הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת סע"ש 64423-10-18

לפני: כב' השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

התובעים:

  1. ישראל מאנטאל
  2. אדל כהן

-
הנתבעים:

  1. קרית רשב"י ומוסדותיה ע.ר 580038321
  2. הרב מאיר שטרן
  3. גב' פסיה שטרן
  4. הרב אלעזר שטרן

החלטה

1. ביום 30/5/19 התקיים דיון מוקדם בתיק 64423-10-18, בעניינו של התובע מס' 1, אשר במסגרתו ניתנה החלטה בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית וכן ניתן צו הדדי לגילוי מסמכים ועיון בהם בתוך 30 יום.

2. לאחר הדיון הוגשה בקשה לאיחוד הדיון בשני התיקים שבכותרת.
ביום 11/6/19, ניתנה החלטה על ידי כב' הנשיא שוורץ, בה נקבע כי התיקים שבכותרת יאוחדו וישמעו בפני החתום מטה.

3. ביום 26/11/19, התקיים דיון מוקדם נוסף בשני התיקים שבכותרת. בתום הדיון, ניתנה החלטה בה התבקשו הצדדים להשלים את הליך גילוי המסמכים וזאת לא יאוחר מיום 15/12/19.

4. ביום 31/12/19, הגישו הנתבעים 2 ו-3 בקשה לשמיעת עדויותיהם באמצעות וידאו קונפרנס.
במסגרת הבקשה נטען כי המבקש מס' 2 מכהן כרב היישוב מירון מזה 60 שנה, וכי מדובר באדם חולה לב בן 84.
הנתבעת מס' 3 הינה רעייתו של הנתבע מס' 2, נצולת שואה בת 81. עוד נטען בבקשה, כי מדובר במי שסובלים מבעיות רפואיות, אשר הציגו מכתב מרופא משפחה בו נרשם: "לא במצב בריאותי המאפשר להם ללכת לשיפוט".
לטענת המבקשים, מצבם הרפואי מחייב גביית עדותם באמצעות וידאו קונפרנס, שכן מדובר בכורח המציאות.
התובעים נתבקשו להגיב לבקשה, וזאת עד ליום 20/1/20.

5. עוד בטרם חלף המועד להגשת תגובת התובעים, הגישו הנתבעים בקשה דחופה למתן צו לגילוי מסמכים וגילוי מסמכים ספציפיים. במסגרת הבקשה טענו הנתבעים, כי התובעים טרם ביצעו הליך גילוי מסמכים וזאת בניגוד להחלטת בית הדין מיום 26/11/19.
עוד טענו הנתבעים, כי גילוי מסמכים מצידם בוצע עוד ביום 21/7/19 וביום 31/7/19. בעוד שהתובעים לא ביצעו הליך גילוי מסמכים כמתחייב.
הנתבעים הוסיפו כי פנו כבר במכתב מיום 31/12/19 לב"כ התובעים בתזכורת לצורך ביצוע גילוי המסמכים ואף הסכימו למתן אורכה בת 7 ימים מיום 31/12/19, לצורך ביצוע גילוי המסמכים, אך התובעים לא ביצעו דבר.
לפיכך, ביקשו הנתבעים להורות לתובעים פעם נוספת לפעול על פי החלטת בית הדין בכל הקשור לגילוי מסמכים וכן להורות להם להמציא את המסמכים הבאים:
א. דו"ח פירוט מעסיקים מביטוח לאומי לשני התובעים.
ב. דפי חשבון בנק של התובע בגין החודשים בהם לפי טענתו, החל לעבוד בשירות הנתבעים.

באשר לדו"ח פירוט המעסיקים, טענו הנתבעים, כי המטרה מאחורי גילוי מסמך זה, הינה להראות שזולת עבודתם של התובעים אצל הנתבעים, הם עבדו במקומות נוספים ו/או שהחלו מיד עבודה אחרת עם סיום עבודתם, מה שיכול להוכיח את טענת הנתבעים לפיה, התובעים התפטרו ולא פוטרו.
באשר לדפי חשבון הבנק, נטען כי היות והתובע לא תבע במסגרת תביעתו שכר עבודה, ברי כי לא עבד בחודשים בהם לא שולם לו שכר על ידי הנתבעת. מכאן, חשיבות קבלת דפי חשבון בנק של התובע מס' 1. גם לבקשה זו, התובעים נתבקשו להגיב עד ליום 26/1/20.

6. התובעים לא הגיבו לא לבקשה לגילוי מסמכים ואף לא לבקשה לשמיעת עדותם של הנתבעים 2 ו-3 בוידאו קונפרנס, במסגרת המועדים שנקבעו על ידי בית הדין.
תחת זאת, הגישו התובעים בקשה למתן אורכה וזאת עד ליום 20/3/20.

7. בית הדין נעתר לבקשת התובעים.
ביום 3/5/20, הגישו התובעים את תגובתם לבקשה לגביית עדות באמצעות וידאו קונפרנס, בה נטען כי בקשת הנתבעים לא נתמכה בתצהיר ולא בכדי, שכן מדובר בבקשה שקרית.
גילם של הנתבעים אינו מהווה כל נימוק לבקשתם והאישור של רופא המשפחה שצורף לבקשה, אין בו כל נימוק המסביר מדוע שני הנתבעים אינם יכולים להתייצב למתן עדות. התובעים הוסיפו כי אומנם הנתבע מס' 2 אינו צעיר, אך מצבו הרפואי אינו מונע ממנו כל תנועה, שכן הוא נצפה מדי יום, עולה מביתו לתפילה בציון הרשב"י ואף מתהלך ברחבי המושב. התובעים צירפו תמונה התומכת בטענתם זו. באשר לנתבעת מס' 3, נטען כי היא נצפית מדי יום בעבודתה כאשר היא מסתובבת בין עשרות ח דרי האירוח במושב מירון. לכן, עולה תמונה ברורה אשר לפיה מדובר בזוג המקיים אורח חיים רגיל ואין כל בעיה רפואית המונעת מהם התייצבות לדיון. התובעים אף הפנו לפסיקה התומכת בשמיעת עדותם של בעלי דין בתוך כותלי בית הדין ומדוע יש להעדיף דרך זו על פני גביית עדות באמצעות וידאו קונפרנס.

8. ביום 4/5/20 הגישו התובעים את תגובתם לבקשה לגילוי מסמכים ואף הגישו בקשה למתן צו גילוי מסמכים מטעמם.
במסגרת הבקשה טענו התובעים, כי בקשתם של הנתבעים להמציא דו"ח פירוט מעסיקים ואף תדפיס חשבון בנק מחשבונו של התובע, הינה בקשה מרחיקת לכת.
מבלי להיכנס לרלוונטיות של דו"ח פירוט מעסיקים, ומאחר שהתובע מתכוון לעשות בדו"ח זה שימוש, הרי שהוא מצורף לגילוי המסמכים מטעם התובע (על אף טענה זו דו"ח זה לא צורף לתגובה מיום 4/5/20).
באשר לתדפיסי חשבון הבנק, טען התובע כי מדובר במסע דיג חסר תכלית, שכן לא ייתכן שהתובע יחשוף את פרטי פעילויות חשבון הבנק שלו במשך כמה חודשים לצורך טענת הנתבעים כי לא עבד ברשותם. התובע הוסיף כי הוא הוכיח כי עבד בשירותם ואף צירף העתקי המחאות בגין תקופה זו. לכן, אין להתיר הצגת מסמך זה, ויש לדחות את בקשת הנתבעים ולחייבם בהוצאות.
9. התובעים ביקשו עוד במסגרת אותה תגובה להורות לנתבעים להגיש תצהיר גילוי מסמכים מטעם כל אחד מהנתבעים וכן על גילוי מסמכים ספציפיים אותם פירטו התובעים בסעיף 6 לבקשה.
בהקשר זה יש לציין, כי התובעים ביקשו להורות לנתבעים לגלות לא פחות מ-20 מסמכים, מבלי לנמק מדוע יש במסמכים אלה כדי לסייע לבית הדין להגיע לחקר האמת ומדוע הם רלוונטיים להליך.
התובעים לא נימקו מדוע לדידם יש להורות לנתבעים לגלות את המסמכים הספציפיים.
למען הסדר הטוב, בית הדין יפרט להלן את המסמכים שנתבקשו:
א. תלושי שכר של התובעים בכל תקופת עבודתם. ומועד מסירתם לתובעים.
ב. אסמכתאות לביצוע תשלום (המחאות, העברות, הפקדות) ומועדי התשלום בפועל.
ג. טופס 101 של התובעים.
ד. טופס דיווח לביטוח לאומי על התובעים ומועד הדיווח בביטוח הלאומי.
ה. העתק תלונה במשטרה על פריצה בנתבעת.
ו. העתקי מסמכי הרכבת מצלמות במתחם ובבית הנתבעים.
ז. תלושי שכר של העובדת הוניידה בגוש חלב.
ח. דו"חות נוכחות של התובעים.
ט. תיקי המחאות של התובעים.
י. פנקסי חופשה, מחלה של התובעים.
י"א. הסכמי עבודה של התובעים.
י"ב. טופס הודעה לעובד של התובעים.
י"ג. דו"חות הפרשה בפועל לפנסיה ואסמכתאות לביצוע העברות לקופה.
י"ד. טפסי 161.
ט"ו. כלל ההתכתבויות בין הצדדים.
ט"ז. דו"ח הכנסות וקבלות של ל"ג בעומר בשנים 2015-2019.
י"ז. פקודות בספרי הנהלת חשבונות, בהן מופיעים תשלומי השכר "המלאים" של התובעים וכן התשלומים ששולמו לתובע בהתאם לנספח ד' 160,000 ₪.
י"ח. הסכמי עבודה או כל מסמך אחר שבין הצדדים.
י"ט. החלטות הנתבעת מס' 1 ביחס לתפקידי הנתבעים.
כ. מכתבי פיטורים ו/או שימוע.

10. הנתבעים נתבקשו להגיב הן לתגובת התובעים אשר לגביית העדות בוידאו קונפרנס והן לבקשת התובעים לגילוי מסמכים.

11. ביום 3/6/20 הגישו הנתבעים את תגובתם לבקשה לגביית עדות באמצעות וידאו קונפרנס, בה נטען כי תגובת התובעים פשוט מבישה. הנתבעים טענו כי לא היו צריכים לצרף לבקשתם תצהיר, הואיל והבקשה נתמכה באישורים רפואיים שמוענו לבית הדין. טענת התובעים כי היה על הנתבעים לפרט מה מונע בעדם להתייצב לדיון בבית הדין, כאשר בקשה זו נתמכה באישור רפואי איננה במקומה ואיננה ברורה.
באשר לתמונה של הנתבע אותה צירף התובע, מיום 28/1/20, הרי מעבר לכך שלא רואים בה דבר, מלבד שהנתבע עולה להתפלל בבית כנסת ליד ביתו, הרי שאין בה כלום. אין בעובדה שהנתבעים אינם כשרים רפואית להתייצב לדיון ולכך שנצפו מחוץ לביתם, על מנת לקשור קשרים בין טענותיהם המופרכות של התובעים להעדר כל בעיה רפואית, לבין מצבם הרפואי של הנתבעים. לכן, נוכח גילם ומצבם הרפואי של הנתבעים, לא יהיה בידם להגיע לדיון הוכחות ולכן גביית עדותם באמצעות וידאו קונפרנס, היא כורך המציאות. כל החלטה המנוגדת להמלצות ולהנחיות רופאי הנתבעים, תעמיד את הנתבעים בסיכון חיים מיות, בעוד ששמיעת העדות בוידאו קונפרנס לא תפגע בחקירת התובעים.
באשר למשקל שיש לתת לעדות, הרי שהדבר יעשה על ידי בית הדין במסגרת פסק הדין.
באשר לגילוי המסמכים, הנתבעים הגישו תגובה מפורטת בה נטען כי התובעים אינם ממלאים אחר המועדים שנקבעו על ידי בית הדין. דבר אשר הביא לדחיית מועד ישיבת ההוכחות ואף להארכת הליך גילוי המסמכים באופן בלתי סביר לחלוטין והכל בעקבות כך שהתובעים לא מילאו אחר החלטות בית הדין ולא ביצעו הליך גילוי מסמכים עד ליום 4/5/20 ועל כן יש מקום לחייב את התובעים בהוצאות לדוגמא. כך גם בשים לב לבקשתם המופרכת לגילוי 20 מסמכים מבלי לנמק את בקשתם.
באשר למסמכים שהנתבעים ביקשו לקבל, נטען כדלקמן:
א. הנתבעים טענו כי התובעים לא פוטרו, אלא התפטרו מעבודתם, כאשר התפטרות זו הייתה ללא כל הודעה מוקדמת והיא פועל יוצא של תחילת העסקתם במקום עבודה אחר ו/או המשך העסקתם במקום אחר. כמו כן, קיימת מחלוקת בין הצדדים באשר למשך תקופת עבודתו של התובע מס' 1, לפיכך, הנתבעים מבקשים להראות כי זולת עבודתו של התובע בשירות הנתבעים, הוא עבד בד בבד במקומות עבודה נוספים, מדובר בפרקטיקה מקובלת בבתי הדין, ולכן לא ברורה טרוניית התובע בעניין זה. חרף טענתו של התובע כי מדובר במסמך שבכוונתו לעשות בו שימוש, וכי הוא צירף עותק ממנו לתצהיר גילוי המסמכים, הרי שלתצהירו הדו"ח הנ"ל לא צורף ולכן בית הדין מתבקש להורות לתובעים להמציא לתיק בית הדין את דו"ח פירוט המעסיקים.
ב. באשר לתדפיס חשבון הבנק, התובע תבע במסגרת כתב התביעה פיצוי ממוני ולא ממוני על סך של 60,000 ₪. עוד טען התובע כי מאחר ושכרו הולן, הרי שבין היתר נפגעה יכולתו למחזר את המשכנתא ולכן יש להורות על חיוב הנתבעים בסך של 60,000 ₪. אשר על כן, ועל מנת שי תאפשר לנתבעים להתגונן ולהפריך באמצעות תדפיס חשבון הבנק של התובע מס' 1 את טענותיו ודרישתו המופרכת לתשלום פיצוי ממוני ולא ממוני ב סך 60,000 ₪, יש מקום להורות לתובע להגיש פירוט של חשבון הבנק בגין התקופה הרלוונטית.

12. באשר לבקשת התובעים לגילוי מסמכים, הנתבעים טענו כי מדובר בבקשה לא מנומקת ואין בה התייחסות למידת הרלוונטיות של המסמכים וכי מדובר במסע דיג שנועד אך ורק לסרבל את ההליך. יחד עם זאת, הנתבעים התייחסו למסמכים שנתבקשו כמפורט להלן:
א. באשר לתלושי השכר של התובעים בגין תקופת עבודתם ומועד מסירתם לתובעים, הנתבעים הפנו לתלושי השכר של התובע אשר צורפו כנספח ג' לכתב ההגנה. באשר לתובעת כפי שנטען בכתב ההגנה, לא הוצאו בעב ורה תלושי שכר, הואיל והיא הועסקה כעוזרת משק בית על ידי הנתבעת מס' 3, ולכן הנתבעת מס' 3 פטורה מהנפקת תלושי שכר.
אשר למועד מסירת התלושים מדובר בשאלון, כאשר צו כזה בהתאם לתקנה 46 ב' לתקנות בית הדין לעבודה, סדרי דין, אינו ניתן כלאחר יד. מדובר בצו חריג, אשר רק מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ניתן על ידי בית הדין. מעבר לכך, הרי שהתובעים רשאים להפנות שאלות בעניין זה לנתבעים, במסגרת ישיבת ההוכחות.

ב. באשר לאסמכתאות לביצוע תשלום- כל ההמחאות שניתנו לתובע, כבר צורפו כנספח ה' לכתב ההגנה, בהעתק אישור חתום על ידי התובע, גם הוא צורף לכתב ההגנה. באשר למועד התשלום, חזרו הנתבעים על טענתם כי מדובר בשאלון וכי עומדת בפני התובעים האפשרות להפנות לנתבעים שאלות בעניין זה במסגרת ישיבת ההוכחות.

ג. באשר לטופס 101, התובעים לא הסבירו את מידת הרלוונטיות והצורך בטופס 101.

ד. באשר לטפסי דיווח למל"ל, ב"כ הנתבעים העביר עוד ביום 31/7/19 אישור בדבר העברות שכר למל"ל עבור התובע בגין שתי תקופות העסקה. מעבר לאישור הנ"ל, אין בידי הנתבעים מסמכים נוספים.

ה. באשר להעתק תלונה במשטרה על פריצה בנתבעת, לא הוגשה על ידי מי מהנתבעים תלונה במשטרה בעקבות מעשה הפריצה.

ו. באשר למסמכי הרכבת מצלמות במתחם ובבית הנתבעים, לא ברור מה הרלוונטיות במסמכים אלה, לפיכך, מתנגדים הנתבעים להמצאת מסמכים אלה.

ז. באשר לתלושי השכר של העובדת הוניידא מגוש חלב – מדובר בבקשה לא מנומקת, כאשר לא ברור מדוע רלוונטיים תלושים אלה להליך זה.
מה גם, שיש בחשיפת התלושים, כדי לפגוע בפרטיותה של העובדת.

ח. באשר לדו"חות הנוכחות של התובעים, הנתבעים הבהירו כי אין בידיהם דו"חות נוכחות וכי מי שערך את דו"חות הנוכחות, היה התובע מס' 1.

ט. באשר להעתקי ההמחאות של התובעים- כל אלה כבר ניתנו לתובע וצורפו זה מכבר כנספח ב' לכתבי ההגנה, גם ההמחאה שניתנה לתובע על חשבון יתרת התשלום, צורפה כנספח ב' לכתב התביעה. מעבר לכך, התובעים יכולים להוציא בעצמם העתק צילומים של כל ההמחאות שקיבלו מחשבונם ואינם זקוקים לנתבעים לשם כך.

י. באשר לפנקסי חופשה ומחלה של התובעים, הנתבעים הבהירו כי לא ערכו פנקסי חופשה ומחלה.

י"א. באשר להסכמי עבודה- ההסכם עם התובע, צורף כנספח ט' לכתב ההגנה, בעוד ש עם התובעת לא נערך הסכם.

י"ב. באשר לטופס הודעה לעובד של התובעים -אין הבדל בין טופס זה להסכם העבודה שהתבקש על ידי התובעים בסעיף הקודם.

י"ג. באשר לדו"חות ההפרשה לפנסיה ואסמכתאות באשר למועד העברה לקופה, בכל הקשור לתובעת וכעולה מכתב ההגנה, מאחר והיא לא השלימה 6 חודשי עבודה מלאים, ומשלא הוכיחה את זכאותה לקרן תגמולים, אין היא זכאית להפרשות לתגמולים בגין תקופת עבודתה.
באשר לתובע, כפי שכבר נטען בסעיף 57 לכתב ההגנה, לא הופרשו בעבורו כספים כלשהם לתגמולים.

י"ד. באשר לטופס 161, התובעים לא פוטרו, ולכן הם אינם זכאים לתשלום בגין פיצוי פיטורים. מעבר לכך, לא הופרשו עבור התובעים כספים לקופת גמל, לפיכך לא ברור מדוע יש צורך בטופס 161.

ט"ו. באשר להתכתבויות בין הצדדים, מאחר והתובעים צד להתכתבויות אלו- הם יכולים באותה מידה להוציא את אותן התכתבויות. כל המסמכים שיש בידי הנתבעים צורפו לכתב ההגנה ו/או לגילוי המסמכים מטעמם.

ט"ז. באשר לדו"ח ההכנסות וקבלות של ל"ג בעומר בשנים 2015 עד 2019, הרי שהכנסות הנתבעים אינם מעניינם של התובעים ו/או של בא כוחם, שמבקש לכאורה לעשות שימוש בהליך זה לצורך ההליכים האישיים אותם מנהל כנגד הנתבעים.
בקשת התובעים לקבלת דו"ח הכנסות, הינה בבחינת מסע דיג, אשר דומה לכאורה שהתובעים מבקשים להשיג באמצעות הליך זה, מידע ומסמכים שאינם רלוונטיים לתביעתם, שאינם רלוונטיים לפלוגתאות שבמחלוקת ושיש בהם פגיעה חמורה בפרטיות הנתבעים. על כן, אין מקום לגילויים של מסמכים אלה.

י"ז. באשר לפקודת וספרי הנהלת חשבונות, הנתבעים חזרו על הטענה אשר לפיה, אין המדובר במסמכים רלוונטיים.

י"ח. באשר להסכמי עבודה או כל מסמך אחר שבין הצדדים, מדובר בבקשה שמתייחסת למסמכים לא ברורים ובכל מקרה, המסמכים הרלוונטיים להליך כבר צורפו במסגרת הליך גילוי המסמכים ו/או כתבי ההגנה ולנתבעים אין מסמכים אחרים.

י"ט. באשר להחלטות הנתבעת מס' 1 ביחס לתפקידי הנתבעים- מלבד הסכם העבודה של התובע אשר צורף לכתב ההגנה, לנתבעת מס' 1 אין עוד מקום בו נכתבו החלטות ביחס לתפקידי הנתבע.

כ. באשר למכתבי פיטורים ו/או שימוע, הנתבעים מפנים לאמור בכתב ההגנה, אשר בו נטען כי התובעים התפטרו ולא פוטרו.

הבקשה להיוועדות חזותית
דיון והכרעה

13. בעקבות בקשת הנתבעים 2 ו- 3, לאפשר את גביית עדותם באמצעות היוועדות חזותית , ניתנה החלטה בה הורה בית הדין על הגשת אישורים רפואיים מתאימים התומכים בבקשתם של שני הנתבעים.

14. מעיון באישורים הרפואיים שהוגשו , עולה כי אכן מצבם הרפואי של שני הנתבעים, מקשה על התייצבותם לדיון בבית הדין, מה גם שמקשה עוד יותר על חקירתם בחקירה הנגדית במסגרת ההליך.
יש לציין בהקשר זה, כי מדובר בתקופה בה קיימת מגפה עולמית אשר מסכנת חיי אנשים בגילאים מתקדמים.
אי לכך ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, בין היתר, טענות התובעים כפי שהועלו בהתנגדותם לבקשה אותם פירט בית הדין לעיל, הנני סבור כי יהיה זה נכון לאפשר את חקירתם של שני הנתבעים מרחוק באמצעות היוועדות חזותית .

15. אשר על כן, באחריות ב"כ הנתבעים לוודא כי שני הנתבעים צריכים להיות מצויידים במחשב, אינטרנט, מצלמה ורמקולים במקום בו ה ם ישהו בעת חקירתם בבית הדין.

הבקשה לגילוי מסמכים

16. תקנה 46 א' ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ו- 1991, קובעת כי:
"בית הדין... רשאי ליתן צו... לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".
תכליתה המרכזית של תקנה זו הינה להביא לחשיפת האמת ולעשיית צדק בהליך השיפוטי, כמו גם לייעול הדיון על ידי ניהולו "בקלפים גלויים".

בכל הקשור להתנגשות בין הזכות לגילוי ועיון במסמכים לבין זכויות אחרות, בית הדין הארצי כבר נדרש בעבר לכללים המנחים במלאכת האיזון שצריכה להיעשות, בין חובת הגילוי מצד אחד לבין הזכות לפרטיות של הצד השני.

מן הכלל אל הפרט

17. בשים לב להלכה הפסוקה בכל הקשור לגילוי מסמכים, הכלל המנחה הוא , שכל זמן א שר יש במסמך מסוים כדי לעזור לבית הדין להגיע לחקר האמת וכל עוד המסמך הוא רלוונטי להליך, הרי שיש מקום לאפשר את גילויו.

באשר למסמכים שנתבקשו על ידי הנתבעים , כבר אציין כי בכל הקשור לדו"ח פעילות מעסיקים מביטוח לאומי בעבור שני התובעים, הרי שב"כ התובעים כבר הודיע במסגרת התגובה כי עותק מהדו"ח הנ"ל צורף למסמכים אותם הגיש לבית הדין, אלא שעיון בנספחים מעלה כי הדו"ח הנ"ל לא צורף.
בנסיבות אלו ולאור האמור בבקשת הנתבעים וטיעוניהם באשר לרלוונטיות של הדו"ח הנ"ל, ביחס לשני התובעים ובעיקר לטיעו ן אשר לפיו, יש במסמך כדי ללמד כי זולת עבודתם של התובעים, הם עבדו במקומות נוספים ו/או שהחלו מיד עבודה אחרת עם סיום עבודתם, מה שיכול לתמוך בטענת הנתבעים כי התובעים התפטרו ולא פוטרו, בית הדין סבור כי מדובר במסמך רלוונטי שיש לגלותו.
באשר לדפי חשבון הבנק, הנתבעים טענו כי יש ב גילוי דפי חשבון הבנק של התובע כדי להראות כי התובע לא עבד בחודשים בהם לא שולם לו שכר בידי הנתבע ים.
כמו כן, בשים לב לכך כי התובע הגיש תביעה בה טען לנזק ממוני ולא ממוני אשר התבטא, בין היתר ביכולתו להחזר תשלומי משכנתא , הרי שיש בפירוט חשבון הבנק בגין התקופה הרלוונטית כדי לתמוך בטענות הנתבעת בהקשר זה.
בנסיבות אלו וחרף התנגדותו של התובע ולאור הנימוקים אותם פירטו הנתבעים, הנני נעתר לבקשה ומורה בזאת לתובע להגיש פירוט מחשבון הבנק שלו בגין תקופת עבודתו בשירות הנתבעת.

18. באשר לבקשת התובעים לגילוי מסמכים, מדובר בבקשה אשר הוגשה ללא נימוקים.
יחד עם זאת, בית הדין יידרש למסמכים שנתבקשו אחד לאחד כמפורט להלן:

א. באשר לתלושי השכר של התובעים בגין תקופת עבודתם ומועד מסירתם לתובעים, מקובלות עלי טענות הנתבעים אשר הפנו לתלושי השכר שצורפו לכתב ההגנה והמתייחסים לתובע.
באשר לתובעת, הנתבעים טענו כי לא הוצאו בעבורה תלושי שכר מהנימוקים המפורטים בתגובה .
בנסיבות אלו, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעים להמציא מסמכים מעבר לאלה שצורפו לכתב ההגנה.
באשר למועד בו נמסרו לתובע תלושי השכר וכל עוד אין בידי הנתבעים מסמכים המצביעים על מועד מסירת התלושים , הרי שלא ניתן לחייב את הנתבעים להמציא מסמך שאינו קיים ברשותם .
למותר לציין בהקשר זה, כי התובעים יהיו רשאים להפנות שאלות בעניין זה לנתבעים במסגרת החקירה הנגדית.

ב. באשר לאמסכתאות לביצוע תשלום (המצאות, העברות, הפקדות), הנתבעים הפנו למסמכים שצורפו לכתב ההגנה וטענו כי אין בידם מעבר למסמכים אלו.
בנסיבות אלה, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעים להמציא מסמכים שאינם ברשותם.

ג. באשר לטופס 101, אכן מקובלת עליי טענת הנתבעים, אשר אין מקום לגילויו של טופס זה, שכן התובעים לא הסבירו את מידת הרלוונטיות של המסמך.

ד. באשר לטופס דיווח לביטוח לאומי על התובעים ומועד הדיווח, הנתבעים טענו כי העבירו כבר ביום 31.7.2019 אישור בדבר העברות שכר לביטוח לאומי בעבור התובע, בגין 2 תקופות העסקה וכי מעבר לאישור הנ"ל אין בידיהם מסמכים נוספים .
בשים לב לעמדה זו של הנתבעים ומאחר והתובעים לא הזכירו מדוע טופס זה הינו רלוונטי, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשת התובע.

ה. באשר להעתק תלונה במשטרה על פריצה בנתבעת, הרי שבשים לב לתגובת הנתבעים כי לא הוגשה תלונה כאמור ומאחר ולא ברור מה הרלוונטיות של המסמך הנ"ל , לא מצאתי מקום להיעתר לבקשת התובעים בעניין זה.

ו. באשר למסמכי הרכבת מצלמות במתחם ובבית הנתבעים, אכן לא ברור מה הרלוונטיות של מסמכים אלו ועל כן, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשת התובעים בעניין זה.

ז. באשר לתלושי השכר של העובדת הוניידא, אכן מדובר בדרישה שלא נומקה. יש בגילוי התלושים כדי לפגוע בפרטיותה של העובדת מבלי שנטען מדוע יש בתלושים אלה כדי לסייע לבית הדין להגיע לחקר האמת ועל כן, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשת התובעים בעניין זה .

ח. באשר לדוחות הנוכחות של התובעים ובשים לב לטענת הנתבעים כי אין בידיהם דוחות נוכחות, הרי שלא מצאתי מקום לחייב את הנתבעים להמציא מסמכים שאינם ברשותם.

ט. באשר להעתקי ההמחאות של התובעים, בשים לב לטענת הנתבעים כי אלה צורפו לכתב ההגנה ולכתב התביעה, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעים להמציא מסמכים שאינם ברשותם .

י. באשר לפנקס חופשה ומחלה ולאור טענת הנתבעים כי לא ניהלו פנקס שכזה, לא מצאתי מקום לחייבם להמציא מסמכים שאינם ברשותם.

י"א. באשר להסכמי העבודה של התובעים, הנתבעים טענו כי הסכם עם התובע צורף לכתב ההגנה כנספח ט' בעוד שעם התובעת לא נערך הסכם.
הנני סבור כי די בכך כדי למלא אחר דרישות התובעים בעניין זה.

