הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ס"ק 63504-10-20

לפני:
כב' הנשיאה הדס יהלום
נציג ציבור (עובדים) מר משה כהנא
נציג ציבור (מעסיקים) מר ערן בסטר

המבקשת:
הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף להתאגדות עובדים
ע"י ב"כ: עו"ד ענת גוטמן ועו"ד אלעד מורג

-
המשיבה:
סקובר בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד דפנה שמואלביץ ועו"ד אסתי נדל

החלטה

1. במסגרת ההליכים בתיק, הגישה המשיבה בקשה לזמן לעדות נציג מטעם ארגון תחרות. העד התבקש להביא עימו מסמכים אשר לטענתו, הינם טופסי ביטול חברות עליהם חתומים עובדי המשיבה.
מר אלון תובל מנכ"ל ארגון תחרות הגיש תצהיר עדות ראשית ונחקר בישיבת 20.1.21. בתום עדותו השיב, לשאלת בית הדין, כי הוא שומר את המסמכים אצלו וימסור אותם למי שיורה בית הדין.

2. בתום שמיעת העדויות במסגרת ההליך העיקרי בתיק, קבענו כי ראשית תינתן החלטה בעניין המסמכים שבידי ארגון תחרות.
הצדדים הגישו סיכומים בכתב בסוגיה זו.

3. מסיכומי המשיבה עולה כי למשיבה יש שתי בקשות:

האחת - בקשה להורות לארגון תחרות להמציא את כל המסמכים שבידיו לבית הדין , באופן שאלו יוגשו כראיה מטעם החברה.

השניה - להורות להסתדרות להמציא את 14 טופסי ביטול ההצטרפות המצויים אצלה.

4. לאחר שעיינו בטענות הצדדים ובעדות מר תובל, להלן החלטה בבקשת המשיבה.

5. מסמכים המצויים בידי ארגון תחרות
המשיבה טוענת כי עסקינן בבקשה להמצאת מסמכים שבידי צד שלישי כאמור בתקנה 53 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.

6. על פי הפסיקה, צו לגילוי מסמכים אצל צד שלישי יינתן במקרים חריגים ולא כדבר שבשגרה, תוך איזון בין זיקת המסמכים לסוגיה התלויה ועומדת לבין הפגיעה בפרטיות הצד השלישי.
בעניין בר"ע (ארצי) 37161-09-18‏ ‏ י- חישנים בע"מ נ' מיכאל גירז'ל, 15.1.19 נקבע:
הכלל הוא כי "'הליכי גילוי מסמכים מתנהלים בין בעלי הדין בלבד, ועל כן בסכסוך בין ראובן לשמעון, בית המשפט לא יתן צו לגילוי מסמכים כנגד לוי ... הדרך הדיונית הרגילה להמצאת מסמכים שבידי צד שלישי היא אפוא באמצעות זימון הצד השלישי, אם לצורך מתן עדות ואם לצורך הצגת המסמכים כאמור בתקנות 178 ו–183 לתקנות סדר הדין האזרחי' (רע"א 3816/15 ב.ש ברוש הקמת פרוייקטים בע"מ נ' ת.ק.ש אלפיים (1997) בע"מ [פורסם בנבו] (23.8.2015)". תקנות 178 ו – 183 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מכוחן נלמד הכלל דלעיל, חלות בבית הדין לעבודה מכח אימוצן בתקנה 53(ג) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 (ראו: בר"ע (ארצי) 39603-09-16 דפוס ידיעות תקשורת בע"מ – באום. [פורסם בנבו] פסקה 13 (13.10.2016)).
עם זאת נפסק, כי לכלל מספר חריגים ובהם מקום בו הצד השלישי נמצא בבעלותו או בשליטתו של בעל הדין (רע"א 7264/95 ראש קש נסיר בע"מ נ' רוכביץ, פ"ד מט (5) 793 (1998)). בכל מקרה, צו לגילוי מסמכים אצל צד שלישי יינתן במקרים חריגים ולא כדבר שבשגרה (יצחק לובוצקי סדר הדין במשפט העבודה פרק 11 עמ' 9 (מהדורה חמישית, 2016)), תוך איזון בין זיקת המסמכים לסוגיה התלויה ועומדת לבין הפגיעה בפרטיות הצד השלישי.

7. לטעמנו, טרם בשלה העת לדון בבקשה לגילוי מסמכים שנמצאים אצל צד שלישי. נפרט טעמנו להלן.
מושכלות ראשונים כי הזכות להצטרף לארגון עובדים מתוך רצון חופשי, ולא בכפייה, כמו גם הזכות לפרוש מארגון העובדים, היא פועל יוצא של חופש ההתאגדות.
בג"ץ 7029/95 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית-הדין הארצי לעבודה ואח', פ''ד נא(2) 63.

"חופש ההתאגדות כולל, על פי עקרונות היסוד של שיטתנו, ובהתחשב במשפט העמים, שני פנים: הפן האחד - הפן החיובי, זכות של עובד להצטרף לארגון עובדים קיים או להקים, יחד עם אחרים, ארגון עובדים (בתנאי שיעמוד באמות המידה שנקבעו בפסיקה ל"ארגון עובדים" - ראה לה/1- 5 [10] הנ"ל), והפן השני - הפן השלילי, זכותו של עובד שלא להצטרף לארגון עובדים מסוים או לארגון עובדים כלשהוא."

דיון נב/12-4 (ארצי)‎ ‎האיגוד הארצי של קציני הים‏‎ ‎נ' צים - חברת השיט הישראלית בע"מ, פ''ד כו(1) 3.

עוד על פי הפסיקה, במקרה בו מתברר כי תקנון ההתאגדות קובע כללים נוקשים לביטול חברות המותנים בהסכמת הארגון, הרי שאין מדובר בחברות וולונטרית.

דיון מב/2-5 (ארצי) ההסתדרות הכללית של העוברים בארץ-ישראל נ' פז חב' נפט בע"מ, פ''ד יד367.

8. פרק ג' לחוקת ההסתדרות עוסק בחברות בהסתדרות.
בסעיף 11 לפרק ג', העוסק בביטול חברות, נקבע כך:

"חברות בהסתדרות תסתיים בקרות אחד מן המקרים הבאים:

א. במותו של החבר/ה ....

ב. בתום 30 יום ממועד הודעתו/ה של החבר/ה על עזיבתו/ה את ההסתדרות שניתנה לאגף לאיגוד מקצועי או למנהלת למרשם חברים או למזכירות המרחב אליו הוא/היא משתייך/ת.

ג. בהחלטה של ועדת החברות, שהתקבלה לאחר ששמעה את טיעוני החבר/ה ...."

על פי סעיף זה, על חבר בהסתדרות המבקש לבטל חברותו להודיע על כך לאחד ממוסדות ההסתדרות המפורטים בסעיף קטן ב'.

9. אם כן, בהתאם להוראות חוקת ההסתדרות, ביטול חברות נעשה בדרך של מתן הודעה להסתדרות.

10. אין מחלוקת כי טופסי הביטול לגביהם נטען כי קיימים בידי ארגון תחרות, לא נמסרו להסתדרות מעולם. ההסתדרות אינה יודעת כמה טפסים יש בידי ארגון תחרות, אם בכלל, ומי העובדים שחתמו על אותם טפסים. מעדות מר תובל עולה שיש בידי הארגון שני סוגי טפסים, האחד - "טופס ביטול חברות" והשני –"טופס התנגדות לייצוג לא דמוקרטי". לא הובהר כמה טפסים קיימים מכל סוג.

11. המשיבה הפנתה לפסיקה שהכירה במצבים שבהם אם הנסיבות מצדיקות זאת, רשאי בית הדין להורות על דרך אלטרנטיבית להצגת טופסי הצטרפות כגון הצגתם לעיני בית הדין בלבד, על אף ש בהתאם לפסיקה דרך המלך להוכחת חברות בארגון היא הצגת טופסי ההצטרפות.
המשיבה הפנתה לפסק הדין בעס"ק (ארצי) 59352-10-13 ידיעות אינטרנט בע"מ (שותפות רשומה) – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מיום 21.8.14 ולפסק הדין בעס"ק (ארצי) 9346-04-16 ההסתדרות הרפואית בישראל – קופחת חולים מאוחדת, מיום 17.12.17.

פסקי הדין אליהם הפנתה המשיבה עוסקים בדרכי הוכחת חברות בארגון ולא בדרכי הוכחת ביטולה של החברות.
בית הדין אישר דרכים אלטרנטיביות להוכחת חברות בארגון במקרה שהעובדים חששו ממסירת שמותיהם למעסיק בטרם הוכרעה שאלת היציגות או משהובע חשש מצד הארגון שחשיפת שמות העובדים תסכל את מהלך ההתארגנות או כאשר נמצא כי ניתן להסתפק בראיה אחרת.

12. אין מניעה, במקרים הראויים, לאמץ את הפסיקה הנ"ל גם על טפסי ביטול חברות.
נבחן להלן את הנימוקים שהעלה מר תובל, והאם יש בהם כדי להצדיק סטיה מהוראות חוקת ההסתדרות.

13. בתצהירו, נימק מר תובל את אי מסירת הטפסים להתסדרות כך:

"... תחרות לא שלחה את הטפסים של שליחי תן ביס להסתדרות. הסיבה לכך נעוצה בחשש העולה מהתנהגותה האגרסיבית של ההסתדרות במקרה של תן-ביס עד כה.
ההסתדרות, שעל פניו הטלפונים האישיים של כלל השליחים – לרבות מבטלים או מתנגדים – פרוסים בפניה, עלולה לנצל את המידע שבידיה להמשך הפעלת לחצים טלפוניים על עובדים שביטלו את חברותם. ביצוע "רימרקטינג" בנסיון ללחוץ על עובד שביטל לשנות עמדתו, וביצוע שיחות "פישינג" להשחרת תהליך ההחתמה לשם התעלמות מטופסי הביטול.

14. בחקירתו בפנינו אישר שלא מסר את הטפסים להסתדרות. העד לא נחקר באשר לנימוקים אשר פורטו בתצהירו.

15. עובד המשיבה מר אלכס פרולצוב הצהיר בעניין זה כך:

"קיימנו דיון בקבוצה אם להעביר את הטפסים. הדעה שלנו היתה שאם נמסור את הטפסים ההסתדרות תתקשר לעובדים שחתמו ותפעיל עליהם לחץ לחזור מהביטול, כמו שעשתה עד עכשיו. היתה הצעה שנמסור את הטפסים תחת הנחיה של בית הדין שאסור לצלצל לחותמים, אבל אלון הז כיר שאנחנו לא צד בתיק. אחד מהדוברים הזכיר שההסתדרות במילא לא פועלת לפי חוק הספאם ומצלצלת לעובדים ולכן אפילו אם יהיו הוראות מבית הדין לא בטוח שההסתדרות תכבד אותן. עוד לא קיבלנו החלטה סופית בנושא."

16. אשר לעמדתנו - הטעמים שהועלו, כמפורט לעיל, אינם מצדיקים סטיה מהכלל שלפיו ביטול חברות יעשה בהודעה להסתדרות.

בהתאם לפסיקה, פרישה מהארגון צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי.
איננו מוצאים כל פסול בכך שההסתדרות תפנה, אם רצונה בכך, לעובדים שהצטרפו לשורותיה והודיעו לאחר מכן על ביטול הצטרפותם, בין אם לצורך בירור סיבת הביטול ובין אם כדי לוודא שנעשה מרצון.

17. העובדים אשר הצטרפו להסתדרות (בין אם ההצטרפות חוקית ובין אם לאו – בכך נכריע במסגרת פסק הדין) ומבקשים כעת לחזור בהם מההצטרפות, מחוייבים – על פי חוקת ההסתדרות – להודיע על ביטול החברות להסתדרות עצמה. ככל שארגון תחרות מסייע לעובדים בעניין זה, עליו לפעול בהתאם לאמור בחוקת ההסתדרות.

18. הפסיקה הכירה במצב דברים שבו העובד, אשר מבקש להתאגד בארגון עובדים, חושש כי יאבד את מקום עבודתו או יפגעו זכויותיו, היה ומעסיקו יגלה על כך. על יסוד כך נקבע כי במקרים מסויימים, יתאפשר לארגון העובדים להודיע על יציגות, ללא מסירת שמות העובדים למעסיק (בהתאם לפסיקה שצויינה לעיל).
אין כל הגיון לגזור גזירה שווה בין חשש של עובד מכך שיפגעו זכויותיו על ידי מעסיקו, לבין חשש של עובד שנציגי ארגון העובדים "יטרידו אותו בטלפון".

יתר על כן - החשש כי שיחה חוזרת מצד ההסתדרות, ככל שתהיה כזו, תגרום לעובדים לחזור בהם מהודעת הביטול, מעמיד בספק את רצונם לפרוש מהארגון מלכתחילה.

