הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ס"ק 58028-07-20

לפני:
כב' הנשיאה הדס יהלום-אב"ד
נציג ציבור עובדים מר משה כהנא
נציג ציבור מעסיקים מר ערן בסטר

המבקשים
1. הסתדרות העובדים הכללית החדשה בא"י
ע"י ב"כ עו"ד אלעד מורג

2. ועד עובדי רכבת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד סיגל פעיל
-
המשיבות
1. רכבת ישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חיה ארמן

2. חגית נגר
ע"י ב"כ עו"ד רפי הולין

החלטה

1. בהליך זה הוגשה בקשה למתן סעדים קבועים וארעיים בעניינה של המשיבה 2, אשר נשכרה לתפקיד מנהלת יחידת הרפואה ברכבת, זאת כנטען - ללא הליכי מכרז.
במסגרת הבקשה, התבקשו סעדים קבועים כדלקמן:

ד. ליתן צו המונע מהגב' נגר, בהתאם להוראות נהלי החברה, להתמודד למכרזים פנימיים ברכבת ישראל כל עוד לא השלימה ותק של שנתיים כעובדת חברה וכי התקופה בה שהתה בתפקידה כמנהלת יחידת הרפואה/עוזרת אישית לא תוכר לה כתקופת ניסיון בתפקידה;

ה. לקבוע כי הנהלת הרכבת הפרה את ההסכם שנחתם ביום 14.11.2019 בעניינה של הגב' נגר;

ו. להורות לרכבת ישראל לפרסם מיידית מכרז פנימי לתפקיד מנהל/ת יחידת רפואה ולפעול בנוגע לאיוש התפקיד בהתאם לחובותיה לפי ההסכם הקיבוצי ובהתאם להסכמות הצדדים שקיבלו תוקף של פס"ד
בס"ק 24466-10-11;

2. במסגרת ההליך התקיימו שני דיונים.
בדיון מיום 28/7/20 לא התייצבה המשיבה 2, בשל שהייה בבידוד.
דיון נוסף התקיים ביום 8/9/20.

ביום 6/9/20 הוגשה תגובה מטעם המשיבה 2.
כמו כן הוגשה בקשה מטעם הרכבת לסילוק הבקשה על הסף ולמתן ארכה להגשת תגובה לבקשת צד בסכסוך קבוצי.
המבקשים הגישו תגובה בכתב.

ביום 8/9/20 התקיים דיון בבקשה לסילוק על הסף.
לאור העובדה שהצדדים לא הגיעו להסכמות, נקבע כי תינתן החלטה בבקשה לסילוק על הסף, והרי ההחלטה.

3. במסגרת הבקשה לסילוק על הסף נטענו טענות אלה:
א. לא הוגש עד היום "הליך עיקרי" ובו בקשה לסעדים עיקריים.
ב. הבקשה לוקה בשיהוי קצוני, נוכח העובדה שהמשיבה 2 מונתה לנהל את יחידת הרפואה באופן זמני, ביום 22/10/19 ואילו ביום 17/11/19 נמחק הליך שהתנהל בעניין זה (סק 10516-11-19 ) נוכח הסכמות שאליהן הגיעו הצדדים.
ג. קיים השתק ומניעות ביחס לסעדים הנדרשים בבקשה, אשר הועלו על ידי המבקשים בהליך הקודם, שנמחק בהסכמה.
ד. בעקבות ההסכמות מחודש נובמבר 2019, הושגה הסכמה נוספת ביום 1/5/20, כאשר הרכבת והמשיבה 2 הסתמכו על אותן הסכמות.
הוועד היה ער לתפקוד של המשיבה 2 ואף ישב איתה בישיבות עבודה.
ה. מדובר בסעדים זמניים תאורטיים, לאור העובדה שהחל מיום 2/9/20 הועבר המשך האחריות על יחידת הרפואה, לטיפול ממלאת מקום סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש והמשיבה 2 אינה ממלאת עוד את התפקיד.
ו. המבקשים אינם יכולים לחייב את הרכבת לפרסם מכרז לאיוש משרת מנהלת יחידת הרפואה שכן הדבר מסור לפררוגטיבה הניהולית של הרכבת.

4. להלן טיעוני המבקשים כנגד הבקשה לסילוק על הסף:

א. הכלל הוא שאין להעלות טענת סילוק על הסף בהליך של סכסוך קבוצי.
ב. ההליך שהוגש כולל בקשה לסעדים קבועים.
ג. אין לקבל את טענת השיהוי וכן אין לקבל את טענת ההשתק והמניעות.

5. בישיבת 8/9/20 חזרו הצדדים על טענותיהם והוסיפו טיעונים, כמפורט בפרוטוקול הדיון.

6. לאחר עיון בטענות הצדדים, להלן החלטה בבקשה לסילוק על הסף.

7. המשיבה 2 החלה לעבוד ברכבת ביום 22/10/19.
המשיבה 2 נקלטה לתפקיד מנהלת יחידת הרפואה, כעולה מהסכם ההעסקה שצורף לבקשה לסילוק על הסף. בהסכם נכתב: "הסכם זה הינו זמני עד ליום 30.4.2020".

8. ביום 17/11/19 הוגשה בקשה בהליך סכסוך קבוצי, המבקשת למנוע את העסקתה של המשיבה 2 בתפקיד הנ"ל.

9. בעקבות הגשת הבקשה, הגיעו הצדדים להסכמות כדלקמן:

חגית נגר – סיכום דברים

מוסכם, שהגב' נגר תוסיף בשלב זה לשמש כמ"מ זמנית של מנהלת יחידת רפואה ועו"ס, זאת מבלי שהדבר מהווה תקדים משום סוג לביצוע מינויים בדרך הזו ברכבת.
מוסכם, שמינויה של הגב' נגר לא ישמש כתקדים משום סוג בדבר מינוי עובדים ברכבת ישראל שלא באמצעות הוראות הדין וההסכמים הקיבוציים.
מוסכם, שהגב' נגר לא תוכל להתמודד במכרז לתפקיד "מנהלת יחידת רפואה ועו"ס" וכי תקופת היותה מ"מ זמנית בתפקידה הזמני עד חודש אפריל 2020 לא תשמש לה כיתרון בשום מכרז אחר ברכבת.

על בסיס הסכמות אלה, הגישו המבקשים כאן, בקשה למחיקת ההליך.

10. כעולה מהבקשה בהליך כאן, נוכח משבר הקורונה, הסכימה נציגות העובדים להאריך את תקופת מילוי המקום, עד ליום 1/5/20.

11. הבקשה בהליך כאן הוגשה ביום 26/7/20, כשלושה חודשים לאחר המועד המוסכם (1/5/20).

12. בשלב זה של ההליך, לצורך דיון בבקשה לסילוק על הסף, איננו מקבלים את טענת השיהוי כטענה שיש בה כדי לסלק את ההליך על הסף.
מדובר בתקופת משבר ארצי ועולמי, תקופת הקורונה. מטבע הדברים, העומס על משאבי אנוש ובכלל זה על מי שממלא תפקיד מ"מ זמני של מנהל יחידת רפואה, הוא גבוה ביותר. פרק זמן של 3 חודשים לאחר חלוף המועד המוסכם, במצב הנוכחי במדינה, אין בו כדי להוות שיהוי המצדיק סילוק על הסף של הבקשה.

13. באשר לטענת השתק ומניעות - העובדה שההליך הקודם נמחק – בעקבות הסכמה שהושגה – אין ב ה כדי ליצור השתק או מניעות.
אין מדובר במחיקה בעלמא, אלא במחיקה על רקע הסכמות, כאשר לטענת המבקשים, ההסכמות (שהוארכו לאחר מכן עד 1/5/20) לא קויימו על ידי הרכבת והמשיבה 2 המשיכה לבצע בפועל את תפקיד מנהלת יחידת הרפואה והעו"ס ברכבת. טענות אלה טעונות בירור עובדתי אך ודאי שאין בהן משום הצדקה לסילוק הבקשה על הסף.

14. הרכבת טוענת שהסעדים המבוקשים הם סעדים תאורטיים, שכן החל מיום 2/9/20 הועברה האחריות על יחידת הרפואה , לטיפול ממלאת מקום סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש והמשיבה 2 אינה ממלאת עוד את התפקיד .
מטיעוני הצדדים כפי שהועלו בדיון מיום 8/9/20 עולה שקיימת בין הצדדים מחלוקת עובדתית בעניין זה, שיש לבררה.

15. הטענה בדבר הפררוגטיבה הניהולית של הרכבת להחליט אם לפרסם מכרז לאיוש משרת מנהלת יחידת הרפואה, אינה הופכת את הסעד המבוקש בעניין זה לתיאורטי.
לטענת הרכבת, תפקיד מנהלת יחידת הרפואה לא אוייש עד כה כתפקיד במשרה מלאה והיה מבוצע בשנים האחרונות על ידי סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש ואין מניעה שימשיך להיות מבוצע כך.
מנגד, המבקשים הפנו לתכתובות בין הצדדים מהן עולה שהרכבת מסרה ליו"ר ועד העובדים בחודש אוקטובר 2019 וכן בחודש מאי 2020 שבכוונתה לאייש את התפקיד במסגרת מכרז פנימי שיפורסם. הדברים אף עולים מההסכמות אליהם הגיעו הצדדים בחודש נובמבר 2019 כמובא לעיל.
לאור אלה, וכן בהתייחס לקיומה של מחלוקת עובדתית בשאלת ביצוע התפקיד בפועל על ידי המשיבה 2, לא ניתן לקבוע בשלב זה שהבקשה להורות לרכבת לפרסם מכרז פנימי לתפקיד מנהל/ת יחידת רפואה הפכה לתיאורטית.

16. לכל הנימוקים המפורטים לעיל, יש להוסיף כי בהתאם להלכה הפסוקה, בסכסוכים קיבוציים יש להעדיף קיומו של דיון לגופ ו של עניין על פני מחיקה על הסף.
דב"ע מג/3-4 ההסתדרות הכללית - מדינת ישראל, פד"ע יד 71 (1982), עסק 400094/97‏ ‏ הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל, 6.9.2004.

16. סוף דבר – הבקשה לסילוק על הסף, נדחית.

17. כמקובל בסכסוכים קיבוציים, אין צו להוצאות.

18. המשיבה תגיש תגובה לבקשה עד ליום 30/10/20.
מועד לדיון יקבע וישלח לצדדים.

ניתנה היום, 29/9/20 , בהעדר הצדדים.

נציג עובדים מר כהנא

הדס יהלום, נשיאה

נציג מע סיקים מר בסטר