הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 45224-03-18

26 אוגוסט 2020

לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק

נציג ציבור מעסיקים מר יונה הנדל

התובע
ארי נוימן
ע"י ב"כ: עו"ד קוזלובסקי
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד לירון דגון

פסק דין

1. במסגרת הליך זה נדרשת הכרעתינו בשאלה האם הגיש התובע תביעה לתשלום דמי פגיעה טרם ליום 17.8.2016 , והאם זכאי הוא לדמי פגיעה באופן רטרואקטיבי.

רקע עובדתי
2. ביום 19.7.2010 מלא התובע טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה בשל ליקוי שמיעה וטנטון. במועד זה הוחזר הטופס לתובע לצורך הוספת מסמכים נוספים.

3. ביום 17.6.2016 הגיש התובע תביעה לתשלום דמי פגיעה בצירוף המסמכים הדרושים. תביעת התובע אושרה ביום 5.7.2017.ביום 7.11.2017 נקבעה לתובע דרגת נכות בשיעור 14.5% החל מיום 24.4.2010.

4. בהתאם להוראות סעיפים 296 ו- 107 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995, הופחת סכום במלואו סכום המענק לו היה זכאי התובע לאור שיעור נכותו .

טענות התובע
5. התובע הצהיר והעיד כי הגיש תביעה בשנת 2010 וכן הציג את טופס התביעה הנושא את חתימתו וחתימת המעביד מיום 19.7.2010. התובע לא נחקר על הצהרתו כי טופס התביעה נחתם בפני פקיד הנתבע, בתאריך המצוין על גבי הטופס. כמו כן אשת התובע אשר הגישה תצהיר כלל לא נחקרה על ידי הנתבע.

6. התובע הוסיף וטען כי הנתבע לא הציג כל ראיה לסתירת גרסת התובע. לא אותר פקיד הנתבע לו נמסר הטופס ולא הוגש כל תצהיר בעניין זה, אלא הנתבע הסתפק בהכחשה סתמית וכללית ללא כל ניסיון לאתר עדים או לסתור את גרסת התובע.

7. התובע הוסיף כי מהפרטים שמולאו בטופס התביעה עולה כי הוגשה היא מספר שנים טרם שנת 2016 שעה שהעובדות הנזכרות בטופס רלוונטיות לשנים בהן העסק היה פעיל קרי סמוך לשנת 2010. כמו כן, הנתבע הסתיר מסמכים מעיני התובע שעה שהנתבע הציג בפניו את תיקו אולם, נאסר עליו לעיין ב מסמכים אשר היו מקופלים לכן , נמנעה ממנו האפשרות לאתר מסמכים אשר תומכים בביקורו במשרדי הנתבע עוד בשנת 2010.

8. ככל שסבר פקיד הנתבע כי בטופס אשר מלא התובע חסרים פרטים אינפורמטיביים שונים, אין הדבר פוגם בכשרות התביעה שכן היה עליו להודיע לתובע ולאפשר לו להשלים את החסר תוך 21 יום מיום מתן ההודעה. משלא נעשה כך, ומשלא נסתרה גרסת התובע, יש לקבל גרסתו ,לבטל את החלטת הנתבע ולקבוע כי הוא זכאי למענק על פי דרגת הנכות היציבה שנקבעה לתובע.

טענות הנתבע
9. התביעה לתשלום דמי פגיעה הוגשה אל הנתבע רק ביום 17.6.2016 ולא טרם מועד זה. התביעה לקבלת דגת נכות הוגשה רק ביום 17.8.2016.הודעה בדבר שלילת אחוזי נכות ושלילת תשלום המענק מכוח הוראת סעיף 296 ו- 107 לחוק הביטוח הלאומי, נשלחה אל התובע ביום 7.11.2017.

10. לאור הוראות החוק התובע אינו זכאי לתשלום מענק נוכח מועד הגשת התביעה למוסד אשר אף מעדות התובע עולה כי הוגשה רק בשנת 2016. התובע אשר בעדותו כי בשנת 2010, פקיד התביעות החזיר לו את הטופס והנחה אותו להגיש מסמכים נוספים לצורך הגשת תביעתו באופן מלא. כמו כן התובע אשר כי חלפו 6 שנים מהמועד בו הגיש לראשונה את טופס התביעה שהוחזר לו ועד להגשת טופס התביעה שנית, בשנת 2016.