19. משלא שוכנענו בקיומו של טעם ענייני המצדיק אי מסירת טופסי הביטול להסתדרות בהתאם לחוקת ההסתדרות, הרי שכל עוד הטפסים לא נמסרו להסתדרות, למעשה לא בוטלה חברותם של אלה שהצטרפו לשורות ההסתדרות.
משכך, אין גם הצדקה להגישם לתיק בית הדין ובוודאי שאין הצדקה לכך שימסרו לעיון המשיבה.
נציין בעניין זה כי איננו מוצאים מקום להבחין לצורך החלטה זו, בין ביטול חברות לבין ביטול חתימה על טופס הצטרפות, לאחר שטופס כזה נחתם על ידי העובד (כאמור – בשלב זה אין עדיין הכרעה האם ההצטרפות כפי שנעשתה, היתה כדין).

20. סיכומו של דבר -
על פי חוקת ההסתדרות, עובד המבקש לבטל את חברותו, נדרש למסור הודעה על כך להסתדרות.
לא מצאנו שהנימוקים שמסר מר תובל בעדותו, מצדיקים שלא למסור את טופסי הביטול אשר נטען כי מוחזקים על ידי ארגון תחרות, להסתדרות.
ועוד- קבענו כי כל עוד המסמכים לא נמסרו להסתדרות, לא השתכלל ביטול החברות, ולכן אין לבית הדין ולצד שכנגד זכות לעיין במסמכים.

21. איננו מוצאים לנכון להידרש בשלב זה לטענות ההסתדרות הנסמכות על פסק הדין בעניין צ.ל.פ, ואשר נוגעות לשלב שבו יש לבחון טופסי ביטול הצטרפות. ככל שהעובדים יבחרו להעביר את טופסי הביטול להסתדרות, רק אז יהיה על ההסתדרות לפעול על פי ההלכות שבפסיקה ובכלל זאת פסק הדין הנ"ל.

22. היה וטפסי הביטול יגיעו לידי ההסתדרות, אנו מורים להסתדרות להגיש על כך הודעה לתיק בית הדין מיד עם קבלתם לידיה .
במקרה כזה, המשיבה תהא רשאית לדרוש גילוי ועיון במסמכים בהתאם לתקנות ובמידת הצורך, להגיש בקשה לגילוי מסמכים לבית הדין.

23. לאור קביעתנו לעיל, אין אנו נדרשים לדון בסוגית מתן צו למסירת מסמכים שבידי צדדים שלישיים.

24. טופסי ביטול המצויים בידי ההסתדרות
ביום 12/1/21 הגישה המשיבה בקשה להצגת מסמכים. במסגרת זו ביקשה לקבל את טופסי הביטול אשר נמצאים בידי ההסתדרות מאז יום 22/10/20.
ההסתדרות התנגדה לבקשה בטענה שאין עליה חובה למסור את טופסי הביטול למשיבה כל עוד לא יוכרע ההליך. ההסתדרות הפנתה בעניין זה לפסק דין צ.ל.פ.
כעולה מהראיות, מדובר על 14 טופסי ביטול.

על פי הודעת היציגות ששלחה ההסתדרות למשיבה ביום 22/10/20 ומכתבים נוספים שנשלח ו בימים שלאחר מכן, בידי ההסתדרות כ – 630 טופסי הצטרפות.
משעסקינן ב- 14 טפסי ביטול בלבד, אין אנו מוצאים לנכון להורות להסתדרות לגלותם.
היה ויהיו בידי ההסתדרות טפסי ביטול נוספים והיה ותהיה פניה אליה לגלותם, תתייחס ההסתדרות בתשובתה גם ל- 14 הטפסים הנ"ל, ובמידת הצורך, ככל שתוגש בקשה, נתייחס בהחלטה גם לנושא זה.