י"ב. באשר לטופס הודעה לעובד של התובעים, מתגובת הנתבעים בית הדין למד כי אין בידיהם מסמכים בהקשר זה מלבד אותו הסכם עבודה שצורף לכתב ההגנה.
לפיכך, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעים להמציא מסמכים שאינם ברשותם.

י"ג. באשר לדוחות ההפרשה, פנסיה ואסמכתאות באשר למועדי העברה לקופה, מטיעוני הנתבעים, בית הדין למד כי לא הופרשו בעבור התובעים כספים לקרן הפנסיה ולכן, אין מקום לחייב את הנתבעים להמציא מסמכים שאינם ברשותם.

י"ד. באשר לטופס 161, מאחר והנתבעים טענו כי מסמך זה אינו ברשותם ומאחר ולדידם התובעים פוטרו ולא התפטרו, לא מצאתי מקום לחייבם להמציא להמציא מסמך שאינו ברשותם.

ט"ו. באשר להתכתבויות בין הצדדים ומאחר והתובעים היו צד להתכתבויות אלה ובשים לב לטענת הנתבעים כי כל המסמכים שיש בידם צורפו לכתב ההגנה ו/או לגילוי המסמכים מטעמם, אין מקום לחייב את הנתבעים להמציא מסמכים שאינם ברשותם.

ט"ז. באשר לדוחות ההכנסות וקבלות של ל"ג בעומר לשנים 2015- 2019, התובעים לא טענו מדוע מסמכים אלה רלוונטיים לניהול ההליך. אשר על כן, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשת התובעים בעניין זה.

י"ז. באשר לפקודות וספרי הנהלת החשבונות, התובעים לא טענו מדוע מסמכים אלה רלוונטיים לניהול ההליך. על כן, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשת התובעים בעניין זה.

י"ח. באשר להסכמי העבודה או כל מסמך אחר שבין הצדדים, הרי שבשים לב לטענות הנתבעים בעניין זה, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעת להמציא מסמכים מעבר לאלה שצורפו על ידה.

י"ט. באשר להחלטת הנתבעת ביחס לתפקידי הנתבעים ולאור טענת הנתבעים כי לנתבעת 1 אין עוד מקום בו נכתבו החלטות ביחס לתפקידי הנתבעים, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעים להמציא מסמך שאינו ברשותם .

כ. באשר למכתבי הפיטורים ו/או השימו ע ולאור טענת הנתבעים כי התובעים התפטרו ולא פוטר ו וכי מן הסתם לא נערך להם שימוע, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעים להמציא לתובעים מסמכים שלא קיימים .

סיכום

19. לאור כל האמור לעיל, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעים להמציא לתובעים מסמך כלשהו .
יחד עם זאת, הנני מורה בזאת לתובעים להמציא לנתבעים בתוך 14 יום מהיום דו"ח פירוט מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי ל תקופת העבודה נשוא ההליך .
כמו כן, הנני מחייב את התובע להמציא לנתבעים את פירוט חשבון העו"ש לתקופה החל מיום העבודה הראשון הנטען ועד ליום בו הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים .

20. באשר לבקשה לשמיעת עדותם של הנתבעים 2 ו-3 בהיוועדות חזותית ולאור הנימוקים המפורטים לעיל, הנני נעתר לבקשה . באחריות ב"כ התובעים לדאוג לכך שבמועד בו ייקבע התיק לשמיעת ראיות, יהיו בידי הנתבעים 2 ו-3, כ ל האביזרים הטכניים והטכנולגיים הנדרשים לצורך גביית עדותם בהיוועדות חזותית .

21. לאור התוצאה אליה הגיע בית הדין ובשים לב לעובדה כי הבקשה הלא מנומקת שהגישו התובעים לגילוי מסמכים נדחתה ברובה, הנני מחייב כל אחד מהתובעים לשלם לנתבעים ביחד הוצאות משפט בסך של 1, 500 ₪.
הסכום יועבר לנתבעים באמצעות בא כוחם וזאת תוך 30 יום מהיום .

22. על התובעים להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם לא יאוחר מיום 20/8/2020.
הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם תוך 40 יום מיום קבלת תצהירי התובעים (ימי הפגרה באים במניין הימים) .

23. התיק נקבע לשמיעת הוכחות ליום 9.11.2020 בשעה 10:00.

ניתנה היום, כ' תמוז תש"פ, (12 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.