הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 13734-02-19

לפני:
כב' הנשיאה הדס יהלום

התובע:
עמית ליסאי
ע"י ב"כ: עו"ד שי אדרי

-
הנתבע:
עירית רעננה
ע"י ב"כ: עו"ד אסף ברנזון

החלטה

1. לפניי שתי בקשות –
האחת, בקשת הנתבעת להורות על צירוף הממונה על השכר במשרד האוצר כצד דרוש בהליך.
השניה, בקשת התובע להורות על צירוף הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות המעו"ף כצד דרוש בהליך.

2. להלן הרקע להגשת הבקשות.

3. התובע הועסק בנתבעת כמדריך שחיה על פי חוזה עבודה שהוארך מדי שנה.

4. התובע הגיש תביעה בה טען כי על העסקתו חלה חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות וכי בהתאם לחוקת העבודה, יש לראות בו עובד קבוע של הנתבעת, החל מהמועד בו השלים שתי שנות עבודה בנתבעת. התובע דורש מהנתבעת את מלוא הזכויות הכספיות הנובעות מחוקת העבודה.

5. בכתב ההגנה נטען כי התובע הועסק בחוזה עבודה אישי מיוחד בשכר שעתי גבוה וכי על פי הסכמת הצדדים לחוזה המיוחד, חוקת העבודה אינה חלה על העסקתו.
לטענת הנתבעת, חוקת העבודה מתירה לעירייה להעסיק עובדים מסוגו של התובע (מדריך מקצועי) בחוזים מיוחדים וכי סוג העסקה זה מצריך תנאי עבודה מיוחדים אשר אינם חלק ממערך הסכמי העבודה הקיבוציים.
נטען כי הנתבעת היא גוף מתוקצב כמשמעותו בחוק יסודות התקציב וכי החלת הסדרים מכח חוקת העבודה על העסקת התובע, מנוגדת לסעיף 29(א) לחוק יסודות התקציב ומשכך תהא בטלה לפי סעיף 29(ב) לחוק יסודות התקציב.

6. בכתב ההגנה ובכתב תביעה שכנגד, הנתבעת דורשת את קיזוזם והשבתם של הסכומים המשקפים את הפער בין התשלומים ששולמו לתובע לבין עלות העסקתו לו היה מועסק בהתאם לתנאי חוקת העבודה ויתר ההסכמים הקיבוציים החלים בעירייה.

7. בקשת הנתבעת לצירוף הממונה על השכר באוצר
בבקשה נטען כי העיריה, כגוף מתוקצב, כפופה לפיקוח של הממונה על השכר באוצר בכל הנוגע לתנאי השכר והפרישה בעירייה.
נטען כי אם לא יצורף הממונה על השכר באוצר, עלול ההליך להתברר כהליך סרק , שכן פסק דין אינו גובר על סמכותו המנהלית של הממונה על השכר לפי חוק יסודות התקציב ויש לצרפו על מנת שביה"ד יוכל להכריע במחלוקת שבין הצדדים, בשלמות.

8. התובע הודיע כי הוא מותיר את ההחלטה בבקשה לשיקול דעת בית הדין.

9. תקנה 18 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 מסמיכה את בית הדין או הרשם לצוות על הוספת בעל דין:
"שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע, או שנוכחותו בבית הדין דרושה כדי לאפשר לבית הדין לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה".

10. הנתבעת הינה רשות מקומית על כן הוראות חוק יסודות התקציב חלות עליה והיא כפופה להוראות הממונה על השכר במשרד האוצר בכל הנוגע לתשלומי שכר לעובדיה.
בכתב ההגנה ובכתב התביעה שכנגד נטען כי אילו תתקבל טענת התובע לתחולת חוקת העבודה על העסקתו, יהא עליו להשיב תשלומים ששולמו לו מכח החוזה האישי בו הועסק.
לאור טענות אלה של הנתבעת, הממונה על השכר באוצר הינו צד דרוש בהליך ועמדתו רלוונטית לסוגיות העומדות בבסיס המחלוקת ואשר נוגעות לגובה השכר והתנאים הנלווים.
לפיכך, הבקשה לצירוף הממונה על השכר באוצר כצד בהליך, מתקבלת.

11. בקשת התובע לצירוף ההסתדרות הכללית החדשה
בבקשה נטען כי ההסתדרות הינה צד ישיר ליחסי העבודה בהליך , כיוון שהיא מייצגת את העובדים וחתומה בשמם על חוקת העבודה . על כן עמדתה בשאלה האם חוקת העבודה חלה על העסקתו של התובע, מהותית.

נטען כי הנתבעת העסיקה כ- 350 עובדים מסוגו של התובע, שהועסקו במסגרת החינוך המשלים בדרך של חוזה מיוחד, כך שמדובר בסכסוך בעל השפעה רחבת היקף.

12. עוד נטען כי בחודש מאי 2020 הגישה ההסתדרות בקשת צד בסכסוך קיבוצי בעניינם של העובדים (ס"ק 45704-05-20) בעניין כוונת הנתבעת להעבירם לעבוד תחת עמותה חדשה שפתחה, תוך שהצדדים העלו טענות זהות לאלה שהועלו בהליך כאן. בהמשך לכך נחתם ביום 29.6.20 הסכם קיבוצי שבו הוסכם שהעובדים אינם מוותרים על זכויותיהם כלפי הנתבעת.
התובע ציין כי מתנהלות בבית הדין תביעות דומות וצירוף ההסתדרות להליך נדרש על מנת שבית הדין יפסוק בשלמות וביעילות ויתייתרו דיונים העניינם של עובדים נוספים.

13. הנתבעת טוענת שאין הצדקה לצירופה של ההסתדרות הכללית כצד להליך שכן על פי ההסכמות אליהם הגיעו העירייה וההסתדרות ביום 29.6.20, ההסתדרות התחייבה שלא לתמוך בתביעות פרטניות של עובדים כנגד העירייה.

14. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים שצורפו להלן החלטתי .

15. עמדת ההסתדרות בסוגיית תחולת חוקת העבודה על העסקתם של עובדים המועסקים מחוזה אישי מהסוג שבו הועסק התובע, מוב את בהרחבה בבקשת הצד שצורפה לבקשת התובע כנספח 1.

בהסכם הקיבוצי מיום 29.6.20, נספח 2 לבקשה, נכתב:
"ההסתדרות מתחייבת כי לא תיזום תביעה שלה כנגד העיריה בגין זכויות העובדים לגבי התקופה שעד למועד הקובע, אולם אין בכך כדי לגרוע מזכותו של כל עובד באופן פרטני לתבוע את זכויותיו אך ההסתדרות מתחייבת שלא לתמוך בתביעה כזו של עובד, ככל שתוגש."

לשם השלמת התמונה, "המועד הקובע" שהוגדר בהסכם הקיבוצי הוא 1.7.20.

16. לאור הסכמת הצדדים כמובא בהסכם הקיבוצי, אין מקום לצרף את ההסתדרות הכללית החדשה כצד להליך ואין מקום לחייבה להגיש עמדה.
התובע רשאי לצרף כראייה מטעמו את המסמכים אליהם התייחס בבקשתו.

17. סוף דבר
הבקשה לצירוף הממונה על השכר באוצר כצד בהליך מתקבלת.
הנתבעת תבצע מסירה של כל כתבי הטענות שהוגשו לתיק והחלטתי זו, לממונה על השכר, באמצעות פרקליטות המדינה.

18. הממונה על השכר יגיש עמדתו לתיק, בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

19. הבקשה לצירוף ההסתדרות הכללית החדשה כצד בהליך, נדחית.

20. שאלת ההוצאות תבחן בסיום ההליך.

21. לאור דברי ב"כ התובע, כי קיימים הליכים פרטניים של עובדים נוספים המתנהלים בבית הדין כאן, מתבקש ב"כ התובע להגיש לתיק זה, עד ליום 15/11/20 רשימה של תיקים אלה, על מנת לבחון אפשרות לאיחודים בפני גורם שיפוטי אחד. התיק יובא לעיוני ביום 16/11/20.

ניתנה היום, ט"ז חשוון תשפ"א, (03 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.