הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ס"ע 35384-10-19

22 מרץ 2021
לפני:
כב' השופטת תמר עציון פלץ

התובע:
AHMED IBRAHIM GAJAIJ ELFEDIEL
ע"י ב"כ: עו"ד אטיאס
-
הנתבעות:
1. סלים נואטחה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד בסול

2. גילעם חברה לבניה ופיתוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד הרשקוביץ ו/או דרי

החלטה
בהמשך לדיון שהתקיים בפניי היום, להלן החלטתי בדבר המשך ניהול ההליך.
התובע יגיש פסיקתא לחתימת בית הדין על הבקשה המוסכמת לקבלת דו"ח איכון למכשיר הנייד שהיה בשימוש התובע בתקופה נשוא התביעה, וזאת עד ליום 5.4.2021.
כמו כן, ועד ליום 21.4.2021 הצדדים יגישו תצהירי גילוי מסמכים ערוכים כדין בצירוף כלל המסמכים המפורטים בהם למעט מסמכים שכבר הוגשו. בכלל זה תגיש הנתבעת 1 עותק מכל דוחות הנוכחות ו/או יומני עבודה של התובע, תלושי שכר וכל מסמך אחר אודות תקופת העבודה והתשלומים ששולמו לתובע בגינה. כמו כן, התובע יגיש עותק מהצילום שהוצג במעמד הדיון (השלט שהוצב בכניסה לאתר העבודה) וכל מסמך רלוונטי אחר.
ככל שמסמך ספציפי מבין המסמכים שפורטו לעיל לא יימצא בידי הצד הנדרש להציגו, יש להצהיר על כך בהתאם.
אשר להודעת צד ג' שששלחה הנתבעת 2 לנתבעת 1, הרי שזו אינה מצויה בסמכותו העניינית של בית הדין מן הטעמים שיפורטו להלן.
הכלי הדיוני של מסירת הודעה לצד שלישי מוסדר בתקנות 216-233 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 ואומץ על ידי בתי הדין לעבודה מכוח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה (להלן: חוק בית הדין לעבודה) אך זאת, " בשינויים המחויבים, ובכפוף לקביעה אחרת של בית-הדין, אם ראה לעשות כן לצורך פישוט הדיון, הקלת הדיון ועשיית משפט צדק" (דב"ע (ארצי) נו/0-301 המוסד לביטוח לאומי – אחמד רדיאדה, ניתן ביום 25.11.1996; דב"ע נב/60-3 ההסתדרות הכללית – יורם ברזילי, פד"ע כ"ג 475, 427).
משלוח הודעת צד ג' בבית הדין לעבודה כפוף לכך שהתובענה מושא ההודעה מצויה בסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה "לו הוגשה היא במישרין כלפי אותו צד שלישי – כנתבע" (בר"ע 206/07 קדם הדרכות (2002) בע"מ– יואל שי, ניתן ביום 7.6.2007).
בפסק הדין שניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה בעניין תדיר גן נקבע , כי עילת התביעה המרכזית של המבקשת במשלוח הודעת צד ג' כלפי הצד השלישי היתה התחייבות לשיפוי המעוגנת בהסכם ההתקשרות שבין השתיים, ומדובר בעילה חוזית-מסחרית בין צדדים שאינם עובד ומעסיק (ע"ע 23018-05-12 תדיר גן (מוצרים מדויקים) 1993 בע"מ נגד רימס אינטרנשיונל בע"מ ואח', ניתן ביום 3.7.2014, להלן: הלכת תדיר גן, בסעיפים 2-3 לחוות דעתו של כב' סגנית הנשיאה, השופט אילן איטח, והשוו גם לדעת המיעוט של כב' השופטת אנגלברג שהם בסעיפים 11-14).
בהתאם לקביעה זו נפסק, כי הודעת צד ג' המבוססת על עילת תביעה זו אינה מקיימת את שני התנאים הקבועים בסעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה – מבחן העילה ומבחן הצדדים, ואין כל דרך להכניס לבית הדין לעבודה תביעה חוזית בין שניים, אפילו היו השניים מעסיקים במשותף של העובד.
בדומה, עילת התביעה של הנתבעת 2 כלפי הנתבעת 1 במסגרת הודעתה מקורה בהסכם הקבלנות שנכרת בין השתיים ובסעיפי השיפוי שנכללו ב ו, כך שעילת התביעה היא עילה חוזית מסחרית בין צדדים שאינם עובד ומעסיק, ולכן אינה מקיימת את תנאי הסמכות העניינית הקבועים בסעיף 24(א)(1)) לחוק בית הדין לעבודה .
זאת, אף אם יעיל וראוי היה לברר את כלל טענות הצדדים בהליך אחד, לרבות טענותיה של נתבעת אחת כנגד נתבעת אחרת, שכן אין ביעילות זו כדי לגבור על כללי הסמכות העניינית. וכפי שנפסק:
"בכל הכבוד, "תבונתו" של המחוקק בנוגע לאופן חלוקת הסמכויות השיפוטיות אינה ענין לבית המשפט גם אם יש רגליים לסברה כי חלוקה אחרת היתה "יעילה" ו"טובה" יותר מבחינת הציבור והצדדים.
בית המשפט לעולם יהיה כבול בגבולות הוראתו של המחוקק בענין זה. זהו, בתמצית, עקרון שלטון החוק. למתח בין יעילות - כאינטרס הציבור והצדדים, לבין הוראות המחוקק - שדומה לעיתים כי פוגמות באינטרס זה, נדרש בית המשפט העליון בענין פי.או.אס., שם נקבע כי אין מנוס מפיצול הדיון בין הערכאות בתביעות שהגישה חברה נגד פלוני: האחת – עילתה ביחסי עבודה, והשניה – יסודה בהיות פלוני דירקטור בה. בית המשפט העליון קבע כי "רב המרחק עד למסקנה שהאינטרס הציבורי" בדבר ריכוז הדיון "גובר על חלוקת סמכויות שקבע המחוקק" וכי "יש לשאוף לריכוז הדיון, אך רק עד קו תיחום הסמכויות שקבע המחוקק"
(ע"ע (ארצי) 7882-11-12 עופר עיני נ' דוד וזנה, ניתן ביום 6.8.2013, ההדגשות במקור)

לאור האמור, ומאחר שהסמכות העניינית לדון במישור היחסים שבין הנתבעות, כפי שפורטה בהודעת צד ג'ף אינה מסורה לבית הדין לעבודה, אני מורה על מחיקת ההודעה.
זאת, מבלי לגרוע מזכותה של הנתבעת 2 להעלות את כל טענותיה ביחס לנתבעת 1 בפני הערכאה המתאימה.
התיק יובא לעיוני ביום 22.4.2021 ולאחר מועד זה ייקבע להוכחות.
ניתנה היום, ט' ניסן תשפ"א (22 מרץ 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.