הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת סע"ש 10212-08-19

לפני: כב ' השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

התובעת
עראבי אמתיאז
ע"י ב"כ: עו"ד זידאן מחמד
-
הנתבע
עידו רוזן
ע"י ב"כ: עו"ד נדב אבידור

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 15.02.2021, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק בין 20,000 ₪ לבין 60,000 ₪, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
הסכום שייפסק ישולם לתובעת באופן הבא: 10,000 ₪ תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין ואילו יתר התשלום שייפסק ישולם בתשלומים חודשיים, שווים ורצופים, כל אחד על סך של 1,000 ₪.
הסכומים יועברו לחשבון הנאמנות של ב"כ התובעת.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מסכימים לדן יחיד.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי אפסוק לפשרה, ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, לאחר ששמעתי את הצדדים ובהתאם לסמכות בית הדין לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתב ע לשלם לתובעת סך של 39,000 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובעת כפי שהוסכם בין הצדדים וזאת כדלקמן:
תשלום ראשון על סך של 10,000 ₪ יועבר לתובעת, באמצעות ב"כ, ע ד ליום 23.3.2021.
היתרה העומדת על 29,000 ₪ תשולם לתובעת, באמצעות ב"כ, ב- 29 תשלומים חודשיים שווים ורצופים כל אחד על סך של 1,000 ₪ כאשר התשלום הראשון ישולם עד ליום 25.4.2020 ואילו יתר התשלומים ישולמו עד ל- 25 לכל חודש שלאחר מכן עד לביצוע מלוא התשלומים.
היה וסכום כלשהו לא ישולם במועדו, הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.

4. האגרה תוחזר לתובעת בכפוף לאמור בתקנות.

ניתן היום, ט' אדר תשפ"א, (21 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .