הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 21355-11-17

13 יולי 2020
לפני:
כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

התובע:
אבי כפיר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
לפני בקשת התובע לפסילת המומחה הרפואי מטעם בית הדין ומינוי מומחה חלופי תחתיו.

רקע
בתיק זה מונה ד"ר אנג'ל כמומחה רפואי מטעמו של בית הדין (להלן: המומחה). אשר קבע בחוות דעתו כי אין קשר סיבתי בין האירוע בעבודה מיום 27.3.16 לליקוי בקרסול התובע.
לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה, הגיש התובע את הבקשה דנן, בטענה כי המומחה חרג מהעובדות שנקבעו בהחלטת המינוי וקבע פרשנות הסותרת את העובדות שנקבעו על ידי בית הדין, לא פירט את המסמכים הרפואיים שעמדו לעיונו וכן שגה בקביעותיו הרפואיות.
הנתבע התנגד לפסילת המומחה ומינוי מומחה אחר תחתיו, שכן לטענתו אין כל פגם בחוות דעתו של המומחה, אשר לא סטה מהעובדות שנקבעו על ידי בית הדין ולא הוצג כל טיעון המצדיק מינוי אחר.
דיון והכרעה
בהנחיות שהוצאו מטעמה של נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, השופטת (בדימוס) נילי ארד, בעניין מומחים יועצים רפואיים, נקבעו, בין היתר, הכללים הבאים:
סעיף 16 להנחיות קובע כי "ככלל, על בית הדין להסתפק במינוי מומחה אחד לפגימה אחת... מינוי מומחה נוסף או אחר פותח פתח לחוות דעת חדשה ולמחזור חדש של שאלות הבהרה ועלול להביא להתארכות הדיון. אשר על כן, לא על נקלה ימנה בית הדין מומחה נוסף או אחר, והחלטתו בעניין חייבת הנמקה".
סעיף 17 להנחיות קובע כי "בית הדין רשאי למנות מומחה נוסף ככל שמצא כי בחוות דעת המומחה לא ניתן מענה לכל השאלות שהוצגו, והן חיוניות להכרעה בהליך; או שנראה לבית הדין שהמומחה דוגל באסכולה המחמירה עם הנפגע בהשוואה לאסכולה אחרת, מקלה יותר; או שנדרש תחום מומחיות נוסף לבחינת אותה פגימה; או מטעמים מיוחדים אחרים שיפורטו בהחלטתו".
סעיף 18 להנחיות מתייחס למינוי מומחה אחר, ומבהיר כי "מינוי מומחה אחר משמעו פסילת חוות דעת המומחה שמונה. לא על נקלה יינקט צעד כאמור, אלא נדרש טעם ממשי לפסילה; בעיקרו של דבר, הטעמים למינוי מומחה אחר דומים לטעמים בגינם מחליט בית הדין על החזרת עניינו של מבוטח לוועדה רפואית לעררים שתשב בהרכב חדש. בין הטעמים למינוי מומחה אחר: ככל שבית הדין מוצא כי המומחה חרג בחוות דעתו מהעובדות שנקבעו על ידי בית הדין למרות ששימת הלב הופנתה בשנית לנסיבות העובדתיות; ככל שהמומחה מתנגד לאסכולה הרפואית עליה מבוססת פסיקת בתי הדין לעבודה בתחום הפגימה הרלוונטי; ככל שנפל פגם אישי במומחה; או מטעם אחר שיירשם.
באותם מקרים בהם נמצא, מתוך חוות דעת המומחה ועל פי החומר הרפואי, כי העובדות שנקבעו על ידי בית הדין אינן מדויקות, אל לו לבית הדין לפסול את המומחה אלא עליו לשקול תיקון המסכת העובדתית על סמך חוות דעת המומחה.
מונה מומחה אחר, לא יזדקק עוד בית הדין לחוות דעתו של המומחה הראשון".
במאמרו של נשיא בית הדין הארצי, כב' השופט (בדימוס) אדלר, נאמר כי פסילת מומחה הנה צעד חריג שבית הדין נוקט בו בנסיבות נדירות, אשר רק בהתקיימן רשאי בית הדין להיעתר לבקשה כאמור "ואין הדבר בבחינת מעשה שבכל יום" (ס' אדלר, מומחים יועצים רפואיים בבית הדין לעבודה, המשפט ב' 199). כאשר הסיבות האפשריות לפסילת חוות דעת הן כאשר חוות הדעת של המומחה מבוססת על עובדות שלא נקבעו על ידי בית הדין, כאשר מתברר שהמומחה נוהג לתת חוות דעת לנתבע, כאשר חוות הדעת מבוססת על הנחה משפטית לא נכונה, או כאשר המומחה אינו מוכן להשיב על שאלות הבהרה או אינו מסוגל להשיב עליהן, כמו במקרה בו עזב את הארץ.
בבקשתו, טען התובע כי קביעותיו של המומחה סותרות את העבודות שנקבעו על ידי בית הדין. התובע הוסיף כי המומחה לא פירט את המסמכים שעמדו לפניו, קביעותיו הסתמכו על השערות ופרשנות לא נכונה של העובדות שנקבעו בהחלטת בית הדין.
עיון בחוות הדעת של ד"ר אנג'ל מעלה כי לא התקיימו אף לא אחת מהסיבות המצדיקות את פסלות חוות הדעת ומינוי מומחה אחר, או נוסף.
ערה אני לטענות התובע, אולם אין בידי לקבלן.
ראשית, אציין כי את עניין פירוט המסמכים שעמדו לעיונו של המומחה, ניתן לפתור בקלות על ידי משלוח שאלת הבהרה בנושא.
שנית, טענת התובע כי המומחה סטה מהעובדות שנקבעו על ידי בית הדין, אינה עולה מחוות דעתו של המומחה. שכן מחוות דעתו עולה כי המומחה ער לקביעת בית הדין כי היה שיבוש ברישום טענות התובע כי סבל מכאבים בקרסול מזה שלושה שבועות ולא שלושה חודשים כפי שנכתב במסמך. המומחה לא סטה מעובדה זו ולא השיג עליה.
יתרה מכך, עיון בחוות דעתו מעלה כי המומחה השיב, תוך הנמקה והסבר על השאלות שהופנו אליו על ידי בית הדין. קביעותיו ניתנו על בסיס החומר הרפואי בתיק ועל בסיס ידע רפואי של המומחה. בית הדין אינו מתערב בקביעות רפואיות שהינן בתחום המומחיות של המומחה.
לאור האמור, לא שוכנעתי כי מתקיימות בעניינו נסיבות חריגות או טעמים מיוחדים המצדיקים מינוי מומחה אחר, ואף לא כאלה המצדיקים מינוי מומחה נוסף.
באם מעוניין התובע להעביר שאלות הבהרה אל המומחה בקשר לחוות דעתו, יגיש בקשה מתאימה, זאת לא יאוחר מיום 23.7.20. במידה ולא תוגש בקשה בנדון , על התובע להגיש סיכומים מטעמו לא יאוחר מיום 1.8.20 והנתבע יגיש את סיכומיו לא יאוחר מיום 10.8.20.
סוף דבר
לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.
רשות ערעור לבית הדין הארצי בירושלים, תוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה.
לעיוני 23.7.20.
ניתנה היום, כ"א תמוז תש"פ, (13 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.