הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 69828-11-19

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
אמיר נאסר
ע"י ב"כ: עו"ד מוויס תאופיק

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

החלטה

1. תביעת התובע להכיר במחלת בלוטות הלימפה כפגיעה בעבודה, בדרך של מיקרוטראומה ו/או מחלת מקצוע , נדחתה על ידי הנתבע במכתב דחיה מיום 30/08/2019.
כנגד מכתב דחיה זה, הוגשה התביעה שלפני.

2. ביום 02/07/2020, הודיעו הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, בתחום הרפואה התעסוקתית, על מנת שיחווה את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתו של התובע, כפי שפורטו , לבין ה מחלה לה הוא טוען.

3. להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות:
א. התובע יליד 1984.
ב. התובע עבד ככלכלן במנהלת בנק מרכנתיל דיסקונט וזאת החל מחודש 8/2008.
ג. התובע עבד כ- 8 שעות עבודה ביום, חמישה ימים בשבוע.
ד. עמדת עבודתו של התובע נמצאת במרחק של כ- 2.5 מטרים מתחנת טרנספורמציה של חברת החשמל, אשר ממוקמת צמוד למבנה הבנק מעבר לקיר.
ה. בשנת 2015 נבנה על ידי הנהלת הבנק קיר עופרת וזאת לאחר שנמדדו ערכי קרינה חריגים.
ו. ערכי הקרינה בעמדת עבודתו של התובע, משרד 3, הם כפי שמופיע בבדיקה מיום 7.2.2015 . מצ"ב הבדיקה.
ז. במסגרת ברורים רפואיים אשר החלו בחודש 11/14, אובחן הת ובע בחודש 4/16 כסובל ממחלת הודג'קין.

4. לפיכך ולאחר שמלוא החומר הרפואי של התובע התקבל, בהתאם לבקשת הנתבע, הרינו ממנים בזאת את ד"ר קרין ציקל שלום, כמומחית - יוע צת מטעם בית הדין (להלן: "המומחה"), על מנת שתחווה דעתה בשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתו של התובע, בהתאם לעובדות המוסכמות שפורטו לעיל, לבין הליקוי לו הוא טוען , כל זאת על סמך החומר הרפואי שיישלח במצורף להחלטה זו.
שכר טרחתה של המומח ית ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.

5. על המומחית ליתן את חוות דעת ה בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0 .7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתה וניסיונ ה, וכן להצהיר כי ידוע לה שחוות דעת ה ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

6. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחית, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחית, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. כרטיסו הרפואי מקופת חולים מאוחדת.

תשומת ליבם של הצדדים מופנית לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל ייסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין), תועבר החלטה זו למומחה.

8. המומחית מתבקש ת להשיב על השאלות הבאות , וזאת בשים לב לעובדות המפורטות בסעיף 3 לעיל וכן בהתייחס למסמכים הרפואיים המצ"ב:
א. מהו הליקוי ממנו סובל התובע?
ב. האם ניתן לקבוע בסבירות של מעל 50% קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל ( גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים).
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית וקיים לדעת המומחית קשר סיבתי בין העבודה לבין הליקוי, האם בעיקרו של דבר ניתן לומר כי הליקוי של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקוי ( כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית, המומחית מתבקשת להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמים האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על הליקוי ממנו הוא סובל ( השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).
ה. האם לנוכח החומר הרפואי והעובדות המוסכמות ניתן לקבוע כי התקיימו בתובע התנאים להכיר במחלתו כמחלת מקצוע, ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי ( ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד -1954 , ואם כן - לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו?

9. המומחית מתבקש ת להעביר את חוות דעת ה תוך 30 יום מיום שתומצא ל ה החלטה זו על נספחיה.

10. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחית שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה
בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחית שאלות הבהרה וככל שלא תוגש בקשה אחרת בתוך המועד הנקוב לעיל יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 14 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתה של המומח ית ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תש"פ, (17 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת