הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 26158-05-19

26 פברואר 2021
לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק

התובע:
צבח שירי
ע"י ב"כ: עו"ד עופר בר לב

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד לירון דגון

החלטה
מינוי מומחה רפואי
לצורך מתן חוות דעת בשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודת התובע לפגימה ממנה סובל הוא באזניו, מתמנה ד"ר ארז בנדט , לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.
 
מסמכים רפואיים
תיק רפואי קופח מכבי- תיק משפחה, א.א.ג, תעסוקתי.
המסמכים המצורפים לכתב התביעה (בדיקות שמיעה מיום 24.11.2016, 2.8.2017) אשר צורפו לתצהיר התובע.

העובדות הרלוונטיות
4. התובע יליד 8.11.1953.
5. התובע עבד כנהג משאית משך כ- 40 שנות עבודתו. בין השנים 1978 -2001 עבד כנהג משאית פנוי גזם בחברת מפעת . כתוצאה מכך נחשף התובע לרעש עקב הנהיגה במשאית ורעש המנוף על המשאית בעת פינוי הגזם.
6. בין השנים 2001-2011 עבד כנהג משאית פינוי גזם בעיריית כפר סבא. במסגרת עבודתו נחשף התובע לרעש כתוצאה מהנהיגה במשאית ורעש המנוף על המשאית בעת פינוי הגזם .
7. בין השנים 2011-2017 עבד התובע כנהג משאית פינוי גזם בחברת מפעת תוך חשיפה לרעש הנזכר לעיל , כתוצאה מרעש המשאית ורעש המנוף בעת פינוי הגזם.
8. התובע עבד בימי א' עד ה' החל משעה 04:00 ועד השעה 14:00-15:00 ובימי ו' עבד החל מהשעה 04:00 עד השעה 12:00.

הוראת סעיף 84א לחוק :
סעיף זה קובע כך –
"(א) אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה –
(1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק);
(2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים;
(3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה –
                 (א) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 ב חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית);
                 (ב) היום שבו, לדעת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי העניין, החלה הירידה בשמיעה.
(ג) רעש תמידי באוזניים (להלן – הטנטון) עקב חשיפה לרעש, לא יוכר כפגיעה בעבודה אלא אם כן התקיים האמור בסעיף קטן (א), וכן כל אלה –
(1) כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; לעניין זה, "תדירויות גבוהות" – תדירויות של 3000 ו – 4000 מחזורים בשנייה;
(2) הטנטון תועד לראשונה ברשומה רפואית, לפני שהמבוטח חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק;
(3) הפגיעה בתפקוד עקב הטנטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית".
 
השאלות עליהן מתבקש המומחה להשיב:
9. האם התובע סובל מליקוי שמיעה אשר נגרם עקב חשיפה לרעש (כנדרש על פי הוראות
סעיף 84א(א) לחוק)?

המומחה מתבקש להבהיר, האם ליקוי השמיעה של התובע קשור בקשר סיבתי לחשיפה לרעש?

האם כושר שמיעתו של התובע בממוצע תדירויות הדיבור (500, 1000 ו- 2000 מחזורים בשנייה), פחת בשיעור של 20 דציבל, לפחות בכל אחת מהאוזניים (כנדרש על פי הוראת סעיף 84(א)(2) לחוק)?
ככל שימצא, כי התובע סובל מליקוי שמיעה ומתקיימים בו התנאים המפורטים לעיל בהוראות סעיף 84א(א) לחוק וסעיף 84א(א)(2) לחוק מתבקש המומחה לחוות דעתו גם לעניין הטנטון.

האם התובע סובל מרעש תמידי באוזניים (טנטון) אשר נגרם עקב חשיפה לרעש (כנדרש על פי הוראת סעיף 84א(ב) לחוק)?

האם כושר שמיעתו של התובע בתדירויות הגבוהות (תדירויות של 3000 ו- 4000 מחזורים בשנייה) פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים (כנדרש על פי הוראת
סעיף 84א(ב)(1) לחוק?
ככל שהמומחה מסתמך על תוצאת בדיקת שמיעה מסוימת (יותר מהאחרות), עליו לנמק החלטתו ולהבהיר מדוע עדיפה בעיניו בדיקה מסוימת על פני בדיקה אחרת.

אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

לעיוני 2.4.2021.

ניתנה היום, י"ד אדר תשפ"א, (26 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.