הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 69079-03-18

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
אוסאמה פראנש
ע"י ב"כ: עו"ד ג'ואד ג'ראיסי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

החלטה

1. לפניי בקשת התובע מיום 19/5/20, להפניית שאלות הבהרה נוספות למומחה הרפואי מטעם בית הדין (להלן: "הבקשה").

2. בתגובתו מיום 26/5/20 , הנתבע הסכים לבקשה.

3. רקע – בהחלטה מיום 25/8/19, ובהסכמת הצדדים, מונה ד"ר עידו ציון כמומחה רפואי מטעם בית הדין, על מנת שייתן את חוות דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין הליקוי לו טוען התובע במרפק ימין לבין תנאי עבודתו, כפי ש הונחו לפניו. חוות דעתו של המומחה נתקבלה ביום 18/9/19.
לבקשת התובע, הופנו לד"ר ציון שאלות הבהרה, כאמור בהחלטה מיום 20/12/19. תשובותיו של ד"ר ציון לשאלות ההבהרה נתקבלו ביום 5/1/20 .

4. לאחר שעיינתי בבקשה, תגובת הנתבע, חוות דעתו של המומחה, תשובותיו לשאלות ההבהרה וכלל החומר אשר בתיק, הבקשה מתקבלת.

5. מכאן, המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה הנוספות הבאות:

5.1. בתשובתך לשאלה י"ז לשאלות ההבהרה נקבע כי "הסכרת הינה רק אחד הגורמים המשפיעים שנלקחו לשקלול בעת הקביעה כי לעבודת התובע אין השפעה משמעותית. העובדה המשמעותית לכך ש לעבודת התובע לא הייתה השפעה משמעותית, הינה היעלמות הסימפטומים תוך 3-4 חודשים ממועד הופעתם למרות המשך החשיפה לעבודה...". בנוסף, בתשובה לשאלה ה' לשאלות ההבהרה נקבע כי "אין קשר בין כמות הרישומים אלא במהותם ובמשך זמן קיום הליקוי", וכן ב תשובה לשאלה ו' לש אלות ההבהרה, נקבע כי "כמות הרישומים אינה המהות אלא מהות הרישום".

מכאן, הנך מתבקש להשיב לשאלות הבאות:

5.1.1. האם נכון כי הסקת מהיעדר רישומים לאחר חודש 9/2017 ועד למתן חוות דעתך, כי התובע החלים מתסמונת מרפק טניס?

5.1.2. האם נכון שלא מצאת רישום רפואי כלשהו, לפיו התובע אכן החלים מתסמונת מרפק טניס ו/או כי מצבו השתפר?

5.1.3. האם אתה מסכים כי העדר רישום רפואי לאחר 9/2017, אינו שולל קיומה של התסמונת וכי אכן היעדר רישום זה יכול להיות מוסבר גם ע"י העובדה כי התובע סובל מהתסמונת עד היום, וכי הוסבר לו שהטיפול הינו רק ניתוחי והוא אינו מעוניין בניתוח כלשהו, על כן לא ראה כל צורך להמשיל לפנות לרופא ולהתלונן על כאבים במרפק ימין?

5.1.4. האם אתה מסכים כי לכל אדם, הזכות שלא להמשיך בטיפול שהוצע לו כאלטרנטיבה היחידה - הכוונה לניתוח - וזכותו לא לפנות שוב למעקב רפואי, במיוחד כאשר לטעמך כמות הרישומים אינה המהות אלא מהות הרישום?

5.1.5. בהנחה שהיית בודק את התובע בדיקה רפואית כיום ומאבחן אצלו קיומה של תסמונת מרפק טניס, האם נכון כי המסקנה אליה הגעת, שלעבודת התובע אין השפעה משמעותית (קרי מעל 20%) על הליקוי במרפק - בשים לב לקביעתך שהעובדה המשמעותית לכך שלעבודת התובע לא הייתה השפעה משמעותית על הליקוי, הינה היעלמות הסימפטומים תוך 3-4 חודשים - עשויה להשתנות באופן שתקבע כי אכן לעבודת התובע השפעה מעל 20% ביחס לגורמים אחרים?
המומחה מופנה לקביעתו לפיה קיים קשר סיבתי בסבירות מעל 50%, בין עבודת התובע (מתיחת ושחרור הרצועות באמצעות יד ימין) לליקוי במרפק ימין , שאובחן בחוות הדעת כתסמונת מרפק טניס (כפי שאובחן על ידי רופאי קופ"ח).

