הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ס"ע 47499-11-17

24 יוני 2020
לפני:
כב' השופטת כרמית פלד
התובע:
אבנר הופשטיין
ע"י ב"כ עו"ד משה בן דת ועו"ד סקלסקי

-
הנתבעת:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד גילה חממי

החלטה

ביום 6.6.19 ניתן תוקף של החלטה "להסכמת הצדדים, לפיה לאור המסמכים שהוגשו באיחור למדינה, ניתנת בזאת למדינה האפשרות להגיש תצהירים משלימים ו/או להגיש בקשות לזימון עדים ו/או להגיש מסמכים רלוונטיים נוספים וזאת עד 30 ימים לפני מועד הדיון שבמסגרתו ייחקרו עדי המדינה."
דיון הוכחות (שלישי) היה קבוע ליום 4.6.20. ביום 2.6.20 הגישה הנתבעת בקשה להגיש שני תצהירים משלימים מטעמה (של מר ירון דקל, אשר תצהיר עדות ראשית מטעמו כבר הוגש בעבר ושל רס"ן כרמית כהן שטרית) וכן הגישה המדינה בקשה לזמן לעדות שלושה עדים נוספים מטעמה, אשר לטענתה לא עלה בידה להגיש תצהירים מטעמם. התובע מתנגד לעדותם של העדים הנוספים וטוען, בין היתר, כי עדותם אינה קשורה כלל למסמכים אשר נשלחו על ידו לנתבעת ביום 27.5.19 - מסמכים אשר בשל מועד הגשתם המאוחר הגיעו הצדדים להסכמה האמורה מיום 6.6.19 אשר קיבלה תוקף של החלטה. עוד טוען התובע כי עיתוי הגשת בקשת הנתבעת, לאחר חקירת מרבית עדי התובע, מלמד על ניסיון לעריכת "מקצה שיפורים" פסול, שעה שלא היתה מניעה לזמן את העדים במועד הגשת תצהירי הנתבעת.
לאחר ששקלתי בכובד ראש את טענות שני הצדדים להלן החלטתי:

 1. עדותם של העדים הנוספים שמבקשת המדינה להעיד עשויה להיות רלבנטית ויתכן שזו תתרום להבהרת המחלוקת ולירידה לחקר האמת. טעם זה תומך בקבלת הבקשה. בנוסף, גם מנימוקים הנשענים על איזון בין הצדדים סבורני שיש מקום להיעתר לבקשת הנתבעת.
 2. ביום 3.6.19 ניתנה החלטה שהתירה לתובע לצרף מסמכים רלבנטיים, גם אם באיחור, על מנת ליתן לו את יומו באופן שלם ומלא. מטעמים דומים ועל מנת ליתן לכל הצדדים את יומם באופן שלם ומלא יש להיעתר לבקשת הנתבעת.
 3. באשר לטענת התובע לפיה עדותם של העדים שמבוקש כעת לזמנם אינה נוגעת כלל ועיקר למסמכים שנשלחו על ידי התובע ביום 27.5.19 - לא ניתן לקבוע מסמרות באשר לכך, שכן משבחר התובע להרחיב את הראיות התומכות לשיטתו בטענותיו יש לאפשר גם לנתבעת להרחיב ולבסס ביתר שאת (כך לגישתה) את הגנתה. יתכן שעל יסוד ראיות מסויימות שהוגשו במועד הגשת תצהירי התובע בחרה הנתבעת להגיש ראיות בהיקף מסויים ומשהרחיב התובע את ראיותיו תוך הגשת מסמכים נוספים מצאה הנתבעת לנכון לעבות גם את היקף ראיותיה. גם אם אין הלימה מלאה בין המסמכים שהוגשו על ידי התובע לבין העדויות החדשות שמבוקש להשמיע, הרי שלטענת הנתבעת יש בעדויות אלה כדי לבסס את טענות ההגנה. דומה כי יש להיעתר לבקשת הנתבעת, ולו מטעמי איזון וסימטריה.
 4. באשר לטענת התובע בנוגע לעיתוי הגשת הבקשה – טוב היתה עושה הנתבעת לו הקדימה להגיש את בקשתה להעיד עדים נוספים ולהגיש תצהירים משלימים. יחד עם זאת, העובדה שמבוקש רק בשלב זה, לאחר שנשמעו עדים מטעם התובע, לזמן עדים נוספים מטעם הנתבעת אינה פוגמת בסדר הרגיל של הבאת הראיות. זאת מהטעם שככלל ובהתאם למושכלות ראשונים ראשית נשמעת פרשת התביעה ורק לאחריה נשמעת פרשת ההגנה. לכן אין בהיעתרות לבקשת הנתבעת כדי לשנות מהסדר הנוהג או כדי לפגוע באפשרותו של התובע להוכיח את טענותיו.
 5. לא נעלמה מעיני אמירת ב"כ התובע לפיה לאור בקשת הנתבעת הוא שוקל להגיש בקשה לזמן 12 עדים נוספים מטעם התובע – אין מקום לדון ולהכריע בבקשה תיאורטית. יחד עם זאת, נציין כבר עתה כי אין הנדון דומה לראיה. כאמור, בהתאם לכללי הדין הרגילים פרשת ההגנה נשמעת רק בסיום פרשת התביעה. לכן, ככלל ובאופן עקרוני, משמעות העתרות לבקשת תובע לזמן עדים נוספים ולשמוע את עדותם לאחר שנשמעו עדי הנתבעת היא חריגה מהכלל הנוהג. חריגה כזו תעשה במשורה, במקרים חריגים בלבד ובנסיבות מיוחדות אשר מצדיקות זאת. אין באמירה זו כדי לקבוע מסמרות ביחס לבקשה שטרם הוגשה.
 6. מהטעמים המפורטים לעיל סבורני שיש מקום לאפשר לנתבעת להגיש את שני התצהירים המשלימים ולזמן לעדות את שלושת העדים הנוספים.
 7. יחד עם זאת, יש מקום כי הנתבעת תעשה מאמץ נוסף לקבל מהעדים שמבוקש לזמן תצהירי עדות ראשית. זאת על מנת לאפשר לב"כ התובע להיערך כדבעי לחקירת אותם עדים וכן לצמצם בזמני חקירות ובזמן שיפוטי.
 8. בתוך 30 ימים תגיש הנתבעת תצהירים של שלושת העדים שמבוקש לזמן לעדות ולחילופין – תגיש הודעה המפרטת את הניסיונות שנעשו על מנת לגבות את הצהרות העדים ומדוע הניסיונות לא עלו יפה.
 9. בדיון ההוכחות ביום 2.7.20 ייחקר התובע וכן העד מטעמו. כמו כן, ייחקרו עדי הנתבעת שהוגשו תצהירים מטעמם (מר ירון דקל, רס"ן טניה פוליאק, רס"ן זהבי קלמן ורס"ן כרמית כהן שטרית).
 10. בהמשך ייקבע דיון נוסף לחקירת שלושת עדי הנתבעת: מר ברזילי, מר עובדיה, מר כרמי מנסור.
 11. עיתוי הגשת הבקשה לזמן עדים נוספים גרם להתארכות ההליך באופן שמסב לתובע נזק. שאלת ההוצאות בשל עיתוי הגשת הבקשה תישקל בפסק הדין.

ניתנה היום, ב' תמוז תש"פ, (24 יוני 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.