הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 54058-03-16

לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

התובע:
מערוף עבדל נאצר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

לאחר שעיינתי בעמדת התובע ובתגובת הנתבע, להלן החלטתי :

בפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בערעור (עב"ל 14948-09-19) נקבע כך (בסעיף 26):

"נותר להחליט מה משמעות הקביעה כי אין לטעמי אפשרות לתת תוקף להחלטת ד"ר סטצקביץ, אך זאת לא בשל כך שהשתכנעתי שניתנה שלא כדין אלא בשל שלא עמדו ראיות והסברים המאפשרים לבדוק זאת (לרבות תשובות של ד"ר סטצקביץ שיינתנו על בסיס החומר הרפואי הרלוונטי). בנסיבות המקרה אינני סבורה שניתן לקבל החלטה כה משמעותית (שהפכה משמעותית עוד יותר בהתחשב בחלוף הזמן והעצירה המוחלטת של תשלומי הגמלאות למערער) לכאן או לכאן רק על יסוד נטלי שכנוע, שהצדדים אף לא טענו לגביהם. שוכנעתי לפיכך שאין מנוס כי אם להחזיר את התיק לבית הדין האזורי לצורך שמיעה מחדש של עדותו של ד"ר סטצקביץ, לאחר שיתאפשר לו לעיין בכל החומר, על מנת לשמוע ממנו מדוע קיבל את ההחלטה שקיבל. צודק המערער שבהתאם להלכה הפסוקה כמו גם נוהלו הפנימי של המוסד, "לא יכול להיות מצב שבו רופא מוסמך יחליט לשלוף סתמית תיק מערימת התיקים המצויים במשרדו כך סתם" (שהרי גם כאשר תיק "נשלף" באופן מדגמי, "שליפה" זו כשלעצמה אינה יכולה להוביל להחלטה על בדיקה מחדש מבלי שנערכת בדיקה מקצועית המלמדת כי מתקיימים בו התנאים המצדיקים בדיקה מחדש). ההחלטה אינה יכולה לפיכך להיות שרירותית או סתמית, אלא חייבת לשקף - גם באופן אובייקטיבי שניתן להבנה על ידי מי שאינו איש מקצוע בתחום הרפואה - שיקול דעת ענייני-מקצועי המלמד על סיכוי ממשי לשינוי (בין לטוב ובין לרע) במצב הרפואי. במקביל ראוי כי יוגש לבית הדין גם הפרוטוקול מיום 21.1.98, שיסייע להבין את הקביעה הרפואית בדבר שיפור אפשרי במצב ולגבי אלו נכויות התבססה. טרם זימונו של ד"ר סטצקביץ יחליט בית הדין האזורי, לאחר שמיעת הצדדים ותוך לקיחה בחשבון של כלל הנסיבות לרבות העובדה כי מדובר בעד שכבר העיד, על הדרך הפרוצדוראלית של זימונו וחקירתו כמו גם העברת החומר הרלוונטי לידיו.   

לאחר שמיעת העדות, בית הדין האזורי יתבקש להכריע אם ההחלטה להעמיד את המערער לבדיקה מחדש, עומדת בתנאים שקבעה הפסיקה כמפורט לעיל. במסגרת זו אין לקחת בחשבון את התנהלותו של המערער לאחר קבלת ההחלטה, שכן יש לבחון את ההחלטה נכון למועד בו ניתנה. משכך, אין רלוונטיות לחוסר המהימנות שמצא בית הדין בעדותו של המערער או בעדותה של באת כוחו בקשר לשאלה אם הוא עובד אם לאו, ואף אין רלוונטיות לחשדות שעורר המוסד מעצם התעקשותו של המערער שלא להתייצב פעם נוספת בפני ועדה רפואית. אף אין עוד חשיבות, כפי שפירטתי לעיל, לבקשת ההיוון וכל הכרוך בה, אלא יש לבחון את ההחלטה ביחס להפעלת תקנה 37 על רגליה שלה.

לאחר הכרעה זו, יידרש בית הדין האזורי גם להחלטת המוסד על שלילת גמלתו של המערער, כפי שהתקבלה על ידי המוסד מכוח תקנה 38 לתקנות (ועמדה אף היא בבסיס ההליך, כפי שעולה מפירוט הפלוגתאות שהועברו להכרעה); האם התקבלה כדין; ומה השלכות הקביעה המשפטית שתתקבל ביחס לתקנה 37 על גמלתו של המערער כפי שאמורה הייתה להיות משולמת לאורך השנים שחלפו " (ההדגשה הוספה)

על יסוד האמור לעיל ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים, בית הדין מסיק מהיעדר תגובת הנתבע כי אין לו התנגדות כי ד"ר סטצקביץ יוזמן כעד מטעמו וכי לתובע יתאפשר לחקור אותו בחקירה נגדית. משכך, ד"ר סטקביץ יזומן כעד מטעם הנתבע.

נוכח הסכמת התובע כי טרם חקירתו של ד"ר סטקביץ, יוצג בפניו על ידי הנתבע כל החומר שעל בסיסו קיבל בזמנו את ההחלטות שלו ביחס לתובע, אני נעתרת להצעת הנתבע כי עו"ד עדי וידנה יפגש עם העד וימסור לו את התיק .

הנתבע ימציא לתובע את החומר כאמור טרם החקירה של ד"ר סטקביץ ולא יאוחר מיום 24.3.21 .

זאת ועוד, הנתבע יגיש לתיק את הפרוטוקול מיום 21.1.98 (כאמור בסעיף 26 לפסק הדין של בית הדין הארצי בעב"ל 14948-09-19), וזאת עד ליום 25.3.21.

התיק ישמע ביום 7.4.21 בשעה 13:30 (כפי שנקבע זה מכבר).

יצוין כי נוכח החלטת בית הדין הארצי לפיה, רק לאחר שמיעת העדות של ד"ר סטקביץ והכרעה בשאלה האם ההחלטה להעמיד את התובע לבדיקה מחדש, עומדת בתנאים שקבעה הפסיקה , ידרש בית הדין האזורי גם להחלטת המוסד על שלילת גמלתו, כפי שהתקבלה על ידי המוסד מכוח תקנה 38 לתקנות – האם החלטה זו התקבלה כדין, אין מקום להתייחס כבר בשלב זה לכך (כמבוקש על ידי התובע בסעיף 5 לעמדתו) , והצדדים יוכל ו לטעון לעניין זה בשלב הסיכו מים.

נוכח אי הסכמת הנתבע למי מ"הסדרי הפשרה" שהתובע הציע, בכלל זה לעניין בדיקתו המיידית בוועדה הרפואית, בכפוף לכל מיני תנאים, לא מצאתי להתייחס לכך בשלב זה.

התיק יעלה לעיוני ביום 26.3.21.

ניתנה היום, א' ניסן תשפ"א, (14 מרץ 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.