הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 18419-02-20

21 יולי 2020
לפני:
כב' השופטת חנה טרכטינגוט – שופטת בכירה

המבקשות:

  1. מנרב פרויקטים בע"מ
  2. מנרב אחזקות בע"מ
  3. מנרב הנדסה ובנין בע"מ
  4. מנרב תשתיות (1993) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אברהם בגים

-
המשיב:
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד יוסף פולסקי

החלטה

1. אתמול, 20.7.20, הוגשה על ידי המבקשות בקשה דחופה לפי פקודת ביזיון בית משפט.

2. המבקשות עותרות להורות למשיב לעכב את הליכי הגבייה באופן מיידי ולנהל את ההליך המשפטי (והליכי הגבייה) באמצעות ב"כ המבקשות בלבד.
בהתאם לבקשה, חרף ההחלטה לפיה מעוכבים הליכי הגבייה, החל המשיב לנקוט הליכי גבייה.
כך נשלחו למבקשות דרישות לתשלום על פי סעיפים 4 ו- 5 לפקודת המיסים (גבייה) ובנוסף התקשר פקיד מוסד בשם אפי למנהל חשבונות במבקשות וביקש לגבות באופן מיידי את יתרת החוב , תוך שהוא מאיים כי יינקטו הליכי עיקול וגביה מידיים.

3. אלה העובדות הצריכות להחלטה –
א. ביום 6.2.20 הוגש כתב תביעה שעניינו ביטול חוב נטען למבקשות שנוצר עקב דחיית דוחות מתקנים שהגישו המבקשות שבעקבותיהם זוכו המבקשות בדמי ביטוח.
ב. עם הגשת התביעה הוגשה בקשה להקפאת הליכי הגבייה.
ג. ביום 9.2.20 ניתנה החלטה הקובעת את הבקשה לדיון וכן קובעת כי הליכי הגבייה יעוכבו עד למועד הדיון.
על החלטה זו חזר בית הדין בפרוטוקול הדיון מיום 4.3.20, לאחר שניתנה החלטה כי יש להגיש כתב תביעה ובקשה לעיכוב הליכי גבייה מתוקנים ומתומצתים.
ד. ביום 23.3.20 הודיע המשיב כי לאור המצב החליט המוסד לביטוח לאומי לעת עתה, כי ככלל, לא יתבצעו הליכי גבייה יזומים לרבות עיקולים וכיוצא בזה. משכך הדיון בבקשה לסעד זמני מתייתרת לעת עתה.
כמו כן הוסף כי ככל שהמצב ישתנה או תתקבל החלטה אחרת, יודיע על כך המוסד למבקשות טרם נקיטת הליכי הגבייה.
ה. בהתאם בוטל הדיון בבקשה לעיכוב הליכי הגבייה.
ו. ביום 7.7.20 הוגשה הודעה ובקשת הבהרה מטעם המשיב.
בהתאם לבקשה החליט המוסד לשוב ולנקוט בהליכי גבייה ביחס למעסיקים ולפיכך נתן הודעה על כך גם למבקשות, ולאחר משלוח הודעה אף יצר גובה מטעם המוסד קשר עם חשב החברות ביום 1.7.20 ואף שוחח עם נציג החברות.
הפנייה לבית הדין נעשית לאור פנייה ממשרד ב"כ המבקשות בבקשה למניעת הליכי גבייה מכח ההחלטה מיום 4.3.20.
ז. באותו יום ניתנה החלטה המפרטת את ההחלטות בתיק וקובעת כי ככל שהמוסד מבקש לחדש את הליכי הגבייה, יש לקבוע דיון בבקשה לעיכוב הליכי גבייה וכי עד למתן החלטה אחרת, הליכי הגבייה מעוכבים כעולה מהחלטה מיום 4.3.20.
ח. ביום 8.7.20 התקיים קדם משפט בו נקבע כי הדיון בבקשה לעיכוב הליכי גבייה יתקיים ביום 21.7.20.
ט. ביום 19.7.20 הוגשה בקשה להבהרה מטעם המבקשות, לפיה המשיב הוא שרוצה למעשה לבטל את ההחלטה לפיה הוא מנוע מלבצע גבייה , ולפיכך עליו לפנות בבקשה מתאימה ולא באמצעות תגובה לבקשת המבקשות.
י. באותו יום ניתנה החלטה לפיה ההחלטות הקודמות קובעות כי הליכי גבייה מעוכבים עד למתן החלטה בבקשה לעיכוב הליכי גבייה, וכי דיון בבקשה לעיכוב הליכי גבייה קבוע ליום 21.7.20.
יא. ביום 20.7.20 הוגשה הבקשה הדחופה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, היא מושא החלטתי.

4. בפתח הדיון הגיעו הצדדים, בהמלצת בית הדין , להסכמה לפיה המבקשות תשלמנה 50% מקרן החוב הנטען וגביית 50% נוספים לרבות קנסות והצמדה יעוכבו עד למתן פסק הדין.

5. המבקשות עמדו על מתן החלטה בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט.

6. בהתאם להחלטה מיום 20.7.20 הוגשה תגובת המשיב בפתח הדיון.
המשיב טען כי לא ננקט כל הליך של גבייה בפועל מאת המבקשות, ולא הוטל כל עיקול. אף אם שוחח מאן דהוא מטעם המשיב עם מאן דהוא מטעם המבקשות, הרי שהדבר נעשה בשגגה שכן הליכי הגבייה מעוכבים לאור הבהרת בית הדין.
לאור הבהרת בית הדין מיום 7.7.20 לא ננקטו כל פעולות גבייה.
כמו כן הצהיר ב"כ המשיב בפתח הדיון כי לא ננקטים ולא יינקטו הליכי גבייה עד למתן החלטה בבקשה.

ההכרעה –

7. לאחר שבחנתי את הבקשה ואת התגובה, דין הבקשה להידחות.

8. אין מקום לחזור על ההחלטות שפורטו , לפיהן הליכי הגבייה עוכבו עד למתן החלטה בבקשה לעיכוב הליכי הגבייה.
אכן בטרם התקיים דיון בבקשה הודיע המשיב כי אינו נוקט בשלב זה הליכי גבייה נגד מעסיקים בשל המצב במשק ולפיכך בוטל הדיון בבקשה לעיכוב הליכי הגביה, אלא שהודעה זו לא שינתה את ה"מאזן" לפיו תלויה ועומדת בקשה לעיכוב הליכי גבייה וכי עד למתן החלטה בבקשה מעוכבים הליכי הגבייה.

9. ככל שחפץ המשיב לשוב ולפעול בהליכי גבייה, בהיות הליך תלוי ועומד בעניין ,היה עליו לפנות לבית הדין ולבקש כי יקבע דיון בבקשת המבקשות לעיכוב הליכי גבייה.
הדרך בה פעל ובה הודיע על חידוש הליכי גבייה, בין בעל פה ובין בכתב באמצעות דרישה לפי פקודת מיסים (גבייה) , אינה כדין.
קיבלתי גם עדותו של מר רוטלוי, הגם שהיתה מפי השמועה , כי פקיד המוסד בשם אפי איים בביצוע הל יכי עיקול (הגם שבפועל לא בוצעו).
גרסתו של מר רוטלוי לא נסתרה על ידי המשיב, ויתרה מכך המשיב אישר בתגובה כי גובה מטעם המוסד יצר קשר עם חשב החברות ביום 1.7.20 וגם לאחר מכן ביצע שיחה עם נציגי החברות.

10. על אף הפגם שנפל בהתנהלות זו, מצאתי כי דין הבקשה להידחות.
מהותו של ההליך לפי פקודת ביזיון בית המשפט היא צפיית פני עתיד, ומטרתו הטלת סנקציה המיועדת לכפות על הצדדים לכבד את החלטות בית הדין.
הליכי הביזיון נועדו לכפות ציות להוראות המופרות ולא להוות עונש על מה שארע בעבר.

11. על אף הפסול בהתנהלות המשיב כאמור, קיבלתי את הצהרת ב"כ המשיב כי לא יינקטו הליכי גבייה.
זאת ועוד, בינתיים הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף של החלטה לפיה המבקשות תשלמנה 50% מהחוב וזאת עד למתן פסק דין בתיק העיקרי.

12. אשר על כן הבקשה נדחית.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, (21 יולי 2020), בהעדר הצדדים.