הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת סע"ש 15272-01-18

לפני: כב ' השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

נציג ציבור (עובדים): מר אלי אבוטבול
נציג ציבור (מעסיקים): אריה ציליק

התובע/הנתבע שכנגד
סלאמה סבאח
ע"י ב"כ: עו"ד ווג'די אבו אלהיג'א
-
הנתבעת/התובעת שכנגד
שמיר בגליל א.ש. 2013 בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד נדב אבידור

פסק דין
1. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 22/7/2020, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"לצרכי פשרה ולפנים משורת הדין ומבלי שצד מודה בטענות משנהו, תקופת העבודה תהיה מיום 1.12.09 ועד 30.10.17. למען הסדר הטוב, מובהר בזאת כי הפשרה תתייחס גם לתקופה החל מ-1.12.09 ועד ינואר 2013.
לצרכי פשרה אנו מסכימים כי השכר הקובע הנו 8,200 ₪.
כמו כן, מוסכם כי ככל שבית הדין יפסוק על דרך הפשרה סכום כלשהו, שייקבע כי עד 83,122 ₪ יהיו בגין פיצויי פיטורים מוגדלים. ככל שתהיה חבות במס, התובע יישא בזה.
מאחר והסיכום בין הצדדים היה לפי שכר נטו, יתר הסכום שייפסק על ידי בית הדין (מעבר לפיצויי פיטורין) יהיה בערכי נטו. ככל שתהיה חבות במס, הנתבעת תישא בזה והתובע לא יידרש להמציא טפסים או מסמכים כלשהם.
אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים הן בכתב התביעה והן בכתב התביעה שכנגד. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק בין 50,000 ₪ ל- 160,000 ₪, (כולל הסכום שהופקד בגין פיצויי פיטורים בהראל פנסיה), הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
התובע יגיש סיכומים מטעמו עד ליום 10.8.2020.
הנתבעת תגיש סיכומים מטעמה תוך 15 יום מיום קבלת סיכומי התובע.
הנתבעת תמסור לתובע תוך 7 ימים מכתב הפסקת העסקה כאשר מועד סיום העסקה 30.10.17.
הנתבעת תמסור לתובע טופס 161 תוך 7 ימים מיום מתן פסק הדין והתשלום יהיה בשני תשלומים חודשיים שווים ורצופים כאשר הראשון יהיה בתוך 30 יום מיום המצאת אישור מרשויות המס.
שכ"ט עו"ד לשיקול דעת בית הדין.
ימי הפגרה באים במניין הימים.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2.         לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי נפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק (הן באשר לתביעה והן באשר לתביעה שכנגד) , לרבות הסיכומים שהוגשו ולאחר ששמענו את הצדדים, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע , לצרכי פשרה, את הסכומים שלהלן:
א. סך של 83,000 ₪ בגין פיצוי פיטורים מוגדלים, בניכוי הסכום שנצבר עבור התובע בחב' הביטוח "הראל פנסיה" בגין פיצוי פיטורים.
הנתבעת תמסור לתובע מכתב לשחרור הכספים שנצברו עבורו בקרן הפנסיה, לרבות פיצויים וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין .
ב. סך של 27,000 ₪ נטו בגין הפרשי שכר וזכויות סוציאליות.
ג. סך כולל של 12,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
הסכומים הנקוב ים לעיל ישולמו לתובע ב- 2 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים כאשר התשלום הראשון יהיה תוך 30 יום מיום שהתובע ימציא אישור מתאים מרשויות המס בגין פיצויי הפיטורים המוגדלים. ואילו התשלום השני יהיה תוך 30 יום ממועד התשלום הראשון.
היה וסכום כלשהו לא ישולם במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק , החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. לצורך ביצוע האמור לעיל, על הצדדים לפעול בהתאם להסכמות מיום 22/7/2020 אשר להן ניתן תוקף של החלטה .

4.        מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, כ"ב חשוון תשפ"א, (09 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

מר אלי אבוטבול
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט, סגן הנשיא

מר אריה ציליק
נציג ציבור מעסיקים