11. לא נטען ולא הוכח כי התובע לא היה כשיר לנהל את ענייניו, ולא הוכחו נסיבות אובייקטיביות אשר מנעו ממנו לנהל את ענייניו ולהגיש תביעתו במועדים הקבועים בדין. משעה שהתביעה הוגשה לראשונה בשנת 2016, בדין נדחתה תביעתו לקבלת מענק.

דיון והכרעה
12. לצורך הכרעה בשאלות המונחות לפתחינו בהליך זה יש לבחון תחילה האם אכן הגיש התובע תביעתו למוסד בשנת 2010 . הנתבע טען כאמור כי התביעה לא הוגשה אלא בשנת 2016.

13. אין חולק כי על המבוטח לפעול בהקדם למימוש זכויותיו עת התקיימו התנאים המזכים בגמלה ואין לו "זכות קנויה" למבוטח להמתין בהגשת התביעה בתקווה או הנחה , כי ישולם לו בגין ז כויות העבר בפרט שעה שתכלית הקצבה היא ליתן מענה למצוקת ההווה או העבר הקרוב ולא למצוקה "היסטורית".

הלכה פסוקה היא כי: "מערכת היחסים בין המוסד למבוטחיו נקבעה על פי החוק ומשכך, החוק בלבד הוא שמכתיב את מערכת הזכויות והחובות של הגורמים השונים במערך הביטחון הסוציאלי. לכן, ככלל, אין על המוסד ליידע את המבוטחים בדבר כל אפשרויות התביעה את המוסד העומדות בפניהם אלא על המבוטח עצמו לברר זאת ולהגיש תביעה כנדרש בדין" ( עב"ל 711/08 צ'רבינסקי - המוסד לביטוח לאומי [פורסם בנבו] (17.3.2010).

14. עיון בתצהיר התובע (סעיפים 4, 8ב' ) מעלה מפורשות כי טופס התביעה נמסר חזרה לידיו לצורך השלמת פרטים ומסמכים. דברים דומים נשמעו מפי התובע במסגרת חקירתו הנגדית וכך העיד:
" האם יש לך מסמך שיש עליו חותמת נתקבל של המל"ל משנת 2010 או ממועד סמוך לכך?
ת. המסמך היחיד שיש לי זה מה שאני זוכר ממה שהיה , אני הגעתי מילאתי את הטופס בהנחית הפקיד שהיה שם והוא עזר לי למלא את כל הטפסים אני לא יודע אם התקבל או לא התקבל אבל ראיתי אותו מתעסק והבנתי שזה נכנס למערכת. הוא לא נתן לי מסמך כתוב הוא אמר לי שחסרים כמה דברים תלושי שכר ועוד אישורים הוא אמר לי קח תתיק תמלא ותחזור.
ש. אני מבינה שאת טופס התביעה שאתה טוען שהגשת ב 2010 אותו פקיד החזיר לך אותו?
ת. כן , אחרי שמילאתי.
ש. אחרי שמילאת יחד עם הפקיד את טופס התביעה הוא אמר לך חסרים עוד כמה מסמכים ותחזיר אלי אחרי כל הטפסים?
ת. כן, אני הבנתי שהתיק התקבל ואני צריך למלא פרטים נוספים.
ש. מ 2010 ועד המועד הבא שאתה מגיע לביטוח לאומי חולפות 6 שנים?
ת. כן. אלו היו 6 שנים מסעירות מאוד, מהמועד שפניתי לראשונה עד המועד שבאתי כדי לגמור את הפרשה"(עמ' 6 לפרוטוקול ש' 32-19).

15. הנה כי כן, מעדות התובע עולה מפורשות כי הטופס הוחזר לידיו לצורך מילוי פרטים והגשת מסמכים נוספים אשר נדרשו לפתיחת ההליך. הלכה למעשה רק בשנת 2016 בחלוף 6 שנים מהמועד ב ו פנה לראשונה לנתבע, שב התובע והציג את הטופס לנתבע. על כן, בנסיבות אלו משלא הובהר מדוע לא הוגש הטופס טרם לשנת 2016 , וכן לא נטענה טענת נבצרות או מניעה כלשהי אשר יש בה כדי להצדיק הגשת הטופס בחלוף פרק זמן כה רב, התוצאה היא כי לא ניתן לקבל את גרסת התובע כי תביעתו הוגשה בשנת 2010 אלא ביום 17.6.2016 ולא טרם מועד זה.

16. משצלחנו משוכה ראשונית זו יש לבחון האם בדין ניתנה החלטת הנתבע על פיה נשלל מלוא המענק מהתובע .הוראות החוק הרלוונטיות לעניינינו הן הוראות סעיף 296 וסעיף 107 לחוק הביטוח הלאומי.

סעיף 296(א) לחוק קובע:
"כל תביעה לגמלת כסף, תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה."

יצוין כי סעיף זה עניינו בשיהוי בהגשת התביעה אולם ,אינו חוסם את האפשרות להגיש תביעה בשלב מאוחר יותר עם זאת, תשלום הגמלה יוגבל בהתאם להוראת סעיף 296(ב).

הוראת סעיף 296(ב) קובעת כדלקמן:
"(ב) (1) הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור; היתה התביעה שהוגשה כאמור, למענק או לגמלה אחרת שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת, ישולמו המענק או הגמלה האמורים, בתנאי שבחודש שבו הוגשה התביעה למוסד, טרם חלפו 18 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים."

17. הלכה פסוקה היא כי גמלאות הביטוח הלאומי נועדו לקיום שוטף ולא ניתן ל"שמר" את האפשרות לממשן עד אשר יחפוץ המבוטח להגיש תביעתו על כן, קבע המחוקק מועד להגשת תביעה לקבלת גמלה והשיעור אשר ישולם כאשר מוגשת התביעה לאחר המועד הקבוע בדין. יפים לעניינינו הדברים אשר נקבעו בעב"ל (ארצי) 62405-02-16 כהן – המוסד לביטוח לאומי, 6.9.18 וכך נפסק:
"סעיף 296 המגביל את הזכאות למפרע מבטא עקרון מקובל בתחום החקיקה הסוציאלית, אשר המחוקק בחר לעגנו – באדרת זו או אחרת – מתוך תפיסה כי הגמלאות נועדו בראש ובראשונה ליתן מענה למצוקות ההווה, ולא לביטוייה של המצוקה בעבר, וכן כחלק מאיזון כולל נוכח הרחבת הגישה לזכות הסוציאלית במימדי זכאות נוספים, ובענייננו פתיחת פתח להגשת תביעה חרף חלוף הזמן וללא סיוגה בטענת התיישנות. "

18. סעיף 107 לחוק הביטוח הלאומי:
"(א) נכה עבודה כאמור בסעיף 104(ג) ישלם לו המוסד מענק בסכום המתקבל מהכפלת קצבה חודשית, בארבעים ושלוש; הוגשה תביעה לגמלה לפי סימן זה לאחר שתמו 12 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים במענק, ישולם המענק, על אף האמור בסעיף 296(ב), ובלבד שסכום המענק יופחת בסכום השווה לקצבה חודשית כפול במספר החודשים שמתום 12 החודשים האמורים ועד החודש שבו הוגשה התביעה".

19. בבואנו לבחון מהו המועד בו נוצרה התביעה , קבעה הפסיקה כי עילת התביעה על פי סעיף זה הוא מועד תחילת הנכות אשר נקבע על ידי הוועדה הרפואית. בהתאם להוראת החוק מקום בו התביעה הוגשה לאחר 12 חודשים ממועד תחולת הנכות, יופחת מהמענק שיעור של 43 קצבאות חודשיות או מספר החודשים העולה על 12 חודשים ממועד תחולת הגמלה (עב"ל (ארצי) 4901-02-16 המוסד לביטוח לאומי נ' טל מצרי, ניתן ביום 17/6/2018 (פורסם בנבו)).

20. יישום ההלכה והדין החל על נסיבות מקרה זה מוביל לתוצאה כי משעה שלתובע נקבעה דרגת נכות החל מיום 24.4.2010, בעוד תביעתו לבית הדין הוגשה רק ביום 17.6.2016 , בד ין נשלל המענק שעה שהתביעה הוגשה למעלה משש שנים (72 חודשים) , מהמועד בו נקבעה הנכות בחודש אפריל 2010.
משעה שהתובע בחר להגיש תביעתו לאחר חודשים רבים מעבר לתקופת הזכאות בחוק (43 ) התוצאה היא כי , יש לדחות את התביעה בהתאם להוראות סעיפים 296 ו- 107.

לאור כל המקובץ, דין התביעה להידחות.

משעסקינן בהליך מתחום משפט הביטחון הסוציאלי, לא ניתן צו להוצאות.

לצדדים זכות ערעור לבית הדין הארצי בירושלים, תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין.

ניתן היום, ו' אלול תש"פ, (26 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג ציבור מעסיקים מר יונה הנדל

רוית צדיק, שופטת,
סגנית נשיאה