דעת מיעוט – נציג ציבור מר ערן בסטר
25. כאשר אדם מצטרף לאגודה ידידים כלשהי אין זה ענינו של איש זולתו וזולת אגודת הידידים. הצטרפות להסתדרות בעת התארגנות ראשונית היא מקרה שונה בתכלית שכן אין מדובר כאן בהצטרפות להסתדרות אלא בהחלטה על מעבר ממקום עבודה שאינו מאורגן למאורגן. והראיה היא שעובדי סקובר הצטרפו להסתדרות הפועל המזרחי עם מר שטיינר כיו"ר הועד ומיד אחר כך להסתדרות הכללית עם אותו מר שטיינר כיו"ר הועד. לא ההסתדרות היא הנושא אלא ההתארגנות. להבדיל ממקרה אגודת הידידים כאן החלטה על הצטרפות של הפרט היא ענינו של כל אחד ואחד מהעובדים בחברה שכן להחלטה יכולה להיות השפעה עצומה על עתידו של כל אחד מהם. על כן נכון היה לראות בהליך לא כהצטרפות לאגודה אלא כבחירות או משאל עם על נושא ההתארגנות. אינני מכיר מצב בו אחד הצדדים במשאל העם הוא גם מתמודד, גם מנהל את הקלפיות וגם מונה את הקולות.
26. הופיע בפנינו עד שפנה להסתדרות בבקשה לקבלת הסבר. בהמשך השיחה נציגת ההסתדרות אומרת שתשלח לו טפסים ובפועל היא צרפה אותו להסתדרות מבלי ידיעתו. שיחה זו ממחישה את המובן מאליו: ההסתדרות היא בעלת עניין. יש לה עניין רב להגיע ליציגות. כאשר שמים את החתול לשמור על השמנת הוא בניגוד עניינים. לפיכך ניתן להבין את חשדנותם של עובדים.

27. גם אווירת המלחמה, אנחנו מולם, השמצות והאשמות הדדיות, הכול תורם לאווירת חוסר האמון.

28. העובדה שמצד אחד לצורך ההצטרפות לא נדרש שום מעשה, הכול נעשה עבור העובד, ומאידך הביטול אינו פשוט וקל. אין "לינק" - העובד נדרש לאתר מספר טלפון (נציג ההסתדרות בעדותו שלח אותו לשלטי חוצות באיילון), לחייג, להמתין למענה, אולי לעבור לשלוחה... כל זה מעיד שההסתדרות מקלה בהרשמה ומקשה בביטול. ומהווה עוד תוספת לחוסר האמון.

29. אין זה ראלי ואי אפשר לצפות מכל מצטרף שיצא וילמד את חוקת ההסתדרות, אך אפשר לצפות שההסתדרות תמסור במעמד החתימה פרטים בסיסיים כגון איך מסיימים את התקשרות: בכתב? מקוון? אולי מספיק בטלפון? משלא נמסרו פרטים אלה בשיחה לא ניתן לבוא בטענה שהטפסים לא הגיעו ליעדם. העובדים וארגון תחרות פעלו לפי מיטב הבנתם ומתוך חששותיהם.

30. חוקת ההסתדרות מדברת על חבר הסתדרות שאינו יכול או רוצה להמשיך. אנו דנים במקרה אחר. מצטרף שמתחרט בטווח זמן מידי. הפתיעו אותו בטלפון, בהחלטה של רגע הוא ענה כן והתחרט אחר כך. לא ביטול חברות אלא ביטול הרשמה. מה אומרת חוקת ההסתדרות במקרה כזה?

31. לפיכך מובנת לי הרתיעה של עובדים ושל ארגון תחרות מלהעביר טפסים להסתדרות. בקשתו של מנכ"ל תחרות להעביר את הטפסים לגורם אובייקטיבי הגיונית וסבירה בעייני. בקשתו למסור אותם לבית הדין מאיינת את נימוק הפגיעה בפרטיות צד ג'.
32. כשמגיע לבית הדין עובד שאינו מיוצג, בית הדין יוצא מגדרו לסייע לו. כאן מדובר בקבוצת עובדים שאינה מיוצגת וחסרת מעמד בבית הדין. לפיכך נראה לי נכון לקחת זאת בחשבון במכלול השיקולים.

33. היה וקיימים טפסי ביטול - אין בית הדין יכול להתעלם מקיומם. הם לב ליבו של העניין. חקר האמת מחייב שהטפסים יגיעו לבית הדין. מנכ"ל תחרות התחייב בבית הדין למסור את הטפסים למי שבית הדין יורה לו. לו דעתי הייתה נשמעת היה נכון להורות לארגון תחרות להעביר את הטפסים לצדדים.
נוכח דעת הרוב, יטיבו העובדים וארגון תחרות לעשות אם יוודאו שהטפסים הועברו להסתדרות, על מנת שלא ירדו לטמיון.

34. סוף דבר
בהתאם לדעת הרוב - בקשת המשיבה להצגת מסמכים, נדחית.

על ההסתדרות לפעול בהתאם לאמור בסעיף 22 להחלטה.

35. המזכירות תשלח עותק מההחלטה לצדדים ולמר אלון תובל.

ניתנה היום, 18/2/21 , בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג ציבור עובדים מר כהנא

הדס יהלום, נשיאה

נציג ציבור מעסיקים מר בסטר