5.1.6. מדוע לטעמך אין מקום לבדיקת התובע על ידך בבדיקה קלינית? זאת כדי אמת ו/או לשלול את האבחנה של תסמונת מרפק הטניס.
ככל ולטעמך אין מקום לערוך לתובע בדיקה קלינית האם תסכים לעיין בבדיקה רפואית עדכנית של האורתופד שבדק את התובע במסגרת קופ"ח ד"ר דאוד גטאס ו/או כל מומחה אורתופד אחר במסגרת הרפואה הציבורית, בכדי לבדוק באם התסמונת מרפק טניס עדיין פעילה אם לא?

5.2. בתשובתך לשאלה ט"ז לשאלות ההבהרה, קבעת כי האיברים "השכיחים" לעניין הופעת דלקת בשלד, בשל מחלת הסכרת, הם בעיקר בכתף ואכילס , אך למעשה כל גיד עלול להיפגע.

מכאן, הנך מתבקש להשיב לשאלות הבאות:

5.2.1. האם תסכים כי לא מדובר במקריות גרידא בין המאמץ ביד ימין, בסוג העבודה לגביה נקבע קיומו של קשר סיבתי בסבירות מעל 50%, לבין הופעת תסמונת מרפק טניס באותה יד?

5.2.2. מדוע לדעתך הדלקת לא הופיעה באיברי גוף אחרים?

5.2.3. האם בנסיבות העניין, ובשים לב לתשובותיך ל שתי השאלות הנ"ל, יהיה נכון והוגן יותר להפחית את משקלה של הסכרת ביחס לגורמים האחרים, זאת במיוחד לאור קביעתך לפיה העובדה המשמעותית ביותר שנלקחה לצורך מסקנתך, הינה העלמות הסימפטומים תוך 3-4 חודשים?

5.3. המומחה מופנה לתשובותיו לשאלות א' עד ג' לשאלות ההבהרה, במסגרתן נקבע כי עיקר השוני בין תיק זה לבין התיק בעניינו של אלי ריפקס (בל 18288-06-13) , הוא שבתיק האחרון נקבע כי התובע הפעיל כוח בכדי להחליף את ההילוכים.
בנוסף, המומחה מופנה לעובדות המוסכמות שבהחלטה מיום 25/8/19 בתיק זה, ובמיוחד לסעיף 4.ג. בו נקבע "מוט ההילוכים האופייני למשאית" – כ אשר הכוונה הייתה כי מוט הילוכים של משאית מחייב הפעלת כוח לא כמו ברכב פרטי רגיל.

מכאן, המומחה מתבקש להשיב על השאלה הבאה:

האם העובדה הנ"ל עשויה לשנות את קביעתך לעניין הקשר בין החלפת ההלוכים באותה יד ימין לבין תרומה להופעת התס מונת של מרפק טניס? הדברים אמורים במיוחד בשים לב לתשובתך לשאלה כ"ג לשאלות ההבהרה, לפיה הסכמת בדבר קיומו של קשר כלשהו בין החלפת הילוכים ידנית לבין תסמונת מרפק טניס של התובע.

6. יש לציין כי הבקשה נתקבלה במלואה, לאחר שבין היתר הנתבע הסכים לה במלואה, כך שה שאלות שנתבקשו הופנו במלואם, אם כי לעיתים תוך שינויי נוסח אלה או אחרים, אשר יש בהם, לטעמי, כדי להבהיר ולפשט את השאלות .

7. כב' המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 21 יום מיום קבלת החלטה זו.

8. מזכירות בית הדין תעביר למומחה החלטה זו יחד עם התיעוד הרפואי. וכן תעביר את ההחלטות הקודמות הנוגעות למינוי המומחה והפניית שאלות הבהרה.
שכרו של המומחה ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

51293719. לאחר קבלת חוות הדעת המשלימה, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום, על מנת להשלים את טיעוניהם, שאם לא כן, ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, י"ג י"ג סיוון תש"פ, (05 יוני 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת