הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת סע"ש 42128-06-18

לפני: כב' השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

התובעים:

  1. רוני ח'ראנבה
  2. אברהם שוקרון

ע"י ב"כ: עו"ד עדי בן יוסף
-
הנתבעת:
איריס טלי רחמני "אטליז דניאל"
ע"י ב"כ: עו"ד ישראלי גבריאלי

החלטה

1. ביום 4/11/2020 ניתן פסק דין בעניינם של התובעים שבכותרת.
פסק הדין כאמור, ניתן בעקבות ההסדר מיום 21/1/2020 אשר קיבל תוקף של החלטה.

2. במסגרת אותו הסדר, שהיה בסיועו של בית הדין, הגיעו הצדדים להסכמות שלהלן:
"מבלי שצד מודה בטענות משנהו אנחנו מודיעים לבית הדין כי הגענו להסדר אשר לפיו אנחנו מסכימים שיינתן בתיקים פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים בכל ההליכים התלויים ועומדים בפני בית הדין שמספריהם: 42128-06-18 ו-45711-06-18 הן בתביעה העיקרית והן בתביעה שכנגד. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
התובע יגיש לתיק בית הדין בתוך 30 יום הודעה מהכונס לפיה הוא יוכל לנהל הליך זה (המועד יוארך על פי שיקול דעת בית הדין).
ב"כ הצדדים יגישו הודעה משותפת בתיק 54200-11-18, לפיה התביעה שהוגשה בבית משפט השלום בטבריה תידחה ללא צו להוצאות.
ב"כ הנתבעת מתחייב בשם עו"ד זיו יעיש, כמי שמייצג אותו, שלא להגיש תביעה כנגד התובע מר שוקרון אברהם או אחיו יוסף שוקרון, בגין לשון הרע.
הודעה מסודרת בעניין זה תוגש על ידי עו"ד זיו יעיש בתוך 3 ימים.
מר אברהם שוקרון ישלח באמצעות ב"כ בתוך 30 יום מכתב ללשכת עורכי הדין במסגרתו יודיע כי הוא חוזר בו מהתלונה שהגיש נגד עו"ד ישראלי גבריאל.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מסכימים לדן יחיד.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופה העבודה וסיומה.

הצדדים: לאחר שבית הדין מקריא לנו את ההסדר ולאחר שעורכי הדין הסבירו לנו, אנחנו מסכימים להסדר הנ"ל".

3. בעקבות ההסדר כאמור, ניתן פסק הדין ביום 4/11/2020 במסגרתו בית הדין פסק לתובע, מר רוני ח'ראנבה, סך של 15,000 ₪ אשר ישולמו ב-4 תשלומים וזאת בנוסף על כל הסכומים שהופרשו עבורו לקרן הפנסיה (כולל פיצויים).
כמו כן, בית הדין פסק לתובע, מר אברהם שוקרון, לצרכי פשרה סך של 62,000 ₪ הכוללים 40,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים , כאשר בית הדין חייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך הנ"ל ב-8 תשלומים חודשיים.
זאת ועוד, בית הדין הורה כי הסכום שאמור להיות משולם למר אברהם שוקרון יועבר לקופת הכינוס כמפורט בהודעת המנהל המיוחד ובהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מיום 13/9/2020.
כמו כן, בית הדין פסק לב"כ התובעים שכ"ט עו"ד בסך של 12,000 ₪.

4. יום למחרת מתן פסק הדין, הגיש ב"כ התובעים, בקשה להבהרה, אשר למעשה הינה בקשה לתיקון פסק דין, בה ביקש לפסוק פיצוי לטובתה של גב' מזל שוקרון שהנה התובעת בהליך המתנהל בבית משפט השלום במסגרת תיק 54200-11-18, וזאת בהתחשב בטיעוני הצדדים בהליך שם.

5. במסגרת הבקשה, טען ב"כ התובעים כי בית הדין לא פסק בטעות לגב' מזל שוקרון פיצוי כלשהו, למרות שההסכמה בדיון הייתה שבית הדין יתחשב בטענותיה של גב' שוקרון וכן במסמכים שהוגשו על ידי הנתבעת בתיק שם.
בהקשר זה, יש לציין כי ב"כ התובעים הפנה לתגובת הנתבעת שהוגשה במסגרת ההליך בה נתבקש בית הדין, בין היתר, לתת את דעתו לנספחים מסוימים שהוגשו במסגרת הליך מספר 54200-11-18 המתנהל בבית משפט השלום בטבריה.

