספות שלטענתו לא נמצאו.
המסמכים המבוקשים בסעיף 3.7 לבקשה– במסגרת התביעה נתבע חלף הפרשות לקרן פנסיה. בשים לב לרכיב התביעה האמור עשויה להיות רלבנטיות להפקדות פנסיונות שבוצעו ע"ש התובע וזאת לשנה שלפני מועד תחילת ההתקשרות עם הנתבעת (על מנת לבחון, בין היתר, שאלת קיומה של קרן פנסיה פעילה קודמת). עוד עשויה להיות רלבנטיות להפקשה בשנות ההתקשרות עם הנתבעת על מנת לבחון את התנהלות התובע ואת האופן שבו ראה את עצמו. מטעם זה התובע יעביר העתקי מסמכים המלמדים על הפקדות פנסיונות לתקופה שמשנת 2015 ועד שנת 2017 (כולל). באשר ליתר השנים הנזכרות בבקשה – מאחר והבקשה לא מנומקת ולא הוסברה נחיצות המסמכים – אינני מוצאת מקום להתיר גילוי המסמכים ביחס לשנים נוספות.
המסמכים המבוקשים בסעיפים 3.8 ו- 3.9 לבקשה – דוחות רווח והפסד של התובע כעוסק מורשה ומאזנים של התובע כעוסק מורשה עשויים ללמד על מעמדו של התובע בהתקשרות עם הנתבעת, על אופן התנהלותו של התובע ועל השאלה האם אכן התובע ניהל עסק עצמאי אם לאו. מטעמים אלה יש רלבנטיות לדוחות רווח והפסד ולמאזנים של התובע כעוסק מורשה וזאת בגין השנים 2016-207. התובע טוען כי חלק מהמסמכים אינם ברשותו. מטעם זה אין מקום לחייבו במסירתם. בפני ב"כ הנתבעת סלולה הדרך לחקור את התובע בחקירה נגדית בהקשר זה.
המסמכים המבוקשים בסעיף 3.10 לבקשה – העתק חוזי התקשרות של התובע עם כל גוף אחר, בין כעוסק מורשה, בין כשכיר, בין כנותן שירותים ובין כמקבל שירותים עשויים להיות רלבנטיים לסלע המחלוקת בין הצדדים. לטענת התובע, הנתמכת בתצהיר, הוא צרף את המסמכים אשר ברשותו. בנסיבות אלה אין מקום להורות לו לצרף מסמכים נוספים.
המסמכים המבוקשים בסעיפים 3.11, 3.12, 3.14 לבקשה – העתקי חשבוניות וקבלות בגין מכשיר סלולרי, דלק והוצאות רכב שונות, רכישת רכב ו/ או השכירת רכב עשויות להיות רלבנטיות להבהרת המחלוקת בתיק. זאת מהטעם שעיון באלה עשוי ללמד על אופי התנהלותו של התובע – האם כשכיר או כעצמאי (באמצעות עוסק מורשה). כמו כן הצלבת הנתונים המפורטים במסמכים אלה עם מאזנים ודוח רווח והפסד עשויים לסייע להבנת האופן שבו התנהל התובע במישור העסקי (דיווח על הוצאות וכיוצ"ב). בנוסף, המסמכים רלבנטיים גם בשל רכיב התביעה ש נוגע לתשלום הוצאות ושווי רכב בתקופה האחרונה להתקשרות עימו. יחד עם זאת, מאחר והתובע טוען כי אין בידיו מסמכים כאמור אין מקום להורות על גילויים.
המסמכים המבוקשים בסעיף 3.13 לבקשה – העתק כרטיסי טיסה וכן אישורי תשלום בגין חופשות בארץ ובחו"ל עשויים להיות רלבנטיים לרכיב התביעה שעניינו פידיון חופשה ועשויים ללמד על העדרותו של התובע מביצוע העבודה . יחד עם זאת, נוכח הצהרת התובע כי המסמכים אינם ברשותו אין מקום להורות על גילויים.
המסמך שמבוקש בסעיף 3.15 לבקשה - מידע מאת המוסד לביטוח לאומי באשר לעיסוקי התובע (דוח מעסיקים) רלבנטי למחלוקת מושא הליך זה שכן הדבר מלמד, בין היתר, על האופן שבו הציג עצמו התובע בפני הרשויות. על כן, התובע יעביר דוח מעסיקים של המוסד לביטוח לאומי. התובע יפנה למוסד לביטוח לאומי לקבלת הדוח המתאים ויעביר העתקו לנתבעת בתוך 21 ימים.
הבקשה למחיקת כתב הגנה – סעד של מחיקת כתב טענות על הסף הינו סעד חריג וקיצוני הננקט במשורה. לאור נימוקי התגובה ומשהוגש, גם אם באיחור ניכר, תצהיר גילוי מסמכים מטעם הנתבעת, לא מצאתי מקום לנקוט בסעד האמור בנסיבות הענין.
החלטה בנוגע להוצאות תינתן בהמשך ההליך.
החלטה הקובעת מועדים להגשת תצהירים ומועד הוכחות תינתן במסמך נפרד.

ניתנה היום, י"ג אדר תש"פ, (09 מרץ 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.