הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 27066-10-17

20 יולי 2020
בפני:
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
אורן בן שמעון
ע"י ב"כ: עו"ד איתן ליברמן (הלשכה לסיוע משפטי)

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אירית רייכנברג

החלטה

לפנינו תביעת התובע להכיר בפגיעה בגבו כפגיעה בדרך המיקרוטראומה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").
המל"ל דחה את תביעת התובע. מכאן, התביעה שלפנינו.
התובע הגיש תצהיר בתיק ואף התקיים דיון הוכחות, בסיומו הסכימו הצדדים לגבי העובדות אך לא הסכימו האם עובדות אלו מקימות תשתית למיקרוטראומה. לאחר שהצדדים סיכמו בעניין זה ניתן פסק דין ביום 8.3.2020 הדוחה את התביעה.
התובע ערער לבית הדין הארצי אשר בפסק דינו מיום 15.7.2020 קבע בהסכמת הצדדים, כי יש למנות מומחה רפואי בתחום האורתופדי בהתאם לעובדות המוסכמות.

להלן העובדות המוסכמות כפי שהן עולות מפרוטוקול הדיון מיום 11.12.2019:
 
התובע יליד 1976.
גובהו של התובע 1.95 מ' .
התובע עבד בין יוני – דצמבר 2014 כמחסנאי וסדרן במות בסופרמרקט.
התובע עבד 6 ימים בשבוע, בדרך כלל משמרת צהריים.
התובע עבד בדרך כלל 6 וחצי שעות ביום הכוללות חצי שעה הפסקה.
במסגרת עבודתו, התובע היה מרים קרטונים עם סחורה שנעה בין 10-30 ק"ג ממדפים בגבהים שונים, מגובה הרצפה ועד לגובה שצריך היה לעלות עם סולם כדי להגיע אליו.
התובע היה מעמיס את הקרטונים לתוך עגלת סופר ובדרך כלל בנגלה היה מעמיס בין 10-20 קרטונים.
התובע הלך עם העגלה עד לבמות, מרחק של כ – 300 מטר ואז היה פורק את הקרטונים שבעגלה אל במה. הבמה הייתה כ – 10 סנטימטר מהקרקע, כאשר הוא העמיס את הקרטונים זה לצד זה ועל גבי זה עד לגובה של כמטר וחצי ומעליהם הוא היה פורק מספר ארגזים ומציב את הפריטים.
ביום ממוצע התובע העמיס כ-450 קרטונים (כ-15 קרטונים בנגלהX5 נגלות בשעהX 6 שעות ביום), העמסה כוללת טעינה ופריקה.
בדצמבר 2014 התובע הפסיק לעבוד עקב מחלה והיה בתקופת מחלה 4 חודשים כאשר תיקו הרפואי של התובע מדבר בעד עצמו.

מינוי מומחה רפואי:
ד"ר רון בשוראי, אורתופד, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א-1971 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
צד המתנגד להחלטת בית הדין למנות את ד"ר רון בשוראי, יודיע על כך בהודעה מנומקת תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו החלטה זו.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצד של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ענייניים במתן חוות דעתו.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה.

השאלות:
מהו ליקויו של התובע?
האם ניתן לקבוע שעבודתו של התובע כמתואר לעיל בחלק העובדתי, גרמה לו ל"מחלת מקצוע" כמוגדר בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות על פי סמכות שר העבודה והרווחה שנקבעה בסעיף 85 לחוק). בחלק ב' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954, פורטה מחלת המקצוע הנוגעת לענייננו.
ככל שקיימת אצל התובע מחלת מקצוע, מתבקש המומחה לפרט מהי המחלה מתוך המחלות המפורטות בתוספת לתקנות.
האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל ל-50% קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השנים.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות המים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו – האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקוי של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

מסמכים רפואיים:
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
מסמכים רפואיים שונים שצורפו לכתבי בית דין.
תיקו הרפואי של התובע משירותי בריאות כללית.

לתשומת לב המומחה יוער, כי ברגיל, ניתנת חוות דעתו של המומחה על סמך מסמכים רפואיים.

יצוין, כי על הצדדים חל איסור מוחלט ליצור כל קשר אישי עם המומחה.

התיק יובא לעיון ביום 10.9.2020.

שכר טרחתו של המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תש"פ, (20 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.