6. לאחר עיון בבקשה ובשים לב לנספחים שצורפו לה, התיק נקבע לדיון במעמד ב"כ הצדדים.
7. במהלך הדיון שהתקיים ביום 11.11.2020, התברר שב"כ הצדדים סברו, בטעות, כי בית הדין יתייחס במסגרת פסיקתו באופן נפרד לתביעה שהגישה גב' מזל שוקרון בתיק 54200-11-18 ולטענות הנתבעת בתיק שם. ב"כ הצדדים הפנו בעניין זה להודעות והתגובות שהוגשו בתיק זה , עוד בטרם נ יתן פסק הדין מיום 4/11/2020.

במהלך הדיון, בית הדין הבהיר לב"כ הצדדים כי במסגרת פסיקת הסכום, הוא לא התייחס להליך המתנהל בבית משפט השלום בעניינה של גב' מזל שוקרון ולטענותיהם בהליך שם לגופו שלעניין, מאחר והוא נעדר סמכות עניינית ומאחר והצדדים הסכימו כי התביעה שהוגשה בהליך שם תידחה (לצורכי פשרה) ללא צו להוצאות.

מאחר ובית הדין התרשם כי שני הצדדים נתפסו לכלל טעות, הוצע להם על ידי בית הדין כי פסק הדין שניתן בעניינו של מר אברהם שוקרון ביום 4/11/2020, יבוטל או למעשה יתוקן וכי בית הדין יתן פסק דין על דרך הפשרה תוך שיפסוק את הסכום שיראה בעיניו כצודק לטובתו של מר אברהם שוקרון וזאת בהתעלם מהתיק המתנהל בבית משפט השלום בטבריה בעניינה של אימו גב' מזל שוקרון.
עוד הוצע לצדדים כי פסק הדין יינתן מבלי שתיזקף לזכותו של התובע אותה הסכמה של גב' מזל שניתנה בטעות לדחיית התביעה המתנהלת בבית המשפט השלום.
בית הדין הבהיר במסגרת הדיון כי בעת פסיקת הסכום שנפסק בפסק הדין מיום 4.11.2020, נלקחה בחשבון העובדה כי אימו של התובע, גב' מזל שוקרון וויתרה למעשה על תביעתה המתנהלת בבית משפט השלום.

בכל הקשור להליך המתנהל בבית משפט השלום בטבריה, הוצע לב"כ הצדדים כי מאחר ולבית הדין אין סמכות עניינית לדון ולהתייחס להליך זה, יהיה עליהם להגיש בקשה מתאימה לבית משפט השלום בטבריה ולחדש את ההליך שם בעניינה של גב' מזל שוקרון, ככל שהם מעוניינים בכך.
כך שלמעשה, לא יהיה כל תוקף להסכמתם בדבר דחית התביעה המתנהלת בהליך מס' 54200-11-18.

8. בשים לב לסיטואציה שנוצרה ולטעות כאמור, ב"כ הצדדים הודיעו כי הם מקבלים את ההצעה שהועלתה על ידי בית הדין.
לפיכך, בשים לב לטעות שנפלה בהסכמת ב"כ הצדדים ובשים לב להסכמות ב"כ הצדדים בדיון מיום 11.11.2020, יש מקום להורות על תיקון פסק הדין מיום 4/11/2020.
אשר על כן, לאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק הנני סבור כי יש להותיר את פסק הדין שניתן ביום 4/11/2020 על כנו למעט כך שהסכום שנפסק לטובת התובע מר אברהם שוקרון בסעיף 2(ב) לפסק הדין, יעמוד לצרכי פשרה, על 40,000 ₪ וישולם כפיצויי פיטו רים.
יתר קביעות בית הדין בפסק הדין, יישארו על כנן, לרבות כך שאת הסכום שנפסק לעיל יש להעביר לקופת הכינוס כמפורט בהודעת המנהל המיוחד ובהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מיום 13/9/2020.

9. למותר לציין, כי אין עוד כל תוקף להסכמות הצדדים כפי שהועלו במסגרת ההסדר מיום 21.1.2020,בכל הקשור לתיק המתנהל בבית משפט השלום, אשר מספרו 54200-11-18.

ניתנה היום, א' כסלו תשפ"א, (17 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.