הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 47202-04-19

09 אוגוסט 2021
בפני:
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
הרצל פרץ

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
לפנינו תביעת התובע להכיר בפגיעה בריאותיו כפגיעה בדרך המיקרוטראומה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").
המל"ל דחה את תביעת התובע במכתבו מיום 3.10.2018.
מכאן, התביעה שלפנינו.

 להלן העובדות הרלוונטיות על פי החלטת בית הדין מיום 1.7.2021
בתקופה הרלוונטית התובע היה עובד עצמאי בעל חברה.
במהלך שנות השמונים/תשעים התובע ע בד במסגרת חברות שבבעלותו בצביעת מטוסים ומסוקים עבור התעשייה האווירית ומשרד הביטחון וזאת במשך תקופה של כ-10 שנים, בין ההשנים 1987-1997 לערך.
באשר למשרד הבטחון, התובע עבד בערך 12 שבועות בשנה במשרד הבטחון בצביעת מטוסים, לא ברצף. צביעת מטוס לקחה כ-7 ימי עבודה, כאשר פעולת הצביעה עצמה לקחה כיומיים-שלושה, כל פעם כ-8 שעות. ביתר ימי העבודה הסירו את הצבע ואת הלכלוך מהמסוק וזאת בלטישה ובאקדח אוויר. הצביעה התבצעה באמצעות אקדח צבע.
עבודת הכנת המטוסים לצביעה בוצעה על ידי התובע ועובדים נוספים, כאשר פעולת הצביעה בוצעה על ידי התובע בלבד.
באשר לתעשיה האוירית – התובע עבד כ-30 שבועות בשנה בתעשיה האווירית. עבודת הצביעה עצמה נמשכה כ-10 שבועות לא ברצף ובוצעה על ידי התובע עצמו, 8 שעות ביום. ביתר הזמן, התובע עבד בהכנת המסוקים לצביעה (שיוף והסרת צבע), כאשר עבודה זו בוצעה על ידו ביחד עם עובדים נוספים.
בעת הצביעה התובע עשה שימוש באמצעי מיגון מסוג מסכת בד מסוג 95N.
החומרים אליהם נחשף התובע במסגרת עבודתו הם בהתאם למסמכי ה-MSDS המצורפים.
התובע מעשן מגיל 14 כחפיסה ביום.

מינוי מומחה רפואי:
ד"ר שבתאי ורסנו, רופא מומחה למחלות ריאות, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א-1971 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
צד המתנגד להחלטת בית הדין למנות את ד"ר שבתאי ורסנו, יודיע על כך בהודעה מנומקת תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו החלטה זו.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצד של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ענייניים במתן חוות דעתו.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה.

השאלות:
מהו ליקויו של התובע?
האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל ל-50% קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השנים.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות המים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו – האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקוי של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).
 
מסמכים:
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
מסמכים רפואיים שונים שצורפו לכתבי בית דין.
תיקו הרפואי של התובע משירותי בריאות כללית.
תיקו הרפואי של התובע מבית החולים תל השומר.
תיקו הרפואי של התובע מבית החולים בילינסון.
מסמכי MSDS שהוגשו על ידי התובע.

לתשומת לב המומחה יוער, כי ברגיל, ניתנת חוות דעתו של המומחה על סמך מסמכים רפואיים.
יצוין, כי על הצדדים חל איסור מוחלט ליצור כל קשר אישי עם המומחה.
שכר טרחתו של המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.
לעיוני.

ניתנה היום, א' אלול תשפ"א, (09 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.